Oblicz współczynnik

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Do ustalenia relacji między dwiema zmiennymi liczbowymi w narzędziu Oblicz współczynnik używane jest proste równanie dzielenia. Obliczanie współczynników jest formą normalizacji, co może być szczególnie przydatne podczas porównywania obszarów, które nie są jednolite pod względem wielkości lub populacji.

Notatka:

Współczynnik można także obliczyć przy użyciu tabeli danych.

Przykład

Analityk biznesowy konsorcjum uczelni chce wiedzieć, w których stanach znajdują się uczelnie przynoszące najwyższy zwrot z inwestycji. Za pomocą narzędzia Oblicz współczynnik można określić stosunek średnich zarobków po ukończeniu studiów do średniego kosztu uczelni.

Korzystanie z funkcji Oblicz współczynnik

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz współczynnik, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być obliczony współczynnik.
 2. Kliknij przycisk Działanie Działanie.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie Jakie występują powiązania? na panelu Analizy.
  • Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę Znajdź odpowiedzi i pytanie Jakie występują powiązania?
 4. Kliknij opcję Oblicz współczynnik.
 5. W polu Wybierz warstwę wybierz zestaw danych, dla którego ma być obliczony współczynnik.
 6. W polu Wybierz pola liczbowe wybierz pola, które mają zostać użyte na potrzeby wartości licznika i mianownika. Muszą to być pola typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
 7. W polu Nazwa pola wynikowego, wprowadź nazwę nowego pola.
 8. Kliknij przycisk Uruchom.

Nowe pole wskaźnika/współczynnika zostanie dodane do wybranego zestawu danych.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz współczynnik można znaleźć za pomocą przycisku Działanie Działanie w obszarze Jakie występują powiązania? na karcie Znajdź odpowiedzi. Warstwą wejściową może być warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Jako licznik i mianownik należy wybrać dwa pola liczbowe:

 • Licznik — liczba, która zostanie podzielona w celu obliczenia współczynnika. Przy obliczaniu średniego dochodu gospodarstwa domowego licznikiem jest dochód łączny.
 • Mianownik— liczba, która będzie dzielić licznik w celu obliczenia współczynnika. W przypadku wskaźnika przestępczości na mieszkańca mianownikiem jest liczba ludności.

Narzędzie Oblicz współczynnik umożliwia dodanie nowego pola wskaźnika/współczynnika do warstwy wejściowej. Aby uruchomić obliczenie, należy podać nazwę nowego pola.