Nawiązywanie połączenia z bramką jądra

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Środowisko skryptowe Insights jest dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop. Podstawowym połączeniem może być połączenie z aplikacją Insights in ArcGIS Enterprise lub Insights in ArcGIS Online.

Połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway można wyłączyć dla instytucji Insights in ArcGIS Enterprise podczas procesu instalacji. Jeśli połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway są niedostępne, skontaktuj się z administratorem. Więcej informacji można znaleźć w temacie Instalacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise.

Połączenie z serwerem Jupyter Kernel Gateway umożliwia dostęp do jąder w środowisku skryptowym aplikacji Insights, w którym można tworzyć i uruchamiać skrypty języka Python oraz R. Utworzone połączenia zostaną zachowane na jednej stronie skoroszytu. Połączenie należy utworzyć lub zastosować na każdej stronie skoroszytu, na której będą używane skrypty. Zapisanie skoroszytu spowoduje zapisanie połączeń na stronach.

Przed utworzeniem połączenia z bramką należy skonfigurować serwer Jupyter Kernel Gateway.

Tworzenie połączenia

Sposób tworzenia połączenia z serwerem Jupyter Kernel Gateway zależy od wdrożenia aplikacji Insights W aplikacji Insights desktop połączenia są tworzone i zapisywane w poszczególnych skoroszytach. W aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise połączenia można tworzyć na stronie głównej lub w skoroszycie i używać ich w poszczególnych skoroszytach.

Insights desktop

W celu utworzenia nowego połączenia z bramką jądra wykonaj następujące czynności w aplikacji Insights desktop:

 1. Otwórz skoroszyt. Wybierz dane, które zamierzasz dodać do skoroszytu, jeśli jest taka potrzeba.
  Wskazówka:

  Dane można także wczytać w środowisku skryptowym.

 2. Kliknij przycisk Tworzenie skryptów Tworzenie skryptów na pasku narzędziowym skoroszytu.

  Jeśli nie masz istniejących połączeń, zostanie otwarte okno Nowe połączenie z bramką Jupyter Kernel Gateway.

 3. W polach tekstowych wprowadź adres URL i adres gniazda internetowego bramki Jupyter Kernel Gateway.
 4. Kliknij przycisk Połącz.

Po utworzeniu połączenia możesz za pomocą menu Wybierz jądro wybrać język programowania (Python lub R) i rozpocząć korzystanie ze środowiska skryptowego.

Insights in ArcGIS Enterprise

W aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise połączenia z bramką jądra można tworzyć na stronie głównej lub w skoroszycie.

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć połączenie z bramką jądra na stronie głównej:

 1. Na stronie głównej kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 2. Kliknij opcję Nowe połączenie.

  W menu zostaną wyświetlone typy połączeń, które możesz utworzyć.

 3. Wybierz typ połączenia Bramka jądra.

  Zostanie wyświetlone okno Połączenie z bramką jądra.

 4. Wprowadź nazwę połączenia z bramką jądra (na przykład nazwę komputera, na którym zostało utworzone połączenie) i adres URL bramki jądra. Pole Gniazdo internetowe zostanie automatycznie wypełnione po wprowadzeniu prawidłowego adresu URL.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Połączenie z serwerem Jupyter Kernel Gateway zostanie dodane do strony Połączenia.

Wykonaj następujące czynności, aby utworzyć połączenie z bramką jądra w skoroszycie:

 1. Kliknij przycisk Tworzenie skryptów Tworzenie skryptów na pasku narzędziowym skoroszytu.

  Na karcie Wybierz bramkę jądra zostanie otwarte okno Połączenie z bramką jądra.

 2. Kliknij kartę Dodaj nowe.
 3. Wprowadź nazwę połączenia z bramką jądra (na przykład nazwę komputera, na którym zostało utworzone połączenie) i adres URL bramki jądra. Pole Gniazdo internetowe zostanie automatycznie wypełnione po wprowadzeniu prawidłowego adresu URL.
 4. Kliknij przycisk Połącz.

Środowisko skryptowe aplikacji Insights łączy się z serwerem Jupyter Kernel Gateway. Połączenie z bramką jądra jest także dodawane na karcie Połączenia strony głównej.

Edycja połączenia

Jeśli w ramach bieżącej sesji połączenie zostało już utworzone, kliknij przycisk Tworzenie skryptów Tworzenie skryptów, aby otworzyć okno Jupyter Kernel Gateway. Za pomocą przycisku Przełącz połączenia Przełącz połączenia możesz połączyć się z inną bramką.

Jeśli jest używane wdrożenie aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise korzystające z oprogramowania ArcGIS Enterprise 10.8 lub nowszego, można także edytować istniejące połączenie z bramką jądra na karcie Połączenia strony głównej, klikając jego nazwę, aktualizując parametry połączenia i klikając przycisk Zapisz.