Oblicz współczynnik zagęszczenia

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Narzędzie Oblicz współczynnik zagęszczenia korzysta z dwóch wejściowych zestawów danych punktowych, aby obliczyć powierzchnię względnego ryzyka przestrzennego. Licznik we współczynniku reprezentuje przypadki, takie jak liczba przestępstw lub liczba pacjentów, natomiast mianownik reprezentuje wartość kontrolną, np. całkowitą liczbę ludności.

Aby obliczyć powierzchnię gęstości narzędzie Oblicz współczynnik zagęszczenia korzysta z tych samych obliczeń, co narzędzie Oblicz zagęszczenie. Dane wynikowe uzyskiwane za pomocą narzędzi Oblicz zagęszczenie i Oblicz współczynnik zagęszczenia mogą sprawiać wrażenie podobnych. Jednak dane wynikowe narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia są normalizowane, czyli wyświetlana jest wartość proporcjonalna, podczas gdy w przypadku danych wynikowych narzędzia Oblicz zagęszczenie wartość nie jest normalizowana. Współczynnika zagęszczenia należy użyć, gdy analizowane zjawisko wymaga podania wartości kontrolnej, takiej jak całkowita liczba ludności.

Indywidualne powierzchnie gęstości są obliczane za pomocą narzędzia Gęstość skupień, zanim zostanie obliczony współczynnik.

Przykład

Epidemiolog bada wystąpienia choroby, aby sprawdzić, czy można powiązać dużą liczbę wystąpień w określonych obszarach z czynnikami środowiskowymi. Współczynnik zagęszczenia jest obliczany z użyciem liczby wystąpień choroby jako licznika i całkowitej liczby ludności jako mianownika. Powierzchnia wynikowa przedstawia gęstość występowania choroby znormalizowaną na podstawie gęstości zaludnienia. Można dzięki temu określić miejsca, w których liczba wystąpień choroby jest wyższa od oczekiwanej.

Pełną procedurę wykonywania zadań można znaleźć na blogu Tworzenie powierzchni względnego ryzyka związanego z COVID-19.

Korzystanie z funkcji Oblicz współczynnik zagęszczenia

Funkcji Oblicz współczynnik zagęszczenia można używać na mapach z warstwami punktowymi. Jako dane wejściowe wymagane są dwa oddzielne zestawy danych.

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz współczynnik zagęszczenia, wykonaj następujące czynności:

  1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
  2. Kliknij przycisk Działanie, a następnie wybierz opcję Oblicz współczynnik zagęszczenia.
  3. W polu Wybierz warstwy punktowe wybierz warstwy, które mają zostać użyte na potrzeby wartości licznika i mianownika.
  4. Rozwiń pozycję Opcje dodatkowe i w razie potrzeby wprowadź wartości parametrów Waga (licznik i mianownik), Promień wyszukiwania (przepustowość) oraz Rozmiar komórki.
  5. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Wybierz warstwy punktowe umożliwia wybieranie zestawów danych na potrzeby obliczania wartości zagęszczenia dla licznika i mianownika. Jako dane wejściowe można podawać wyłącznie obiekty punktowe.

Rozwiń pozycję Opcje dodatkowe, aby wyświetlić parametry Waga, Promień wyszukiwania (przepustowość) oraz Rozmiar komórki. Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych parametrów, w tym ich wartości domyślne:

ParametrOpisWartość domyślna

Waga

Pole oznaczające wartość każdego obiektu. Jeśli na przykład istnieje zestaw danych lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej, który zawiera pole reprezentujące przychód, można użyć pola przychodów jako parametru wagi, aby utworzyć powierzchnię gęstości na podstawie kwot sprzedaży zamiast lokalizacji.

Pola Waga są stosowane oddzielnie dla licznika i mianownika.

Do wszystkich obiektów zostanie przypisana waga 1 (innymi słowy powierzchnia gęstości zostanie utworzona wyłącznie na podstawie lokalizacji obiektów).

Promień wyszukiwania (przepustowość)

Odległość (w milach, stopach, kilometrach lub metrach) używana do wyszukiwania obiektów wejściowych znajdujących się w tym samym sąsiedztwie co obiekt centralny.

Pola Promień wyszukiwania (przepustowość) są stosowane oddzielnie dla licznika i mianownika.

Odpowiednia odległość wyszukiwania jest obliczana dla wejściowego zestawu danych przy użyciu wzoru korzystającego z zasady Silvermana.

Odległość wyszukiwania jest obliczana oddzielnie dla licznika i mianownika.

Rozmiar komórki

Wielkość obiektów wynikowych, które utworzą powierzchnię współczynnika zagęszczenia.

Odpowiedni rozmiar komórki jest obliczany na podstawie zasięgu i liczby obiektów w wejściowych zestawach danych.

Styl wynikowego zestawu danych zostanie ustalony z użyciem opcji Liczności i ilości (kolor) i domyślnej klasyfikacji równych przedziałów zawierającej 10 klas.

Przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę jest używany do wyświetlania informacji znajdujących się na tylnej stronie karty, w tym wartości promienia wyszukiwania (licznik i mianownik) i przepustowości.

Ograniczenia

Wejściowy zestaw danych musi zawierać obiekty punktowe.

Filtry krzyżowe nie są zgodne z wynikowymi zestawami danych utworzonymi przez to narzędzie. Jeśli chcesz dodać filtr krzyżowy do nieobsługiwanej karty, możesz skopiować zestaw danych do skoroszytu i zastosować filtr krzyżowy do kart utworzonych w wyniku tej operacji kopiowania.

To narzędzie nie jest obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu z platformami Google BigQuery, Snowflake oraz platformami bazy danych, które nie są od razu gotowe do użycia.

Sposób działania narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia

Narzędzie Oblicz współczynnik zagęszczenia korzysta z obliczeń narzędzia Gęstość skupień do utworzenia powierzchni gęstości, a następnie oblicza współczynnik zagęszczenia między poszczególnymi powierzchniami.

Współczynnik jest obliczany między powierzchniami gęstości za pomocą następującego równania:

r(x, y)= c(x, y)/p(x, y)

Gdzie:

  • r(x,y) = współczynnik w lokalizacji (x,y).
  • c(x,y) = gęstość przypadków (licznik) w lokalizacji (x,y).
  • p(x,y) = gęstość wartości kontrolnej (mianownik) w lokalizacji (x,y).

Więcej informacji na temat obliczania gęstości skupień, w tym domyślnych obliczeń parametru Promień wyszukiwania (przepustowość) oraz Rozmiar komórki zawiera sekcja Sposób działania narzędzia Oblicz zagęszczenie.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: