Tworzenie i używanie map z symbolami diagramu kołowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Symbole diagramu kołowego są używane na mapach do przedstawiania proporcji danych kategorialnych powiązanych z pojedynczym obiektem z użyciem statystyki liczbowej lub sumarycznej. Symbole diagramu kołowego są tworzone na mapie przy użyciu pola znakowego i pola lokalizacji zawierających pokrywające się wartości.

Symbole diagramu kołowego umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych, takie jak:

 • Jaki jest udział poszczególnych kategorii dla każdej funkcji?
 • Jaka jest statystyka liczbowa lub sumaryczna w porównaniu z inną lokalizacją?

Przykład

Firma ubezpieczeniowa przegląda sprzedaż swoich polis w Stanach Zjednoczonych, aby określić miejsca z potencjałem rynkowym dla poszczególnych klas polis (komunikacyjne, na wypadek niepełnosprawności, na życie i majątkowe). Analityk odpowiedzialny za ten przegląd, łączy dane portfela ubezpieczeń firmy z warstwą granic stanów i używa uzyskanych wyników do utworzenia symboli diagramu kołowego przedstawiających proporcje każdej klasy polis kupowanych w danym stanie, przy czym każdy diagram kołowy jest wymiarowany z uwzględnieniem liczby polis w danym stanie.

Symbole diagramu kołowego przedstawiające proporcje każdej klasy polis według stanu

Analityk może używać powiązanych diagramów, filtrów i legendy mapy do określenia stanów z potencjałem sprzedaży dla każdej klasy polis. Analityk wybiera polisy komunikacyjne i stwierdza niską liczbę zawieranych ubezpieczeń komunikacyjnych na Środkowym Zachodzie. Analityk wykona dodatkowe analizy, aby określić, dlaczego istnieją stany o niskiej lub zerowej liczbie zawieranych ubezpieczeń komunikacyjnych (czy może np. ubezpieczenia komunikacyjne nie są oferowane lub też w regionie istnieje poważny konkurent?) i czy są możliwości zwiększenia liczby zawieranych ubezpieczeń w tych stanach.

Symbole diagramu kołowego z wybranymi ubezpieczeniami komunikacyjnymi

Tworzenie symboli diagramu kołowego na mapie

Notatka:

Symbole diagramu kołowego można utworzyć jedynie przy użyciu wieloczęściowych zestawów danych, w których obiekty są łączone. Te zestawy danych można tworzyć z użyciem złączenia typu jeden do wielu lub przez włączenie lokalizacji w zestawie danych. Jeśli lokalizacja jest włączona z adresami lub współrzędnymi, opcja Powtarzaj identyczne obiekty musi pozostać niezaznaczona.

Aby utworzyć mapę z symbolami diagramu kołowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz wieloczęściowy zestaw danych, korzystając z jednej z następujących metod:
  • Utwórz złączenie między dwoma zestawami danych. Ogólnie rzecz biorąc, te zestawy danych będą zawierać obiekty, które mają być wyświetlane na mapie oraz warstwę graniczną.

   Złączenie powinno być typu jeden do wielu, co oznacza, że każdy obiekt graniczny zawiera więcej niż jeden obiekt do umieszczenia na mapie. W powyższym przykładzie złączenie zostało utworzone między zestawem danych z danymi o ubezpieczeniach i zestawem danych z granicami stanowymi.

  • Włącz lokalizację dla zestawu danych.

   Jeśli włączysz lokalizację dla punktów przy użyciu adresów lub współrzędnych, opcja Powtarzaj identyczne obiekty musi pozostać niezaznaczona. Metoda ta powinna być stosowana tylko w sytuacjach, gdy w dokładnie tej samej lokalizacji znajduje się wiele punktów danych. Na przykład zestaw danych zawierający comiesięczne aktualizacje statusu hydrantów przeciwpożarowych w mieście może zawierać nowe dane wejściowe co miesiąc dla każdego hydrantu. Włączenie lokalizacji bez powtarzania identycznych obiektów spowoduje agregowanie danych wejściowych dla każdego hydrantu.

   W przypadku włączenia lokalizacji przy użyciu geografii powinno istnieć wiele obiektów w obrębie każdej granicy. Ta metoda działa tak samo jak złączenie jeden do wielu.

 2. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 3. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Pole lokalizacji i pole znakowe
  • Pole lokalizacji, pole znakowe i pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika

  Jeśli na etapie 1 utworzono złączenie, wybrane pole lokalizacji musi być polem odpowiadającym granicom.

  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 4. Przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.

  Zostanie utworzona mapa.

  Jeśli mapa została utworzona z użyciem pola lokalizacji, pola znakowego i pola liczbowego bądź wskaźnika/współczynnika, będzie wyświetlana z użyciem symboli diagramu kołowego. Jeśli mapa została utworzona z użyciem pola lokalizacji i pola znakowego, będzie wyświetlana z użyciem symboli unikalnych. Aby zmienić wartości unikalne na symbole diagramu kołowego, wykonaj następujące czynności:

  1. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
  2. Przejdź na kartę Symbolizacja Symbolizacja.
  3. Zmień Typ symbolu na Kołowe.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie unikalnych wartości znajdujących się na mapie i dokonanie wyboru na podstawie tych wartości. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby wykonać poniższe czynności:
 • Na karcie Opis Opis można skonfigurować okna podręczne mapy dla warstwy.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak rozmiar symbolu, styl obrysu i przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji do przełączania się bezpośrednio między mapą z symbolami diagramu kołowego i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, skumulowany diagram słupkowy diagram strunowy lub mapa drzewa.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera liczbę obiektów i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Ograniczenia

Symbole diagramu kołowego ilustrują wszystkie unikalne kategorie powiązane z pojedynczym obiektem lub lokalizacją. Jeśli obiekty zawierają wiele unikalnych kategorii, interpretacja symboli diagramu kołowego może być trudna.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: