Średnia ruchoma

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Średnia ruchoma pozwala obliczyć średnie wartości dla określonego okna i nanieść wartości na diagram szeregów czasowych. Średnia ruchoma tworzy efekt wygładzenia i redukuje szumy dziennych wahań. Średniej ruchomej można również używać w celu przypisywania brakującym danym wartości szacunkowych.

Przykłady

Analityk giełdowy analizuje wartość różnych akcji. Analityk oblicza średnią ruchomą, aby śledzić trendy cenowe akcji i określić, które akcje zyskują, a które tracą na wartości.

Epidemiolog bada epidemię choroby zakaźnej, ale brakuje jej wartości dotyczących kilku dat. Średniej ruchomej można użyć także w celu obliczenia wartości szacunkowych dotyczących brakujących dat.

Korzystanie z funkcji średniej ruchomej

Średnią ruchomą można obliczyć tylko przy użyciu diagramu szeregów czasowych zawierającego pole liczbowe na osi y.

Aby uruchomić funkcję analityczną Średnia ruchoma, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz diagram szeregów czasowych, korzystając z jednej z poniższych kombinacji danych:
  • Jedno pole daty/czasu i dodatkowo jedno lub większa liczba pól liczbowych bądź wskaźnika/współczynnika
  • Jedno lub większa liczba pól daty/czasu i jedno pole liczbowe lub wskaźnika/współczynnika
 2. W razie potrzeby kliknij kartę diagramu szeregów czasowych, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
 3. Kliknij przycisk Działanie, a następnie wybierz opcję Średnia ruchoma.
 4. W polu Wybierz pole liczbowe lub Wybierz pole daty/czasu wybierz pole liczbowe lub pole daty/czasu, za pomocą którego chcesz obliczyć średnią ruchomą. Ten parametr jest dostępny tylko wtedy, gdy diagram szeregów czasowych został utworzony z użyciem wielu pól liczbowych bądź daty/czasu.
 5. W polu Okres średniej ruchomej wprowadź liczbę dni, która ma zostać użyta podczas obliczania średniej ruchomej i w razie potrzeby dostosuj pozycję suwaka. Więcej informacji można znaleźć w temacie Uwagi dotyczące korzystania.
 6. Rozwiń pozycję Opcje dodatkowe i w razie potrzeby zmień parametr Agregacja dzienna.
 7. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Wybierz pole liczbowe jest dostępny na diagramach szeregów czasowych, które zostały utworzone przy użyciu co najmniej dwóch liczb z osi y. Parametr Wybierz pole daty/czasu jest dostępny, gdy w szeregach czasowych zostały użyte co najmniej dwa pola daty/czasu. Te parametry określają, które pole zostanie użyte podczas obliczania średniej ruchomej.

Parametr Okres średniej ruchomej określa, ile dni zostanie uwzględnionych podczas obliczania średniej ruchomej. Przykładowo, aby obliczyć średnią ruchomą z jednego tygodnia, użyj okresu siedmiu dni. Wartość okresu musi być liczbą nieparzystą. Okres domyślny wynosi trzy dni.

Suwak w parametrze Okres średniej ruchomej określa, które dni zostaną użyte w obliczeniach. Najczęstsze zastosowania średniej ruchomej wskazują obliczaną wartość (z etykietą dnia 0 na suwaku) jako punkt końcowy (końcowa średnia ruchoma) albo punkt środkowy (środkowa średnia ruchoma) Domyślnie średnia ruchoma oblicza środkową średnią ruchomą, co oznacza, że istnieją równe liczby punktów danych przed i po obliczeniu wartości.

W domyślnej konfiguracji suwaka dzień 0 jest umieszczany w punkcie środkowym.

Zakres dni uwzględnionych w obliczeniach można zmieniać, przesuwając suwak. Przesunięcie suwaka w stronę wartości ujemnych zmienia obliczenia na końcową średnią ruchomą. Przykładowo użycie domyślnego okresu trzech dni tworzy wynik w postaci końcowej średniej ruchomej, a obliczenia obejmują obliczaną datę i dwa poprzedzające ją dni.

Przesunięcie suwaka w stronę wartości ujemnych powoduje zamianę dnia 0 na punkt końcowy.

Można również użyć suwaka, aby wykonać obliczenia średniej ruchomej z niestandardową liczbą dni przed i po dniu, którego dotyczą obliczenia, zamiast korzystać z centralnej lub końcowej średniej ruchomej.

Średnia ruchoma jest obliczana przy użyciu pojedynczego punktu danych na każdy dzień. Parametr Agregacja dzienna określa, w jaki sposób wiele wartości z pojedynczego dnia jest agregowanych w pojedynczy punkt danych. Opcje agregacji obejmują średnią, wartość minimalną i maksymalną. Agregacja domyślna oznacza wartość średnią.

Do diagramu szeregów czasowych dodawana jest linia średniej ruchomej. Do zestawu danych wejściowych dodawane jest nowe pole o nazwie n-day moving average (gdzie n oznacza wartość parametru Okres średniej ruchomej). Obliczenia średniej ruchomej można wykonać wielokrotnie dla tego samego zestawu danych. Każdy wynik zostanie dodany do diagramu szeregów czasowych i dołączony do wejściowego zestawu danych.

Ograniczenia

Średnia ruchomą można obliczyć tylko przy użyciu diagramu szeregów czasowych utworzonego za pomocą co najmniej jednego pola liczbowego.

Parametr Okres średniej ruchomej musi mieć wartość liczby nieparzystej od 3 do 999.

Jak działa średnia ruchoma

Średnia ruchoma korzysta z obliczeń ruchomej średniej arytmetycznej (SMA) w oparciu o dane dotyczące dnia. Parametr Okres średniej ruchomej i odpowiadający mu suwak są używane w celu określenia, które dni są używane w obliczeniach.

W obliczeniach średniej ruchomej okres średniej ruchomej jest stosowany do dat w zestawie danych, a nie do dni kalendarzowych. Jeśli w zestawie danych brakuje daty, zostanie użyta kolejna najbliższa data z zestawu danych, zamiast kolejnej daty z kalendarza. Dlatego też zestawy danych z szerokim zakresem brakujących dat mogą przynosić wyniki zawierające niedokładne obliczenia w zakresie zbliżonym do początku i końca brakujących dat.

Daty zawierające wartość pustą lub brakujące dane są uwzględniane w okresie, lecz zostaną odjęte od wartości n (patrz równanie poniżej). Jeśli nie chcesz uwzględnić wartości zero lub brakujących danych, możesz przed wykonaniem obliczeń średniej ruchomej zastosować filtr do zestawu danych. Przykładowo, chcesz obliczyć średnią ruchomą na podstawie dni roboczych i wyłączyć z obliczeń wartości puste odpowiadające weekendom. Możesz zastosować filtr w oparciu o pole podrzędne Day of week wobec pola daty wejściowej/czasu wejściowego, aby usunąć wartości dotyczące soboty i niedzieli.

Dane dotyczące każdego dnia są agregowane z użyciem statystyki parametru Agregacja dzienna, a następnie stosowane w następującym wzorze:

MA0 = (d1+...+dn-1+dn)/(n-x)

gdzie

 • MA0 = średnia ruchoma dla daty bieżącej. Ta data może odpowiadać dowolnej pozycji równania (d1 do dn).
 • d = agregowana wartość dzienna.
 • n = liczba wartości dziennych w obliczeniach średniej ruchomej (okres średniej ruchomej).
 • x = liczba agregowanych pustych wartości dziennych w zakresie średniej ruchomej. Ta wartość należy do zakresu od 0 do n-1 w prawidłowych obliczeniach. Jeśli x = n, średnia ruchoma nie zostanie obliczona dla tego dnia.