Dodawanie widżetu Filtr

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Widżety filtrów można dodawać do stron aplikacji ArcGIS Insights i używać w interaktywnych raportach. Widżety Filtr umożliwiają dostęp do niektórych funkcji filtrów z poziomu raportów interaktywnych także tym użytkownikom, którzy nie posiadają licencji na aplikację Insights.

Notatka:

Widżet Filtr działa jak filtr zestawu danych, co oznacza, że zostanie on zastosowany do wszystkich kart używających filtrowanych zestawów danych, a nie do pojedynczej karty.

Dodawanie widżetu Filtr dynamiczny

Widżet Filtr dynamiczny wyświetla wszystkie wartości z wybranego pola i pozwala wybrać wartości lub zakres wartości, które mają być uwzględnione na kartach na stronie lub z nich wykluczone. Jeśli wartości w polu ulegną zmianie (np. do zestawu danych zostanie dodana nowa unikalna wartość), filtr zostanie zaktualizowany.

Wykonaj następujące czynności, aby dodać widżet Filtr dynamiczny:

 1. Kliknij przycisk Widżety Widżety na pasku narzędzi skoroszytu i wybierz opcję Filtr.
 2. Dla opcji Typ filtru wybierz opcję Dynamiczny.
 3. Pole: kliknij opcję Wybierz filtr, aby użyć rozwijanej listy z nazwami pól.
  Wskazówka:

  W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania lub przycisków sortowania, aby znaleźć te pola.

 4. Wybierz z listy pole.
  Notatka:

  Pola daty i czasu nie są obsługiwane przez filtry dynamiczne. Aby utworzyć filtr wykorzystujący pole daty i czasu, należy użyć filtru czasowego.

 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Wartości filtru są dodawane dla wybranego pola. Domyślnie filtr jest skonfigurowany tak, że zawiera wybrane wartości. Można zmienić filtr, aby wykluczyć wybrane wartości, klikając strzałkę obok opcji Uwzględnij i wybierając opcję Wyklucz.

W przypadku pól znakowych wartości pól pojawiają się jako indywidualne wartości filtru. Aby zastosować filtr, wybierz jedną lub większą liczbę wartości i kliknij opcję Zastosuj. Styl wybierania można zmienić za pomocą właściwości wybierania.

W przypadku pól liczbowych wartości są wyświetlane w postaci histogramu. Aby zastosować filtr, dostosuj suwaki i kliknij opcję Zastosuj.

Dodawanie widżetu Filtr grupy

Widżet filtru grupowego może być używany do dodawania pojedynczego filtru dla wielu wartości z pola znakowego lub zakresu wartości liczbowych, daty lub czasu. Na przykład dla zestawu danych dotyczących krajów świata można utworzyć pojedynczy filtr dla Wielkiej Brytanii, który obejmuje Irlandię Północną, Szkocję, Anglię i Walię. Do widżetu zostanie dodany pojedynczy filtr z etykietą określającą nazwę pola (na przykład CountryName).

Wykonaj następujące czynności, aby dodać widżet Filtr grupy:

 1. Kliknij przycisk Widżety Widżety na pasku narzędzi skoroszytu i wybierz opcję Filtr.
 2. Dla opcji Typ filtru, wybierz opcję Grupa.
 3. Pole: kliknij opcję Wybierz filtr, aby użyć rozwijanej listy z nazwami pól.
  Wskazówka:

  W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania lub przycisków sortowania, aby znaleźć te pola.

 4. Wybierz z listy pole.
 5. Kliknij przycisk Utwórz.
 6. Zastosuj parametry filtru do grupy filtrów. Więcej informacji na temat konfigurowania filtrów według typu pola zawiera sekcja Filtrowanie danych.
 7. Kliknij przycisk Dodaj.
 8. Opcjonalnie kliknij przycisk Zmień nazwę filtru Zmień nazwę filtru, aby nadać mu bardziej opisową etykietę.
 9. Opcjonalnie kliknij opcję Dodaj grupy, aby dodać więcej wartości filtrów. Każda grupa zostanie dodana do widżetu Filtr osobno.

Każda grupa pojawia się jako wartość w filtrze. Aby zastosować filtr, wybierz jedną lub większą liczbę wartości i kliknij opcję Zastosuj. Styl wybierania można zmienić za pomocą właściwości wybierania.

Grupę można edytować lub usunąć z filtru za pomocą przycisku Edytuj filtr Edytuj filtr lub Usuń filtr Usuń filtr.

Dodawanie widżetu filtru wyszukiwania

Widżet filtru wyszukiwania umożliwia filtrowanie danych na podstawie dopasowania tekstu w polach znakowych. Można na przykład utworzyć filtr wyszukiwania dla pola z adresami ulic i użyć go do wyszukania wartości zawierających tekst Ulica Główna.

Dopasowania tekstowe nie uwzględniają wielkości liter i obejmują częściowe dopasowania słów. W powyższym przykładzie oba adresy 123 main st i 234 Main Street zostałyby zwrócone jako dopasowania.

Wskazówka:

Filtr będzie wyszukiwał tylko dopasowania tekstowe w polu, dla którego został utworzony. Dlatego najlepiej wskazać, które pole będzie przeszukiwane w tytule widżetu lub w widżecie tekstowym i multimedialnym.

Wykonaj następujące czynności, aby dodać widżet filtru wyszukiwania:

 1. Kliknij przycisk Widżety Widżety na pasku narzędzi skoroszytu i wybierz opcję Filtr.
 2. Dla opcji Typ filtru wybierz Znajdź.
 3. Pole: kliknij opcję Wybierz filtr, aby użyć rozwijanej listy z nazwami pól.
  Wskazówka:

  W razie potrzeby użyj pola wyszukiwania lub przycisków sortowania, aby znaleźć te pola.

 4. Wybierz pole znakowe z listy.
 5. Kliknij przycisk Utwórz.

Zostanie utworzony filtr wyszukiwania. W polu tekstowym Znajdź można wpisać ciąg znakowy i nacisnąć Enter, aby wyszukać pasujące wartości. Kliknij przycisk Resetuj lub usuń tekst i naciśnij Enter, aby wyczyścić filtr.

Notatka:

Filtry wyszukiwania mogą zwracać niedokładne wyniki w przypadku pól zawierających znaki japońskie, chińskie lub koreańskie, jeśli są używane w przeglądarkach Google Chrome lub Safari.

Dodawanie zaawansowanego widżetu Filtr

Zaawansowane widżety Filtr umożliwiają tworzenie filtrów za pomocą zapytań opartych na wyrażeniach. Zaawansowane widżety Filtr mają dostęp do tych samych operatorów (na przykład +, ÷, > oraz <>) i funkcji co pola obliczane.

Przykładowe scenariusze i wyrażenia wykorzystujące filtry zaawansowane zawiera sekcja Tworzenie filtrów zaawansowanych.

Wykonaj następujące czynności, aby dodać zaawansowany widżet Filtr:

 1. Kliknij przycisk Widżety Widżety na pasku narzędzi skoroszytu i wybierz opcję Filtr.
 2. Dla opcji Typ filtru wybierz opcję Zaawansowany.
 3. Dla opcji Zestaw danych wybierz zestaw danych, do którego zostanie zastosowany filtr.
 4. Kliknij przycisk Utwórz.
 5. Kliknij w polu Niestandardowe wyrażenie filtru , aby wyświetlić dostępne pola oraz funkcje i rozpocząć pisanie wyrażenia.
 6. Na dole pola Niestandardowe wyrażenie filtrujące znajdź zielony znacznik wyboru Prawidłowe wyrażenie wskazujący poprawność wyrażenia.
  Notatka:

  Aby wyrażenie było poprawne dla operacji filtrowania, musi zawierać operator warunkowy, taki jak <, = lub <> (na przykład Revenue-Expenses>100000).

 7. Kliknij przycisk Dodaj.
 8. Opcjonalnie kliknij przycisk Zmień nazwę filtru Zmień nazwę filtru, aby nadać mu bardziej opisową etykietę.
 9. Opcjonalnie kliknij opcję Dodaj wyrażenia, aby dodać kolejne wyrażenia filtru. Każde wyrażenie zostanie dodane do widżetu Filtr osobno.

Każde z wyrażeń filtru pojawia się jako wartość w filtrze. Aby zastosować filtr, wybierz jedną lub większą liczbę wartości i kliknij opcję Zastosuj. Styl wybierania można zmienić za pomocą właściwości wybierania.

Wyrażenie można edytować lub usunąć z filtru za pomocą przycisku Edytuj filtr Edytuj filtr lub Usuń filtr Usuń filtr.

Edycja filtru

Użyj przycisku Edytuj Edycja, aby edytować widżet filtru. Można zmienić typ filtru i parametry pola widżetu. Edycja widżetu filtru spowoduje zastąpienie poprzednich ustawień filtru.

Właściwości

Właściwości obejmują ustawienia widżetu i typ wyboru. Dostępne właściwości mogą zależeć od typu filtru, typu danych i bieżących właściwości.

Aby zmienić właściwości widżetu filtru, wykonaj następujące czynności:

 1. W widżecie Filtr kliknij przycisk Opcje karty Opcje karty, aby wyświetlić boczny pasek narzędzi.
 2. Kliknij przycisk Wygląd Wygląd.

  Zostanie otwarty panel Wygląd.

 3. Kliknij kartę Właściwości Karta Właściwości.
 4. Kliknij opcję Menu rozwijane, Wybór pojedynczy lub Wybór wielokrotny, aby określić typ wyboru, jeśli jest to konieczne
 5. Użyj suwaków, aby włączyć lub wyłączyć opcje Pokaż uwzględnione/wykluczone, Pokaż pole wyszukiwania i Pokaż opcję resetowania, jeśli to konieczne.
 6. Zamknij panel Wygląd.

Ustawienia widżetu

Ustawienia widżetów są dostępne we wszystkich filtrach dynamicznych i filtrach wyszukiwania, a także w filtrach grupowych i zaawansowanych przy użyciu menu rozwijanego lub formatu pojedynczego wyboru. W zależności od typu filtru dostępne są następujące ustawienia:

 • Pokaż uwzględnione/wykluczone – decyduje o tym, czy filtr dynamiczny zawiera menu umożliwiające przełączanie między opcjami Uwzględnij i Wyklucz. Jeśli ta opcja jest włączona, menu będzie dostępne dla wszystkich osób korzystających z filtru, w tym w raportach interaktywnych. Jeśli nie zostanie włączona, menu nie będzie dostępne, a filtr będzie honorował ustawienie (uwzględnij lub wyklucz), które zostało wybrane przed wyłączeniem opcji Pokaż uwzględnione/wykluczone. To ustawienie jest domyślnie włączone dla wszystkich filtrów dynamicznych.
 • Pokaż pole wyszukiwania – decyduje o tym, czy pole wyszukiwania jest dostępne w widżecie filtru. Pole wyszukiwania jest przydatne w przypadku filtrów z dużą liczbą wartości, dzięki czemu filtr można zaktualizować bez przewijania wszystkich wartości. To ustawienie jest domyślnie włączone we wszystkich filtrach dynamicznych dla pól znakowych.
 • Pokaż opcję resetowania – decyduje o tym, czy przycisk Resetuj jest dostępny w widżecie filtru. Przycisk Resetuj powoduje wyczyszczenie wszystkich wybranych filtrów i wyświetlenie niefiltrowanych danych. Jeśli nie jest włączony, wyświetlenie niefiltrowanych zestawów danych na stronie może być niemożliwe. To ustawienie jest domyślnie włączone dla filtrów dynamicznych i filtrów wyszukiwania, a także dla filtrów grupowych i zaawansowanych przy użyciu menu rozwijanego lub formatu pojedynczego wyboru.

Typ wyboru

Widżety filtrów dynamicznych, grupowych i zaawansowanych można skonfigurować tak, aby korzystały z następujących typów wyboru:

 • Menu rozwijane – umożliwia wybranie pojedynczej wartości z menu opcji.
 • Pojedynczy wybór – umożliwia włączenie jednej wartości na raz. Po wybraniu innej wartości, wyłączone zostanie zaznaczenie poprzedniej wartości.
 • Wybór wielokrotny – umożliwia wybranie więcej niż jednej wartości jednocześnie.
Notatka:

Widżety filtrów dynamicznych mają typy wyboru dostępne tylko wtedy, gdy widżet jest skonfigurowany przy użyciu pola znakowego.

Dodawanie wielu widżetów Filtr

Istnieją dwa sposoby dodawania wielu widżetów Filtr do strony: dodawanie wielu filtrów w tym samym widżecie i dodawanie wielu widżetów.

Wiele filtrów w tym samym widżecie

Wiele filtrów pojawia się w tym samym widżecie, gdy zostaną skonfigurowane dodatkowe kryteria filtrowania dla filtrów zaawansowanych lub filtrów grup albo wtedy, gdy zostanie utworzony filtr dynamiczny z polem znakowym. Gdy na tej samej karcie znajduje się wiele filtrów, są one połączone klauzulą OR oznaczającą, że wszystkie filtry zostaną na stronie wyświetlone indywidualnie.

Wiele widżetów Filtr

Na stronie aplikacji Insights może się znajdować wiele widżetów Filtr. Gdy na stronie jest umieszczonych wiele widżetów Filtr dla pojedynczego zestawu danych, filtry będą połączone klauzulą AND oznaczającą, że tylko obiekty spełniające kryteria wszystkich widżetów Filtr zostaną wyświetlone na stronie.

Ograniczenia

W przypadku niektórych zdalnych zestawów danych widżety Filtr nie są obsługiwane. Można skopiować zestaw danych do własnego skoroszytu, aby mieć możliwość korzystania z funkcji widżetu Filtr na potrzeby zdalnych zestawów danych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w sekcji Warstwy obiektowe.