Tworzenie i używanie map z symbolami diagramu kolumnowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Symbole diagramu kolumnowego są używane na mapach do przedstawiania liczby wystąpień lub proporcji danych kategorialnych powiązanych z pojedynczym obiektem z użyciem statystyki liczbowej lub sumarycznej. Symbole diagramu kolumnowego są tworzone na mapie przy użyciu pola znakowego i pola lokalizacji zawierających pokrywające się wartości.

Symbole diagramu kolumnowego umożliwiają uzyskanie odpowiedzi na pytania dotyczące danych, takie jak:

 • Jaki jest rozkład geograficzny wartości kategorialnych?
 • W jaki sposób dane są uszeregowane?

Przykład

Analityk GIS pracujący dla konsorcjum uczelni chce dowiedzieć się, w których stanach znajdują się najlepsze uczelnie (uczelnie z wysokim wskaźnikiem dochodów uzyskiwanych przez absolwentów w porównaniu z kosztami nauki i opłat z nią związanych). Część analizy obejmuje porównanie liczby szkół publicznych, prywatnych komercyjnych i prywatnych niekomercyjnych działających na terenie jednego lub kilku stanów. Utworzenie mapy z symbolami diagramu kolumnowego pozwala analitykowi na wykonanie obu porównań równocześnie.

Symbole diagramu kolumnowego przedstawiające typy uczelni według stanu

Analityk może stwierdzić na podstawie mapy, że w stanach o większym zaludnieniu jest ogólnie więcej uczelni. Decyduje się znormalizować dane przez zmianę symboli z Rozwiniętych na Skumulowaną wartość procentową. Dzięki temu może porównać procentowy udział różnych typów uczelni w poszczególnych stanach bez uwzględniania łącznej liczby uczelni w danym stanie.

Symbole diagramu kolumnowego przedstawiające odsetek typów uczelni według stanu

Tworzenie mapy z symbolami diagramu kolumnowego

Notatka:

Symbole diagramu kolumnowego można utworzyć jedynie przy użyciu wieloczęściowych zestawów danych, w których obiekty są łączone. Te zestawy danych można tworzyć z użyciem złączenia typu jeden do wielu lub przez włączenie lokalizacji w zestawie danych. Jeśli lokalizacja jest włączona z adresami lub współrzędnymi, opcja Powtarzaj identyczne obiekty musi pozostać niezaznaczona.

Aby utworzyć mapę z symbolami diagramu kolumnowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz wieloczęściowy zestaw danych, korzystając z jednej z następujących metod:
  • Utwórz złączenie między dwoma zestawami danych. Ogólnie rzecz biorąc, te zestawy danych będą zawierać obiekty, które mają być wyświetlane na mapie oraz warstwę graniczną.

   Złączenie powinno być typu jeden do wielu, co oznacza, że każdy obiekt graniczny zawiera więcej niż jeden obiekt do umieszczenia na mapie. W powyższym przykładzie złączenie zostało utworzone między zestawem danych z danymi o ubezpieczeniach i zestawem danych z granicami stanowymi.

  • Włącz lokalizację dla zestawu danych.

   Jeśli włączysz lokalizację dla punktów przy użyciu adresów lub współrzędnych, opcja Powtarzaj identyczne obiekty musi pozostać niezaznaczona. Metoda ta powinna być stosowana tylko w sytuacjach, gdy w dokładnie tej samej lokalizacji znajduje się wiele punktów danych. Na przykład zestaw danych zawierający comiesięczne aktualizacje statusu hydrantów przeciwpożarowych w mieście może zawierać nowe dane wejściowe co miesiąc dla każdego hydrantu. Włączenie lokalizacji bez powtarzania identycznych obiektów spowoduje agregowanie danych wejściowych dla każdego hydrantu.

   W przypadku włączenia lokalizacji przy użyciu geografii powinno istnieć wiele obiektów w obrębie każdej granicy. Ta metoda działa tak samo jak złączenie jeden do wielu.

 2. Rozwiń zestaw danych na panelu danych, by były widoczne pola.
 3. Wybierz jedną z następujących kombinacji danych:
  • Pole lokalizacji i pole znakowe
  • Pole lokalizacji, pole znakowe i pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika

  Jeśli na etapie 1 utworzono złączenie, wybrane pole lokalizacji musi być polem odpowiadającym granicom.

  Wskazówka:

  Można wyszukiwać pola przy użyciu paska wyszukiwania na panelu danych.

 4. Przeciągnij to pole na stronę i upuść je na strefę upuszczania Mapa.
  Notatka:

  Aby utworzyć mapę, możesz również wybrać pole i kliknąć przycisk Mapa powyżej panelu danych.

  Jeśli mapa została utworzona z użyciem pola lokalizacji, pola znakowego i pola liczbowego bądź wskaźnika/współczynnika, będzie wyświetlana z użyciem symboli diagramu kołowego. Jeśli mapa została utworzona z użyciem pola lokalizacji i pola znakowego, będzie wyświetlana z użyciem symboli unikalnych.

 5. Rozwiń legendę, aby wyświetlić panel Opcje warstwy.
 6. Przejdź na kartę Symbolizacja Symbolizacja.
 7. Zmień Typ symbolu na Kolumny.

