Tworzenie połączenia ArcGIS

Insights Desktop
Notatka:

W aplikacji Insights desktop są dostępne połączenia ArcGIS.

W aplikacji ArcGIS Insights desktop można tworzyć połączenia ArcGIS przy użyciu kont ArcGIS Enterprise i ArcGIS Online. Połączenia ArcGIS są wyświetlane na karcie Połączenia Połączenia dostępnej na stronie głównej (nagłówek Połączenia w oknie Dodaj do strony).

Notatka:

Można tworzyć połączenia ArcGIS z usługą ArcGIS Online lub oprogramowaniem ArcGIS Enterprise w wersji 10.6.1 lub nowszej. W przypadku połączenia podstawowego jest wymagane konto Insights in ArcGIS Online lub konto Insights in ArcGIS Enterprise. Jeśli jest używane oprogramowanie ArcGIS Enterprise, wdrożenia aplikacji Insights desktop i Insights in ArcGIS Enterprise muszą mieć tę samą wersję aplikacji Insights.

Można utworzyć jedno połączenie z kontem ArcGIS Online. Liczba połączeń z oprogramowaniem ArcGIS Enterprise jest nieograniczona.

Tworzenie połączenia ArcGIS

Aby utworzyć połączenie ArcGIS, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli skoroszyt jest otwarty, zapisz pracę i kliknij przycisk Strona główna Home, aby wrócić do strony głównej.

  W przypadku uruchamiania aplikacji Insights desktop strona główna zostanie wyświetlona automatycznie.

  Notatka:

  W przypadku pierwszego uruchamiania aplikacji Insights desktop przejście do strony głównej nastąpi po aktywowaniu licencji.

 2. Kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 3. Kliknij opcję Nowe połączenie.

  W menu zostaną wyświetlone typy połączeń, które możesz utworzyć.

 4. Jako typ połączenia wybierz wartość ArcGIS.

  Zostanie wyświetlone okno Wprowadzenie.

 5. Wpisz nazwę połączenia ArcGIS (na przykład nazwę instytucji ArcGIS) i adres URL instytucji.
 6. Opcjonalnie zaznacz pole Skonfiguruj to połączenie ArcGIS jako podstawowe. Więcej informacji o połączeniach podstawowych zawiera temat Informacje o połączeniach ArcGIS.
 7. Kliknij Kontynuuj, aby się zalogować.
 8. Wpisz poświadczenia dla konta ArcGIS powiązanego z adresem URL instytucji podanym na poprzedniej stronie.

  W zależności od konta poświadczeniami mogą być: nazwa użytkownika i hasło lub poświadczenia konta korporacyjnego. W niektórych przypadkach może być wymagany certyfikat zabezpieczeń.

 9. Opcjonalnie zaznacz pole Zapamiętaj mnie.
  Notatka:

  Po zamknięciu i ponownym otwarciu aplikacji Insights desktop nie trzeba będzie logować się do połączenia ArcGIS. Ta opcja nie jest dostępna w przypadku połączeń z kontami korzystającymi z loginów korporacyjnych.

 10. Kliknij przycisk Zaloguj się.

Połączenia ArcGIS są wyświetlane na stronie Połączenia.

Edycja połączenia ArcGIS

Można modyfikować parametry istniejącego połączenia ArcGIS, w tym nazwę i poświadczenia. Aby edytować połączenie ArcGIS, wykonaj następujące czynności:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 2. Kliknij nazwę połączenia ArcGIS, które chcesz edytować.
 3. Aby zmienić nazwę połączenia ArcGIS, zmodyfikuj parametr Nazwa.

  Nazwę można także zmienić, klikając przycisk Zmień nazwę Zmień nazwę.

 4. Aby skonfigurować połączenie jako połączenie podstawowe, zaznacz opcję Skonfiguruj to połączenie ArcGIS jako podstawowe.
  Notatka:

  Zaznaczenie opcji Skonfiguruj to połączenie ArcGIS jako podstawowe spowoduje wyłączenie zaznaczenia tej opcji w przypadku dotąd używanego połączenia podstawowego. Połączenie będzie nadal dostępne na karcie Połączenia. Będzie ono widoczne jako połączenie tylko z danymi.

  Zawsze musi być skonfigurowane jedno połączenie podstawowe. Dlatego nie można wyłączyć zaznaczenia opcji Skonfiguruj to połączenie ArcGIS jako podstawowe w przypadku aktualnie używanego połączenia podstawowego.

 5. Aby zalogować się do połączenia, kliknij przycisk Zaloguj się i podaj swoje poświadczenia. Aby zmienić poświadczenia dla połączenia, kliknij przycisk Zmień użytkownika i podaj nowe poświadczenia.
  Notatka:

  Przycisk Zmień użytkownika jest dostępny wyłącznie dla użytkowników zalogowanych na koncie.

 6. Kliknij opcję Zapisz lub Zaloguj się, aby zastosować zmiany.

Logowanie w innej instytucji ArcGIS Online

Aplikacja Insights desktop obsługuje jedno połączenie ArcGIS z usługą ArcGIS Online. Za pomocą opcji Zmień użytkownika można zmienić instytucję ArcGIS Online dla danego połączenia.

Aby zalogować się do innej instytucji ArcGIS Online, wykonaj następujące czynności.

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 2. Jeśli nie jesteś w tej chwili użytkownikiem zalogowanym przy użyciu połączenia ArcGIS, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij nazwę połączenia ArcGIS Online.
  2. Kliknij przycisk Zaloguj się.
  3. W obszarze Login ArcGIS podaj poświadczenia (nazwa użytkownika i hasło) istniejącego połączenia.
  4. Kliknij przycisk Zaloguj się.
 3. Kliknij nazwę połączenia ArcGIS Online.
 4. Kliknij przycisk Zmień użytkownika.
 5. W obszarze Login ArcGIS podaj poświadczenia (nazwa użytkownika i hasło) innej instytucji ArcGIS Online.
 6. Kliknij przycisk Zaloguj się.

Połączenie ArcGIS zostanie zaktualizowane do użycia nowej instytucji ArcGIS Online. W przypadku podstawowego połączenia nowe poświadczenia będą również używane przy logowaniu za pomocą przycisku u góry aplikacji.

Logowanie do połączenia ArcGIS

Jeśli podczas tworzenia połączenia ArcGIS nie zaznaczono opcji Zapamiętaj mnie lub jeśli nawiązano połączenie z kontem korzystającym z loginów korporacyjnych, po każdym ponownym uruchomieniu aplikacji Insights desktop trzeba zalogować się do połączenia. Dopiero wtedy będzie można używać danych dostępnych za pośrednictwem tego połączenia. Aby zalogować się do połączenia ArcGIS, znajdź połączenie na stronie Połączenia i kliknij przycisk Zaloguj się Zaloguj się. Podaj odpowiednie poświadczenia lub wybierz wymagany certyfikat, aby zalogować się do konta powiązanego z połączeniem.

Wylogowanie z połączenia ArcGIS lub jego usuwanie

Aby wylogować się z połączenia ArcGIS, znajdź połączenie na stronie Połączenia i kliknij przycisk Wyloguj Wyloguj się. Połączenie nadal będzie widoczne na stronie Połączenia.

Notatka:

W przypadku korzystania z aplikacji Insights desktop i wylogowania z połączenia korzystającego z uwierzytelniania w warstwie internetowej (IWA, PKI lub LDAP) nastąpi automatyczne wylogowanie ze wszystkich połączeń z uwierzytelnianiem w warstwie internetowej.

Aby usunąć połączenie ArcGIS, znajdź połączenie na stronie Połączenia i kliknij przycisk Usuń Usuń. Połączenie zostanie usunięte ze strony Połączenia.