Szczegółowe porady

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Korzystanie z filtrów

Istnieje kilka sposobów filtrowania danych w aplikacji Insights, przy użyciu zarówno filtrów atrybutów, jak i filtrów przestrzennych. Filtry atrybutów można znaleźć na panelu danych i na każdej karcie mapy lub karcie diagramu.

Za pomocą opcji Filtr przestrzenny można filtrować dane przy użyciu relacji przestrzennej z innym zestawem danych. Aby uzyskać dostęp do opcji Filtr przestrzenny, użyj przycisku Działanie Działanie lub przeciągnij zestaw danych na mapę i upuść go w strefie upuszczania Filtruj według wybranego obiektu. Filtrować można też według podzestawu danych, wybierając jeden lub większą liczbę obiektów i przeciągając wybór do strefy upuszczania Filtruj według wybranego obiektu lub używając filtra krzyżowego.

Filtr przestrzenny

Używanie wynikowych zestawów danych

Wynikowe zestawy danych są tworzone, gdy w aplikacji Insights jest wykonywana analiza. Wyniki są tymczasowymi zestawami danych oznaczonymi na panelu danych symbolem Wyniki Wyniki.

Z wynikowych zestawów danych można skorzystać w wielu przypadkach tak samo jak z oryginalnych danych. Za pomocą wynikowych zestawów danych można utworzyć mapy, diagramy i tabele podsumowania, a także można ich użyć na potrzeby analiz przestrzennych i nieprzestrzennych.

Użycie wynikowych zestawów danych

Granice

W aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise granice to zestawy danych udostępnione przez firmę Esri i skonfigurowane przez administratora portalu. Uwzględnione zostały takie granice jak granice krajów świata, kodów pocztowych i bloków spisowych.

W aplikacji Insights in ArcGIS Online granice to warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas of the World, które zawierają standardowe obszary geograficzne, takie jak kraje, kody pocztowe i obwody spisowe.

Granice są szczególnie przydatne jako warstwy w opcjach Agregacja przestrzenna oraz Filtr przestrzenny albo do geokodowania z użyciem opcji Włącz lokalizację. Dostęp do tych warstw można uzyskać na karcie Granice w oknie Dodaj do strony.

Włączanie wielu lokalizacji dla zestawu danych

Opcja Włącz lokalizację umożliwia geokodowanie zestawów danych z użyciem współrzędnych, adresów lub granic. Włączanie lokalizacji jest ważne w przypadku plików nie posiadających wcześniej istniejącego pola lokalizacji, ale można również włączyć lokalizację dla zestawów danych, które już mają lokalizację. Na przykład zestaw danych z lokalizacjami sklepów może również zawierać pole z kodami pocztowymi. Za pomocą opcji Włącz lokalizację można dodać pole lokalizacji Obszar geograficzny przez dopasowanie pola Kod pocztowy do warstwy granic kodów pocztowych. Zestaw danych będzie wówczas zawierał dwa osobne pola lokalizacji: jedno utworzy mapę punktów, a drugie utworzy mapę obszarów.

Wiele rodzajów danych geograficznych w tym samym zestawie danych

Wykonywanie porównań równoległych map

Praca z kartami map o wielu warstwach może być trudna. Aby tego uniknąć, można utworzyć kilka map obok siebie i porównać je. Jest to odstępstwo od zasad działania tradycyjnego systemu GIS, w myśl których jedna mapa powinna zawierać wszystkie zasoby.

Aby przy powiększaniu i przesuwaniu obrazu na wszystkich mapach na stronie był wyświetlany ten sam zasięg przestrzenny, użyj przycisku Synchronizuj zasięgi Zsynchronizowane zasięgi. Jednoczesna aktualizacja wszystkich map na stronie w celu odzwierciedlenia interesującej lokalizacji i odpowiedniego poziomu powiększenia to przydatna funkcja.

Działania cofania i ponawiania

Bezpieczne opracowywanie analiz ułatwia fakt, że żadne działania wykonywane w aplikacji ArcGIS Insights nie zmieniają bazowych danych, a każde z nich można cofnąć lub ponowić za pomocą znajdujących się u góry strony przycisków Cofnij Cofnij oraz Ponów Ponów.

Notatka:

Jeśli ostatnie działanie zostało wykonane na poprzedniej stronie, to po jego cofnięciu aktywna nadal pozostanie bieżąca strona.

Wyświetlanie statystyk

Statystyka sumaryczna to inny sposób umożliwiający wyświetlanie zależności między obiektami lub osobami, dla których dokonywane są pomiary. Podczas przeglądania na mapie lub na diagramie przykładowych danych dotyczących sosny można wyświetlić podsumowanie wartości liczbowych pochodzących z odpowiedniego pola na mapie lub na diagramie, aby zapoznać się ze średnią wysokością lub średnim wiekiem drzew. Etapy różnią się nieznacznie w zależności od tego, czy statystyki mają być wyświetlane na mapie czy na diagramie.

Wyświetlanie statystyk na mapie

Lista statystyk znajduje się z tyłu karty mapy.

 1. Kliknij mapę, aby ją wybrać.
 2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę, aby odwrócić kartę i wyświetlić znajdującą się z tyłu statystykę sumaryczną.
  • Kliknij symbol na mapie, aby wyświetlić w oknie podręcznym podsumowanie dotyczące konkretnego obiektu.

Wyświetlanie statystyk diagramu

 1. Kliknij diagram, dla którego chcesz wyświetlić statystykę sumaryczną.
 2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Kliknij przycisk Statystyki diagramu Statystyki wykresu. Na stronie Statystyki diagramu zaznacz statystyki, które mają zostać wyświetlone na diagramie.

   Diagram zostanie zaktualizowany w celu wyświetlenia wybranych statystyk.

  • Kliknij przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę, aby odwrócić kartę i wyświetlić znajdującą się z tyłu statystykę sumaryczną.

Dodawanie większej ilości danych

W dowolnym momencie procedury wykonywania zadań do strony można dodać więcej zestawów danych za pomocą przycisku Dodaj do strony znajdującego się powyżej panelu danych.

Aby użyć danych pochodzących z jednej strony na innej stronie, kliknij zestaw danych na panelu danych i przeciągnij go na kartę strony, na której ma zostać użyty. Jeśli nie utworzono dodatkowej strony, przeciągnij wybrany zestaw danych na znak plus (+), a nowa strona zostanie utworzona i wypełniona danymi z wybranego zestawu.

Zmniejszanie przeładowania panelu danymi

Jeśli zestawy danych na stronie są zbędne przy analizie, usuń je z panelu danych, postępując zgodnie z poniższymi wskazówkami:

 1. Kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych obok zestawu danych do usunięcia.
 2. Kliknij przycisk Usuń.

  Jeśli na stronie znajdują się karty zawierające dane z usuwanego zestawu danych, zostanie wyświetlony następujący komunikat: Czy na pewno? Zestaw danych <dataset-name> zostanie usunięty ze strony. Będzie to miało wpływ na następującą liczbę kart: <liczba>. Jeśli wybierzesz opcję Tak, usuń, zestaw danych i wszystkie karty zawierające dane z tego zestawu danych zostaną usunięte.

Jeśli mapy lub diagramy są przeładowane informacjami, doprecyzuj analizę, stosując filtrowanie. Filtrowanie i agregacja to doskonałe metody umożliwiające ograniczenie ilości danych i ich prezentację w uogólnionej formie.

Uzyskiwanie dostępu do danych demograficznych firmy Esri

Dostęp do najnowszych i najbardziej szczegółowych informacji demograficznych dotyczących ponad 100 krajów zapewnia opcja Wzbogać dane.

Zmiana nazw pól lub zestawów danych

Czasem nazwy pól lub zestawów danych wydają się nie mieć sensu. Na przykład pole o nazwie m_sl zawiera medianę danych dotyczących sprzedaży. Inne osoby korzystające z skoroszytu lub prezentacji mogą nie rozumieć nazwy pola ani tego, w jaki sposób jest ono powiązane z mapami i diagramami, w których jest zawarte.

Nazwę pola lub zestawu danych można zmienić przy użyciu nowego aliasu na panelu danych. Zmiana nazwy pola lub zestawu danych nie powoduje zmiany nazwy danych bazowych, a jedynie zmienia sposób wyświetlania nazwy pola w aplikacji ArcGIS Insights.

Korzystanie z karty Znajdź odpowiedzi

Karta Znajdź odpowiedzi jest pomocna w sytuacji, gdy chcesz znaleźć odpowiedź na pytanie, ale nie wiesz, których funkcji użyć. Podobne funkcje są zgrupowane w zależności od tego, na które typy pytań mogą dać odpowiedź, co ułatwia znalezienie odpowiedniej funkcji dla danej analizy. Karta Znajdź odpowiedzi zawiera zarówno przestrzenne, jak i nieprzestrzenne funkcje analizy. Można ją znaleźć za pomocą przycisku Działanie.

Karta Znajdź odpowiedzi