Podstawowe informacje o danych w relacyjnych bazach danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazami danych są obsługiwane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Relacyjne bazy danych

Dane w relacyjnych bazach danych są przechowywane w tabelach. Każda tabela jest zbiorem wierszy i kolumn. Każda kolumna ma typ, a wiele baz danych obsługuje jeden lub większą liczbę typów danych przestrzennych.

Typ danych określa:

 • wartości, które można przechowywać w kolumnie,
 • operacje, które można wykonywać na danych w tej kolumnie,
 • sposób fizycznego przechowywania danych w bazie danych.

Aplikacja ArcGIS Insights obsługuje bezpośredni dostęp do konkretnych typów danych z listy obsługiwanych systemów zarządzania bazami danych. Podczas uzyskiwania dostępu do tabeli bazy danych bezpośrednio przy użyciu procedury wykonywania zadań dodaj dane aplikacja Insights odfiltrowuje wszystkie nieobsługiwane typy danych.

Notatka:

Tabele bazy danych, do których dostęp uzyskuje się za pomocą aplikacji Insights, są dostępne tylko do odczytu i nie można ich edytować. Dotyczy to także sytuacji, gdy zestaw danych został udostępniony innym osobom w instytucji jako warstwa obiektowa, a w aplikacji klienckiej innej niż Insights podejmowane są próby edycji.

Wskazówka:

Gdy użycie danych z bazy danych powoduje błąd w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise, do dzienników serwera ArcGIS Server w witrynie serwera hostującego portalu dodawane są szczegółowe informacje. Razem z administratorem serwera ArcGIS Server spróbujcie zdiagnozować i rozwiązać wszystkie problemy.

Łączenie z bazą danych

Aby w aplikacji Insights można było używać danych z bazy danych, należy utworzyć połączenie z bazą danych. Przed utworzeniem połączenia z bazą danych należy spełnić określone wymagania wstępne.

Proces nawiązywania połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise tworzy element połączenia z relacyjną bazą danych na karcie Zasoby portalu i na karcie Połączenia na stronie głównej aplikacji Insights. Ten element można następnie udostępniać innym osobom. W wyniku udostępnienia elementu połączenia z bazą danych udostępniana jest wyłącznie możliwość przeglądania zawartości bazy danych. Poświadczenia używane podczas nawiązywania połączenia nigdy nie są ujawniane osobom, którym dany element został udostępniony.

Jeśli podczas tworzenia połączenia z bazą danych pojawi się problem, zapoznaj się z tematem Rozwiązywanie problemów dotyczących połączenia z bazą danych.

Uwaga:

W przypadku problemów z użyciem połączenia z bazą danych, które wcześniej działało w aplikacji Insights, może okazać się konieczne zaktualizowanie połączenia. Usunięcie połączenia z bazą danych spowoduje, że wszystkie zależne zestawy danych staną się bezużyteczne. Połączenia z relacyjną bazą danych powinny być usuwane tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie są od nich zależne żadne zestawy danych lub chcesz celowo wyłączyć te zestawy danych.

Podczas gdy połączenia z bazą danych są aktualizowane w celu odzwierciedlenia bieżącego stanu bazy danych, zestawy danych odzwierciedlają schemat tabeli lub widoku w momencie tworzenia zestawu danych. Zestawy danych utworzone w ramach połączenia z bazą danych są zależne od schematu, konwencji nazewnictwa i istniejących obiektów danych przestrzennych (typów geometrii i identyfikatorów odniesień przestrzennych) bazy danych. Zmiana nazw lub usunięcie tabel i widoków, do których odnosi się zestaw danych, spowoduje uszkodzenie tego zestawu danych. Analogicznie nazwy pól i typy danych muszą pozostać statyczne, aby zestaw danych działał.

Geobazy

Aplikacja Insights umożliwia utworzenie połączenia z dowolną obsługiwaną bazą danych Microsoft SQL Server, Oracle, SAP HANA lub PostgreSQL, dla której zdefiniowano niewersjonowaną geobazę profesjonalną. Jeśli geobaza jest wersjonowana, dane muszą zostać wyrejestrowane jako wersjonowane, aby działały w aplikacji Insights. Obecnie w aplikacji Insights dostępne są i mogą być wyświetlane jedynie tabele użytkowników geobazy, które nie zostały utworzone w schemacie użytkownika sde. Aplikacja Insights nie działa bezpośrednio z geobazą plikową ani profesjonalną.

Przestrzenne zestawy danych

Tabele bazy danych nie muszą obsługiwać danych przestrzennych, aby można było ich używać w aplikacji Insights. Tabela obsługująca dane przestrzenne zawiera pole, które aplikacja Insights interpretuje jako pole lokalizacji. Gdy w tabeli zostanie wykryte pole lokalizacji, aplikacja Insights przyjmuje wiele założeń opisanych w poniższych sekcjach.

Pojedyncza kolumna przestrzenna

Aplikacja Insights obsługuje tylko jedną kolumnę przestrzenną w tabeli bazy danych. Można wybrać pole przestrzenne, które zostanie użyte jako pole lokalizacji, klikając ikonę pola lokalizacji Pole lokalizacji znajdującą się obok nazwy tabeli w obszarze Wybrane dane i wybierając wartość z listy pól przestrzennych.

Wybór jednego z dwóch pól przestrzennych, które ma zostać użyte jako pole lokalizacji

Obsługiwane typy geometrii

Bazy danych obsługiwane przez aplikację Insights są zgodne ze standardami Open Geospatial Consortium (OGC) i International Organization for Standardization (ISO) na potrzeby dostępu do obiektów prostych. W następującej tabeli podano obsługiwane typy geometrii OGC/ISO wraz ze sposobem ich interpretacji w aplikacji Insights:

OGC/ISOTyp geometrii

POINT

Punkt

LINESTRING

MULTILINESTRING

Linia

POLYGON

MULTIPOLYGON

Obszar

Aplikacja Insights nie wymusza stosowania standardów OGC/ISO. W przypadku wystąpienia nieobsługiwanego typu geometrii wystąpi błąd.

Taki sam typ geometrii

Oczekuje się, że wszystkie dane w kolumnie przestrzennej będą miały taki sam typ geometrii. Na przykład wszystkie będą punktami, wszystkie będą liniami lub wszystkie będą obszarami. Typ geometrii zestawu danych określa się przez zidentyfikowanie pierwszego wiersza w tabeli, w którym kolumna przestrzenna nie ma wartości pustej.

Aplikacja Insights nie sprawdza, czy wszystkie dane mają taki sam typ geometrii. Jeśli wiersze w zestawie danych nie spełnią tego oczekiwanego warunku, mogą się pojawić nieoczekiwane wyniki lub błędy.

Takie samo odniesienie przestrzenne

Oczekuje się, że wszystkie dane w kolumnie przestrzennej będą miały wspólny identyfikator odniesienia przestrzennego (SRID). Odniesienie przestrzenne zestawu danych określa się przez zidentyfikowanie pierwszego wiersza w tabeli, w którym kolumna przestrzenna nie ma wartości pustej.

Aplikacja Insights nie sprawdza, czy wszystkie dane mają takie samo odniesienie przestrzenne. Jeśli wiersze w bazie danych nie spełnią tego oczekiwanego warunku, mogą się pojawić nieoczekiwane wyniki lub błędy.

Projektowanie na bieżąco

Aplikacja Insights wyświetla dane przestrzenne w układzie odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej. Służy to wyłącznie do celów wyświetlania i odpytywania, natomiast dane bazowe nie są zmieniane. Jeśli bazowe układy współrzędnych geograficznych tych dwóch układów odniesień przestrzennych są niezgodne, mogą wystąpić problemy z wyrównywaniem i dokładnością. Aby zapewnić szybkie działanie i dokładne wyświetlanie danych przestrzennych, układ odniesień przestrzennych zestawów danych przestrzennych powinien być zgodny z układem odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej.

Notatka:

Jeśli dane pochodzą z bazy danych SAP HANA i nie jest możliwe dopasowanie układu odniesień przestrzennych zestawów danych przestrzennych do układu odniesień przestrzennych domyślnej mapy bazowej, zaleca się, aby na potrzeby przestrzennych zestawów danych użyć niepowiązanych identyfikatorów SRID. Niepowiązane identyfikatory SRID zapewniają, że dane przestrzenne można wyświetlać nawet wtedy, gdy zasięg domyślnej mapy bazowej instytucji przekracza zasięg układu odniesień przestrzennych danych przestrzennych.

Operacje przestrzenne

Gdy wykonywana jest agregacja przestrzenna lub filtrowanie przestrzenne z wykorzystaniem dwóch zestawów danych w ramach połączenia z bazą danych, dane przestrzenne w obu zestawach danych muszą mieć taki sam układ odniesień przestrzennych. Ponadto w przypadku połączeń z bazą danych SQL Server dane muszą mieć taki sam typ danych (dane geograficzne lub geometryczne).

Wymiarowość współrzędnych

Wymiarowość współrzędnych jest zdefiniowana przez współrzędne x, y, z oraz m dla każdego wierzchołka w geometrii. Aplikacja Insights ignoruje współrzędne z oraz m zwracane z bazy danych.

Optymalizowanie zawartości bazy danych pod kątem wydajności

Poprawnie skonfigurowane i dostrojone bazy danych zawsze działają najlepiej. Poniżej przedstawiono niektóre zagadnienia, które administratorzy baz danych powinni uwzględnić, aby zapewnić optymalne środowisko użytkownikom aplikacji Insights:

 • Aktualnie statystyki dotyczące bazy danych

  Statystyki bazy danych są używane przez optymalizator systemu zarządzania bazą danych do wybierania optymalnego planu wykonania realizowanego zapytania. Aktualne statystyki ułatwią utrzymanie wydajności zapytań.

 • Ograniczenia dotyczące klucza podstawowego

  Ograniczenie dotyczące klucza podstawowego umożliwia unikalną identyfikację każdego wiersza w tabeli bazy danych. Chociaż nie jest to wymagane, zaleca się, aby klucz podstawowy był zdefiniowany w tabelach bazy danych. Co więcej, zaleca się, aby kluczem podstawowym było pole, którego typem danych jest pojedyncza liczba całkowita.

 • Użycie zarówno indeksów przestrzennych, jak i atrybutowych

  Jeśli jest to obsługiwane przez używaną platformę bazy danych, należy poindeksować wszystkie pola używane podczas wykonywania zapytań lub wyświetlania danych.

 • Wspólne odniesienie przestrzenne

  Jeśli jest to możliwe, dla wszystkich danych należy zachować wspólne odniesienie przestrzenne, a najlepiej byłoby, gdyby użyć tego samego odwzorowania, którego używa domyślna mapa bazowa instytucji. W ten sposób można uniknąć przeliczeń odwzorowań na bieżąco podczas wyświetlania danych na mapie i zapobiec błędom podczas analizy przestrzennej.

 • Dane uproszczone

  Należy używać najbardziej uproszczonej czy też zgeneralizowanej wersji danych przestrzennych, która spełni wymagania instytucji odnośnie wizualizacji i analizy. Uproszczone dane zawierają mniej wierzchołków i odcinków liniowych niż złożone zestawy danych, co oznacza, że będą wyświetlane szybciej, a wyniki analizy zostaną zwrócone wcześniej.

 • Złączenia przestrzenne w czasie procesu ETL

  Złączenia przestrzenne w czasie wykonywania mogą być kosztowne. Ze względu na to, że dane przestrzenne nie zmieniają się często, warto zapłacić cenę związaną z jednorazowym wykonaniem złączeń przestrzennych danych w bazie danych, a w czasie pracy wykonywać złączenia atrybutów w celu osiągnięcia tych samych wyników.