Agregacja przestrzenna

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcja Agregacja przestrzenna oblicza statystyki w obszarach, w których warstwa wejściowa nakłada się na warstwę granic.

Przykład

Analityk biznesowy pracujący dla konsorcjum uczelni prowadzi badanie na potrzeby kampanii marketingowej w stanach, w których działają uczelnie o wysokiej renomie. Chce dowiedzieć się, w którym stanie znajduje się najwięcej uczelni o wysokim zwrocie z inwestycji (ROI). Do zagregowania uczelni w poszczególnych stanach oraz znalezienia liczby uczelni z wskaźnikiem ROI powyżej średniej można użyć funkcji Agregacja przestrzenna.

Używanie funkcji Agregacja przestrzenna

Agregację przestrzenną można uruchomić na mapach z dwiema warstwami: jedną warstwą powierzchniową z granicami, która zostanie użyta na potrzeby agregacji (na przykład powiaty, obwody spisowe lub okręgi policyjne) i jedną warstwą do zagregowania.

Wykonaj następujące czynności, aby użyć funkcji Agregacja przestrzenna:

  1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
  2. Kliknij przycisk Działanie, a następnie wybierz opcję Agregacja przestrzenna.
  3. W polu Wybierz warstwę powierzchniową wybierz warstwę granic. W polu Wybierz warstwę do sumowania wybierz warstwę do zagregowania.
  4. W polu Nadaj styl według wybierz pole lub statystykę, którą chcesz obliczyć lub wyświetlić. Użyj menu Opcje dodatkowe, aby w razie potrzeby wybrać dodatkowe pola i statystyki.
  5. Kliknij przycisk Uruchom.
Wskazówka:

Drag-N Drop Funkcję Agregacja przestrzenna można również uruchamiać przez przeciągnięcie zestawu danych do strefy upuszczania Agregacja przestrzenna na istniejącej mapie.

Uwagi dotyczące korzystania

W celu wybrania warstwy granicy i warstwy, która będzie sumowana, można użyć parametrów Wybierz warstwę powierzchniową i Wybierz warstwę do sumowania. W parametrze Wybierz warstwę obszaru dostępne są tylko warstwy z obiektami powierzchniowymi.

Parametr Nadaj styl według umożliwia zmianę obliczanej statystyki. Statystyka domyślna zależy od typu podsumowywanej warstwy. Inne opcje stylu można wybrać z menu rozwijanego. Następująca tabela zawiera podsumowanie opcji Nadaj styl według dla warstw każdego typu:

Typ warstwy podsumowaniaDomyślna opcja styluInne opcje stylu

Point (Punkt)

Liczba

Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika (suma, minimum, maksimum, średnia lub tryb)

Pola znakowe (tryb)

Linia

Pole liczbowe (suma) lub wskaźnika/współczynnika (średnia)

Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika (suma, minimum, maksimum, średnia lub tryb)

Pola znakowe (tryb)

Suma długości (metry, kilometry, stopy lub mile)

Obszar

Pole liczbowe (suma) lub wskaźnika/współczynnika (średnia)

Pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika (suma, minimum, maksimum, średnia lub tryb)

Pola znakowe (tryb)

Suma pól powierzchni (metry kwadratowe, kilometry kwadratowe, stopy kwadratowe lub mile kwadratowe)

Notatka:

Najlepiej używać pól liczbowych, a nie pól wskaźnika/współczynnika podczas obliczania statystyk dla linii i obszarów, tak aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens. Informacje można znaleźć w temacie Jak działa agregacja przestrzenna.

Po rozwinięciu parametru Opcje dodatkowe można przypisać dodatkowe statystyki. Po każdym dodaniu pola do listy statystyki sumarycznej zostanie pod nią wyświetlone nowe pole.

Ograniczenia

Gdy wykonywana jest agregacja przestrzenna lub filtrowanie przestrzenne dla danych uzyskanych za pomocą tego samego połączenia z bazą danych, należy zadbać o to, aby wszystkie dane były zapisane w tym samym układzie odniesień przestrzennych. Ponadto w przypadku zestawów danych pochodzących z produktu SQL Server dane muszą mieć taki sam typ danych (dane geograficzne lub geometryczne).

Następujące ograniczenia mają zastosowanie do platform Google BigQuery, Snowflake oraz platform bazy danych, które nie są od razu gotowe do użycia:

  • Agregacja przestrzenna z użyciem obiektów liniowych i powierzchniowych jako parametru Wybierz warstwę do sumowania nie jest obsługiwana w przypadku połączeń tylko do odczytu.
  • Obie warstwy wejściowe muszą pochodzić z tego samego połączenia z bazą danych.

Produkt Google BigQuery nie obsługuje obliczeń trybów.

Jak działa agregacja przestrzenna

Średnie są obliczane przy użyciu średniej ważonej w przypadku obiektów liniowych i powierzchniowych. Do obliczania średniej ważonej używane jest następujące równanie:

Równanie służące do obliczania średniej ważonej
gdzie: N = liczba obserwacji xi = obserwacje Wi = wagi

Punkty

Warstwy punktowe są sumowane tylko z użyciem obiektów punktowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Dlatego żadne z tych obliczeń nie są ważone.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy punktowej w obrębie hipotetycznych granic. Do obliczenia statystyk liczbowych (liczba, suma, minimum, maksimum i średnia) użyto pola Population, a dla trybu użyto pola Type.

Agregowanie warstwy punktowej

PoleStatystykaWynikowy okręg District AWynikowy okręg District B

Population

Liczba

6

6

Suma

280 + 408 + 356 + 361 + 450 + 713 = 2568
370 + 422 + 495 + 607 + 574 + 932 = 3400

Minimum

Minimum z wartości:

[280 408 356 361 450 713] = 280

Minimum z wartości:

[370 422 495 607 574 932] = 370

Maksimum

Maksimum z wartości:

[280 408 356 361 450 713] = 713

Maksimum z wartości:

[370 422 495 607 574 932] = 932

Średnia

2568/6 = 428

3400/6 = 566,67

Type

Tryb

Szkoła podstawowa

Szkoła podstawowa

Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia łącznej liczby uczniów w każdym okręgu szkolnym. Każdy punkt reprezentuje szkołę. W polu Type podany jest typ szkoły (podstawowa, gimnazjum lub liceum), a w polu populacji uczniów znajduje się liczba uczniów uczęszczających do poszczególnych szkół. W powyższej tabeli znajdują się obliczenia i wyniki. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że w okręgu District A mieszka 2568 uczniów, a okręgu District B - 3400 uczniów.

Linie

Warstwy liniowe są sumowane liczbowo tylko z użyciem części obiektów liniowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Sumując linie, należy korzystać z pól zawierających raczej liczności i ilości (a nie współczynniki lub wskaźniki), aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens w analizie. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli stopniowanych.

Tryb na potrzeby warstw liniowych jest oparty na liczbie obiektów przecinających granicę. Linie nie muszą być całkowicie zawarte w granicy, aby były zliczane dla trybu, a każda linia jest liczona jako jeden obiekt bez względu na jej proporcję w obrębie granicy. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli unikalnych.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy liniowej w obrębie hipotetycznej granicy. Do obliczenia tych statystyk (suma, minimum, maksimum i średnia) dla warstwy została użyta objętość. Statystyki są obliczane tylko z użyciem części linii znajdujących się w obrębie granicy. Tryb jest obliczany dla typu obiektu wodnego.

Sumowanie warstwy liniowej

StatystykaPoleWynik

Suma długości

Długość

2 mile + 3 mile + 1,5 mili = 6,5 mili
Notatka:

Długość można także obliczyć w stopach, metrach i kilometrach.

Suma

Bryła

400 + 500 +300 = 1200

Minimum

Minimum z wartości:

[400 500 300] = 300

Maksimum

Maksimum z wartości:

[400 500 300] = 500

Średnia

((2*400)+(3*500) + (1,5*300))/(2+3+1,5) = 423,08

Tryb

Typ

Rzeka

Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia łącznej objętości wody w rzekach w granicach parku narodowego. Każda linia reprezentuje rzekę, której część znajduje się na terenie parku. Na podstawie tych wyników możesz stwierdzić, że w obrębie parku znajduje się 6,5 mil rzek i że łącznie jest to 1 200 jednostek.

Obszary

Warstwy powierzchniowe są sumowane tylko z użyciem części obiektów powierzchniowych znajdujących się w obrębie granic danych wejściowych. Sumując obszary, należy korzystać z pól zawierających raczej liczności i ilości (a nie współczynniki lub wskaźniki), aby obliczenia proporcjonalne miały logiczny sens w analizie. Wyniki są wyświetlane za pomocą gradacji kolorów.

Tryb na potrzeby warstw powierzchniowych jest oparty na liczbie obiektów przecinających granicę. Obszary nie muszą być całkowicie zawarte w granicy, aby były zliczane dla trybu, a każdy obszar jest liczony jako jeden obiekt bez względu na jego proporcję w obrębie granicy. Wyniki są wyświetlane za pomocą symboli unikalnych.

Poniższy rysunek i tabela wyjaśniają obliczenia statystyczne dla warstwy powierzchniowej w obrębie hipotetycznej granicy. Do obliczenia tych statystyk (suma, minimum, maksimum i średnia) dla warstwy zostały użyte populacje. Statystyki są obliczane tylko z użyciem części obszaru znajdującej się w obrębie granicy. Tryb jest obliczany z użyciem oznaczenia segmentacji typu Tapestry dla każdego obszaru.

Sumowanie warstwy powierzchniowej

StatystykaPoleWynik

Suma pól powierzchni

Obszar

4 mi2 + 4 mi2 + 1 mi2 + 6 mi2 + 2 mi2 = 17 mi2
Notatka:

Pole powierzchni można także obliczyć w stopach kwadratowych, metrach kwadratowych i kilometrach kwadratowych.

Suma

Populacja

2133 + 3133 + 400 + 3375 + 1800 = 10 841

Minimum

Minimum z wartości:

[2133 3133 400 3375 1800] = 400

Maksimum

Maksimum z wartości:

[2133 3133 400 3375 1800] = 3375

Średnia

((4*2133)+(4*3133)+(2*1800)+(6*3375)+(1*400))/(4+4+2+6+1) = 2665,53

Tryb

Segment

Segment 2

Rzeczywisty scenariusz, w którym ta analiza może służyć do określenia populacji w sąsiedztwie miasta. Niebieska obwódka reprezentuje granicę sąsiedztwa, a mniejsze obszary reprezentują jednostki spisowe. Na podstawie tych wyników możesz stwierdzić, że w sąsiedztwie znajduje się 10841 osób i średnio wypada około 2666 osób na jednostkę spisową.