Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazami danych są obsługiwane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Podczas tworzenia nowego połączenia z bazą danych lub podczas próby uzyskania dostępu za pomocą istniejącego połączenia z bazą danych może się zdarzyć, że aplikacja ArcGIS Insights nie będzie mogła nawiązać połączenia z bazą danych.

W przypadku problemu z połączeniem wyświetlany jest jeden z następujących komunikatów:

 • Komunikat Nieprawidłowe poświadczenia. Upewnij się, że nazwa użytkownika i hasło podane dla tego połączenia są prawidłowe wskazuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę użytkownika lub hasło.
 • Komunikat Nieprawidłowy host. Upewnij się, że nazwa serwera podana dla tego połączenia jest prawidłowa i że host jest dostępny wskazuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę serwera lub numer portu.
 • Komunikat Nieprawidłowa nazwa bazy danych. Upewnij się, że nazwa bazy danych podana dla tego połączenia jest prawidłowa wskazuje, że wprowadzono nieprawidłową nazwę bazy danych lub nazwę instancji.
 • Niewystarczające uprawnienia. Upewnij się, że użytkownik ma odpowiednie uprawnienia dla tej bazy danych wskazuje, że użytkownik bazy danych wymaga nadania dodatkowych uprawnień przed utworzeniem połączenia między aplikacją Insights i bazą danych.
 • Wystąpiły problemy. Sprawdź właściwości połączenia lub kliknij tutaj, aby rozwiązać ten problem jest używany tylko dla SAP HANA. Ten komunikat o błędzie wskazuje, że jeden z wymaganych parametrów jest nieprawidłowy.
 • Komunikat Nie znaleziono wymaganej biblioteki. Sprawdź, czy instalacja bazy danych zawiera wymaganą bibliotekę. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji jest używany, gdy w bazie danych Oracle lub PostgreSQL brakuje wymaganej biblioteki. W przypadku Oracle wymaganą biblioteką jest st_shapelib.dll w systemie Windows lub libst_shapelib.so w systemie Linux albo Unix. W przypadku PostgreSQL wymaganą biblioteką jest st_geometry.dll w systemie Windows lub st_geometry.so w systemie Linux.
 • Problem z połączeniem danych. Sprawdź, czy konieczne jest zaktualizowanie właściwości połączenia i czy przesłano wszystkie wymagane pliki dostawcy wskazuje, że zmieniono co najmniej jedną właściwość połączenia z bazą danych (na przykład, gdy w połączeniu z bazą danych Snowflake brak wartości Nazwa magazynu albo jest ona niepoprawna) lub brak pliku dostawcy. Skontaktuj się z administratorem bazy danych, aby ustalić, które właściwości wymagają aktualizacji, lub z administratorem ArcGIS, aby ustalić, czy brakuje pliku dostawcy lub czy plik wymaga aktualizacji.
 • Komunikat Nie można było nawiązać połączenia z bazą danych wskazuje, że błędu nie udało się zidentyfikować. Najczęstszą przyczyną tego błędu są nieprawidłowe dane uwierzytelniające połączeń z Google BigQuery (Projekt lub Klucz prywatny) albo Snowflake (Nazwa użytkownika, Hasło lub Nazwa magazynu).
 • Błąd certyfikatu SSL. Więcej informacji o elemencie , który wskazuje, że w systemie operacyjnym nie ma urzędu certyfikacji (CA), można znaleźć w dokumentacji w systemie pomocy. Ten błąd może wystąpić podczas korzystania z aplikacji Insights desktop w systemie macOS w celu połączenia się z chmurą SAP HANA Cloud (opcja Połącz przy użyciu protokołu SSL jest wybrana) lub Snowflake. Więcej informacji na temat importowania urzędu certyfikacji do systemu operacyjnego można znaleźć w dokumentacji pomocy dla systemu macOS.
 • Wymagany typ łącznika nie jest dostępny. Skontaktuj się z administratorem ArcGIS i poproś go o dodanie lub zaktualizowanie łącznika wskazuje, że nie można uzyskać dostępu do bazy danych, ponieważ łącznik jest nieaktualny lub został usunięty. Administrator ArcGIS może rozwiązać problemy z nieaktualnym łącznikiem przez usunięcie go, a następnie ponowne dodanie najnowszych plików.
 • Brakuje wymaganych sterowników JDBC. Skontaktuj się z administratorem ArcGIS i poproś go o usunięcie łącznika, a następnie dodaj go ponowne z wymaganymi sterownikami JDBC wskazuje, że pliki sterownika JDBC z łącznika bazy danych zostały usunięte z serwera ArcGIS Server. Członek instytucji z uprawnieniami administratora musi usunąć typ łącznika, który powoduje błąd, a następnie ponownie dodać łącznik z wymaganymi plikami dostawcy. Połączenie z bazą danych automatycznie zacznie korzystać z nowego łącznika, gdy zostanie on dodany. Więcej informacji na temat dodawania i usuwania łączników zawiera sekcja Zarządzanie typami łączników.

Poniższa lista zawiera najczęstsze przyczyny problemów z połączeniem z bazą danych, które można zbadać:

 • Właściwości połączenia, takie jak Nazwa użytkownika, Hasło i Numer portu, są nieprawidłowe. Upewnij się, że właściwości połączenia z bazą danych są prawidłowe. Jeśli w istniejącym połączeniu z bazą danych trzeba wprowadzić zmiany, możesz zmodyfikować te właściwości przez zaktualizowanie połączenia z bazą danych.
 • Nie masz uprawnień do bazy danych wymaganych do tworzenia połączenia.
 • Nie ma plików dostawcy bazy danych lub łącznik nie został prawidłowo dodany. Więcej informacji zawiera temat Zarządzanie typami łączników.
 • Pliki dostawcy są nieaktualne lub nieobsługiwane. Gdy używany jest nieobsługiwany plik dostawcy, możliwe jest nawiązanie połączenia z bazą danych, ale nie można używać nowych funkcji w aplikacji Insights. Na przykład niektóre funkcje analizy przestrzennej mogą się uruchamiać, ale nie kończąc działania. Informacje na temat najnowszych certyfikowanych plików dostawcy zawiera sekcja Wymagane pliki dostawcy.
 • Nie skonfigurowano bazy danych do akceptowania połączeń. Niektóre bazy danych wymagają dodatkowej konfiguracji, aby umożliwić nawiązywanie połączeń klientom zdalnym. Na przykład w przypadku baz danych Microsoft SQL Server należy włączyć protokół sieciowy serwera w celu akceptowania połączeń nawiązywanych za pośrednictwem sieci.
 • Połączenia zostały zablokowane. Administratorzy baz danych mogą uniemożliwiać użytkownikom nawiązywanie połączeń z bazami danych, gdy wykonują niektóre czynności konserwacji baz danych, takie jak tworzenie i odtwarzanie ich kopii zapasowych i przeprowadzanie aktualizacji.
Uwaga:

W przypadku problemów z użyciem połączenia z bazą danych, które wcześniej działało w aplikacji Insights, może okazać się konieczne zaktualizowanie połączenia. Usunięcie połączenia z bazą danych spowoduje, że wszystkie zależne zestawy danych staną się bezużyteczne. Połączenia z relacyjną bazą danych powinny być usuwane tylko wtedy, gdy masz pewność, że nie są od nich zależne żadne zestawy danych lub chcesz celowo wyłączyć te zestawy danych.