Konfigurowanie usługi Insights in ArcGIS Enterprise

Insights in ArcGIS Enterprise

Administrator aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise może dodać plik konfiguracyjny aplikacji umożliwiający określanie różnych jej opcji. Plik konfiguracyjny musi nazywać się insights.json i należy go umieścić w następującej lokalizacji na serwerze ArcGIS Server: ArcGIS Server install directory\framework\etc\insights.json. Dostępne opcje opisano poniżej.

Ustawienia administracyjne

Opcje definiuje się za pomocą poniższych właściwości.

WłaściwośćOpis

max_feature_copy_limit

Wskazuje maksymalną wielkość zdalnej warstwy obiektowej, którą można skopiować do relacyjnego magazynu danych lub bazy danych. Jeśli liczba rekordów w zestawie danych przekracza tę wartość, operacje wymagające kopiowania danych zwracają błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 250 000. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.

Notatka:

Ten limit ma zastosowanie do zdalnych warstw obiektowych, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem serwera proxy, warstw, do których dostęp uzyskuje się z poziomu wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise bez zainstalowanej aplikacji Insights, a także warstw, dla których nie można określić komputera hostującego.

Po przekroczeniu tego limitu zostanie wyświetlony następujący komunikat o błędzie: Zestaw danych zawiera zbyt wiele rekordów. Spróbuj zmniejszyć wielkość zestawu danych. Zestaw danych można zmniejszyć przy użyciu filtru atrybutowego lub filtru przestrzennego.

Przykład: "max_feature_copy_limit": 250000

database_timeout

Decyduje o tym, jak długo (w sekundach) może działać operacja korzystająca z danych pochodzących z połączenia z bazą danych, zanim zostanie przekroczony limit czasu. Jeśli długość czasu działania operacji przekracza tę wartość, operacja zwróci błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 120 sekund. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.

Przykład: "database_timeout": 120

Notatka:

Operacje wykonywane z użyciem baz danych SAP HANA nie mają limitów czasu. Właściwość database_timeout nie będzie stosowana do platformy SAP HANA.

task_timeout_secs

Decyduje o tym, jak długo (w sekundach) może działać zadanie planowania, zanim zostanie przekroczony limit czasu. Jeśli zaplanowana aktualizacja potrwa dłużej, operacja zwróci błąd. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 1800 sekund (30 minut). Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.

Przykład: "task_timeout_secs": 1800

allow_running_tasks_without_sandboxing

Notatka:

To ustawienie dotyczy wyłącznie wdrożeń w systemie Linux

Decyduje, czy zadania planowania są uruchamiane z funkcją piaskownicy (sandboxing). Dopuszczalne wartości to true lub false, a wartość domyślna to false. To jest właściwość logiczna, która nie wymaga cudzysłowu.

Przykład: "allow_running_tasks_without_sandboxing": false

max_concurrent_task_runners

Decyduje o liczbie zadań planowania, które można uruchomić w tym samym czasie. Jeśli liczba zaplanowanych zadań przekroczy wartość maksymalną, zadania zostaną umieszczone w kolejce do momentu zakończenia innego zadania. Dopuszczalne wartości to liczby całkowite, a wartość domyślna to 4. Wartością tej właściwości jest liczba całkowita, która nie wymaga cudzysłowu.

Przykład: "max_concurrent_task_runners": 4

enforce_database_connection_sharing_permission

Decyduje o tym, czy połączenie z bazą danych musi być udostępniane, gdy raport zawierający odniesienia do danych jest udostępniany. Dopuszczalne wartości to true lub false, a wartość domyślna to true. To jest właściwość logiczna, która nie wymaga cudzysłowu.

Jeśli ta właściwość zostanie ustawiona na wartość true, konieczne będzie udostępnienie połączenia z bazą danych na tym samym poziomie, na którym są udostępniane raporty korzystające z przesyłanych za jego pomocą danych (jeśli na przykład raport jest udostępniany publicznie, bazę danych także trzeba udostępnić publicznie). Jeśli ta właściwość zostanie ustawiona na wartość false, nie będzie trzeba udostępniać połączenia z bazą danych. Jednak użytkownik, który ma dostęp do raportu, będzie miał także dostęp do tabel znajdujących się w tym raporcie.

Przykład: "enforce_database_connection_sharing_permission":true

Zamiana ustawień

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować ustawienia aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise:

 1. Utwórz plik o nazwie insights.json.
 2. Dodaj ustawienia, które chcesz skonfigurować, do pojedynczego obiektu w pliku JSON.
 3. Skopiuj plik insights.json do katalogu \framework\etc\.
 4. Uruchom ponownie serwer ArcGIS Server
 5. Jeśli dana implementacja aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise obejmuje więcej niż jeden serwer ArcGIS Server, powtórz etapy 3 i 4 dla każdego serwera ArcGIS Server w witrynie. Ustawienia powinny być takie same na wszystkich serwerach.
Notatka:

Należy upewnić się, że plik insights.json zawiera poprawny kod JSON. Ustawienia nie zostaną zastosowane w przypadku niepoprawnego formatu pliku.

Domyślne ustawienia administracyjne można przywrócić, usuwając plik insights.json i uruchamiając ponownie serwer ArcGIS Server. Należy pamiętać, aby powtórzyć te czynności na każdym serwerze ArcGIS Server w witrynie.

Przykład

Zawartość pliku insights.json przy konfigurowaniu obiektów enrich_max_features, locate_geocode_max_features, buffer_network_max_features, max_feature_copy_limit:

{ 
"enrich_max_features": 10000, 
"locate_geocode_max_features": 10000, 
"buffer_network_max_features": 1000,
"max_feature_copy_limit": 500000 
}

Piaskownica (sandboxing)

Notatka:

Ustawienia piaskownicy są używane tylko we wdrożeniach w systemie Linux.

Zaplanowane aktualizacje opublikowanych raportów wymagają wykonania kodu JavaScript. Operacja ta jest wykonywana przy użyciu specjalnej kompilacji przeglądarki Chromium. Przeglądarka Chromium obsługuje funkcję bezpieczeństwa nazywaną piaskownicą, która działa jako dodatkowe zabezpieczenie w sytuacjach, gdy kod wykonywany przez przeglądarkę może pominąć jej ograniczenia zabezpieczające. Izoluje ona proces od pozostałej części systemu za pośrednictwem piaskownicy przestrzeni nazw lub piaskownicy ustawiania identyfikatorów użytkowników.

W przypadku piaskownicy przestrzeni nazw wymagana jest zgoda jądra na nieuprawnione sklonowanie przestrzeni nazw użytkowników. Jeśli w Twoim systemie są obsługiwane flagi jądra, poproś administratora o włączenie tej funkcji przy użyciu następującego polecenia:

sudo sysctl -w kernel.unprivileged_userns_clone=1

Jeśli piaskownica przestrzeni nazw nie jest obsługiwana, można skonfigurować piaskownicę ustawiania identyfikatorów użytkowników.

Działania wykonywane w piaskownicy ustawiania identyfikatorów użytkowników wymagają uprawnień użytkownika root. Dlatego należy ją skonfigurować w taki sposób, aby każdy użytkownik mógł ją uruchamiać jako użytkownik root.

 1. Znajdź plik chrome-sandbox Twojej instalacji serwera ArcGIS Server w następującym katalogu: framework/runtime/insights/linux/
 2. Zmień właściciela na użytkownika root, wykonując następujące polecenie: sudo chown root chrome-sandbox.
 3. Zezwól wszystkim użytkownikom na wykonywanie pliku chrome-sandbox jako właściciel (użytkownik root), wykonując następujące polecenie: sudo chmod 4755 chrome-sandbox.

Jeśli zaplanowane aktualizacje nie powiodą się, ponieważ piaskownica nie działa, można w ostateczności wyłączyć tę funkcję bezpieczeństwa przy użyciu ustawienia allow_running_tasks_without_sandboxing aplikacji Insights. Jeśli piaskownica działa, to ustawienie jest ignorowane. W przeciwnym razie zadania będą uruchamiane bez piaskownicy na poziomie systemu.

Program poprawy satysfakcji użytkowników Esri

Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri zbiera informacje o używaniu pochodzące od użytkowników w celu ulepszenia oprogramowania.

Administratorzy mogą zrezygnować z uczestnictwa w programie w trakcie procesu instalacji. Po zakończeniu procesu instalacji aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise można wybrać ustawienie pozwalające zrezygnować z uczestnictwa w programie.

Konfigurowanie ustawień w systemie Windows

Przy instalowaniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise w systemie Windows można usunąć zaznaczenie pola Kliknij tutaj, aby uczestniczyć w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri w kreatorze instalacji, aby zrezygnować z uczestnictwa w tym programie.

Ustawienia programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri można skonfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego (<portal_install_dir>/apps/insights/settings.json). Aby zrezygnować z uczestnictwa w tym programie, zmień ustawienie eueiEnabled: "true" na eueiEnabled: "false".

Konfigurowanie ustawień w systemie Linux

Przy instalowaniu aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise w systemie Linux można uruchomić polecenie instalacyjne ./Insights-Setup.sh -e No, aby zrezygnować z uczestnictwa w programie poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri.

Ustawienia programu poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri można skonfigurować za pomocą pliku konfiguracyjnego (<portal_install_dir>/apps/insights/settings.json). Aby zrezygnować z uczestnictwa w tym programie, zmień ustawienie eueiEnabled: "true" na eueiEnabled: "false".