Obsługiwane dane

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Insights umożliwia dodawanie warstw, plików i danych za pomocą połączeń z bazą danych, OneDrive oraz SharePoint.

Warstwy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Aplikacja Insights obsługuje następujące typy warstw:

 • Hostowane lub zarejestrowane warstwy obiektowe pochodzące z własnych zasobów, grup lub instytucji użytkownika
 • Warstwy obiektowe z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World
 • Warstwy rastrowe mapy
 • Warstwy lokalne (obsługiwane w programie Insights desktop)
Notatka:

Aby w warstwach rastrowych mapy obsługiwane były statystyki, należy włączyć funkcję dostępu do obiektów. Jeśli statystyki nie są obsługiwane, nie będzie można korzystać z wielu funkcji aplikacji Insights, w tym z funkcji tworzenia diagramów. Wskazówki dotyczące tego, jak upewnić się, że statystyki są obsługiwane podczas publikowania warstwy rastrowej mapy, znajdują się w temacie Rozwiązywanie problemów z warstwą rastrową mapy. Więcej informacji można znaleźć w tematach Konfigurowanie właściwości usługi mapowej i Uprawnienia edytującego dla usług obiektowych.

W warstwach rastrowych mapy muszą również być włączone standardowe zapytania. W celu włączenia standardowych zapytań warstwa musi zostać opublikowana jako usługa dynamiczna, a nie jako warstwa kafli.

Ograniczenia

W przypadku warstw w programie Insights obowiązują następujące ograniczenia:

 • Aplikacja Insights in ArcGIS Online nie pozwala na używanie lokalnych usług obiektowych, które nie są dostępne w Internecie.
 • Aplikacja Insights może nie działać z następującymi elementami:
  • Geometrie wielopunktowe
  • Geometrie wielopłatowe
  • Warstwy obiektowe z usługi ArcGIS Online i oprogramowania ArcGIS Enterprise z wyrażeniem definiującym lub takie, które używają wyrażenia w języku ArcGIS Arcade.
  • Warstwy zapytań
  • Warstwy obiektowe z włączonym śledzeniem edycji (Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise)

Pliki

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Obsługiwane są następujące formaty plików:

 • Skoroszyt programu Microsoft Excel (.xlsx)
 • Plik wartości rozdzielanych przecinkami (CSV) (.csv)
 • Plik shape w skompresowanym folderze (.zip)
 • Geobaza plikowa w skompresowanym folderze (.zip) (tylko Insights desktop)
 • Pliki GeoJSON (pliki .json, .geojson lub GeoJSON w skompresowanym folderze [.zip])
Notatka:

Skompresowane pliki muszą wykorzystywać kodowanie znaków UTF-8 lub CP437.

Każdy skompresowany folder może zawierać więcej niż jeden plik. Jednak wszystkie pliki w skompresowanym folderze muszą mieć taki sam format (na przykład muszą to być wszystkie pliki shape lub wszystkie pliki GeoJSON).

Ograniczenia

W przypadku plików w programie Insights obowiązują następujące ograniczenia:

 • Wielkość plików przesłanych do aplikacji Insights in ArcGIS Online nie może przekraczać 100 MB. Wybranie pliku o wielkości przekraczającej 100 MB spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.
 • Pliki w formacie CSV obsługują tylko jedną tabelę na arkusz. Jeśli plik .csv zawiera wiele tabel w arkuszu, należy go przekształcić w skoroszyt programu Excel lub przenieść dodatkowe tabele do osobnych arkuszy.

Rozwiązywanie problemów

Niepowodzenie przesyłania plików w przypadku korzystania z aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise z uwierzytelnianiem przy użyciu infrastruktury klucza publicznego (PKI) może oznaczać, że należy zwiększyć wartość właściwości uploadReadAheadSize na serwerze internetowym IIS. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Często zadawane pytania dotyczące kooperacji rozproszonej.

OneDrive

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Usługa OneDrive jest dostępna w aplikacji Insights in ArcGIS Online oraz Insights in ArcGIS Enterprise.

Usługa OneDrive obsługuje następujące typy plików:

 • Pliki programu Microsoft Excel (.xlsx)
 • Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)
 • Pliki shape (.zip)
 • Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)

Ograniczenia

W aplikacji Insights in ArcGIS Online maksymalny rozmiar plików z usługi OneDrive wynosi 100 MB.

SharePoint

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Notatka:

Usługa SharePoint jest dostępna w aplikacji Insights in ArcGIS Online oraz Insights in ArcGIS Enterprise.

Usługa SharePoint obsługuje następujące typy plików:

 • Pliki programu Microsoft Excel (.xlsx)
 • Pliki wartości rozdzielanych przecinkami (.csv)
 • Pliki shape (.zip)
 • Pliki GeoJSON (.json, .geojson lub pliki GeoJSON w pliku .zip)
 • Witryny podrzędne SharePoint
 • Biblioteki dokumentów SharePoint
 • Listy SharePoint

Bazy danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazą danych są dostępne w aplikacjach Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Obsługiwane są połączenia z następującymi bazami danych:

 • Google BigQuery
 • Microsoft SQL Server
 • Oracle
 • PostgreSQL
 • SAP HANA
 • Snowflake
 • Relacyjne bazy danych wykorzystujące sterownik Java Database Connectivity (JDBC)
 • Geobazy profesjonalne

W przypadku połączeń z bazą danych obsługiwane są następujące typy danych:

 • Tabele z danymi przestrzennymi
 • Tabele z danymi innymi niż przestrzenne
 • Widoki relacyjnej bazy danych

Ograniczenia

Program Insights nie obsługuje zestawów danych ani profesjonalnych geobaz, które są zarejestrowane jako wersjonowane. Należy wyrejestrować zestaw danych jako wersjonowany przed jego użyciem w aplikacji Insights.

Rozwiązywanie problemów

Aby aplikacja Insights obsługiwała tabele baz danych przestrzennych, muszą one spełniać następujące wymagania:

 • Każda tabela może mieć tylko jedno pole przestrzenne.
 • Obiekty muszą mieć poprawną geometrię lub obszar geograficzny (obiekty puste lub niepoprawne nie są obsługiwane).
 • Obiekty muszą mieć identyfikator odwołania przestrzennego (Spatial Reference Identifier, SRID).
 • Wszystkie obiekty w polu muszą mieć ten sam identyfikator SRID.
 • Wszystkie obiekty w polu muszą mieć ten sam typ geometrii.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: