Domeny i podtypy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Domeny i podtypy są komponentami warstw obiektowych i klas obiektów, których można używać do ograniczania lub definiowania pól w zestawach danych. Aplikacja ArcGIS Insights obsługuje użycie zestawów danych i pól mających zdefiniowaną domenę lub podtyp.

Notatka:

Domen i podtypów nie można tworzyć ani przypisywać do pól w aplikacji Insights. Domeny i podtypy można tworzyć i przypisywać do zestawów danych w innych produktach ArcGIS, takich jak ArcGIS Pro, ArcGIS Online i ArcGIS Enterprise. Danych tych można później używać w aplikacji Insights.

Domeny

Domeny są używane do określania wartości akceptowanych w polu. Tylko wartości lub zakresy wartości, które zostały uznane za poprawne, mogą być używane jako dane wejściowe w polu, do którego zastosowano domenę. Z tego powodu domeny są ważnym zasobem zapewniającym zachowanie integralności danych, szczególnie w sytuacji, gdy dane w tym polu są gromadzone w polu przez wielu pracowników.

Istnieją dwa typy domen, które można przypisać do pola: domeny wartości kodowych i domeny zakresowe.

Domeny wartości kodowych

Domeny wartości kodowych określają prawidłowy zbiór wartości, które mogą być używane w polu. Domena wartości kodowych składa się z kodów, które zostaną zapisane w zestawie danych oraz przejrzystych opisów, które odnoszą się do poszczególnych kodów, podobnie jak to ma miejsce w tabeli referencyjnej. Na przykład zakład energetyczny może udostępniać mapę awarii zasilania. W celu zapewnienia spójności informacji i stylu na mapie do pola Status zastosowano domenę z akceptowanymi wartościami stanu. W poniższej tabeli przedstawiono przykładowe kody i opisy, które można zastosować do pola Status:

KodOpis

A

Wyłączone z eksploatacji

B

Przydzielone

C

Planowane wyłączenie

Domeny zakresowe

Domeny zakresowe są dostępne w przypadku liczb i dat; określają minimalną i maksymalną wartość akceptowaną w polu. Wprowadzone dane spoza zakresu nie zostaną zaakceptowane w polu. Na przykład wydział prac publicznych musi przeprowadzać doroczną inspekcję wszystkich hydrantów przeciwpożarowych w mieście. Normalny zakres ciśnienia hydrantów wynosi od 50 do 120 psi (3,4–8,17 atm). Można utworzyć domenę zakresową z wartością minimalną 50 i maksymalną 120. Domenę tę można następnie zastosować do pola Pressure w taki sposób, aby możliwe było wprowadzanie wyłącznie wartości z tego zakresu. Wszystkie hydranty, w których wartość ciśnienia nie mieści się w tym zakresie, nie przejdą inspekcji.

Podtypy

Podtypy to zbiory obiektów o takich samych atrybutach. Każdy podtyp jest definiowany w celu udostępnienia poprawnych informacji o atrybutach na potrzeby innych pól. Informacje te obejmują domeny i wartości domyślne. Podtypy są najbardziej przydatne w sytuacjach, gdy atrybuty danych są połączone z innymi atrybutami. Na przykład do podtypów ulic mogą należeć ulica na obszarze zamieszkanym, arteria i droga główna. Z każdym z tych podtypów może być również powiązane domyślne ograniczenie prędkości.

Analiza przypadku

Tabela bazy danych zawierająca rury wodociągowe należące do miasta ma pole Type, w którym akceptowane są dwa podtypy: magistrala i przyłącze. Każdy podtyp określa zestaw reguł dotyczących pola Materials oraz pola Diameter (in.). Pole Status ma osobną domenę, która nie jest połączona z żadnym z podtypów.

TypMateriałyŚrednica w calachStatus

Podtyp 1: Magistrala

Domena wartości kodowych 1

 • Kod: PVC
 • Opis: PVC (polichlorek winylu)

 • Kod: I
 • Opis: Żeliwo sferoidalne

 • Kod: S
 • Opis: Stal

Domena zakresowa 1

 • Wartość minimalna: 29,5
 • Wartość maksymalna: 90,5

Wartość domyślna: 29,5

Domena wartości kodowych 3

 • Kod: IS
 • Opis: Sprawne
 • Kod: L
 • Opis: Przeciek
 • Kod: IR
 • Opis: W naprawie
 • Kod: IC
 • Opis: W budowie
 • Kod: NU
 • Opis: Nieużywane

Podtyp 2: Przyłącze

Domena wartości kodowych 2

 • Kod: PEX
 • Opis: PEX (usieciowany polietylen)
 • Kod: PERT
 • Opis: PE-RT (polietylen o podwyższonej odporności na wysokie temperatury)
 • Kod: PVC
 • Opis: PVC (polichlorek winylu)

Domena zakresowa 2

 • Wartość minimalna: 0,75
 • Wartość maksymalna: 1

Wartość domyślna: 1

Nowe osiedle w mieście potrzebuje nowych magistrali i przyłączy, a analityk systemu GIS w wydziale prac publicznych otrzymał zadanie, aby dodać nowe obiekty do zestawu danych.

Pierwszym dodanym obiektem jest nowa magistrala o podtypie Główna w polu Type. Podtyp Główna jest połączony z domeną wartości kodowych w polu Materials i z domeną zakresową w polu Diameter (in.). Nowy wodociąg jest wykonany z rur stalowych o średnicy 50 cali, dlatego analityk aktualizuje pole Materials wartością Steel (Stal) i zmienia w polu Diameter (in.) wartość na 50 z wartości domyślnej 29,5.

Wskazówka:

W bazie danych dane są zapisywane z użyciem kodu pobranego z domeny wartości kodowych, jednak analityk widzi tylko opis.

Pole Status jest również powiązane z domeną wartości kodowych. Jednak ta domena jest stosowana do pola, a nie do podtypu. Z tego względu niezależnie od tego, który podtyp jest wybrany w polu Type, dostępne są te same opcje. Analityk aktualizuje pola Status wartością W budowie, ponieważ prace nad magistralą wodociągową nie zostały jeszcze ukończone.

Następnym obiektem dodawanym przez analityka do zestawu danych jest nowe przyłącze łączące jeden z nowo wybudowanych domów z magistralą. Nowy obiekt ma podtyp Przyłącze w polu Type. Przyłącza są wykonane z 1-calowej rury PEX, dlatego analityk aktualizuje pole Materials wartością PEX, a pole Diameter (in.) domyślną wartością równą 1. Ponieważ przyłącze zostało już zainstalowane, ale nie dostarcza jeszcze wody do nowego domu, pole Status jest aktualizowane z użyciem wartości Nieużywane.

Gdy woda na osiedlu zostanie włączona, pole Status dla wszystkich nowych magistrali i przyłączy zostanie zaktualizowane z użyciem wartości Sprawne.

Obsługiwane typy danych

Warstw obiektowych i tabel z obsługiwanych geobaz profesjonalnych, dla których zdefiniowano domeny i podtypy, można używać w aplikacji ArcGIS Insights. Ponieważ domen i podtypów nie można tworzyć w aplikacji Insights, trzeba je utworzyć i zastosować w innym oprogramowaniu, na przykład ArcGIS Pro, zanim zostaną użyte w aplikacji Insights.

Warstwy obiektów

Domeny można utworzyć i zastosować do pola w klasie obiektów w aplikacji ArcGIS Pro i opublikować w instytucji jako hostowaną warstwę obiektową. Listy i zakresy atrybutów można również tworzyć bezpośrednio w instytucji ArcGIS Online lub ArcGIS Enterprise.

Podtypy można utworzyć i zastosować do pola w klasie obiektów w aplikacji ArcGIS Pro i opublikować w instytucji jako hostowaną warstwę obiektową. Podtypów nie można definiować bezpośrednio w instytucji ArcGIS Online ani ArcGIS Enterprise.

Tabele geobazy profesjonalnej

Domeny i podtypy można tworzyć i stosować do pól w tabelach obsługiwanych wersji geobazy profesjonalnej. Następnie można utworzyć połączenie z bazą danych w celu użycia danych w oprogramowaniu Insights in ArcGIS Enterprise lub aplikacji Insights desktop.

Ograniczenia

Aplikacja Insights nie obsługuje użycia pól z domenami ani podtypami w związku z następującymi możliwościami:

Pole z wieloma domenami (innymi słowy pola z różnymi domenami w zależności od podtypu) nie są obsługiwane w związku z następującymi możliwościami:

Domeny i podtypy nie są obsługiwane w przypadku zdalnych warstw obiektowych. Jeśli zdalna warstwa zawiera domeny i podtypy, można skopiować warstwę do skoroszytu i użyć pól domeny i podtypu.

*Domeny wartości kodowych do utworzenia relacji używają kodów zapisanych w zestawie danych, a nie opisów. Dlatego drugi zestaw danych używany w relacji powinien mieć pole pasujące do typu i wartości pól kodów, a nie opisów.

Źródła

Aby dowiedzieć się więcej na temat domen atrybutowych, skorzystaj z następujących zasobów: