Tworzenie i używanie skumulowanego diagramu słupkowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Skumulowany diagram słupkowy wyświetla względną wielkość — może to być liczba, wartość procentowa lub inna zmienna liczbowa — zmiennej jakościowej podzieloną według kolorów na podstawie grup podrzędnych.

Skumulowane diagramy słupkowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii względnie podkategorii? W jaki sposób dane są uszeregowane?

Przykład

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Firma ubezpieczeniowa jest szczególnie zainteresowana rozwojem swojej działalności w pięciu konkretnych miastach. Skumulowany diagram słupkowy może być używany do wyświetlania sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla poszczególnych miast i klas polis.

Skumulowany diagram słupkowy przedstawiający miasta i wartości TIV, podzielone na podgrupy według klasy polisy

Analityk zainteresował się tym, że Miami ma najwyższą wartość współczynnika TIV, mimo że w tym mieście mieszka o połowę mniej ludzi niż w Jacksonville. Zgodnie z tymi wynikami wydaje się, że Jacksonville może być dobrym miejscem do rozwijania działalności. Analityk zapozna się także bliżej z informacjami o rynku reklamowym i poziomie konkurencji w Miami, dzięki czemu utworzy strategie dla innych miast.

Zarząd firmy wierzy, że można zdobyć nowe rynki, proponując obecnym klientom pakiety produktów. Zespół ds. marketingu proponuje, aby poszczególne pakiety promować tylko w wybranych miastach, np. reklamować tam klasy polis, których poziom sprzedaży wydaje się zbyt niski. Analityk może ustalić, jakie pakiety powinny być promowane w poszczególnych miastach, modyfikując zmienną liczbową na skumulowanym diagramie słupkowym tak, aby opisywała liczbę polis, a nie sumę wartości współczynnika TIV i wyświetlając diagram ze skumulowanymi wartościami procentowymi. Wprowadzenie tych zmian na diagramie pozwoli analitykowi na ustalenie wartości proporcjonalnej opisującej liczbę polis z poszczególnych klas sprzedanych w interesujących go miastach.

Skumulowany diagram słupkowy przedstawiający miasta i wartości TIV, podzielone na podgrupy według klasy polisy i wyświetlone przy użyciu skumulowanej wartości procentowej

Na diagramie widać, że dla większości miast występuje co najmniej jedna klasa polis, których odsetek względem ogólnej liczby polis jest bardzo niski. Na przykład w Jacksonville i Saint Petersburg nie występują polisy odpowiednio z klas Samochody i Nieruchomości. Firma może podjąć próbę zwiększenia sprzedaży polis tego typu, promując pakiety ubezpieczeniowe wśród obecnych klientów, którzy wykupili ubezpieczenie na życie, ponieważ w Jacksonville i Saint Petersburg znaczny odsetek klientów posiada właśnie takie polisy.

Tworzenie skumulowanego diagramu słupkowego

Aby utworzyć skumulowany diagram słupkowy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Skumulowany diagram słupkowy.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Wartości słupków mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi y lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości słupków można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Podgrupę można usunąć, aby zmienić skumulowany diagram słupkowy na diagram słupkowy.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby dokonywać wyborów na diagramie. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie.
 • Użyj karty Wygląd Wygląd, aby wybrać kompozycję Skumulowana liczba lub Skumulowana wartość procentowa. Kompozycja Skumulowana liczba pozwala wyświetlić na diagramie zmienną liczbową jako sumy dla kategorii i podkategorii. W tym przypadku długość słupków i segmentów słupków reprezentuje wartość zmiennej liczbowej. Kompozycja Skumulowana wartość procentowa pozwala wyświetlić wszystkie kategorie jako słupki o tej samej wielkości. Reprezentują one zakres od 0 do 100%. Podkategorie są wyświetlane jako wartości proporcjonalne tych słupków. Na karcie Wygląd można także zmienić kolor obrysu.

Przycisk Statystyki diagramu Statystyki wykresu umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej. Statystyka nie jest dostępna dla diagramów, w których używana jest kompozycja Skumulowana wartość procentowa.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego lub odwrócić wybór.

Za pomocą przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji można przełączać się bezpośrednio między skumulowanym diagramem słupkowym i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, diagram skupień lub diagram strunowy.

Użyj przycisku Sortuj Sortuj, aby zmienić kolejność sortowania na diagramie. Diagram może być sortowany rosnąco, malejąco w kolejności alfabetycznej lub odwrotnej kolejności alfabetycznej. Domyślną kolejnością jest sortowanie alfabetyczne (Sortuj od A do Z).

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, karta Eksport obrazu Eksportuj obraz umożliwia eksportowanie obrazu karty, a karta Eksport danych Eksport danych umożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: