Tworzenie tabeli odniesienia

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

W tabeli odniesienia pola danych są wyświetlane w ich postaci nieprzetworzonej. Tabela odniesienia zawiera surowe wartości wybranych pól bez grupowania i podsumowywania danych.

Przykład

Analityk GIS analizuje wypadki drogowe z udziałem rowerzystów i pieszych. W ramach analizy tworzy tabelę referencyjną, w której można znaleźć rok i lokalizację wypadków, jak również liczbę rowerzystów, liczbę pieszych i całkowitą liczbę osób, które uczestniczyły w wypadku.

Tabela z informacjami o roku, lokalizacji, liczbie rowerzystów, liczbie pieszych i całkowitej liczbie osób, które uczestniczyły w wypadkach drogowych
Zawiera dane licencjonowane na podstawie licencji Open Government Licence miasta Ottawa.

Tworzenie tabeli odniesienia

Aby utworzyć tabelę odniesienia, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pola do wyświetlenia w tabeli odniesienia.

  Nie ma ograniczenia liczby pól, których można użyć w tabeli odniesienia. W tabelach odniesienia obsługiwane są pola znakowe, liczbowe, daty/czasu i wskaźnika/współczynnika. Jeśli jest używane pole lokalizacji, w tabeli odniesienia zostanie użyte pole wyświetlania.

  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 2. Utwórz tabelę odniesienia, wykonując poniższe czynności:
  1. Przeciągnij wybrane pola do nowej karty.
  2. Umieść wskaźnik myszy nad strefą upuszczania Tabela.
  3. Upuść wybrane pola na strefę upuszczania Tabela odniesienia.
Wskazówka:

Tabele można także tworzyć, korzystając z przycisku Tabela nad panelem danych lub przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji na istniejącej karcie. W menu Typ wizualizacji są wyświetlane tylko zgodne wizualizacje (w tym mapy, diagramy lub tabele).

Uwagi dotyczące korzystania

Użyj przycisku Opcje tabeli Opcje tabeli, aby uzyskać dostęp do następujących opcji:

 • Formatowanie tabeli
 • Formatowanie kolumny
 • Formatowanie warunkowe
 • Wykresy przebiegu w czasie
 • Odwróć wybór

Przycisk Formatowanie tabeli Formatowanie tabeli otwiera panel Formatowanie tabeli. Panel Formatowanie tabeli zawiera następujące funkcje:

 • Użyj karty Kolor Kolor, aby zmienić styl tabeli, w tym nagłówek, wiersz bazowy, wiersz alternatywny i kolory linii siatki całej tabeli.
 • Na karcie Czcionka Czcionka można zmienić czcionkę używaną w nagłówkach i tekście w komórkach (w tym krój czcionki, jej rozmiar, kolor, pogrubienie i kursywę) dla całej tabeli.

Przycisk Formatowanie kolumny Formatowanie kolumny jest dostępny po wybraniu co najmniej jednej kolumny i otwiera panel Formatowanie kolumny. Panel Formatowanie kolumny zawiera następujące funkcje:

 • Na karcie Kolor Kolor można zmienić nagłówek i kolory wierszy bazowych wybranych kolumn.
 • Na karcie Formatowanie Formatowanie można zaktualizować format danych (tylko pola daty), ustawić liczbę miejsc dziesiętnych (tylko pola liczbowe), zmienić wyrównanie tekstu (do lewej, wyśrodkowany lub do prawej), dodać etykietę kontekstową (taką jak oznaczenie waluty lub znak procentu) po prawej lub lewej stronie wartości w kolumnie, przekształcić liczby w wartości procentowe (tylko pola liczbowe), ustawić zawijanie tekstu lub zablokować kolumnę na pierwszej pozycji w tabeli.
  Notatka:

  Karta Formatowanie nie jest dostępna, gdy wybrano kolumnę wykresów przebiegu w czasie.

 • Na karcie Czcionka Czcionka można zmienić czcionkę używaną w nagłówkach i tekście w komórkach (w tym krój czcionki, jej rozmiar, kolor, pogrubienie i kursywę) dla wybranych kolumn.

Przycisk Formatowanie warunkowe Formatowanie warunkowe jest używany do dodawania formatowania do określonych kolumn na podstawie znajdujących się w nich wartości. W parametrze Pola do sformatowania można wybrać jedno lub większą liczbę pól, można także wybrać kolumny w tabeli i zastosować do nich formatowanie warunkowe. Dostępne są następujące wizualizacje:

 • Na podstawie reguł — dodaje styl formatowania (kolor komórek, kolor czcionek i styl czcionek) na podstawie określonych reguł. W przypadku pól liczbowych i pól wskaźnika/współczynnika formatowanie można zastosować do komórki, jeśli wartość jest większa niż, mniejsza niż, równa albo należy do zakresu lub nie należy do zakresu wartości. W przypadku pól znakowych formatowanie można zastosować do komórki, jeśli wartość zawiera określony ciąg znakowy lub go nie zawiera. W przypadku pól daty formatowanie można zastosować do komórki, jeśli wartość przypada po lub przed daną datą, jest jej równa albo należy do zakresu lub nie należy do zakresu dat.

  Można także podać pole zamiast wartości stałej. Typ pola musi odpowiadać formatowanemu polu.

 • Słupki danych — dodaje słupki w określonym kolorze, które informują o względnej wielkości wartości dla każdego wiersza w tym polu. Słupki danych są obsługiwane w przypadku pól liczbowych oraz pól wskaźnika/współczynnika.

Przycisk Wykresy przebiegu w czasie Wykresy przebiegu w czasie jest używany do tworzenia wizualizacji umożliwiających porównanie wartości lub trendów z wielu pól liczbowych. Gdy wykresy przebiegu w czasie są dodawane do tabeli, tworzona jest nowa kolumna. Ta kolumna istnieje tylko w tabeli referencyjnej i nie ma ona wpływu na pola w wejściowym zestawie danych. Wykresy przebiegu w czasie mogą przyjmować postać linii, kolumn lub wizualizacji typu zysk/strata. Można zaktualizować kolory i nazwy kolumn wykresu przebiegu w czasie, a także włączyć punkty danych wskazujące wartości, takie jak punkty początkowe i końcowe. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wykresy przebiegu w czasie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Przycisk Odwróć wybór Odwróć wybór służy do przełączania wszystkich zaznaczonych i niezaznaczonych obiektów. Przycisk Odwróć wybór jest włączony tylko wtedy, gdy w tabeli zaznaczone są obiekty.

Użyj przycisku Pokaż wybór Pokaż wybór, aby wyświetlić tylko wybrane obiekty w tabeli. Przycisk Pokaż wybór jest włączony tylko wtedy, gdy w tabeli zaznaczone są obiekty.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji, aby przełączyć się bezpośrednio między tabelą odniesienia i innymi wizualizacjami, takimi jak diagram słupkowy czy tabela podsumowania. Opcje typu wizualizacji zależą od pól użytych do tworzenia tabeli odniesienia.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie udostępnia informacje na temat danych zawartych na karcie, a karta Eksport danych Eksport danychumożliwia użytkownikom eksportowanie danych z karty.

Notatka:

Warstwy obiektowe muszą mieć włączone ustawienie Zezwól innym użytkownikom na eksport do różnych formatów, aby można je było eksportować z tabel odniesienia. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Zarządzanie hostowanymi warstwami obiektowymi w pomocy do usługi ArcGIS Online lub oprogramowania ArcGIS Enterprise.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Wykresy przebiegu w czasie

Wykresy przebiegu w czasie to diagramy wstawiane do tabeli referencyjnej. Te diagramy umożliwiają prezentowanie trendów lub porównywanie wartości z wielu pól liczbowych. Wykresy przebiegu w czasie mogą być wizualizowane jako linie, kolumny lub diagramy typu zysk/strata.

Linie

Wizualizacje liniowe są używane do oceniania trendów w danych. Wizualizacje liniowe warto wybrać, gdy pola używane w wykresach przebiegu w czasie mają określoną kolejność (np. są ułożone chronologicznie). Na przykład zestaw danych zawiera całkowitą roczną emisję dwutlenku węgla wg kraju. Dzięki wizualizacji liniowej można sprawdzić, czy emisje w danym kraju rosną, spadają lub utrzymują się na stałym poziomie.

Tabela referencyjna z wizualizacjami liniowymi
Prawa autorskie do danych: Hannah Ritchie i Max Roser (2020)—"CO₂ and Greenhouse Gas Emissions." Publikacja online w witrynie OurWorldInData.org. Pobrano z https://ourworldindata.org/co2-and-other-greenhouse-gas-emissions [zasób online].

Kolumny

Wizualizacje kolumnowe są używane do prezentowania różnic wśród wartości wchodzących w skład danych. Wartości w wizualizacji kolumnowej mogą być dodatnie lub ujemne. Wizualizacje kolumnowe warto wybrać, gdy pola używane w wykresach przebiegu w czasie zawierają wartości dyskretne i konieczne jest sprawdzenie różnic między wielkościami wartości występujących w poszczególnych polach. Na przykład zestaw danych zawiera lokalizacje wypadków drogowych w Ottawie w Kanadzie. Dzięki wizualizacji kolumnowej można zaprezentować liczbę rowerzystów, pieszych i całkowitą liczbę osób uczestniczących w danym wypadku.

Tabela referencyjna z wizualizacjami kolumnowymi
Zawiera dane licencjonowane na podstawie licencji Open Government Licence miasta Ottawa.

Zysk/strata

Wizualizacje typu zysk/strata informują o znaku wartości (dodatnia lub ujemna), nie wskazując jednocześnie różnic między wielkością tych wartości. Najczęściej są używane w instytucjach finansowych. W wizualizacjach typu zysk/strata zysk oznacza wartości dodatnie, a strata oznacza wartości ujemne. Wartości zero nie są reprezentowane w wizualizacjach typu zysk/strata. Na przykład zestaw danych zawiera dane o nadwyżkach operacyjnych netto (w milinach jednostek waluty narodowej) dla krajów w Unii Europejskiej i strefy euro. Wizualizacje typu zysk/strata można utworzyć, aby pokazać, kiedy nadwyżka operacyjna netto jest dodatnia (zysk) lub ujemna (strata).

Tabela referencyjna z wizualizacjami typu zysk/strata
Zawiera dane licencjonowane na podstawie licencji Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) dla Unii Europejskiej.

Ograniczenia

Kolumny wykresów przebiegu w czasie powodują problemy z wysokością komórek, gdy stosowane są niektóre funkcje formatowania tabel i kolumn, takie jak rozmiar tekstu i zawijanie tekstu. Aby uniknąć tego problemu, najlepiej zastosować zmiany formatowania przed dodaniem wykresów przebiegu w czasie do tabeli.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat tabel, skorzystaj z następujących zasobów: