Filtr przestrzenny

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcja Filtr przestrzenny umożliwia utworzenie wynikowego zestawu danych zawierającego kopię obiektów na mapie spełniających kryteria określone na podstawie zapytania przestrzennego.

Przykład

Policja miejska przeprowadza analizę w celu określenia, czy istnieje zależność między brutalnymi przestępstwami, a wskaźnikami bezrobocia. W szkołach średnich znajdujących się w obszarach o najwyższej liczbie brutalnych przestępstw i najwyższym wskaźniku bezrobocia zostanie wprowadzony rozszerzony program pracy w okresie letnim. Za pomocą funkcji Filtr przestrzenny można skopiować szkoły średnie znajdujące się w obrębie takich obszarów.

Używanie funkcji Filtr przestrzenny

Filtr przestrzenny można uruchamiać na mapach z dwiema warstwami (punktowymi, liniowymi lub powierzchniowymi).

Aby użyć funkcji Filtr przestrzenny wykonaj następujące czynności:

  1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
  2. Kliknij przycisk Działanie, a następnie wybierz opcję Filtr przestrzenny.
  3. W polu Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania wybierz warstwę, która ma być filtrowana.
  4. W polu Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania według wybierz warstwę, według której ma być filtrowana pierwsza warstwa.
  5. W polu Wybierz typ filtra wybierz relację przestrzenną, która ma być używana w filtrze. Więcej informacji można znaleźć w temacie Uwagi dotyczące korzystania.
  6. Kliknij przycisk Uruchom.
Wskazówka:

Drag-N Drop Filtr przestrzenny można również uruchomiać przez przeciągnięcie zestawu danych do strefy upuszczania Filtruj według wybranego obiektu na istniejącej mapie.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania określa wejściową warstwę punktową, liniową lub powierzchniową, która ma być filtrowana. Wynikowym zestawem danych będzie podzbiór tej warstwy.

Parametr Wybierz warstwę na potrzeby filtrowania według określa wejściową warstwę punktową, liniową lub powierzchniową, która zostanie użyta do filtrowania pierwszej warstwy.

Wskazówka:

W funkcji Filtr przestrzenny można użyć wybranych obiektów. Jeśli na przykład dostępny jest zestaw danych dotyczących lokalizacji sklepów w Stanach Zjednoczonych, ale analiza ma dotyczyć tylko sklepów w Kalifornii, można wybrać stan Kalifornia w warstwie obejmującej Stany Zjednoczone, przeciągnąć wybrany obiekt na mapę lokalizacji sklepów i upuścić go w strefie upuszczania Filtruj według wybranego obiektu.

Do określania relacji między dwoma wejściowymi zestawami danych służy parametr Wybierz typ filtru. W aplikacji Insights są dostępne następujące typy filtrów:

Typ filtruOpis

Przecina się

Jeśli obiekt w pierwszej warstwie przecina obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest uwzględniany w warstwie wynikowej.

Nie przecina

Jeśli obiekt w pierwszej warstwie przecina obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest wykluczany z warstwy wynikowej.

Zawiera

Jeśli obiekt w pierwszej warstwie zawiera obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest uwzględniany w warstwie wynikowej.

Nie zawiera

Jeśli obiekt w pierwszej warstwie zawiera obiekt z drugiej warstwy, obiekt z pierwszej warstwy jest wykluczany z warstwy wynikowej.

Ograniczenia

Gdy wykonywana jest agregacja przestrzenna lub filtrowanie przestrzenne dla danych uzyskanych za pomocą tego samego połączenia z bazą danych, należy zadbać o to, aby wszystkie dane były zapisane w tym samym układzie odniesień przestrzennych. Ponadto w przypadku zestawów danych pochodzących z produktu Microsoft SQL Server dane muszą mieć taki sam typ danych (dane geograficzne lub geometryczne).

Platforma SAP HANA nie obsługuje metody ST_Contains dla układów współrzędnych geograficznych (wykorzystujących kulisty model Ziemi). Filtrowanie przestrzenne przy użyciu typów filtrów Zawiera i Nie zawiera zakończy się niepowodzeniem dla zestawów danych platformy SAP HANA z układem współrzędnych geograficznych.