Tworzenie filtrów zaawansowanych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Filtry zaawansowane to oparte na wyrażeniach filtry, za pomocą których można tworzyć filtr niestandardowy na poziomie zestawu danych lub karty bądź które można stosować do danych w ramach procedury wykonywania zadań związanej z inżynierią danych. Filtry zaawansowane mają dostęp do tych samych operatorów (na przykład +, ÷, > oraz <>) i funkcji co pola obliczane.

Przykłady

Filtry zaawansowane mogą być przydatne w sytuacji, gdy zapytanie jest skomplikowane lub gdy niektóre informacje nie są znane albo wymagają obliczenia. Poniżej znajdują się przykłady użycia filtrów zaawansowanych:

 • Istnieje zestaw danych ze szkołami w Stanach Zjednoczonych, ale potrzebne jest przeprowadzenie analizy dla szkół w powiecie Dallas w Teksasie. Zwykły filtr dla powiatu Dallas zwraca szkoły w Alabamie, Iowa i Teksasie. Filtr zaawansowany używający wyrażenia County="Dallas" AND State="Texas" będzie filtrować zestaw danych w taki sposób, że zostaną zwrócone tylko szkoły w powiecie Dallas w Teksasie.
 • Istnieje zestaw danych z lokalizacjami, przychodami i wydatkami sklepów, ale mają być widoczne tylko sklepy przynoszące straty. Filtr zaawansowany używający wyrażenia Revenue<Expenses będzie filtrować zestaw danych w taki sposób, że zostaną zwrócone tylko sklepy o przychodzie mniejszym niż wydatki.
 • Istnieje zestaw danych z lokalizacjami hydrantów, datami inspekcji i statusem inspekcji z okresu kilku lat, ale chcesz wyświetlić tylko inspekcje uszkodzonych hydrantów przeprowadzone w 2018 r. i później. Filtr zaawansowany z wyrażeniem InspectionDate>=DATE(2018,01,01)AND Status="Damaged" będzie filtrować zestaw danych w taki sposób, że zostaną wyświetlone tylko oceny uszkodzeń z okresu po 1 stycznia 2018 r.
  Notatka:

  W wyrażeniu filtru zaawansowanego, w którym używane jest pole daty/czasu, należy zastosować funkcję daty, taką jak DATE(), DATEVALUE() lub NOW(). Data wprowadzona jako wartość znakowa (na przykład "01/01/2018" dla 1 stycznia 2018 r.) nie zostanie odczytana jako wartość daty i nie spowoduje zwrócenia żadnych wyników.

Stosowanie filtru zaawansowanego na poziomie zestawu danych

Aby zastosować filtr zaawansowany na poziomie zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu danych znajdź zestaw danych, do którego ma zostać zastosowany filtr.
 2. Obok zestawu danych kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych.
 3. W menu opcji zestawu danych kliknij Filtr zaawansowany.
 4. Kliknij w polu Niestandardowe wyrażenie filtru , aby wyświetlić dostępne pola oraz funkcje i rozpocząć pisanie wyrażenia.
 5. Na dole pola Niestandardowe wyrażenie filtrujące znajdź zielony znacznik wyboru Prawidłowe wyrażenie wskazujący poprawność wyrażenia.
  Notatka:

  Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wyrażenie zostanie zastosowane dla całego zestawu danych. Wszystkie karty utworzone z użyciem zestawu danych zostaną odświeżone i zaktualizowane.

Stosowanie filtru zaawansowanego na poziomie karty

Aby zastosować filtr zaawansowany na poziomie karty, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, który ma być filtrowany.
 2. Kliknij przycisk Filtr kart Filtr kart na pasku narzędziowym karty.
 3. W panelu Nowy filtr kliknij pozycję Zaawansowany.
 4. Kliknij w polu Niestandardowe wyrażenie filtru , aby wyświetlić dostępne pola oraz funkcje i rozpocząć pisanie wyrażenia.
 5. Na dole pola Niestandardowe wyrażenie filtrujące znajdź zielony znacznik wyboru Prawidłowe wyrażenie wskazujący poprawność wyrażenia.
  Notatka:

  Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

 6. Kliknij przycisk Zastosuj.

Wyrażenie jest stosowane tylko do filtrowanych kart. Pozostałe karty korzystające z tego samego zestawu danych nie zostaną zaktualizowane.

Notatka:

Na aktywnym przycisku Filtr kart Filtr kart wyświetlana jest liczba filtrów na karcie, w tym filtrów zaawansowanych. Gdy tworzony jest zaawansowany filtr kart, wynikowy zestaw danych Wynik zaawansowanego filtru karty także zostanie dodany do panelu danych z zastosowanym do niego tym samym filtrem na poziomie zestawu danych. Jeśli przy użyciu wynikowego zestawu danych są tworzone nowe karty, wówczas wszystkie te karty będą odnosiły się do filtru wynikowego zestawu danych, a filtr karty zostanie usunięty z oryginalnej karty. Ponieważ oryginalna karta także odnosi się do wynikowego zestawu danych, wyświetlane dane nie zostaną zmodyfikowane.

Usuwanie lub aktualizowanie filtru zaawansowanego

Aby zaktualizować zaawansowany filtr zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych związany z zestawem danych, w którym zastosowano filtr zaawansowany.
 2. Kliknij opcję Filtr zaawansowany w menu opcji zestawu danych.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Zmień wyrażenie filtrujące i kliknij przycisk Zastosuj, aby zaktualizować filtr.
  • Kliknij przycisk Usuń filtr Usuń filtr, aby usunąć filtr.

Aby zaktualizować zaawansowany filtr karty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij aktywny przycisk Filtr karty Filtr kart.
 2. Kliknij filtr, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Zmień wartości filtru i kliknij przycisk Zastosuj, aby zaktualizować filtr.
  • Kliknij przycisk Usuń filtr Usuń filtr, aby usunąć filtr.

Stosowanie filtru zaawansowanego przy użyciu inżynierii danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

Filtry zaawansowane można stosować jako narzędzie importu albo jako narzędzie zestawu danych.

Narzędzie importu

Filtry zaawansowane i inne narzędzia importu uruchamiane podczas dodawania zestawu danych są stosowane do próbki i wynikowego zestawu danych, ale nie są dodawane do modelu danych.

Wykonaj następujące czynności, aby zastosować narzędzie importu filtru zaawansowanego:

 1. Otwórz okno Dodaj do strony przy użyciu jednej z następujących opcji:
  • Utwórz skoroszyt danych. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  • Kliknij przycisk Dodaj do strony znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
 2. Wybierz zestaw danych, który zostanie dodany do skoroszytu danych.
 3. Kliknij przycisk Opcje importu Opcje importu.
 4. Wybierz z menu opcję Filtr zestawu danych.

  Zostanie wyświetlone okno Wybrane kolumny zawierające podgląd danych.

 5. Kliknij przycisk Zaawansowane.
 6. Skorzystaj z menu Funkcje oraz Kolumny, aby napisać wyrażenie w polu Niestandardowe wyrażenie filtrujące.
 7. Na dole pola Niestandardowe wyrażenie filtrujące znajdź zielony znacznik wyboru Prawidłowe wyrażenie wskazujący poprawność wyrażenia.
  Notatka:

  Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

 8. Kliknij przycisk Zastosuj.
 9. Kliknij przycisk Zakończ.

Filtr został zastosowany. Można wybrać dodatkowe zestawy danych lub kliknąć przycisk Dodaj, aby dodać wybrane zestawy danych do skoroszytu.

Narzędzie zestawu danych

Filtry zaawansowane uruchamiane jako narzędzie zestawu danych są automatycznie dodawane do modelu danych.

Wykonaj następujące czynności, aby zastosować narzędzie zestawu danych filtru zaawansowanego:

 1. Otwórz skoroszyt w aplikacji Insights desktop i w razie potrzeby dodaj dane.
 2. Na bocznym pasku narzędzi kliknij przycisk Filtr zaawansowany Filtr zaawansowany.
 3. Skorzystaj z menu Funkcje oraz Kolumny, aby napisać wyrażenie w polu Niestandardowe wyrażenie filtrujące.
  Notatka:

  Jeśli skoroszyt danych zawiera więcej niż jeden zestaw danych, opcje wprowadzania danych zależą od aktywnej tabeli.

 4. Na dole pola Niestandardowe wyrażenie filtrujące znajdź zielony znacznik wyboru Prawidłowe wyrażenie wskazujący poprawność wyrażenia.
  Notatka:

  Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Filtr zostanie dodany do modelu danych. Podgląd danych zostaje zaktualizowany i wyświetlane będą przefiltrowane dane.

Przykłady wyrażeń

Poniższa tabela zawiera przykłady typów wyrażeń, których można używać w filtrach zaawansowanych:

WyrażenieOpis

DATEDIF(date_field, NOW(), "D")<=28

Filtruje dane tak, aby wyświetlić wpisy z ostatnich 28 dni.

number_field>AVG(number_field)

Filtruje dane tak, aby wyświetlić wiersze, w których wartość pola number_field jest większa niż średnia.

number_field_1>number_field_2

Filtruje dane tak, aby wyświetlić wiersze, w których wartość pola number_field_1 jest większa niż wartość pola number_field_2.

number_field<10 OR number_field>20

Filtruje dane tak, aby wartości w środku (w tym przypadku liczby między 10 i 20) nie były uwzględniane.

string_field IS NOT NULL

Filtruje dane tak, aby uwzględniane były tylko wiersze, w których pole zawiera wartości inne niż null.

Ograniczenia

Filtry zaawansowane nie są dostępne dla niektórych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje filtrów zaawansowanych, można skopiować warstwę do skoroszytu i zastosować filtr zaawansowany do tej kopii.

Zaawansowane wyrażenia filtrujące mogą być wyświetlane niepoprawnie w przypadku użycia w tym samym wyrażeniu przemieszanych znaków języków z pisownią od lewej do prawej i od prawej do lewej. Na przykład niepoprawnie może być wyświetlane wyrażenie wykorzystujące nazwy pól w dwóch językach, angielskim i arabskim. Na wyniki wyrażenia nie ma wpływu przemieszanie znaków języków z pisownią od lewej do prawej i od prawej do lewej.