Uwagi dotyczące korzystania

Panel Opcje warstwy jest dostępny po kliknięciu strzałki znajdującej się obok nazwy warstwy. Zawiera on następujące opcje konfiguracji:

 • Karta Legenda Legenda umożliwia wyświetlenie unikalnych wartości znajdujących się na mapie i dokonanie wyboru na podstawie tych wartości. Aby zmienić kolor powiązany z wartością, kliknij symbol i wybierz kolor z palety lub wprowadź wartość szesnastkową.
 • Użyj karty Symbolizacja Symbolizacja, aby wykonać poniższe czynności:
  • Zmień pole i statystyki wyświetlane na mapie lub przełącz się na mapę innego typu.
  • Zmień sposób wyświetlania, wybierając jedną z opcji: Skumulowana liczba, Skumulowana wartość procentowa i Rozwinięte.
   • Skumulowana liczba — każdy obiekt geograficzny jest reprezentowany pojedynczym słupkiem z kategoriami przedstawionymi jako podgrupy słupka. Wysokość słupka jest określana na podstawie całkowitej wartości w polu Nadaj styl według i statystyk, natomiast wysokość segmentu każdej kategorii zależy od statystyk w tej kategorii.
   • Skumulowana wartość procentowa — każdy obiekt geograficzny jest reprezentowany pojedynczym słupkiem z kategoriami przedstawionymi jako podgrupy słupka. Wysokość słupka jest jednakowa dla każdego obiektu geograficznego, natomiast wysokość segmentu każdej kategorii reprezentuje procent elementów z danej kategorii w odniesieniu do obiektu geograficznego.
   • Rozwinięte — każda kategoria jest reprezentowana przez osobny słupek. Wysokości słupków są określane na podstawie wartości pola Nadaj styl według i statystyk w każdej kategorii.
 • Na karcie Opis Opis można skonfigurować okna podręczne mapy dla warstwy.
 • Użyj karty WyglądWygląd, aby wykonać poniższe czynności:
  • Symbole – zmiana właściwości stylu symbolu, takich jak rozmiar symbolu i przezroczystość warstwy.
  • Efekty warstwy — włączanie efektów poświaty i cienia.
 • Użyj karty Atrybuty Atrybuty, aby wyświetlić szczegóły obiektów zaznaczonych na mapie.

Użyj przycisku Filtr kart Filtr kart, aby usunąć z karty wszystkie zbędne dane. Filtry można zastosować do wszystkich pól znakowych, liczbowych, wskaźnika/współczynnika oraz daty/czasu. Filtr kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Użyj przycisku Narzędzia wyboru Narzędzia wyboru, aby wybrać obiekty na mapie za pomocą narzędzi do wyboru pojedynczego, wyboru ramką i lassa, powiększyć do zaznaczenia lub odwrócić wybór.

Użyj przycisku Narzędzia powiększania Narzędzia powiększania, aby powiększyć lub pomniejszyć mapę, powiększyć do zaznaczenia, ustawić domyślny zasięg mapy, powiększyć do warstwy lub zablokować nawigację na mapie.

Użyj przycisku Typ wizualizacji Typ wizualizacji do przełączania się bezpośrednio między mapą z symbolami diagramu kolumnowego i innymi wizualizacjami, takimi jak tabela podsumowania, skumulowany diagram słupkowy diagram strunowy lub mapa drzewa.

Użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi, aby połączyć zasięgi wszystkich map na stronie, dzięki czemu będą powiększane i przesuwane jednocześnie.

Użyj przycisku Maksymalizuj Maksymalizuj, aby powiększyć kartę. Pozostałe karty na stronie zostaną zmniejszone do postaci miniatur. Przywrócenie poprzedniego rozmiaru karty umożliwia przycisk Przywróć w dół Przywróć w dół.

Użyj przycisku Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, aby włączyć możliwość tworzenia filtrów na jednej karcie przy użyciu zaznaczeń na innych kartach. Filtry krzyżowe można usunąć przy użyciu przycisku Wyłącz filtry krzyżowe Wyłącz filtry krzyżowe.

Użyj przycisku Odwróć kartę Odwróć kartę, aby wyświetlić tylną część karty. Karta Informacje o karcie Informacje o karcie zawiera liczbę obiektów i pole tekstowe na opis karty.

Użyj przycisku Opcje karty Opcje karty, aby uzyskać dostęp do następujących opcji menu:

 • Przycisk Wygląd Wygląd — zmiana koloru tła, koloru pierwszego planu, obramowania karty oraz obrót mapy oraz dodawanie i usuwanie warstw map bazowych i strzałki północy.
 • Przycisk Uporządkuj Uporządkuj — przeniesienie karty do przodu lub do tyłu względem innych kart na stronie.
 • Przycisk Usuń Usuń – usunięcie karty ze strony. Jeśli usunięcie karty było niezamierzone, można ją przywrócić za pomocą przycisku Cofnij Cofnij.

Ograniczenia

Symbole diagramu kolumnowego ilustrują wszystkie unikalne kategorie powiązane z pojedynczym obiektem lub lokalizacją. Jeśli obiekty zawierają wiele unikalnych kategorii lub występują duże różnice między minimalną i maksymalną liczbą elementów, symbole diagramu kolumnowego mogą być trudne do zinterpretowania.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej na temat map, skorzystaj z następujących zasobów: