Udostępnianie skoroszytu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:
Insights Desktop

Aby udostępniać skoroszyty z aplikacji Insights desktop, należy zalogować się w podstawowym połączeniu ArcGIS. Skoroszyty można zapisywać lokalnie bez zalogowania się w instytucji. Można je również wyeksportować w pakiecie.

Skoroszyty programu Insights umożliwiają udostępnianie analizy innym osobom. Skoroszyty można udostępniać grupom, instytucji lub publicznie. Można także uzyskać dostęp do skoroszytów, które zostały Tobie udostępnione na karcie Skoroszyty na stronie głównej lub za pośrednictwem Galerii w instytucji ArcGIS.

Notatka:

Użytkownicy z uprawnieniami administratora będą mieli dostęp do wszystkich skoroszytów utworzonych w instytucji niezależnie od tego, czy skoroszyt jest udostępniony.

Udostępnianie skoroszytu

Element skoroszytu jest tworzony automatycznie podczas tworzenia nowego skoroszytu. Status elementu skoroszytu można zmienić przy użyciu przycisku Udostępnij Udostępnianie dla elementu na stronie głównej.

Notatka:

Udostępnienie skoroszytu określonym osobom oznacza przyznanie tym osobom dostępu tylko do odczytu. Użytkownik wciąż ma pełny dostęp z możliwością edycji do skoroszytów, które sam utworzył.

Więcej informacji można znaleźć w temacie Udostępnianie swojej pracy.

Użycie udostępnionych skoroszytów

Skoroszyty, które zostały utworzone przez innych użytkowników i udostępnione użytkownikowi bieżącemu, można otwierać w trybie przeglądania, korzystając z możliwości eksplorowania danych. Nie można jednak modyfikować żadnych aspektów skoroszytu, w tym przeprowadzać analiz ani dodawać i usuwać kart.

Aby edytować skoroszyt utworzony i udostępniony przez innego użytkownika, można utworzyć jego kopię za pomocą przycisku Duplikuj Duplikuj dla elementu na karcie Skoroszyty na stronie głównej. W ten sposób można uzyskać pełne uprawnienia do edycji dowolnego zduplikowanego skoroszytu.

Notatka:

Skoroszytów udostępnionych za pośrednictwem kooperacji rozproszonej lub partnerskiej nie można duplikować.

Udostępnianie z poziomu aplikacji Insights desktop

Gdy skoroszyt zostanie udostępniony w aplikacji Insights desktop, w instytucji ArcGIS użytej do połączenia podstawowego jest tworzony element skoroszytu Insights. Właściciel skoroszytu może go otworzyć i edytować w hostującej instytucji ArcGIS. Użytkownicy z dostępem do udostępnionego skoroszytu mogą go przeglądać.

Skoroszyty udostępnione z aplikacji Insights desktop zawierają migawkę danych utworzonych w momencie, w którym został utworzony element skoroszytu. Oznacza to konieczność ponownego udostępnienia skoroszytu w celu wyświetlenia aktualizacji zestawów danych lub analizy. Dane będą wyświetlane na żywo z następującymi wyjątkami:

 • Względem karty jest stosowany filtr krzyżowy.
 • Na stronie używany jest widżet Filtr, widżet Filtr czasowy lub wstępnie zdefiniowany filtr (nieaktualne w Insights 2023.3).

Jeśli udostępniasz skoroszyty z tabelami baz danych aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise z poziomu aplikacji Insights desktop, prawdopodobnie trzeba będzie przyporządkować połączenia z bazą danych.

Edycja oryginalnego skoroszytu w aplikacji Insights desktop nie spowoduje automatycznej aktualizacji elementu skoroszytu. Aby zaktualizować ten element, należy ponownie udostępnić skoroszyt w aplikacji Insights desktop. Zaktualizowanie elementu spowoduje zastąpienie wszystkich zmian wprowadzonych w skoroszycie w aplikacji Insights in ArcGIS Online lub Insights in ArcGIS Enterprise. Dlatego najlepiej jest zduplikować element skoroszytu i wprowadzić zmiany w kopii, aby zapobiec przypadkowemu zastąpieniu zmian.

Zmian wprowadzonych w udostępnionym skoroszycie nie można udostępnić z powrotem w oryginalnym skoroszycie w aplikacji Insights desktop.

Dane w udostępnionych skoroszytach

Udostępniając skoroszyt, najlepiej jest udostępnić także wszystkie warstwy obiektowe w nim używane, dzięki czemu wszystkie osoby korzystające ze skoroszytu uzyskają dostęp do całej analizy.

Po otwarciu przez użytkownika skoroszytu, który został mu udostępniony, widoczne są dla niego następujące zestawy danych:

 • Publiczne dane, takie jak warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas.
 • Wszystkie wynikowe zestawy danych.
 • Wszystkie zestawy danych, które są Twoją własnością.
 • Wszystkie wejściowe zestawy danych programu Excel.
 • Wszystkie zestawy danych bazy danych (dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop).
 • Wejściowe warstwy obiektowe udostępnione wszystkim użytkownikom, instytucji lub grupom, do których należy dany użytkownik.

Ograniczenia

Skoroszytów z aplikacji Insights desktop 2023.1 i nowszych wersji nie można udostępniać, gdy spełnione są wszystkie poniższe warunki:

 • Podstawowym połączeniem ArcGIS jest instytucja ArcGIS Enterprise.
 • Skoroszyt zawiera dane z połączenia z bazą danych.
 • Skoroszyt zawiera dane pochodzące z obsługującego tylko dane połączenia ArcGIS, które wymaga zalogowania się użytkownika w celu przejrzenia danych.
 • Nie jesteś obecnie użytkownikiem zalogowanym do połączenia tylko z danymi.
 • Skoroszyt zawiera filtr krzyżowy, widżet Filtr, widżet Filtr czasowy lub wstępnie zdefiniowany filtr (nieaktualne w Insights 2023.3).

Aby udostępnić skoroszyt, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, w aplikacji Insights desktop 2023.1, wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Utwórz pakiet skoroszytu, zaimportuj pakiet do docelowej instytucji ArcGIS i udostępnij zaimportowany skoroszyt.
 • Skopiuj dane do skoroszytu i usuń z niego warstwę z połączenia obsługującego tylko dane.

Aby udostępnić skoroszyt, który spełnia wszystkie powyższe kryteria, w aplikacji Insights desktop 2023.2 lub nowszej, zaloguj się najpierw do połączeń ArcGIS, z których dodano dane.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli udostępnianie skoroszytu zakończy się niepowodzeniem z komunikatem o błędzie To połączenie z bazą danych nie jest dostępne, oznacza to, że brakuje jednego lub większej liczby połączeń z bazą danych używanych w skoroszycie. Przed udostępnianiem skoroszytu należy naprawić połączenie.

Aby naprawić połączenie z bazą danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz skoroszyt.

  Zestawy danych z brakującego połączenia wyświetlają komunikat o błędzie. Jeśli komunikat o błędzie ma treść Wystąpiły problemy, odśwież skoroszyt, wykonując następujące czynności:

  1. Na karcie strony kliknij przycisk Edytuj stronę.
  2. Z menu wybierz opcję Odśwież.

   Skoroszyt odświeża się, a komunikat jest zmieniany na To połączenie z bazą danych nie jest dostępne.

 2. Najedź kursorem na ikonę ostrzeżenia obok komunikatu o błędzie.

  Komunikat informuje, że musisz wykonać jedną z następujących operacji:

  • Ponownie utwórz połączenie z bazą danych. Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy połączenie z bazą danych zostało usunięte.
  • Aktualizuj połączenie z bazą danych. Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy połączenie z bazą danych nadal istnieje, ale zostało zerwane.
  • Skontaktuj się z właścicielem połączenia z bazą danych lub z administratorem systemu ArcGIS. Ten komunikat pojawia się wtedy, gdy nie jesteś właścicielem połączenia z bazą danych i nie masz uprawnień do jego aktualizacji. W takim przypadku właściciel połączenia z bazą danych musi naprawić połączenie.
 3. Kliknij ikonę ostrzeżenia.

  Pojawia się okno umożliwiające utworzenie lub naprawienie połączenia z bazą danych. Jeśli nie jesteś właścicielem połączenia z bazą danych, właściciel lub administrator musi zduplikować Twój skoroszyt, a następnie wykonać czynności związane z naprawą połączenia w swojej kopii skoroszytu.

 4. Wprowadź właściwości połączenia.

  Więcej informacji na temat właściwości połączenia zawiera temat Tworzenie połączenia z bazą danych.

 5. Kliknij opcję Dodaj lub Zapisz.
 6. Odśwież skoroszyt.

  Jeśli komunikat o błędzie pozostanie, powtórz czynności, aby usunąć błędy połączenia.

 7. Zapisz skoroszyt i wróć do strony głównej.

Skoroszyt jest teraz gotowy do udostępnienia.