Korzystanie ze środowiska skryptowego

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Środowisko skryptowe Insights jest dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Podstawowym połączeniem może być połączenie z aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online.

Połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway można wyłączyć dla instytucji Insights in ArcGIS Enterprise podczas procesu instalacji. Jeśli połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway są niedostępne, skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji można znaleźć w temacie Instalacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Po nawiązaniu połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway można uzyskać dostęp do środowiska skryptowego w celu tworzenia i uruchamiania skryptów napisanych w językach Python i R. Środowisko skryptowe składa się z komórki We[ ] będącej miejscem wczytywania i zapisywania skryptów oraz komórki Wy[ ] będącej miejscem wyświetlania wyników. Zawiera także pasek narzędziowy.

Otwieranie środowiska skryptowego

Aby korzystać ze środowiska skryptowego, należy najpierw skonfigurować bramkę Jupyter Kernel Gateway i utworzyć połączenie z bramką. Po utworzeniu połączenia z bramką wykonaj poniższe czynności, aby otworzyć to środowisko skryptowe i rozpocząć pisanie skryptów:

 1. Otwórz skoroszyt. Dodaj dane do skoroszytu, jeśli jest to konieczne.
  Wskazówka:

  Dane można także wczytać w środowisku skryptowym.

 2. Kliknij przycisk Tworzenie skryptów Tworzenie skryptów na pasku narzędziowym skoroszytu.
 3. Jeśli połączenie nie zostało wcześniej zapisane w skoroszycie, wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli w aplikacji Insights desktop pojawi się okno Nowe połączenie z serwerem Jupyter Kernel Gateway, oznacza to, że nie zostało utworzone połączenie z bramką. Wprowadź adres URL i adres gniazda internetowego swojej bramki, aby utworzyć połączenie. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nawiązywanie połączenia z bramką jądra.
  • Jeśli w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise pojawi się okno Połączenie z bramką jądra, wybierz istniejące połączenie z tą bramką z menu Nazwa środowiska. Nowe połączenie można także utworzyć na karcie Dodaj nowe. Więcej informacji można znaleźć w temacie Nawiązywanie połączenia z bramką jądra.

  Środowisko skryptowe jest otwierane, a do panelu danych jest dodawany nagłówek Skrypty.

 4. Za pomocą menu Wybierz jądro wybierz jądro, które będzie używane do tworzenia skryptów. W zależności od używanego połączenia z bramką jądra dostępna będzie opcja Python, R lub obie.

  Środowisko skryptowe zostanie zaktualizowane i będzie zawierać komórkę We[ ] oraz pasek narzędziowy.

Teraz środowisko skryptowe jest gotowe do tworzenia, wczytywania i uruchamiania skryptów.

Skrypt jest automatycznie zapisywany w panelu danych poniżej nagłówka Skrypty pod nazwą Skrypt aplikacji Insights. Nazwę tego skryptu można zmienić, używając przycisku Zmień nazwę skryptu Zmień nazwę skryptu.

Po kliknięciu przycisku Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych udostępniane są także następujące opcje:

 • Otwórz — wczytaj skrypt do komórki We[ ].
 • Uruchom — uruchom skrypt bez otwierania środowiska skryptowego.
 • Pobierz — pobierz skrypt jako plik Jupyter Notebook (.ipynb).
 • Publikuj — opublikuj skrypt, aby utworzyć element skryptu aplikacji Insights (dostępne w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise).
 • Usuń — usuń skrypt z panelu danych.

Edytowanie skryptu

Skrypty można edytować w komórkach We[ ], nawet po wykonaniu danej komórki. Aby edytować skrypt, kliknij komórkę, wprowadź zmiany, a następnie uruchom komórkę. Zostanie utworzona nowa komórka Wy[ ] zawierająca wyniki edytowanego skryptu.

Eksportowanie skryptu

Skrypty, które zostały napisane w środowisku skryptowym, można eksportować i zapisywać w postaci skryptu .py w przypadku języka Python lub skryptu .R w przypadku języka R. Skrypt można wyeksportować ze środowiska skryptowego, wybierając jedną lub większą liczbę komórek i klikając przycisk EksportujEksportuj.

Podczas zapisywania skryptu dostępne są następujące opcje eksportu:

 • Pobierz wybraną komórkę — zapisuje tylko skrypt z wybranych komórek We[ ].
 • Pobierz historię — zapisuje skrypt ze wszystkich komórek We[ ] w środowisku skryptowym w postaci pliku Jupyter Notebook (.ipynb).

Wyeksportowane skrypty zostaną zapisane w domyślnym folderze pobierania na komputerze użytkownika.

Wczytywanie skryptu

Skrypty można tworzyć bezpośrednio w środowisku skryptowym, wpisując tekst w komórce We[ ]. Do środowiska skryptowego można też wczytywać istniejące skrypty, wykonując poniższe czynności:

 1. Otwórz środowisko skryptowe, jeśli jest taka potrzeba i wybierz odpowiednie jądro dla uruchamianego skryptu.
 2. Kliknij przycisk Importuj plik Importuj plik na pasku narzędziowym środowiska skryptowego.
 3. Przejdź do skryptu, który chcesz uruchomić i otwórz go.

  Skrypt zostanie otwarty w komórce We[ ].

 4. Kliknij przycisk Uruchom Uruchom na pasku narzędziowym środowiska skryptowego.

Skrypt zostanie uruchomiony, a w komórce Wy[ ] pojawi się wynik.

Skrypty zapisane na panelu danych także można wczytać do środowiska skryptowego. Aby wczytać skrypty z panelu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Rozwiń nagłówek Skrypty na panelu danych.
 2. Kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych dla skryptu, których chcesz wczytać.
 3. Kliknij przycisk Otwórz.

  Skrypt zostanie otwarty w komórce We[ ].

Tworzenie karty Obraz

Wyniki działania skryptu, np. diagramy, można eksportować z komórki Wy[ ] w celu utworzenia karty Obraz na swojej stronie aplikacji Insights. Aby wyeksportować komórkę, należy uruchomić skrypt za pomocą przycisku Uruchom Uruchom, wyróżnić komórkę Wy[ ], a następnie kliknąć przycisk Utwórz kartę Utwórz kartę, aby przenieść obraz z najnowszej komórki Wy[ ] do karty Obraz.

Notatka:

Karty Obraz utworzone na podstawie skryptu są statyczne i nie mają takich samych możliwości interaktywnych co mapy, diagramy i karty tabel utworzone w aplikacji Insights.

Zapisywanie skryptu w modelu

Skrypty ze środowiska skryptowego można dodać do modelu jako skrypty aplikacji Insights przy użyciu przycisku Dodaj do modelu Dodaj do modelu. Skrypt aplikacji Insights można edytować w widoku Analizy Widok Analizy. Więcej informacji na temat aktualizowania modelu w aplikacji Insights można znaleźć w sekcji Ponowne uruchamianie analizy.

Czyszczenie lub zamykanie środowiska skryptowego

Skrypt, wraz ze wszystkimi komórkami We[ ] i Wy[ ], można wyczyścić za pomocą przycisku Uruchom ponownie Uruchom ponownie. Procesu czyszczenia środowiska tworzenia skryptów nie można cofnąć.

Środowisko skryptowe zostanie zamknięte po kliknięciu przycisku zamykania Zamknij lub po przejściu na inną stronę w aplikacji Insights.

W razie konieczności przełączenia się między stroną aplikacji Insights i środowiskiem skryptowym dobrą praktyką jest zminimalizowanie środowiska za pomocą przycisku Minimalizuj Minimalizuj zamiast jego zamknięcia, dzięki czemu skrypt nie zostanie utracony.