Tworzenie i używanie diagramu słupkowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagram słupkowy tworzy się, wyświetlając pole znakowe na osi y oraz licznik, pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika na osi x. Długości pasków reprezentują wartości poszczególnych kategorii.

Diagramy słupkowe umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaki jest rozkład lub jakie są sumy wartości liczbowych według kategorii? W jaki sposób dane są uszeregowane?

Przykłady

Firma ubezpieczeniowa analizuje typy polis, które ma w swojej ofercie, porównując je z wynikami niedawno zakończonego badania rynku. Pierwszym etapem analizy jest określenie łącznej wartości polis należących do poszczególnych klas. Diagram słupkowy umożliwia wyświetlenie sumy ubezpieczonej wartości (total insured value, TIV) dla każdej klasy polisy.

Diagram słupkowy przedstawiający wartość TIV według klasy polisy

Powyższy diagram słupkowy przedstawia sumę wartości TIV dla każdej kategorii polisy ubezpieczeniowej: disability (utrata możliwości pracy), automobile (komunikacyjna), life (na życie) i property (majątkowa). Gdy diagram jest posortowany w porządku rosnącym, widoczne są największe i najmniejsze wartości.

Firma ubezpieczeniowa jest szczególnie zainteresowana rozwojem swojej działalności w pięciu konkretnych miastach. Pole Podgrupa umożliwia porównanie wartości TIV (sumy ubezpieczonej wartości) dla każdej klasy polisy w tych miastach.

Zgrupowany diagram słupkowy przedstawiający sumę ubezpieczonej wartości według klasy polisy dla wybranych miast

Powyższy zgrupowany diagram słupkowy ilustruje rozkład podgrup dla każdej kategorii. Wartości klas polis (Majątkowa, Na życie, Utrata możliwości pracy i Komunikacyjna) są podzielone na podgrupy, które za pomocą pasków w różnych kolorach reprezentują poszczególne miasta uwzględnione w filtrze karty.

Tworzenie diagramu słupkowego

Aby utworzyć diagram słupkowy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Jedno lub dwa pola znakowe Pole znakowe
  • Jedno lub dwa pola znakowe Pole znakowe i dodatkowo pole liczbowe Pole liczbowe bądź pole wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika
  Notatka:

  Jeśli nie zostanie wybrane pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika, dane zostaną zagregowane i zostanie wyświetlona liczba.

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram słupkowy.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Ta wizualizacja umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych Wyniki na panelu danych, który zawiera pola używane do utworzenia diagramu. Wynikowy zestaw danych można wykorzystać do utworzenia dodatkowych wizualizacji, zmiany nazw pól na osiach diagramu lub w oknach podręcznych oraz zastosowania filtrów do diagramu.

Wartości słupków mogą symbolizować liczby obiektów w poszczególnych kategoriach na osi y lub pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika. Jeśli używane jest pole, wartości słupków można obliczać jako sumy, wartości minimalne, maksymalne i średnie, wartości procentowe lub mediany wartości pola dla każdej kategorii.

Notatka:

Mediana i percentyl nie są dostępne dla pewnych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje mediany lub percentyla, można skopiować tę warstwę do skoroszytu.

Opcjonalnie można wybrać pole Podgrupa na osi y. Pole Podgrupa musi być polem znakowym. Jest ono używane do dzielenia poszczególnych kategorii na osi y na podkategorie.

Wskazówka:

Styl powiązanych map można określać przy użyciu tego samego pola, którego użyto do grupowania diagramu. W przypadku manipulacji diagramem lub mapą jednocześnie widoczne są wzorce związane z kategoriami oraz przestrzenne.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest możliwa tylko w przypadku symboli unikalnych.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby zmienić Typ symbolu na Symbole unikalne i włączyć lub wyłączyć etykiety. Karta Symbolizacja jest niedostępna, jeśli na diagramie określono pole podgrupy.

  W postaci etykiet wyświetlane są wartości liczbowe powiązane z diagramem. Dla etykiet są dostępne następujące konfiguracje:
  • Miejsca dziesiętne — na potrzeby etykiet można wybrać liczbę miejsc dziesiętnych w zakresie od 0 do 5 bądź wybrać opcję Domyślne albo Automatyczne. Opcja Domyślne powoduje skrócenie dużych liczb, a opcja Auto — automatyczny wybór odpowiedniej dokładności.
  • Wyrównanie etykiet — dla diagramów słupkowych są dostępne cztery opcje wyrównania: Poziomo, na zewnątrz, Poziomo, wewnątrz, Pionowo, na zewnątrz oraz Pionowo, wewnątrz.
  • Etykieta kontekstowa — do etykiety można dodać znaki, takie jak symbol lub jednostka. Etykietę kontekstową można umieścić po lewej (domyślnie) lub po prawej stronie wartości.
 • Na karcie Wygląd Wygląd można zmienić kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol) i kolor obrysu diagramu.

Przycisk Statystyki diagramu Statystyki wykresu umożliwia wyświetlanie średniej, mediany, górnego kwartyla, dolnego kwartyla lub wartości niestandardowej.

Użyj przycisku Filtr karty Filtr kart, aby usunąć zbędne dane z karty lub wyświetlić tylko górne lub dolne n wartości. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego i wyboru ramką lub odwrócić wybór.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem słupkowym, a innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, diagram bąbelkowy lub diagram liniowy.

Przycisk Sortuj Sortuj umożliwia sortowanie danych związanych z kategoriami rosnąco lub malejąco według zmiennej liczbowej, alfabetycznie albo ręcznie. Po wybraniu opcji Sortuj ręcznie możesz kliknąć i przeciągnąć słupki do nowego położenia na diagramie. Kliknij opcję Zastosuj, aby zastosować zmiany lub opcję Anuluj, aby wrócić do poprzedniej kolejności.

Notatka:

Diagramy w opublikowanym raporcie będą używać tego samego domyślnego stylu sortowania, który został użyty w momencie publikowania raportu. Opcja Sortuj ręcznie będzie miała nazwę Predefiniowane, a sortowanie ręczne nie będzie dostępne dla przeglądających. Diagramy, które w momencie publikacji zostały posortowane rosnąco, malejąco lub alfabetycznie, nie będą mieć opcji sortowania Predefiniowane.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, karta Eksport obrazu Eksportuj obraz umożliwia eksportowanie obrazu karty, a karta Eksport danych Eksport danych umożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: