Tworzenie i używanie diagramu punktowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Diagramy punktowe służą do określania siły relacji między dwiema zmiennymi liczbowymi. Oś x reprezentuje zmienną niezależną, a oś y — zmienną zależną.

Diagramy punktowe umożliwiają uzyskiwanie odpowiedzi na takie pytania dotyczące danych, jak: Jaka relacja zachodzi między kilkoma zmiennymi? Jaki jest rozkład danych? Gdzie są wartości odstające?

Przykłady

W poniższych przykładach przedstawiono diagramy punktowe korzystające z dwóch zmiennych, trzech zmiennych i koszy.

Dwie zmienne

W Wydziale prac publicznych zauważono zwiększenie wycieków z wodociągów. Analitycy wydziału chcą wiedzieć, jaki wpływ na liczbę wycieków ma łączna długość rur w porównaniu z wpływem pewnych właściwości rur (takich jak ich wiek lub obwód). Na diagramie punktowym można przedstawić łączną liczbę wycieków w odniesieniu do łącznej długości rur w poszczególnych strefach.

Diagram punktowy łącznej długości rur i łącznej liczby wycieków

Analitycy Wydziału prac publicznych chcą także dowiedzieć się, czy istnieją różnice między rurami badanymi w różnych okresach roku. Opcja Kolor według umożliwia określanie stylu punktów za pomocą unikalnych kolorów dla każdej unikalnej wartości w określonym polu.

Diagram punktowy sklasyfikowany według miesiąca daty badania

Z diagramu punktowego wynika, że badania rur są wykonywane najczęściej w kwietniu.

Na diagramie punktowym można przeprowadzić analizę regresji w celu szacowania siły i kierunku relacji między zmienną zależną i niezależną. Modele statystyczne są przedstawiane za pomocą linii prostej lub krzywej w zależności od wybranej statystyki diagramu. Można dodać wartość R2, aby określić miarę wpływu długości rur na liczbę wycieków.

Diagram punktowy sklasyfikowany według miesięcy i przedstawiający linię najlepszego dopasowania

Dodanie trzeciej zmiennej

W Wydziale prac publicznych zauważono zwiększenie wycieków z wodociągów. Analitycy wydziału chcą wiedzieć, jaki wpływ na liczbę wycieków ma łączna długość rur w porównaniu do wpływu pewnych właściwości rur (takich jak ich wiek lub obwód). Chcą oni również wiedzieć, czy istnieje związek między liczbą wycieków lub długością rur, a dziennymi kosztami (z uwzględnieniem budowy, obsługi i napraw, jak również strat zasobów spowodowanych wyciekami). Do zobrazowania łącznej liczby wycieków w porównaniu do łącznej długości rur w każdej strefie, gdzie wielkości punktów reprezentują koszty dzienne, można użyć diagramu punktowego z symbolami proporcjonalnymi.

Diagram punktowy ze współrzędnymi kartezjańskimi przedstawiający wpływ długości rur na liczbę wycieków

Wskazówka:

Drag-N Drop Przeciągnij pole liczbowe na stronę i upuść je na diagram punktowy, aby umieścić na nim symbole stopniowane.

Analitycy Wydziału prac publicznych chcą także dowiedzieć się, czy istnieją różnice między rurami badanymi w różnych okresach roku. Opcja Kolor według umożliwia określanie stylu punktów za pomocą unikalnych kolorów dla każdej unikalnej wartości w określonym polu.

Diagram punktowy przedstawiający współrzędne kartezjańskie dla długości rur i liczby wycieków — koszty są reprezentowane przez symbole proporcjonalne

Z diagramu punktowego wynika, że badania rur są wykonywane najczęściej w kwietniu.

Wizualizowanie z użyciem koszy

Analityk GIS pracujący dla konsorcjum uczelni chce wiedzieć, w których stanach znajdują się uczelnie o dużej wartości. Analityk rozpoczyna analizę od utworzenia diagramu punktowego, który pokazuje koszt uczelni i średnie zarobki po ukończeniu studiów. Diagram punktowy pokazuje, że istnieje dodatnia relacja, ale punkty są zbyt gęsto rozmieszczone, aby dostrzec bardziej szczegółowe wzorce.

Diagram punktowy przedstawiający koszt i zarobki po ukończeniu studiów dla uczelni w Stanach Zjednoczonych

Analityk może zmienić styl diagramu na Kosze, aby zobaczyć rozkład punktów na diagramie punktowym. Wzór pokazuje, że największa koncentracja uczelni ma koszt około 20 000 dolarów i zarobki poniżej 50 000 dolarów.

Diagram punktowy przedstawiający koszt i zarobki po ukończeniu studiów wyświetlany z użyciem koszy

Tworzenie diagramu punktowego

Aby utworzyć diagram punktowy, wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz dwa pola liczbowe Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika Pole wskaźnika/współczynnika.
  Notatka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz diagram, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Diagram.
  3. Upuść wybrane pola na obszar Diagram punktowy.
Wskazówka:

Diagramy można utworzyć, korzystając z menu Diagram nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W przypadku menu Diagram zostaną włączone tylko diagramy zgodne z wyborem danych. W przypadku menu Typ wizualizacji zostaną wyświetlone tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Diagramy punktowe można także tworzyć za pomocą polecenia Wyświetl diagram punktowy dostępnego po kliknięciu przycisku Działanie Działanie w obszarze Znajdź odpowiedzi > Jakie występują powiązania.

Istnieje możliwość dodania trzeciej zmiennej liczbowej lub zmiennej wskaźnika/współczynnika do diagramu punktowego przez zaznaczenie pola na panelu danych i przeciągnięcie go na istniejącą kartę diagramu punktowego (funkcja niedostępna na diagramie punktowym z symbolami koszy). Wynikiem jest diagram punktowy z symbolami proporcjonalnymi, na którym rozmiary symboli punktowych reprezentują wartości trzeciej zmiennej.

Uwagi dotyczące korzystania

Przycisk Przełącz osie Przełącz osie umożliwia przełączanie zmiennych na osiach x i y.

Kliknięcie osi x lub y pozwala zmienić skalę między Liniową i Logarytmiczną.

Użyj przycisku Opcje warstwy Opcje warstwy, aby otworzyć panel Opcje warstwy i zaktualizować następujące opcje konfiguracyjne:

 • Użyj karty Legenda Legenda, aby wyświetlać symbole na diagramie. Przycisk wywoływania legendy Legenda pływająca umożliwia wyświetlenie legendy jako osobnej karty na stronie. Legendy można używać do dokonywania wyborów na wykresie (dostępne dla unikalnych symboli).

  Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową. Zmiana symbolu na karcie Legenda jest możliwa tylko w przypadku symboli unikalnych.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby zmienić parametry Kolor według i Typ symbolu. Pole Kolor według służy do nadawania stylu diagramowi za pomocą wartości unikalnych i musi być polem typu ciąg znakowy. Parametr Typ symbolu służy do przełączania stylu diagramu pomiędzy punktami i koszami. Jeśli parametr Typ symbolu ma wartość Kosze, dostępne są następujące konfiguracje dodatkowe:
  • Rozdzielczość – ustaw wielkość koszy. Wartość domyślna Rozdzielczość jest obliczana dla zestawu danych za pomocą reguły Sturgesa.
  • Wartość przejścia – jeśli liczba obiektów punktowych w zasięgu diagramu jest mniejsza niż wartość przejścia, na diagramie zostaną wyświetlone obiekty punktowe. Jeśli liczba punktów w zasięgu diagramu jest większa lub równa wartości przejścia, diagram będzie wyświetlany z użyciem koszy. Wartością domyślną ustawienia Wartość przejścia jest 2000.
  • Wyświetl okna podręczne – określa, czy po umieszczeniu kursora nad danym koszem są wyświetlane okna podręczne, a także jakie informacje one zawierają.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Dla punktów można zmienić rozmiar symbolu, kolor symbolu (tylko pojedynczy symbol), grubość obrysu, kolor obrysu i przezroczystość warstwy.
  • Dla koszy można zmienić paletę kolorów, kolor i grubość obrysu kosza oraz przezroczystość warstwy.

Użyj przycisku Statystyki diagramu Statystyki wykresu, aby dodać linię najlepszego dopasowania do diagramu punktowego. Linią najlepszego dopasowania może być krzywa liniowa, wykładnicza lub wielomianowa. Na diagramie zostaną także wyświetlone równanie linii najlepszego dopasowania oraz wartość R2. W poniższej tabeli opisano opcje linii najlepszego dopasowania:

StatystykaOpis

Liniowy

Podejmuje próbę poprowadzenia linii prostej przez zestaw wartości w taki sposób, aby odległości między wartościami, a dopasowaną linią były jak najmniejsze. Linia nachylona dodatnio (od lewego dolnego do prawego górnego rogu diagramu) oznacza dodatnią relację liniową. Relacja dodatnia oznacza, że wartości obu zmiennych jednocześnie rosną. Linia nachylona ujemnie wskazuje ujemną relację liniową. Relacja ujemna oznacza, że ze wzrostem jednej wartości druga wartość maleje. Relację można określić ilościowo za pomocą miary dokładności dopasowania, na przykład R2. Im wartość tej miary jest bliższa 1, tym silniejsza jest relacja.

Wykładniczy

Oblicza skierowaną w górę krzywą wykładniczą najlepszego dopasowania, aby stworzyć model relacji nieliniowej zachodzącej między danymi (wartość parametru R2 dla regresji liniowej równa lub bliska 0).

Wielomianowa

Oblicza krzywą najlepszego dopasowania, aby określić relację nieliniową zachodzącą między danymi (wartość parametru R2 dla regresji liniowej równa lub bliska 0). W obliczeniach domyślnie używane jest równanie wielomianu drugiego stopnia. Można je zmienić na równanie wielomianu trzeciego lub czwartego stopnia.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na diagramie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego i wyboru ramką lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć diagram.

Przycisk Typ wizualizacji Typ wizualizacji umożliwia bezpośrednie przełączanie między diagramem punktowym i innymi wizualizacjami, takimi jak karta KPI i tabela podsumowania.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu i obramowania karty.
 • Przycisk Edytuj etykiety Edytuj etykiety — tworzenie niestandardowych etykiet osi diagramu. Aby edytować etykiety, kliknij przycisk Edytuj etykiety, a następnie kliknij oś, aby umożliwić jej edycję.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Ograniczenia

Diagramy punktowe z koszami nie są dostępne dla niektórych zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje diagramów punktowych z koszami, można skopiować warstwę do skoroszytu i utworzyć diagram punktowy z koszami przy użyciu tej kopii.

Eksportowanie danych nie jest dostępne dla diagramów punktowych z koszami. Aby umożliwić eksportowanie danych z diagramu punktowego, dla parametru Typ symbolu należy ustawić wartość Pojedynczy symbol.

Narzędzia powiększania ani narzędzia wyboru nie są dostępne w opublikowanych raportach dla diagramów punktowych z koszami z ponad 100 000 obiektów.

Nawigacja zostanie zablokowana na raportach w przypadku niektórych diagramów punktowych z koszami ze zbyt wieloma funkcjami do wyświetlenia. Nawigację można włączyć, włączając filtry krzyżowe na karcie lub dodając widżet Filtr albo widżet Filtr czasowy dla zestawu danych użytego do utworzenia karty.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat diagramów, skorzystaj z następujących zasobów: