Znajdź klastry k-średnich

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcja Znajdź klastry k-średnich znajduje naturalne klastry obiektów na podstawie lokalizacji lub wartości atrybutów przy użyciu algorytmu k-średnich. Algorytm klasyfikuje obiekty w ten sposób, że obiekty w klastrze są jak najbardziej podobne do siebie, natomiast same klastry maksymalnie różnią się od siebie.

Przykłady

Instytucja pozarządowa gromadzi dane dotyczące porzuconego sprzętu do połowów i innych nadmorskich odpadów. Na podstawie analizy lokalizacji odpadów można identyfikować ich klastry, co pomoże instytucji w ustaleniu głównych źródeł porzuconego sprzętu i odpadów.

Możliwa jest analiza klientów sklepów detalicznych na podstawie informacji demograficznych i wzorców zakupowych. Klastry określone na podstawie takich właściwości, jak dochód rozporządzalny i wydatki, można wykorzystać przy opracowywaniu strategii marketingowej sklepu.

Korzystanie z funkcji Znajdź klastry k-średnich

Funkcję Znajdź klastry k-średnich można uruchomić na kartach mapy, diagramu lub tabeli, korzystając z obiektów punktowych, liniowych lub powierzchniowych.

Aby uruchomić funkcję Znajdź klastry k-średnich, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
 2. Kliknij przycisk Działanie i wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku karty mapy na karcie Analiza przestrzenna kliknij opcję Znajdź klastry k-średnich.
  • W przypadku kart diagramów i tabel kliknij opcję Jaki jest rozkład i kliknij opcję Znajdź klastry k-średnich.
 3. W polu Wybierz warstwę wybierz warstwę, dla której chcesz znaleźć klastry.
 4. W polu Pola analizy wybierz jedną z następujących opcji:
  • Aby uruchomić funkcję Znajdź klastry k-średnich przestrzennie, wybierz pole lokalizacji.
  • Aby uruchomić funkcję Znajdź klastry k-średnich nieprzestrzennie, wybierz jedno lub większą liczbę pól liczbowych.
 5. Rozwiń Opcje dodatkowe i, jeśli to konieczne, wprowadź wartość parametru Liczba klastrów.
 6. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Wybierz warstwę umożliwia wybór zestawu danych, w którym mają być wyszukiwane klastry. Zestaw danych może zawierać obiekty punktowe, liniowe lub poligonowe albo może to być tabela nieprzestrzenna (dostępna podczas korzystania z tej funkcji z poziomu diagramu lub tabeli).

Parametr Pola analizy umożliwia wybór pola, na podstawie którego tworzone są klastry. Może to być pole lokalizacji — w takim przypadku klastry będą tworzone na podstawie lokalizacji geograficznej. Może to być również jedno lub większa liczba pól liczbowych lub wskaźnika/współczynnika — w takim przypadku klastry będą tworzone na podstawie podobieństwa między atrybutami. Kombinacja pól lokalizacji oraz pól liczbowych lub wskaźnika/współczynnika nie jest obsługiwana.

Można rozwinąć Opcje dodatkowe, aby wyświetlić parametr Liczba klastrów. Jeśli na potrzeby analizy wymagane jest określenie konkretnej liczby klastrów, należy wprowadzić tę wartość w parametrze Liczba klastrów. Jeśli nie zostanie podana żadna wartość, liczba klastrów zostanie obliczona na podstawie indeksu Daviesa-Bouldina opisanego w pracy Davies i Bouldin (1979), który optymalizuje podobieństwa w obrębie klastra i różnice między klastrami.

Ograniczenia

To narzędzie nie jest obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu z platformami Google BigQuery, Snowflake oraz platformami bazy danych, które nie są od razu gotowe do użycia.

Filtry krzyżowe, widżety Filtr i widżety Filtr czasowy można zastosować do wyników zwracanych przez narzędzie Znajdź klastry k-średnich, ale nie będzie ono ponownie uruchamiane po każdej zmianie filtru.

Odniesienia

Davies, David L. i Donald W. Bouldin. 1979. „A Cluster Separation Measure”. IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. PAMI-1, nr 2 (kwiecień): 224–227.https://doi.org/10.1109/TPAMI.1979.4766909.