Dodawanie filtru czasowego

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Filtr czasowy można dodać do strony ArcGIS Insights i używać go jako części opublikowanego raportu. Filtry czasowe w raporcie umożliwiają dostęp do filtrów opartych na dacie i czasie również użytkownikom bez licencji aplikacji Insights.

Notatka:

Filtr czasowy działa jak filtr zestawu danych, co oznacza, że zostanie on zastosowany do wszystkich kart używających filtrowanych zestawów danych, a nie do pojedynczej karty.

Dodawanie karty filtru czasowego

Widżety filtru czasowego można dodać na stronie Insights. Aby dodać filtr czasowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Widżet Widżety na pasku narzędziowym skoroszytu i wybierz opcję Filtr czasowy.
 2. Kliknij opcję Wybierz filtr, aby użyć rozwijanej listy z nazwami pól.

  Dostępne są tylko pola daty/czasu.

  Wskazówka:

  W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania lub przycisków sortowania, aby znaleźć te pola.

 3. Wybierz z listy pole.
 4. Kliknij przycisk Opcje filtru Filtruj opcje.
 5. W menu wybierz opcję Tylko data, Tylko czas lub Data i czas.
  Notatka:

  Opcje w menu zależą od daty w polu daty/czasu. Więcej informacji zawiera temat Opcje filtru.

 6. W drugim menu wybierz, czy filtr jest konfigurowany dla jednej wartości, czy dla zakresu wartości:
  • W przypadku opcji Tylko data wybierz opcję Data lub Zakres dat.
  • W przypadku opcji Tylko czas wybierz opcję Czas lub Zakres czasu.
  • W przypadku opcji Data i czas wybierz opcję Data i czas lub Zakres dat i czasu.
 7. Możesz też wykonać poniższe instrukcje, aby zmienić ustawienia widżetu:
  1. W nagłówku widżetu kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty.
  2. W menu kliknij przycisk Wygląd Wygląd.
  3. Kliknij kartę Ustawienia widżetu Ustawienia widżetu.
  4. Wybierz ustawienia filtru czasowego spośród pól Opcje widżetu i Opcje kompozycji.

  Więcej informacji można znaleźć w sekcji Ustawienia widżetu.

 8. Skonfiguruj filtr na poprawną datę, czas lub zakres:
  • Aby zmienić datę, kliknij przycisk kalendarza Kalendarz i wybierz datę za pomocą kalendarza bądź suwaka lub wpisz ją bezpośrednio w filtrze. Jeśli filtr jest przeznaczony dla zakresu dat, konieczne będzie ustawienie obu dat, początkowej i końcowej.
  • Aby zmienić czas, kliknij przycisk zegara Zegar i wybierz czas za pomocą menu bądź suwaka lub wpisz go bezpośrednio w filtrze. Jeśli filtr jest przeznaczony dla zakresu czasu, konieczne będzie ustawienie zarówno czasu rozpoczęcia, jak i czasu zakończenia.
  Notatka:

  Jeśli właściwość kompozycja jest skonfigurowana na wartość Rozwinięte, kalendarz lub suwak będzie dostępny bez klikania przycisków kalendarza lub zegara.

Filtruj opcje

Filtr czasowy można skonfigurować tylko dla dat, tylko dla czasu lub dla dat i czasu. Dla każdej opcji można również skonfigurować jedną datę lub czas albo zakres dat lub zakres czasu.

Data

Notatka:

Filtry dat są dostępne tylko dla pól daty/czasu, które zawierają wartości dat. Jeśli pole daty/czasu zawiera tylko czas, jedyną opcją jest Tylko czas.

Filtry dat można skonfigurować tylko dla dat lub dla daty i czasu. W przypadku konfigurowania filtru dla daty i czasu konieczne jest również skonfigurowanie filtru czasowego.

Filtr pojedynczej daty przedstawia migawkę danych o takiej samej wartości daty. Jeśli filtr dotyczy daty i czasu, zostaną skonfigurowane zarówno pojedyncza data, jak i pojedynczy czas.

Filtr zakresu dat przedstawia wszystkie dane, które mieszczą się w podanych wartościach daty początkowej i końcowej. Jeśli filtr jest przeznaczony dla daty i czasu, można skonfigurować wartości początkową i końcową zarówno z użyciem dat, jak i godzin.

Czas

Notatka:

Filtry czasu są dostępne tylko dla pól daty/czasu, które zawierają wartości czasu. Opcja Tylko czas jest dostępna tylko dla pól daty/czasu, które zawierają wartości czasu, ale nie daty.

Filtry czasu można skonfigurować tylko dla czasu lub dla daty i czasu. W przypadku konfigurowania filtru dla daty i czasu konieczne jest również skonfigurowanie filtru daty.

Filtr pojedynczego czasu przedstawia migawkę danych o takiej samej wartości czasu. Jeśli filtr dotyczy daty i czasu, zostaną skonfigurowane zarówno pojedyncza data, jak i pojedynczy czas.

Filtr zakresu czasu przedstawia wszystkie dane, które mieszczą się w podanych wartościach czasu początkowego i końcowego. Jeśli filtr jest przeznaczony dla daty i czasu, można skonfigurować wartości początkową i końcową zarówno z użyciem dat, jak i godzin.

Ustawienia widżetu

Ustawienia widżetu służą do zmiany sposobu skonfigurowania dat i czasu oraz kompozycji filtru.

Do konfigurowania dat i czasu są dostępne następujące opcje widżetu:

 • Kalendarz — data lub data początkowa i data końcowa filtru są wybierane z kalendarza i obejmują dzień, miesiąc oraz rok. W filtrze można również wpisać datę. Ta opcja jest domyślna przy filtrowaniu dat i jest niedostępna w filtrach Tylko czas.
 • Lista — czas lub czas rozpoczęcia i czas zakończenia filtru są wybierane z listy wartości czasu podanych z przyrostem 15-minutowym. W filtrze można również podać czas niestandardowy. Ta opcja jest domyślna przy filtrowaniu czasu i jest niedostępna w filtrach Tylko data.
 • Suwak — data lub godzina albo daty początkowa i końcowa lub czasy rozpoczęcia i zakończenia dla filtru są wybierane przez dostosowanie suwaka. W filtrze można również wpisać datę lub czas. Ta opcja jest dostępna dla filtrów Tylko data i Tylko czas.
Notatka:

Opcje widżetu nie są dostępne dla filtrów Data i czas. Domyślne opcje widżetu (Kalendarz i Lista) są zawsze używane w przypadku filtru Data i czas.

W przypadku filtrów czasowych z kalendarzem lub suwakiem są dostępne następujące opcje kompozycji:

 • Zwinięte (domyślnie) — kalendarz lub suwak jest widoczny tylko po kliknięciu przycisku kalendarza lub zegara.
 • Rozwinięte — kalendarz lub suwak jest stale widoczny w widżecie czasu.
Notatka:

W przypadku opcji Lista opcje kompozycji nie są dostępne. Lista wartości czasu będzie zwinięta, chyba że zostanie kliknięty przycisk zegara.

Ograniczenia

Obsługiwane są następujące separatory daty: kropka (.), myślnik (-) i ukośnik (/).