Konfigurowanie oprogramowania ArcGIS Enterprise do obsługi funkcji aplikacji Insights

Insights in ArcGIS Enterprise

Po wdrożeniu oprogramowania ArcGIS Enterprise można rozpocząć konfigurowanie wdrożenia do obsługi funkcji aplikacji Insights. Te ustawienia konfiguracyjne umożliwiają użytkownikom aplikacji Insights nawiązywanie połączeń z magazynami danych, geokodowanie danych i uzyskiwanie dostępu do wszystkich możliwości analizy zapewnianych przez aplikację Insights.

Konfiguracja usług narzędziowych - Utility Services

Skonfiguruj usługi narzędziowe wymagane przez określone funkcjonalności w portalu, takie jak wykonywanie analiz zależnych od usług narzędziowych. Poniższa tabela zawiera listę poszczególnych usług narzędziowych oraz obsługiwanych przez nie funkcji aplikacji Insights:

OpcjaOpis

Geokodowanie

Umożliwia użytkownikom dodawanie lokalizacji do ich zestawów danych przez podanie adresu. Instrukcje dla użytkowników zawiera sekcja Włączanie lokalizacji swoich danych.

Geometria

Umożliwia użycie zagregowanych granic dla narzędzia Bufor/Czasy przejazdu.

Wyznaczanie tras

Umożliwia użycie narzędzia Znajdź najbliższe.

GeoEnrichment

Umożliwia użytkownikom dodawanie danych demograficznych do lokalizacji lub obszaru za pomocą narzędzia Wzbogać dane.

Konfigurowanie trybów podróżowania

Umożliwia użytkownikom podanie danych dotyczących środków transportu, na przykład czasu marszu lub odległości dla samochodu ciężarowego, przeznaczonych dla narzędzia Bufor/Czasy przejazdu.

Notatka:

W portalu można skonfigurować korzystanie z usług narzędziowych w usłudze ArcGIS Online. Szczegółowe informacje zawiera sekcja Konfiguracja usług narzędziowych ArcGIS Online.

Jeśli aplikacja Insights działa w rozłączonym środowisku, należy skonfigurować usługę z serwera sfederowanego lub hostującego.

Planowanie

Planowanie jest włączone w wersji ArcGIS Enterprise 10.8.1 i nowszych. Ta funkcja umożliwia planowanie aktualizacji raportów aplikacji Insights.

Wszystkie instytucje ArcGIS Enterprise są skonfigurowane tak, że zezwalają na użycie 20 aktywnych harmonogramów. Wszystkie typy harmonogramów (raporty Insights, ArcGIS Notebooks itp.) są uwzględniane w łącznej liczbie harmonogramów.

Konfigurowanie warstw granic

Skonfiguruj warstwy granic, aby umożliwić członkom instytucji korzystanie z warstw obiektowych zawierających informacje o granicach obsługiwanych krajów na ich mapach i w ich analizach.

Jeśli zostaną skonfigurowane warstwy granic, użytkownicy mogą dodawać te warstwy z poziomu karty Granice okna Dodaj do strony. Warstwy granic są innym sposobem umożliwiającym dodawanie przez użytkowników lokalizacji do ich danych. Instrukcje dla użytkowników znajdują się w poniższych tematach:

Konfigurowanie zasobów atlasu ArcGIS Living Atlas

Skonfiguruj zasoby posiadacza subskrypcji i zasoby premium z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, aby udostępnić ten zbiór usługi ArcGIS Online w portalu. Zasoby atlasu ArcGIS Living Atlas, które nie wymagają zalogowania się do konta usługi ArcGIS Online, są dostępne domyślnie.

Geokodowanie wsadowe

Geokoder w instytucji musi obsługiwać wsadowe geokodowanie, aby możliwe było użycie go do włączania lokalizacji dla wielu adresów. Więcej informacji dotyczących geokoderów dostępnych do skonfigurowania można znaleźć w temacie Konfiguracja usług narzędziowych.

Kolejne etapy

Następnym etapem po wdrożeniu i skonfigurowaniu oprogramowania ArcGIS Enterprise jest zainstalowanie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise. Instrukcje zawiera temat Instalowanie aplikacji ArcGIS Insights in ArcGIS Enterprise.