Tworzenie pakietu skoroszytu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Pakiet skoroszytu to możliwy do wyeksportowania plik uwzględniający wszystkie aspekty skoroszytu Insights. Wszystkie strony, dane, modele i motywy w pakiecie są dokładnie takie same jak w oryginalnym skoroszycie.

Utworzony pakiet skoroszytu jest zapisywany w pliku .insightswbk. Można go rozpowszechniać i importować do innych wdrożeń aplikacji Insights.

Tworzenie pakietu skoroszytu

Pakiet skoroszytu może utworzyć właściciel skoroszytu. Jeśli skoroszyt został udostępniony, przed utworzeniem pakietu należy najpierw zduplikować skoroszyt.

Aby utworzyć pakiet skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk Strona główna Home, aby powrócić do strony głównej. W przypadku uruchamiania aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
 2. Kliknij kartę Skoroszyty w celu wyświetlenia zapisanych skoroszytów.
 3. Znajdź skoroszyt, który chcesz umieścić w pakiecie. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania Filtr lub przycisku Sortuj Sortuj.
 4. Umieść wskaźnik myszy nad skoroszytem. Zostanie wyświetlona lista ikon.
 5. Kliknij przycisk Eksportuj Eksportuj.
 6. Jeśli skoroszyt zawiera dane z połączenia, zostanie wyświetlone okno Metoda tworzenia pakietu. Wykonaj następujące czynności:
  1. Wybierz opcję Odniesienie do danych lub Kopiowanie danych.
  2. Kliknij przycisk OK.

  Aby uzyskać więcej informacji na temat metod tworzenia pakietów, rozwiń Dodatkowe informacje lub zapoznaj się z sekcją Metoda tworzenia pakietu.

Notatka:
Insights Desktop

W aplikacji Insights desktop pakowanie skoroszytów z zabezpieczonymi danymi pochodzącymi z połączenia ArcGIS obsługującego tylko dane, w odniesieniu do których zastosowano filtry krzyżowe, metodą Dane referencyjne nie powiedzie się z powodu nieprawidłowego identyfikatora URI. Informacje o dodawaniu identyfikatora URI przekierowania można znaleźć w sekcji Konfigurowanie identyfikatorów URI przekierowania.

Pakiet zostanie pobrany do domyślnego folderu pobierania przeglądarki. Jeśli używana jest aplikacja Insights desktop, zostanie otwarte okno umożliwiające nawigację wśród folderów oraz wybór lokalizacji, w której ma zostać zapisany pakiet skoroszytu.

Importowanie pakietu skoroszytu

Aby zaimportować pakiet skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli skoroszyt jest otwarty w aplikacji Insights, zapisz swoją pracę i kliknij przycisk Strona główna Home, aby powrócić do strony głównej. W przypadku uruchamiania aplikacji Insights przejście do strony głównej nastąpi automatycznie.
 2. Kliknij kartę Skoroszyty.
 3. Kliknij przycisk Importuj.
 4. Przejdź do zapisanego pakietu skoroszytu (.insightswbk), który chcesz zaimportować, wybierz pakiet, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

Zostanie utworzony skoroszyt. Można go otworzyć na karcie Skoroszyty. Jeśli importowany jest pakiet zawierający tabele bazy danych, które zostały umieszczone w pakiecie przez odniesienie, może być konieczne przyporządkowanie połączeń z bazą danych.

Notatka:
Insights in ArcGIS Online
Insights Desktop

W aplikacji Insights in ArcGIS Online wielkość importowanych pakietów skoroszytów nie może przekraczać 100 MB. Wybranie pliku pakietu skoroszytu o wielkości przekraczającej 100 MB spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Wystąpi błąd, jeśli pakiet skoroszytu zawierający połączenia z bazą danych zostanie zaimportowany do usługi Insights in ArcGIS Online lub jeśli połączenie z bazą danych wykorzystujące uwierzytelnianie systemu operacyjnego zostanie zaimportowane do aplikacji Insights desktop w systemie macOS.

Skoroszyty zawierające karty i skrypty ze środowiska skryptowego aplikacji Insights można importować do aplikacji Insights in ArcGIS Online, ale skryptów tych nie można otwierać ani uruchamiać.

Metody tworzenia pakietów

Istnieją dwie możliwości tworzenia pakietów skoroszytów zawierających połączenia: odniesienie do danych z połączenia lub skopiowanie danych do skoroszytu przed utworzeniem pakietu.

Notatka:

Zestawy danych, które wymagają wybrania metody tworzenia pakietów, zawierają dane z połączenia z bazą danych i ze zdalnych warstw obiektowych, w tym zestawów danych atlasu ArcGIS Living Atlas.

Jeśli dane są spakowane przez odniesienie, odpowiadający im zestaw danych lub połączenie musi być dostępne na tym koncie aplikacji Insights, na które jest importowany pakiet. Skoroszytów zawierających zestawy danych bazy danych, które zostały spakowane przez odniesienie, nie można importować do usługi Insights in ArcGIS Online.

Dane można skopiować do skoroszytu przed jego spakowaniem. Skoroszyty spakowane ze skopiowanymi danymi można zaimportować na dowolne konto aplikacji Insights. Jednak wszystkie zmiany oryginalnych zestawów danych lub tabel bazy danych nie zostaną odzwierciedlone w zaimportowanym skoroszycie.

Poniższa tabela zawiera podsumowanie różnych funkcji pakietów skoroszytów oraz informacje o tym, czy są one obsługiwane, gdy dane są dostępne przez odniesienie bądź zostały skopiowane:

FunkcjaSpecyfikacjaSpakowane dane referencyjnePakiet ze skopiowanymi danymi

Aktualizacje na bieżąco z oryginalnego zestawu danych (jeśli ma zastosowanie)

Nie dotyczy

Tak

Nie

Import do usługi Insights in ArcGIS Online

Skoroszyt zawierający tabele bazy danych

Nie

Tak

Skoroszyty zawierające zdalne warstwy obiektowe

Tak

Tak

Skoroszyty zawierające karty ze środowiska skryptowego

Tak — skryptu nie można otwierać ani uruchamiać, ale karty istniejące w skoroszycie będą widoczne.

Import do usługi Insights in ArcGIS Enterprise

Skoroszyt zawierający tabele bazy danych

Tak — aby dane były poprawnie wyświetlane na kartach, połączenie z bazą danych musi być dostępne w instytucji, w której pakiet został zaimportowany.

Tak

Skoroszyty zawierające zdalne warstwy obiektowe

Tak

Tak

Import do usługi Insights desktop

Skoroszyt zawierający tabele bazy danych

Tak — aby dane były poprawnie wyświetlane na kartach, połączenie z bazą danych musi być dostępne w aplikacji Insights desktop. Bazy danych z uwierzytelnianiem systemu operacyjnego nie są obsługiwane w aplikacji Insights desktop dla systemu macOS.

Tak

Skoroszyty zawierające zdalne warstwy obiektowe

Tak — użytkownik musi być zalogowany do instytucji mającej dostęp do zdalnej warstwy obiektowej.

Tak