Wynikowe zestawy danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Przeprowadzanie analizy często generuje wynikowy zestaw danych Wyniki na panelu danych. Dane pochodzące z wyników można wizualizować jako inne mapy, diagramy i tabele lub używać ich jako zestawów danych do analizy.

Wynikowe zestawy danych są wyświetlane na panelu danych widocznym poniżej zestawu danych, na podstawie którego przeprowadzono analizę. Ułatwia to śledzenie wynikowych zestawów danych. Jeśli na podstawie tego samego zestawu danych utworzono więcej niż jeden wynik, wyniki zostaną wyświetlone w odwrotnej kolejności chronologicznej (czyli najnowsze wyniki znajdą się u góry listy).

Notatka:

Nie wszystkie operacje skutkują utworzeniem wynikowego zestawu danych. Na przykład włączenie lokalizacji w zestawie danych i obliczenie wartości pola spowoduje aktualizację oryginalnego zestawu danych, a nie utworzenie nowego. Wynikowy zestaw danych jest tworzony tylko w przypadku diagramów wykonujących agregację atrybutową, np. diagramów słupkowych i pierścieniowych.

Użytkownik niezadowolony z wyników może uruchomić ponownie analizę przestrzenną przy użyciu innych parametrów w widoku Analizy Widok Analizy lub cofnąć działanie przy użyciu przycisku CofnijCofnij.

Notatka:

Jeśli podczas wykonywania analizy danych wystąpi błąd, można cofnąć analizę i powrócić do oryginalnego zestawu danych. W niektórych przypadkach, takich jak obliczenia w polach, oznacza to, że wszystkie obliczone pola w widoku tego zestawu danych zostaną utracone, ponieważ dane zostaną przywrócone do oryginalnego stanu.

Wyniki przestrzenne

Wynikowy zestaw danych jest tworzony po uruchomieniu większości funkcji analizy przestrzennej. Wynikowy zestaw danych może być używany zarówno do analizy przestrzennej, jak i nieprzestrzennej, jak również może służyć do tworzenia map, diagramów i tabel.

Narzędzie Wzbogać dane i funkcja Znajdź klastry k-średnich nie powodują utworzenia wynikowych zestawów danych. Zamiast tego pola wynikowe są dopisywane do wejściowego zestawu danych. Dołączone dane są dostępne w skoroszycie Insights, a oryginalny zestaw danych nie jest modyfikowany. Istnieje możliwość opublikowania zestawu danych w celu utworzenia warstwy obiektowej i uzyskania dostępu do dodanych danych w innych skoroszytach.

Wyniki nieprzestrzenne

Wynikowy zestaw danych jest tworzony po uruchomieniu narzędzi Utwórz model regresji lub Prognozuj zmienną albo po utworzeniu diagramu, który realizuje agregację lub obliczenia. Wyników narzędzi Utwórz model regresji, Prognozuj zmienną lub Znajdź klastry k-średnich można używać do analizy przestrzennej lub do tworzenia map, jeśli oryginalny zestaw danych miał pole lokalizacji. Wszystkich nieprzestrzennych wynikowych zestawów danych można używać do analizy nieprzestrzennej oraz do tworzenia diagramów i tabel.

Dostęp do analizy nieprzestrzennej można uzyskać za pomocą przycisku Działanie Działanie na diagramie lub w tabeli. Jeśli diagram utworzył wynikowy zestaw danych, wówczas zarówno wynik, jak i oryginalny zestaw danych mogą być używane jako dane wejściowe analizy.

Wyniki czasowe

Wynikowy zestaw danych jest tworzony po uruchomieniu funkcji Dekompozycja czasowa lub Prognoza. Tych wynikowych zestawów danych można używać w celu aktualizowania diagramów wynikowych lub tworzenia nowych diagramów i tabel.

Średnia ruchoma nie tworzy wynikowych zestawów danych. Zamiast tego pola wynikowe są dopisywane do wejściowego zestawu danych. Dołączone dane są dostępne w skoroszycie Insights, a oryginalny zestaw danych nie jest modyfikowany. Istnieje możliwość opublikowania zestawu danych w celu utworzenia warstwy obiektowej i uzyskania dostępu do dodanych danych w innych skoroszytach.

Dostęp do analizy czasowej można uzyskać za pomocą przycisku Działanie Działanie na diagramie szeregów czasowych.

Wyniki filtru karty

Wynikowy zestaw danych jest tworzony, gdy filtr na poziomie karty zostanie dodany do mapy, diagramu lub tabeli. Wynikowy zestaw danych zawiera wszystkie pola z oryginalnego zestawu danych i filtr zastosowany na poziomie tego zestawu danych.

Notatka:

Jeśli przy użyciu wynikowego zestawu danych z filtru karty są tworzone nowe karty, wówczas wszystkie te karty będą odnosiły się do filtru wynikowego zestawu danych, a filtr karty zostanie usunięty z oryginalnej karty. Ponieważ oryginalna karta także odnosi się do wynikowego zestawu danych, wyświetlane dane nie zostaną zmodyfikowane.

Rozwiązywanie problemów z wynikowymi zestawami danych

Podczas tworzenia map, diagramów i tabel, które wymagają agregacji (np. diagramy słupkowe i tabele podsumowań) aplikacja Insights korzysta z parametru maksymalnej liczby rekordów dla następujących typów zestawów danych:

  • Warstwy rastrowe mapy.
  • Zdalne warstwy obiektowe z parametrem supportsPaginationOnAggregatedQueries ustawionym na wartość false (fałsz) w punkcie końcowym REST.

Domyślna maksymalna liczba rekordów to 1000. Jeśli w wyniku agregacji liczba obiektów przekroczy 1000, zostanie wyświetlona ikona ostrzegawcza w panelu danych znajdującym się obok zestawu danych wyników, która będzie zawierać następujący komunikat: Przekroczono maksymalną liczbę rekordów. Zaktualizuj parametr MaxRecordCount lub skopiuj źródłowy zestaw danych do skoroszytu.

Istnieją dwa sposoby rozwiązania tego problemu:

  • Zaktualizuj parametr maxRecordCount dla źródłowego zestawu danych — jeśli właścicielem źródłowego zestawu danych jest członek Twojej instytucji ArcGIS, administrator może zaktualizować parametr maxRecordCount w punkcie końcowym REST. Po zaktualizowaniu parametru maxRecordCount należy odświeżyć stronę, aby zaktualizować zestawy danych i usunąć ostrzeżenie.
    Notatka:

    Parametr maxRecordCount określa, ile rekordów może zwrócić serwer klientowi w przypadku dowolnej operacji zapytania. Określenie dużej liczby rekordów zwracanych przez serwer może spowodować obniżenie wydajności aplikacji klienckich korzystających z Twojej warstwy internetowej, np. z przeglądarek internetowych i serwera GIS. Dlatego maksymalna zalecana liczba dla parametru maxRecordCount to 5000.

  • Skopiuj źródłowy zestaw danych do skoroszytu — jeśli nie możesz zaktualizować parametru maxRecordCount, możesz skopiować zestaw danych do skoroszytu, a następnie zaktualizować model, aby zastąpić źródłowy zestaw danych przy użyciu skopiowanego zestawu danych. Skopiowany zestaw danych nie korzysta z parametru maxRecordCount, więc w przypadku wizualizacji utworzonych z użyciem kopii nie będą miały zastosowania ograniczenia.