Projektowanie raportu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Kreator raportów służy do tworzenia zarówno raportów interaktywnych, jak i raportów do druku. Po zakończeniu analizy, zaktualizowaniu stylów symboli i skonfigurowaniu ustawień strony można za pomocą kreatora raportów rozmieścić karty z analizy w postaci efektywnej kompozycji raportu. Za pomocą pól tekstowych i obrazów można także dodać informacje kontekstowe.

Notatka:

Karty skoroszytu będą wyświetlane w projektancie raportów dokładnie tak, jak były widoczne w widoku strony. Chcąc utworzyć nowe wizualizacje lub zaktualizować istniejące karty (na przykład zmienić mapę bazową bądź zaktualizować paletę kolorów), należy to zrobić w widoku strony.

Projektowanie raportu interaktywnego

Za pomocą kreatora raportów można dostosować kompozycję raportu do rozmiaru ekranu, na którym raport jest oglądany. Raporty interaktywne są publikowane w instytucji jako element raportu.

Notatka:

Raporty interaktywne projektuje się na potrzeby pojedynczej strony w skoroszycie. Jeśli skoroszyt zawiera wiele stron, które będą używane w raporcie, należy zaprojektować każdą stronę osobno.

 1. Kliknij przycisk Kreator raportów Kreator raportów na pasku narzędzi skoroszytu.

  Domyślnie kreator raportów jest otwierany w rozmiarze ekranu komputera z tą samą kompozycją, którą miał widok strony.

 2. Możesz zmienić układ kart w raporcie i wprowadzić inne zmiany w projekcie, takie jak dodanie obrazów lub pól tekstowych, zmiana kolejności kart, wyrównanie kart i usunięcie niepotrzebnych.
 3. Kliknij przycisk Kompozycja dla tabletu Kompozycja dla tabletu lub Kompozycja dla telefonu Kompozycja dla telefonu i w razie potrzeby powtórz poprzedni etap dla tych rozmiarów ekranu.
 4. Wykonaj odpowiednie czynności, aby opublikować element raportu.
  Notatka:

  Element raportu trzeba opublikować tylko raz, nawet jeśli dostosowano kompozycje dla wielu urządzeń.

Raport został utworzony. Jeśli skonfigurowaną kompozycje dla różnych rozmiarów urządzenia, raport będzie automatycznie wyświetlany w odpowiedniej kompozycji w zależności od ekranu, na którym jest oglądany.

Rozmiary ekranu

Raporty interaktywne można skonfigurować dla wielu rozmiarów ekranu na podstawie standardowego rozmiaru typowych urządzeń (komputer stacjonarny, tablet i telefon). Rozmiar ekranu dla każdego urządzenia jest kontrolowany z użyciem konfigurowalnych punktów łamania. Jeśli konfigurowana jest więcej niż jedna kompozycja urządzenia, poprawna konfiguracja będzie wyświetlana w zależności od szerokości przeglądarki używanej do wyświetlania raportu, a nie w zależności od rzeczywistego urządzenia. Jeśli na przykład raport jest wyświetlany na ekranie komputera, ale szerokość przeglądarki jest mniejsza od określonej przez punkt łamania dla tabletu, zamiast konfiguracji dla komputera używana będzie konfiguracja dla tabletu.

Szerokość kompozycji dla urządzeń można dostosować, klikając i przeciągając linię kropkowaną wskazującą punkt łamania. W poniższej tabeli przedstawiono domyślne punkty łamania i widoczność dla każdej kompozycji urządzenia:

KompozycjaPunkt łamaniaWidoczność

Na komputerze

Domyślnie: 1440 pikseli

Obsługiwany zakres: od 1101 pikseli do 1920 pikseli

Szerokości przeglądarki większe niż punkt łamania dla tabletu.

Tablet

Domyślnie: 1024 piksele

Obsługiwany zakres: od 501 pikseli do 1100 pikseli

Szerokości przeglądarki większe niż punkt łamania dla telefonu, ale mniejsze lub równe punktowi łamania dla tabletu.

Telefon

Domyślnie: 430 pikseli

Obsługiwany zakres: od 300 pikseli do 500 pikseli

Szerokości przeglądarki mniejsze lub równe punktowi łamania dla telefonu.

Notatka:

Raporty można konfigurować w taki sposób, aby kompozycja karty była szersza niż punkt łamania. Dodanie kart poza punktem łamania lub wyświetlenie raportu w mniejszych przeglądarkach może spowodować pojawienie się pasków przewijania w poziomie podczas wyświetlania raportu.

Projektowanie raportu do druku

Raporty do druku są publikowane jako pliki PDF.

Limit stron związany z raportami do drukowania jest konfigurowany na karcie Ustawienia na stronie głównej. Domyślny limit stron jest równy 100. Po przekroczeniu limitu stron raport zostaje obcięty. Więcej informacji zawierają sekcje Zarządzanie profilami w aplikacjach Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise lub Zarządzanie ustawieniami użytkowników w aplikacji Insights desktop.

Notatka:

Drukowalne raporty projektuje się na potrzeby pojedynczej strony w skoroszycie.

 1. Kliknij przycisk Kreator raportów Kreator raportów na pasku narzędzi skoroszytu.
 2. Kliknij przycisk Drukuj kompozycję Kompozycja wydruku.

  Zostanie utworzony pusty raport papierowy.

  Karty ze skoroszytu są dostępne na karcie Karty w panelu zasobów.

 3. W razie potrzeby kliknij strzałkę obok przycisku Drukuj kompozycję i wybierz inny rozmiar papieru.
 4. Użyj przycisków na bocznym pasku narzędzi, aby wprowadzić następujące zmiany w raporcie do druku:
  • Kliknij przycisk Orientacja strony Orientacja strony, aby zmienić orientację strony między pionową a poziomą. Aby zmienić orientację pojedynczej strony, należy najpierw zaznaczyć tę stronę, a następnie wybrać jej orientację. Aby zmienić orientację całego raportu, należy przed wyborem orientacji anulować zaznaczenie wszystkich stron, klikając puste miejsce poza kompozycją raportu.
  • Kliknij przycisk Margines strony Margines strony, aby zmienić marginesy na stronie, w tym określić marginesy niestandardowe. W zależności od języka aplikacji, wymiary marginesów zostaną podane w calach lub centymetrach.
 5. Przeciągnij karty na stronę raportu i upuść je w odpowiednim miejscu. Jeśli dodajesz kartę tabeli, wykonaj następujące czynności:
  1. Przeciągnij tabelę na stronę i upuść ją w wybranym miejscu.
  2. Kliknij opcję Karta lub Tabela wielostronicowa, aby wybrać sposób dodawania tabeli.

  Więcej informacji zawiera temat Drukowane tabele.

  Notatka:

  Karty są dodawane do raportu do druku jako migawki kart z momentu, w którym otwarto kreator raportów, z uwzględnieniem ustawień kart, stylu symboli oraz filtrów zastosowanych do karty. Aby wprowadzić zmiany do karty, należy kliknąć przycisk Widok strony Widok Strona, przejść do widoku strony, zastosować aktualizacje, a następnie wrócić do kreatora raportów.

 6. W razie potrzeby można dodać do raportu kolejne strony za pomocą przycisku Dodaj stronę Dodaj stronę lub usunąć z niego nadmiarowe strony za pomocą przycisku Usuń stronę Usuń stronę.
 7. Zastosuj inne zmiany w projekcie, w tym edycję nagłówków i stopek, dodawanie obrazów lub pól tekstowych, zmianę kolejności kart i wyrównanie kart.
 8. Wykonaj odpowiednie czynności, aby wydrukować raport.

Zostanie wygenerowany raport w formacie PDF. Plik PDF można zapisać na komputerze lub wydrukować.

Edycja nagłówków i stopek

W raportach do druku można skonfigurować nagłówki, które będą zawierały nazwę i logotyp instytucji, tytuł raportu oraz datę. Stopki można skonfigurować tak, aby pokazywały numer strony i datę.

Wykonaj następujące czynności, aby dodać nagłówek lub stopkę:

 1. Kliknij przycisk Edytuj nagłówek Edytuj nagłówek (górna część strony) lub Edytuj stopkę (dolna część strony).

  Zostanie wyświetlony panel Nagłówek lub Stopka.

 2. Wybierz szablon nagłówka lub stopki.

  Nagłówek może być pusty lub zawierać kombinację tytułu raportu, daty i nazwy instytucji. Jeśli szablon nagłówka zawiera tekst, a kolor banera skoroszytu został zaktualizowany, kolor tła i tekstu nagłówka są automatycznie aktualizowane, aby dopasować je do banera skoroszytu.

  Stopka może być pusta lub zawierać kombinację numeru strony i daty. Domyślnie stopka ma białe tło.

 3. W razie potrzeby kliknij strzałkę listy rozwijanej obok pól Kolor tła i Kolor tekstu, a następnie wybierz kolor na palecie lub wprowadź wartość szesnastkową.
 4. Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować tekst nagłówka:
  1. Kliknij tekst nazwy instytucji lub tytułu raportu, aby umożliwić jego edycję.
  2. Wpisz nazwę firmy lub tytuł raportu.
  3. Zaznacz tekst, aby zmienić czcionkę, w tym jej rozmiar, wyrównanie, kolor i stylizację (pogrubienie, kursywa i podkreślenie).
  4. Aby zastosować zmiany, naciśnij klawisz Enter.
 5. Aby zaktualizować logotyp, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij symbol zastępczy logotypu.
  2. Na komputerze przejdź do obrazu i otwórz go.
   Notatka:

   Obrazy nie mogą przekraczać 5 MB.

 6. Wykonaj następujące czynności, aby zaktualizować format numeracji stron lub daty:
  1. Kliknij numer strony lub datę.
  2. Wybierz format z menu.
 7. Kliknięcie treści raportu powoduje zatrzymanie edycji nagłówka lub stopki.

Drukowane tabele

Karty tabeli można dodawać do raportu do druku na dwa sposoby: za pomocą karty lub tabeli wielostronicowej.

Opcja Karta dodaje dokładnie taką tabelę, jaka jest widoczna w skoroszycie, uwzględniając tylko te wiersze, które można zobaczyć na karcie. Użyj tej opcji, jeśli na karcie widoczna jest cała tabela (na przykład, jeśli zestaw danych jest filtrowany) lub w raporcie wymagane są tylko widoczne dane.

Opcja Tabela wielostronicowa dodaje tabelę do nowej strony i wstawia liczbę stron wymaganych do wyświetlenia pełnej tabeli w raporcie. Dodatkowe strony zostaną ułożone w stos pod pierwszą stroną tabeli. Użyj tej opcji, jeśli tabela jest zbyt duża, aby pokazać ją na karcie, a wszystkie wiersze mają być widoczne w raporcie.

Notatka:

Formatowanie warunkowe i wykresy przebiegu w czasie nie są obsługiwane w tabelach wielostronicowych. Wszystkie nieobsługiwane formatowanie zostanie usunięte z tabeli po jej dodaniu.

Ograniczenia

W przypadku tabel wielostronicowych i numerów stron obsługiwana jest tylko czcionka Avenir Next World. Jeśli na potrzeby tabeli wielostronicowej użyta zostanie inna czcionka, w wygenerowanym pliku PDF zostanie ona przekonwertowana na czcionkę Avenir.

Notatka:

Czcionka Avenir Next World nie obsługuje znaków z języków chińskiego, japońskiego ani koreańskiego. Jeśli w tabeli wielostronicowej lub numerach stron używane będą nieobsługiwane znaki, nie będą one poprawnie wyświetlane w dokumencie PDF.

W przypadku tabel wielostronicowych i numerów stron nie jest obsługiwany tekst dwukierunkowy. Tekst dwukierunkowy jest wymagany w językach arabskim i hebrajskim, w których jednocześnie używane są teksty pisane od lewej do prawej strony oraz od prawej do lewej. Aby uzyskać najlepsze wyniki, w raportach w językach arabskim i hebrajskim należy wybrać format numeracji stron, w którym wyświetlane są tylko cyfry.

Elementy map, diagramów i tabel, takie jak etykiety osi, linie siatki i nagłówki tabel, mogą nie być wyświetlane w raportach drukowanych w przeglądarce Safari. Aby uzyskać najlepsze wyniki, podczas drukowania raportu należy korzystać z innej obsługiwanej przeglądarki.

Wstawianie obrazów

Do raportu można dodawać obrazy, np. logotypy, diagramy i fotografie, zapewniające bardziej efektywną komunikację i pozwalające spełnić wymogi specyficzne dla danej marki.

Notatka:

Obrazy nie mogą przekraczać 5 MB.

Obsługiwane są następujące formaty obrazów:

 • PNG
 • JPEG
 • GIF

Wykonaj następujące czynności, aby dodać obraz do raportu:

 1. Kliknij przycisk Kreator raportów Kreator raportów na pasku narzędzi skoroszytu, aby w razie potrzeby otworzyć kreator raportów.
 2. Kliknij przycisk Dodaj obraz Dodaj obraz na pasku narzędzi skoroszytu.
 3. Kliknij miejsce w raporcie, w którym ma być wyświetlany obraz.
 4. Na komputerze przejdź do obrazu i otwórz go.

Obraz zostanie dodany do raportu. W razie potrzeby można przeciągać narożniki i krawędzie, aby zmienić rozmiar obrazu. Aby zachować proporcje, podczas zmiany wielkości obrazu przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift. Można również przeciągnąć obraz w nowe miejsce w raporcie.

Notatka:

Obrazy dodawane do kompozycji interaktywnej (komputer, tablet lub telefon) nie są automatycznie dodawane do kompozycji do druku i odwrotnie. Obraz można skopiować z jednej kompozycji i wkleić go do drugiej za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V.

Wstawianie tekstu

W polu tekstowym można dodawać do raportu tytuły, nagłówki, kontekst i podpisy.

Wykonaj następujące czynności, aby dodać pole tekstowe do raportu:

 1. Kliknij przycisk Kreator raportów Kreator raportów na pasku narzędzi skoroszytu, aby w razie potrzeby otworzyć kreator raportów.
 2. Kliknij przycisk Dodaj tekst Dodawanie tekstu na pasku narzędzi skoroszytu.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij kompozycję raportu, aby utworzyć domyślne pole tekstowe.
  • Kliknij i przeciągnij w kompozycji raportu, aby utworzyć niestandardowe pole tekstowe.
 4. Wpisz lub wklej tekst w polu tekstowym.
 5. Zaznacz tekst, aby zmienić czcionkę, w tym jej rozmiar, wyrównanie, kolor i stylizację (pogrubienie, kursywa i podkreślenie).

Pole tekstowe i tekst zostaną dodane do raportu. W razie potrzeby można przeciągać narożniki i krawędzie, aby zmienić rozmiar pola tekstowego. Można również przeciągnąć pole tekstowe w nowe miejsce w raporcie.

Notatka:

Pola tekstowe dodawane do kompozycji interaktywnej (komputer, tablet lub telefon) nie są automatycznie dodawane do kompozycji do druku i odwrotnie. Pole tekstowe można skopiować z jednej kompozycji i wkleić je do drugiej za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+C i Ctrl+V.

Kompozycja siatki i dociąganie

Interaktywne i drukowane raporty mają siatkę kompozycji oraz umożliwiają dociąganie do siatki podczas rozmieszczania kart. Zarówno siatka kompozycji, jak i dociąganie do siatki są domyślnie włączone w kreatorze raportów i nie są widoczne w raporcie opublikowanym ani w dokumencie PDF. Ustawienia siatki można wyłączyć, klikając przycisk Opcje płótna Opcje płótna w stopce strony i wyłączając zaznaczenie opcji Siatka kompozycji lub Dociągaj do siatki.

Wyrównanie kart

Dwie lub większą liczbę kart można wyrównać względem siebie.

Wykonaj następujące czynności, aby wyrównać karty:

 1. Aby wybrać wiele kart, należy je klikać, przytrzymując jednocześnie naciśnięty klawisz Ctrl.
 2. Na bocznym pasku narzędzi kliknij przycisk Wyrównaj Wyrównaj.

  Zostanie wyświetlony panel Wyrównaj.

 3. Wybierz opcję wyrównania z listy.

  Wyrównanie kart zostanie zaktualizowane.

Zmiana kolejności kart

Kiedy w raporcie pojawia się więcej niż jedna karta, można określić kolejność, w jakiej będą wyświetlane nakładające się na siebie karty. Domyślnie kolejność kart jest taka sama jak kolejność w widoku strony.

Wykonaj następujące czynności, aby zmienić kolejność kart:

 1. Na bocznym pasku narzędzi kliknij przycisk Zasoby Zasoby, jeśli jest to konieczne.
 2. Kliknij kartę Kolejność.
 3. Umieść wskaźnik nad kartą, polem tekstowym lub obrazem, którego kolejność chcesz zmienić.
 4. Kliknij przycisk Przesuń w górę Przesuń w górę lub Przesuń w dół Przesuń w dół.

Kolejność kart w raporcie zostanie zmieniona. Można również zmienić kolejność kart, klikając prawym przyciskiem myszy kartę i wybierając opcję z menu (na przykład Przesuń na wierzch lub Przesuń do tyłu).

Usuwanie karty z kompozycji

Karty można usunąć z kompozycji raportu. Tekst i obrazy dodane w kreatorze raportów są usuwane, jeśli zostaną usunięte z kompozycji. Karty pojawiające się w widoku strony (w tym obrazy i widżety tekstowe) są usuwane z kompozycji, ale pozostają w karcie Karty.

 1. Kliknij kartę prawym przyciskiem.
 2. Z menu wybierz opcję Usuń.

Karta zostanie usunięta z kompozycji. Można również usunąć aktywną kartę, naciskając klawisz Delete na klawiaturze.

Polecenia klawiaturowe

Skróty klawiaturowe to klawisze lub kombinacje klawiszy, dzięki którym można w alternatywny sposób uruchamiać polecenia, które zwykle byłyby uruchamiane przy użyciu myszy. W poniższej tabeli opisano skróty klawiaturowe i powiązane z nimi funkcje, których można używać do nawigowania w kreatorze raportów:

Notatka:

Na klawiaturze komputerów Mac należy używać klawisza Cmd zamiast Ctrl.

Skróty klawiaturoweFunkcja

Ctrl+G

Pogrupuj wybrane karty.

Ctrl+Shift+G

Rozgrupuj wybraną grupę kart.

Klawisze strzałek

Przesuń aktywną kartę.

Ctrl+C

Skopiuj obraz lub pole tekstowe.

Ctrl+V

Wklej skopiowany obraz lub pole tekstowe.

Usuń

Usuń aktywną kartę z kompozycji.