Analiza nieprzestrzenna

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Dostęp do analizy nieprzestrzennej można uzyskać za pomocą przycisku Działanie Działanie na karcie mapy, diagramu lub tabeli.

Analiza nieprzestrzenna nie powoduje wykorzystania kredytów.

W następującej tabeli udostępniono przegląd wszystkich typów funkcji analiz nieprzestrzennych:

Funkcja analizyOpisPytania przykładowe

Oblicz współczynnik

Do ustalenia relacji między dwiema zmiennymi liczbowymi w narzędziu Oblicz współczynnik używane jest proste równanie dzielenia.

Dane wejściowe: dwa pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika

Jakie występują powiązania? Jaka jest różnica między wskaźnikami otyłości dla mieszkańców miast i wsi?

Oblicz zmianę procentową

Do obliczenia zmiany w czasie narzędzie Oblicz zmianę procentową używa wartości początkowych i wartości końcowych.

Dane wejściowe: dwa pola liczbowe bądź pola wskaźnika/współczynnika

Jak się zmieniła? Ile wynosi procent zysków i strat dla poszczególnych towarów?

Oblicz wskaźnik Z

Narzędzie Oblicz wskaźnik Z zwraca wartości wskaźnika Z dla każdego obiektu w zestawie danych na podstawie wybranego pola. Wskaźnik Z jest miarą odległości każdej wartości od średniej przy użyciu odchylenia standardowego.

Dane wejściowe: jedno pole liczbowe

Jak jest rozpowszechniana? Jak wygląda wskaźnik przestępczości w określonym rejonie w porównaniu z wartością średnią?

Utwórz model regresji

Narzędzie Utwórz model regresji służy do modelowania relacji między dwiema lub większą liczbą zmiennych objaśniających oraz zmienną odpowiedzi przez dopasowanie równania liniowego do obserwowanych danych.

Dane wejściowe:

  • Zmienna zależna: jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika
  • Zmienna objaśniająca: przynajmniej jedno pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika

Jakie występują powiązania? Które zmienne w największym stopniu wpływają na łączną sprzedaż w poszczególnych lokalizacjach handlowych?

Prognozuj zmienną

Do prognozowania nowych wartości w zestawie danych narzędzie Prognozuj zmienną używa modelu liniowego utworzonego przy użyciu analizy regresji.

Dane wejściowe: jeden model regresji

Jakie występują powiązania? Jakie są przewidywania dotyczące przyszłych poziomów emisji węgla na podstawie trendów dotyczących użytkowania pojazdów, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii i wzrostu gospodarczego?

Znajdź klastry k-średnich

Funkcja Znajdź klastry k-średnich kategoryzuje dane na grupy lub klastry, które maksymalizują podobieństwa w każdym klastrze, jednocześnie maksymalizując różnice między klastrami.

Notatka:

Za pomocą funkcji Znajdź klastry k-średnich można tworzyć klastry na podstawie lokalizacji (analiza przestrzenna) lub wartości atrybutów (analiza nieprzestrzenna).

Dane wejściowe: jedno lub większa liczba pól liczbowych

Jak jest rozpowszechniana? Jak grupują się klienci w zależności od poziomu dochodów? Jak grupują się uniwersytety i szkoły średnie według kosztu?

Kolejne etapy

Aby dowiedzieć się więcej na temat analizy, skorzystaj z następujących zasobów:


W tym temacie
  1. Kolejne etapy