Informacje o połączeniach ArcGIS

Insights Desktop
Notatka:

W aplikacji Insights desktop są dostępne połączenia ArcGIS.

Połączenia ArcGIS są używane w aplikacji Insights desktop do uzyskiwania dostępu do danych z kont ArcGIS, licencjonowania wdrożeń aplikacji Insights desktop, uzyskiwania dostępu do usług oraz hostowania elementów. Połączenie internetowe lub połączenie z siecią intranetową jest wymagane, aby móc tworzyć połączenia ArcGIS i korzystać z nich.

Dostępne są dwa typy połączeń ArcGIS: połączenia tylko z danymi i połączenia podstawowe. Można mieć wiele połączeń ArcGIS tylko z danymi oraz jedno połączenie podstawowe.

Połączenia tylko z danymi

Połączenia tylko z danymi zapewniają dostęp do warstw obiektowych z poziomu zasobów, grup i instytucji oraz do warstw granic. Można utworzyć połączenie tylko z danymi z wersjami usług ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise, które są w okresie ogólnej dostępności lub przedłużonej obsługi technicznej. Aby uzyskać informacje o obsłudze wersji oprogramowania ArcGIS Enterprise, zapoznaj się z sekcją Cykl życia oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Licencja aplikacji Insights nie jest wymagana w przypadku kont używanych na potrzeby połączeń tylko z danymi.

Połączenia podstawowe

Podstawowe połączenie ArcGIS służy do licencjonowania aplikacji Insights desktop oraz uzyskiwania dostępu do usług z usługi ArcGIS Online lub oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Konto używane na potrzeby podstawowego połączenia ArcGIS musi spełniać wymagania dotyczące użytkowników aplikacji Insights z uwzględnieniem tych związanych z licencją aplikacji Insights. W razie konieczności zostaną wykorzystane kredyty z podstawowego połączenia ArcGIS.

Jeśli używane jest oprogramowanie ArcGIS Enterprise, wdrożenia aplikacji Insights desktop i oprogramowania Insights in ArcGIS Enterprise muszą korzystać z tej samej wersji aplikacji Insights.

Instalacja aplikacji Insights desktop zawsze ma jedno połączenie podstawowe. Domyślnie połączenie podstawowe jest nawiązywane z kontem, które zostało użyte do aktywacji aplikacji Insights desktop. Inne połączenie podstawowe można przypisać podczas tworzenia lub modyfikowania połączenia.

Notatka:

Nie można usunąć połączenia podstawowego lub folderu uwzględniającego połączenie podstawowe.

Podstawowe połączenie ArcGIS służy także do hostowania elementów opublikowanych z aplikacji Insights desktop. Dlatego jeśli masz więcej niż jedno konto ArcGIS, sprawdź, czy konto, na którym będą używane opublikowane elementy, zostało skonfigurowane jako podstawowe.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: