Opcje warstwy mapy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Dostęp do panelu Opcje warstwy na mapie można uzyskać, klikając strzałkę Rozwiń legendę na liście warstw. Opcje na panelu Opcje warstwy zależą od typu mapy i typu danych umieszczanych na mapie.

Notatka:

Mapy połączeń mają unikalne konfiguracje na panelu Opcje warstwy. Informacje na temat dostępnych konfiguracji zawierają uwagi dotyczące korzystania z map połączeń.

Karta Legenda

Każda warstwa zawiera legendę, która jest dostępna na karcie Legenda panelu Opcje warstwy. Na wszystkich mapach, oprócz map skupień, legenda jest interaktywna. Oznacza to, że każdy wybór dokonany w legendzie jest odzwierciedlany na mapie. Każda pozycja w legendzie zawiera także liczbę obiektów i w zależności od typu symbolu może zawierać kategorię lub wartości zakresu.

Wartości puste (widoczne w legendzie jako <Brak danych>) są wyświetlane za pomocą szarego symbolu odpowiadającego polom znakowym, liczbowym i wskaźnika/współczynnika. Są one wymienione jako ostatnie na karcie Legenda.

Karta Legenda

Na karcie Legenda można zmienić kolor poszczególnych kategorii dla map unikalnych wartości, map z symbolami diagramu kolumnowego i map z symbolami diagramu kołowego lub dla wartości <Brak danych>. Aby zmienić kolor powiązany z kategorią, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.

Legendę mapy można dodać do strony w postaci oddzielnej karty. Aby utworzyć oddzielną legendę, kliknij przycisk Legenda pływająca Legenda pływająca na karcie Legenda.

Karta Symbolizacja

Karta Symbolizacja umożliwia zmianę pola i typu symboli użytych w celu nadania mapie stylu.

Karta Symbolizacja

Poniższa tabela zawiera podsumowanie wspólnych parametrów dostępnych dla wielu typów map:

ParametrOpis

Nadaj styl według

Parametr Nadaj styl według pokazuje, które pole jest używane do wyświetlania danych na mapie. Jeśli mapa wymaga statystyki, na przykład liczby obiektów, wówczas statystykę można skonfigurować również w parametrze Nadaj styl według.

To ustawienie jest dostępne dla wszystkich obiektów z polami typu lokalizacji, znakowego, liczbowego oraz wskaźnika/współczynnika.

Typ symbolu

Parametr Typ symbolu wskazuje sposób wyświetlania na mapie punktów, linii lub obszarów. Opcje parametru Typ symbolu zależą od typu obiektów i pól umieszczanych na mapie.

To ustawienie jest dostępne dla wszystkich obiektów.

Klasyfikacja

Klasyfikacja jest metodą grupowania danych liczbowych w zakresach. Metody klasyfikacji są następujące: Naturalne przerwy, Równe przedziały, Kwantyle, Odchylenie standardowe, Niesklasyfikowane oraz Ręcznie.

To ustawienie jest dostępne, jeśli jest używany typ symbolu Liczności i ilości (kolor) lub Liczności i ilości (rozmiar).

Mapy z koszami i mapy z symbolami diagramu kolumnowego mają dodatkową konfigurację na karcie Symbolizacja. Informacje na temat dodatkowych konfiguracji zawierają uwagi dotyczące korzystania z map z koszami oraz uwagi dotyczące korzystania z map z symbolami diagramu kolumnowego.

Nadaj styl według

Parametr Nadaj styl według pokazuje, które pole jest używane do wyświetlania danych na mapie. Za pomocą menu rozwijanego można zmienić pole stosowane w parametrze Nadaj styl według. Aby zmienić styl, na panelu danych można również wybrać pole z warstwy, która ma zostać umieszczona na mapie i przeciągnąć tę warstwę na mapę.

W zależności od typu danych i mapy parametr Nadaj styl według będzie mieć opcje statystyczne, takie jak suma, minimum, maksimum i średnia.

Do nadania stylu warstwie można użyć dowolnego pola o typie lokalizacji, znakowym, liczbowym lub wskaźnika/współczynnika. Nie można nadawać stylu na mapie polom typu data/czas.

Typ symbolu

Typy symboli określają sposób prezentowania symboli na mapie. Opcje w parametrze Typ symbolu odzwierciedlają moduły renderowania mapy obsługiwane w aplikacji Insights. Inteligentne tworzenie map definiuje sposób wyświetlania typów symboli na mapie na podstawie typu wyświetlanego pola. Poniższa tabela zawiera listę typów symboli tworzenia inteligentnych map obsługiwanych przez aplikację Insights, a także odpowiednie typy pól oraz generowane przez nie mapy:

Typ symboluObiektyOpis

Liczności i ilości (kolor)

Typy obiektów: punkty, linie i obszary

Typy pól: liczbowe i wskaźnika/współczynnika

Do nadawania wartościom liczbowym stylu charakteryzującego się stopniowaniem kolorów używany jest typ symbolu Liczności i ilości (kolor). Użyta skala barw może być sekwencyjna lub rozbieżna:

 • Sekwencyjna — do wyświetlenia danych jest używany jeden kolor przechodzący od jasnego do ciemnego. Zwykle dane bardziej neutralne będą jasne, a większe wartości lub wartości o większym znaczeniu będą ciemne.
 • Rozbieżna — do wyświetlenia danych o skrajnie różnym poziomie istotności są używane dwa kolory. Kolory mają ciemne odcienie na niższych i wyższych krańcach oraz kolory neutralne pośrodku.

Użycie typu symbolu Liczności i ilości (kolor) powoduje powstanie kartogramu.

To jest domyślny typ symbolu dla pól wskaźnika/współczynnika.

Liczności i ilości (rozmiar)

Typy obiektów: punkty, linie i obszary

Typy pól: liczbowe i wskaźnika/współczynnika

Do nadawania wartościom liczbowym stylu charakteryzującego się stopniowaniem symboli używany jest typ symbolu Liczności i ilości (rozmiar). Rozmiar symbolu będzie odzwierciedlał wielkość liczb, najmniejszym liczbom będą odpowiadały najmniejsze symbole, a największym liczbom — największe symbole.

Użycie typu symbolu Liczności i ilości (rozmiar) powoduje powstanie mapy z gradientem symboli.

To jest domyślny typ symbolu dla pól liczbowych.

Typy (symbole unikalne)

Typy obiektów: punkty, linie i obszary

Typy pól: lokalizacji, znakowe, liczbowe i wskaźnika/współczynnika

Typ symbolu Typy (symbole unikalne) wykorzystuje różne kolory dla poszczególnych wartości unikalnych w symbolizowanym polu. Najczęściej typ symbolu Typy (symbole unikalne) jest używany przy tworzeniu mapy danych jakościowych (pola znakowe) ze względnie niską liczbą unikalnych wartości pól.

Użycie typu symbolu Typy (symbole unikalne) powoduje powstanie mapy unikalnych wartości.

To jest domyślny typ symbolu dla pól znakowych.

Lokalizacja (pojedynczy symbol)

Typy obiektów: punkty, linie i obszary

Typy pól: lokalizacji

Typ symbolu Lokalizacja (pojedynczy symbol) wykorzystuje jednolite symbole dla wszystkich obiektów. Nadawanie obiektom stylu tylko na podstawie lokalizacji pomaga skupić się na rozkładzie obiektów zamiast na wartościach pól.

Użycie typu symbolu Lokalizacja (pojedynczy symbol) powoduje powstanie mapy lokalizacji.

To jest domyślny typ symbolu dla pól lokalizacji.

Kosze

Typy obiektów: punkty

Typy pól: lokalizacji i liczbowe

Typ symbolu Kosze wykorzystuje punkty w warstwie do obliczania i wyświetlania względnej gęstości punktów na mapie w postaci zbioru koszy poligonowych. Mapom z koszami styl jest nadawany przy użyciu skali barw. Użyta skala barw może być sekwencyjna lub rozbieżna.

Mapa skupień

Typy obiektów: punkty

Typy pól: lokalizacji, znakowe, liczbowe i wskaźnika/współczynnika

Typ symbolu Mapa skupień wykorzystuje punkty na warstwie do obliczania i wyświetlania względnej gęstości punktów na mapie w postaci płynnych przejść kolorów od chłodnych (niska gęstość punktów) do ciepłych (wiele punktów).

Wprawdzie typy symboli inteligentnego tworzenia map zapewniają od razu użyteczne mapy, jednak czasem potrzebne jest użycie na mapie wstępnie zdefiniowanego typu symbolu z zestawu danych ArcGIS (na przykład warstwy obiektowej ArcGIS przedstawiającej miejsca wystąpienia przestępstw jako czerwone dane punktowe). Jeśli zestaw danych pochodzi z oprogramowania Portal for ArcGIS lub usługi ArcGIS Online, wyświetlany będzie typ symbolu Oryginalny. Ta opcja umożliwia przywrócenie oryginalnych ustawień symbolu dla koloru, kształtu, rozmiaru i przezroczystości symbolu.

Klasyfikacja

Jeśli na mapie są umieszczane dane liczbowe z użyciem typów symboli Liczności i ilości (rozmiar) lub Liczności i ilości (kolor), liczby są automatycznie grupowane w klasy z użyciem metody klasyfikacji naturalnych przerw. Klasyfikacja przydziela obserwacje do poszczególnych klas i wykorzystuje stopniowane rozmiary symboli lub kolory do reprezentowania klas.

Dowiedz się więcej o klasyfikacji map

Opcja Dzielone przez oblicza wskaźnik/współczynnik przez podzielenie wartości pola liczbowego użytego do nadania stylu mapie przez wartość pola liczbowego wybranego z listy. Podzielenie wartości pola liczbowego umożliwia obliczenie na bieżąco wskaźnika/współczynnika, jeśli zestaw danych nie zawiera jeszcze pól ze wskaźnikami, współczynnikami czy proporcjami.

Notatka:

Parametr Dzielone przez nie jest dostępny, gdy mapa jest tworzona z użyciem pola wskaźnika/współczynnika.

Karta Opis

Notatka:

Karta Opis nie jest dostępna na mapach skupień ani mapach połączeń.

Na karcie Opis można włączyć i wyłączyć okna podręczne i etykiety.

Karta Opis

Pokaż okna podręczne

Parametr Pokaż okna podręczne pozwala włączać i wyłączać okna podręczne wyświetlane po umieszczeniu kursora nad obiektami na mapie. Jeśli okna podręczne są włączone, dostępna jest dodatkowa opcja do wyświetlania okien podręcznych ze statystykami (na przykład wartością minimalną, maksymalną i średnią) lub bez statystyk (wyświetlane są tylko pole i wartość obiektu).

Parametr Pokaż okna podręczne jest dostępny na wszystkich typach map poza mapami skupień. Przyciski Ze statystykamiZe statystykami i Bez statystykBez statystyk są dostępne dla wszystkich typów map poza mapami lokalizacji i mapami skupień.

Pokaż etykiety

Notatka:

Parametr Pokaż etykiety nie jest dostępny w przypadku map skupień, map z koszami, map z symbolami diagramu kołowego, map z symbolami diagramu kolumnowego ani map połączeń.

Parametr Pokaż etykiety pozwala włączać i wyłączać etykiety obiektów na mapie. Jeśli etykiety są włączone, dostępne są dodatkowe opcje konfiguracji etykiet. W poniższej tabeli podsumowano konfiguracje etykiet:

UstawienieOpis

Etykieta według

Pole używane do tworzenia etykiet. Domyślne pole Etykieta według jest takie samo jak Pole wyświetlania. Pole Etykieta według może być polem znakowym, liczbowym lub wskaźnika/współczynnika.

Czcionka

Rodzaj czcionki, kolor i rozmiar tekstu etykiety.

Notatka:

Etykiety wykorzystujące znaki inne niż łacińskie mogą nie obsługiwać wszystkich czcionek. Nazwa czcionki będzie wyświetlana w stonowanym kolorze w menu czcionek, jeśli przewiduje się, że czcionka nie zawiera znaków w bieżących ustawieniach regionalnych. Jeśli zostanie wybrana nieobsługiwana czcionka, etykiety mogą zostać wyświetlone nieprawidłowo lub może nastąpić powrót do czcionki domyślnej.

Umiejscowienie

Pozycja etykiet w stosunku do obiektów oznaczonych etykietą. Dziewięć opcji rozmieszczenia to kombinacja wyrównania poziomego (do lewej, do środka i do prawej) oraz pionowego (powyżej, do środka i poniżej).

To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku obiektów punktowych.

Tekst zakrzywiony

Włączenie lub wyłączenie zakrzywionego tekstu etykiety. Jeśli ta opcja jest włączona (ustawienie domyślne), etykiety dopasowują się do kształtu linii. Jeśli ta opcja jest wyłączona, etykiety są proste niezależnie od kształtu linii.

To ustawienie jest dostępne tylko w przypadku obiektów liniowych.

Przesunięcie

Odległość między etykietami a powiązanymi z nimi obiektami. Ustawienie Przesunięcie obejmuje zarówno przesunięcie w poziomie (na osi x), jak i przesunięcie w pionie (na osi y).

To ustawienie jest dostępne w przypadku obiektów punktowych i poligonowych. W przypadku obiektów punktowych odległość przesunięcia jest dodatkowa do przesunięcia określonego w ustawieniu Umiejscowienie.

Pokaż otoczkę

Włączenie lub wyłączenie otoczki tekstu. Jeśli ta opcja jest włączona, można wybrać kolor i rozmiar otoczki.

Zakres widoczności

Zakres skali, w którym etykiety mapy są widoczne. Na suwaku znajdują się opisy wartości skali, a strzałka pod suwakiem pokazuje aktualną skalę mapy. Domyślnie etykiety są widoczne w każdej skali.

Notatka:

Opisy skali są wskazówką informującą o tym, jak zmiana skali odpowiada widocznemu zakresowi na mapie. W zależności od wielkości karty mapy, opisy mogą nie pokrywać się dokładnie z zakresem mapy.

Zezwalaj na nakładanie

Wyłączanie i włączanie nakładanych etykiet. Jeśli ta opcja jest włączona, etykieta jest wyświetlana dla wszystkich widocznych obiektów na mapie. Jeśli ta opcja jest wyłączona (ustawienie domyślne), nakładające się etykiety są usuwane.

Resetuj

Pozwala przywrócić domyślne ustawienia etykiet.

Karta Wygląd

Karta Wygląd pozwala zmienić styl symboli i dodać efekty warstw.

Karta Wygląd

Symbole

Opcje symboli na karcie Wygląd pozwalają zmienić ustawienia stylu, takie jak kolor, kształt i przezroczystość. Dostępne opcje zależą od typu symbolu i rodzaju obiektów.

Mapy z nadanym stylem symboli Liczności i ilości (kolor), Kosze i Mapa skupień obsługują zmianę palety kolorów. Aby przefiltrować opcje palety kolorów (dostępne dla opcji Liczności i ilości (kolor) oraz Kosze), wybierz kategorię palety kolorów z menu rozwijanego, na przykład Najlepsze w przypadku ciemnego tła i Zoptymalizowane pod kątem daltonizmu. Możesz też kliknąć przycisk Odwróć palety Odwróć palety, aby zmienić kolejność kolorów w palecie.

Efekty warstwy

Notatka:

Efekty warstw są obsługiwane na wszystkich mapach z wyjątkiem map połączeń.

Efekty warstw są wykorzystywane do tworzenia przyciągających wzrok map i zwracania uwagi na konkretne obiekty. Dostępne efekty warstw to między innymi poświata i cień.

EfektOpisUstawienia

Poświata

Efekt Poświata dodaje kolorową, neonową poświatę. Tworzy on frędzle światła wychodzące z granic jasnych obszarów w warstwie.

Efekt ten jest przydatny do tworzenia map pożarów, erupcji wulkanów itp.

Efekt Poświata ma następujące ustawienia wstępne:

 • Lampa gazowa — delikatna poświata, która wyróżnia mniejsze obiekty. Najlepiej sprawdza się w przypadku średnich lub ciemnych map bazowych, takich jak Ciemnoszare płótno.
 • Światła miejskie — silna centralna poświata z miękkimi krawędziami. Najlepiej sprawdza się w przypadku małych obiektów bez konturów przy ciemnej mapie bazowej lub mapie bazowej w postaci zobrazowania, takiej jak Ciemnoszare płótno.
 • LED — jasne, skupione światło z niewielkim promieniem rozmycia. Najlepiej sprawdza się w przypadku małych punktów przy ciemnej lub obrazowej mapie bazowej, takiej jak Ciemnoszare płótno.
 • Rozjaśnienie — subtelna poświata, która zachowuje wygląd symboli. Dobrze współgra z każdą kontrastową mapą bazową.
 • Niestandardowy — utwórz własny efekt poświaty specjalnie dla swojej mapy i obiektów. Można też zacząć od jednej z pozostałych opcji wstępnych i dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

Efekt Poświata ma następujące ustawienia:

 • Siła — określa intensywność efektu. Im wyższa wartość, tym jaśniejsza poświata.
 • Rozmycie — określa promień rozmycia otaczającego obiekty. Obiekty wewnątrz promienia pozostają nietknięte.

Cień

Efekt Cień powoduje, że obiekty wyglądają tak, jakby się unosiły. Stosuje on cień zgodny z zarysem obiektu.

Efekt ten jest przydatny, gdy niektóre obiekty mają się wyróżniać spośród innych obiektów na mapie pełnej elementów. Można na przykład zastosować ten efekt, aby wynieść symbole proporcjonalne ponad mapę bazową i uczynić je bardziej czytelnymi.

Efekt Cień ma następujące ustawienia wstępne:

 • Klasyczny — subtelny efekt cienia zaprojektowany tak, aby sprawdzał się w przypadku większości obiektów. Najlepiej sprawdza się w przypadku jasnych lub średnich map bazowych, takich jak Jasnoszare płótno.
 • Miękka ostrość — subtelny niebieski cień, który sprawdza się jako mapa lokalizatora regionu lub do podkreślenia zasięgu obszaru. Najlepiej sprawdza się w przypadku jasnych lub średnich map bazowych, takich jak Jasnoszare płótno.
 • Pogrubienie — mocny cień, który nadaje wyrazistości lub zwiększa kontrast między obiektami a mapą bazową albo innymi warstwami. Najlepiej sprawdza się w przypadku jasnych lub średnich map bazowych, takich jak Jasnoszare płótno.
 • Otoczka — subtelny biały cień, który tworzy efekt blasku wokół obiektów. Najlepiej sprawdza się w przypadku ciemnych map bazowych, takich jak Ciemnoszare płótno.
 • Niestandardowy — utwórz własny efekt cienia specjalnie dla swojej mapy i obiektów. Można też zacząć od jednej z pozostałych opcji wstępnych i dostosować ustawienia do swoich potrzeb.

Efekt Cień ma następujące ustawienia:

 • Kolor i przesunięcie — określa kolor cienia i odległość między cieniem i powiązanym z nim obiektem. Ustawienie przesunięcia obejmuje zarówno przesunięcie w poziomie (na osi x), jak i przesunięcie w pionie (na osi y).
 • Rozmycie — określa szerokość cienia. Im większa wartość, tym większy i bardziej rozmyty jest cień.

Wszystkie efekty

Efekty warstw są automatycznie dostosowywane podczas powiększania i pomniejszania mapy na podstawie jej skali w momencie ich ustawienia. Przycisk Bazuj efekty na obecnej skali rekalibruje skalowanie na podstawie aktualnej skali mapy.

Karta Atrybuty

Karta Atrybuty służy do wyświetlania listy atrybutów i wartości dla co najmniej jednego obiektu wybranego w warstwie. Na karcie Atrybuty wyświetlane są jedynie podstawowe atrybuty dla wybranych obiektów w bieżącej warstwie.

Karta Atrybuty

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: