Publikowanie i udostępnianie raportu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:
Insights Desktop

Aby publikować raporty z poziomu aplikacji Insights desktop, należy zalogować się przy użyciu podstawowego połączenia ArcGIS. Raporty można zapisywać lokalnie, bez logowania w instytucji.

Raporty są widokami map, diagramów i tabel z momentu, w którym raport został opublikowany. To, kto będzie mógł obejrzeć raport, zależy od tego, komu jest on udostępniany i jak jest rozpowszechniany. Licencje na aplikację Insights nie są wymagane do wyświetlania udostępnionego raportu, ale przeglądający musi posiadać konto w instytucji ArcGIS.

Publikowanie raportu interaktywnego

Raporty można publikować, aby tworzyć elementy raportów aplikacji Insights. Elementy raportów aplikacji Insights można otwierać w interaktywnej przeglądarce raportów.

Wykonaj następujące czynności, aby opublikować raport interaktywny:

 1. W razie potrzeby skonfiguruj raport interaktywny.
 2. Kliknij przycisk Publikuj Publikuj na pasku narzędzi skoroszytu na stronie, którą chcesz opublikować.
  Notatka:

  Raport można opublikować w widoku strony lub w kreatorze raportów. Jeśli opublikujesz go w widoku strony, wyświetlony raport będzie korzystał z tych samych kart i kompozycji, co widok strony. Jeśli opublikujesz go w kreatorze raportów, raport będzie wyświetlany w kompozycjach dla komputera, tabletu i telefonu dostępnych w kreatorze raportów.

  Zostanie wyświetlone okno Publikuj.

  Podczas publikowania raportu z tabelami baz danych z aplikacji Insights desktop do usługi Insights in ArcGIS Online zostanie wyświetlone okno z ostrzeżeniem, że dane zostaną skopiowane zamiast umieszczenia odniesienia do nich z bazy danych. Kliknij przycisk OK, aby przejść do okna Publikuj.

 3. Zmień Typ na Raport.
 4. Ewentualnie dodaj tytuł, opis i znaczniki. Jeśli już wcześniej opublikowano ten sam element, pola zostaną zaktualizowane automatycznie. Przed opublikowaniem można wprowadzić w polach dowolne zmiany.
 5. Za pomocą opcji Daj przeglądającym możliwość eksportowania jako wybierz formaty eksportowania dostępne dla osób przeglądających raport. Gdy ta opcja jest włączona, przeglądający mogą eksportować zgodne karty w raporcie jako zestaw danych lub obraz.

  Więcej informacji zawiera temat Wyświetlanie tyłu karty.

 6. Wybierz osobę, której chcesz udostępnić element. Element można udostępnić instytucji, wybranym grupom w instytucji lub publicznie. Jeśli nie zostanie dokonany wybór, element będzie dostępny jedynie na koncie własnym.
 7. Kliknij opcję Publikuj lub Aktualizuj.

  Zostanie wyświetlone okno Raport został pomyślnie opublikowany. Można użyć tego okna do przeglądania opublikowanego raportu, przeglądania elementu raportu w instytucji ArcGIS, kopiowania kodu ramki iframe w celu osadzenia raportu lub zaplanowania aktualizacji raportu.

 8. Opcjonalnie: skonfiguruj ramkę iframe dla opublikowanego raportu.
 9. Opcjonalnie: zaplanuj automatyczne aktualizacje opublikowanych raportów, jeśli będą dostępne.

  Więcej informacji zawiera sekcja Planowanie aktualizacji opublikowanych raportów.

 10. Zamknij okno Raport został pomyślnie opublikowany.

Po zamknięciu tego okna, element raportu aplikacji Insights będzie nadal dostępny na karcie Raporty na stronie głównej.

Notatka:

Raporty aplikacji Insights desktop będą publikowane z użyciem podstawowego połączenia ArcGIS.

Jeśli z poziomu aplikacji Insights desktop publikowane są raporty z tabelami baz danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, być może trzeba będzie przyporządkować połączenia z bazą danych.

Elementy raportów

Podczas publikowania raportu tworzony jest element raportu aplikacji Insights. Po uzyskaniu dostępu do elementu raportu jest on otwierany w oddzielnej przeglądarce w trybie tylko do odczytu, w którym inne osoby mogą pracować z kartami, dokonując wyborów i wyświetlając okna podręczne.

Dostęp do przeglądarki raportów może uzyskać każda osoba posiadająca konto ArcGIS, nawet bez licencji na aplikację Insights. Użytkownicy niedysponujący kontem ArcGIS mogą także uzyskiwać dostęp do przeglądarki raportów, aby przeglądać raporty publiczne, jeśli mają dostęp do adresu URL danego elementu. Przeglądarka raportów jest interaktywna, ale nie pozwala na użycie funkcji edycyjnych, takich jak dodawanie lub usuwanie kart bądź wykonywanie analiz przestrzennych.

Kto może wyświetlać raport

Widoczność raportu zależy od tego, komu raport został udostępniony, a także od sposobu jego wyświetlania. Poniższa tabela zawiera informacje o tym, kto może wyświetlać raport, w zależności od parametrów udostępniania i metody przeglądania:

Notatka:

Aby udostępniany raport był dostępny w aplikacji, musi być spełniony jeden z poniższych warunków:

 • Raport musi być udostępniony publicznie
 • Aplikacja i raport muszą być hostowane w tej samej instytucji

Udostępnij:Przeglądarka raportów<iframe>

Brak

Ty, członkowie Twojej instytucji z uprawnieniami administratora.

Aplikacje ArcGIS: Ty.

Strona internetowa: raport nie będzie widoczny.

Instytucja

Aby zobaczyć raport udostępniony instytucji w przeglądarce raportów, następujące warunki dotyczące konta użytkownika muszą być prawdziwe:

 • Dowolny typ użytkownika
 • Członek instytucji

Aplikacje ArcGIS: aby zobaczyć raport udostępniony instytucji w aplikacji, muszą być spełnione następujące warunki dotyczące konta użytkownika:

 • Dowolny typ użytkownika
 • Członek instytucji

Strona internetowa: raport nie będzie widoczny.

Grupy

Aby zobaczyć raport udostępniony określonym grupom w przeglądarce raportów, następujące warunki dotyczące konta użytkownika muszą być prawdziwe:

 • Dowolny typ użytkownika
 • Członek instytucji i określonej grupy

Aplikacje ArcGIS: aby zobaczyć raport udostępniony określonym grupom w narracji, następujące warunki dotyczące konta użytkownika muszą być spełnione:

 • Dowolny typ użytkownika
 • Członek instytucji i określonej grupy

Strona internetowa: raport nie będzie widoczny.

Wszyscy

Wszyscy użytkownicy mający dostęp do elementów lub do adresu URL przeglądarki raportów. W przypadku użytkowników aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise dostęp może być także ograniczony przez zapory i inne funkcje bezpieczeństwa.

Aplikacje ArcGIS: wszyscy użytkownicy, którzy mogą wyświetlać narrację (instytucja, grupy lub wszyscy użytkownicy publiczni).

Strona internetowa: strona jest dostępna publicznie.

Notatka:

W przypadku raportów z danymi z instytucji ArcGIS zabezpieczonych za pomocą uwierzytelniania w warstwie internetowej (np. PKI lub IWA) wymagane są poświadczenia do przeglądania raportów. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy raporty te zostały udostępnione publicznie.

Zmiana statusu udostępniania

Opublikowane raporty są zapisywane jako elementy raportu aplikacji Insights. Status elementu raportu można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Dane w raportach

Raporty zawierają migawkę danych utworzoną w momencie publikowania raportu. Oznacza to konieczność ponownego opublikowania raportu w celu wyświetlenia aktualizacji zestawów danych lub analizy. Dane będą wyświetlane na żywo z następującymi wyjątkami:

 • Względem zestawu danych jest stosowany filtr krzyżowy.
 • W raporcie używany jest widżet Filtr, widżet Filtr czasowy lub wstępnie zdefiniowany filtr (nieaktualne w Insights 2023.3).

W sytuacjach, gdy raporty są wyświetlane na żywo, dane w raporcie muszą być także udostępnione tym samym przeglądającym, którzy mogą wyświetlać raporty (na przykład dane muszą być udostępnione publicznie, gdy raport jest publiczny).

Filtry krzyżowe

Filtry krzyżowe są włączone w raportach w przypadku kart, na których aktywowano przycisk Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe.

Więcej informacji dotyczących filtrów krzyżowych zawarto w sekcji Filtrowanie danych.

Drukowanie raportu

Raporty można publikować w formacie PDF, aby utworzyć raport do druku.

Wykonaj następujące czynności, aby opublikować raport do druku:

 1. Kliknij przycisk Kreator raportów Kreator raportów na pasku narzędzi skoroszytu.
 2. Kliknij przycisk Drukuj kompozycję Kompozycja wydruku.
 3. W razie potrzeby skonfiguruj raport do druku.
 4. Kliknij przycisk Drukuj Drukuj na pasku narzędzi skoroszytu.

Na podstawie skonfigurowanego raportu generowany jest plik PDF. W zależności od ustawień przeglądarki dokument PDF zostanie automatycznie pobrany albo otwarty w nowej karcie przeglądarki. Plik PDF można wydrukować lub zapisać na komputerze.

Notatka:

Jeśli w przeglądarce skonfigurowano automatyczne pobieranie plików PDF, po wygenerowaniu pliku PDF mimo to otwierana jest nowa karta. Można zamknąć tę kartę bez wpływu na raport.

Rozwiązywanie problemów dotyczących raportów

W aplikacji Insights desktop publikowanie stron z zabezpieczonymi danymi pochodzącymi z połączenia ArcGIS obsługującego tylko dane, w odniesieniu do których zastosowano filtry krzyżowe, w ramach podstawowego połączenia ArcGIS nie powiedzie się, ze względu na nieprawidłowy identyfikator URI. Informacje o dodawaniu identyfikatora URI przekierowania można znaleźć w sekcji Konfigurowanie identyfikatorów URI przekierowania.

Publikowane raporty w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystającej z tabel bazy danych mogą wymagać udostępnienia połączenia z bazą danych z tym samym poziomem uprawnień. Jeśli połączenie z bazą danych nie jest udostępnione, wyświetlanie danych w raporcie może wymagać, aby osoby przeglądające się zalogowały. To, czy uprawnienie do udostępniania bazy danych jest wymuszane, zależy od ustawienia administracyjnego enforce_database_connection_sharing_permission na serwerze ArcGIS Server. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Konfigurowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Duże zestawy danych mogą powodować wystąpienie błędu podczas publikowania raportu, jeśli przekroczony zostanie limit maksymalnej liczby kopii obiektów. W takim przypadku zostanie wyświetlony komunikat o błędzie Nie można skopiować jednego lub większej liczby zestawów danych. Aby kontynuować, opublikuj raport przez odniesienie. Kliknij przycisk Publikuj przez odniesienie, aby na raporcie wymusić wyświetlenie rzeczywistych danych zamiast migawki.

Nawigacja zostanie zablokowana na raportach w przypadku niektórych kart ze zbyt wieloma obiektami do wyświetlenia. Nawigację można włączyć, włączając filtry krzyżowe na karcie lub dodając wstępnie zdefiniowany lub czasowy filtr dla zestawu danych użytego do utworzenia karty.

Ograniczenia

Wybory dokonywane między mapami i diagramami połączeń mogą nie działać prawidłowo w raportach korzystających z migawki danych. Interakcje będą działać w raportach z danymi na żywo (co oznacza, że na stronie zastosowano filtr krzyżowy, widżet Filtr, filtr czasowy lub filtr zdefiniowany wstępnie).

Raportów z aplikacji Insights desktop 2023.1 i nowszych wersji nie można udostępniać, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Podstawowym połączeniem ArcGIS jest instytucja ArcGIS Enterprise.
 • Raport zawiera dane pochodzące z połączenia z bazą danych.
 • Raport zawiera dane pochodzące z obsługującego tylko dane połączenia ArcGIS, które wymaga zalogowania się użytkownika w celu przejrzenia danych.
 • Nie jesteś obecnie użytkownikiem zalogowanym do połączenia tylko z danymi.
 • Raport zawiera filtr krzyżowy, widżet Filtr, widżet Filtr czasowy lub wstępnie zdefiniowany filtr (nieaktualne w Insights 2023.3).

Aby udostępnić raport, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, w aplikacji Insights desktop 2023.1, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Utwórz pakiet skoroszytu, zaimportuj pakiet do docelowej instytucji ArcGIS i udostępnij raport.
 • Skopiuj dane do skoroszytu i usuń z niego warstwę z połączenia obsługującego tylko dane.

Aby udostępnić raport, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, w aplikacji Insights desktop 2023.2 lub nowszej, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Otwórz skoroszyt, aby opublikować i udostępnić raport. Zostanie wyświetlona prośba o zalogowanie się do wymaganego połączenia ArcGIS.
 • Zaloguj się do połączeń ArcGIS, z których dodano zabezpieczone dane i udostępnij raport z poziomu strony głównej, jeśli jest dostępna.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: