Warstwy obiektowe

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Warstwy obiektowe to internetowe zestawy danych zawierające grupę podobnych do siebie obiektów geograficznych (na przykład budynków, działek, miast, dróg i epicentrów trzęsień ziemi). Obiektami mogą być punkty, linie lub poligony (obszary). Są one używane w aplikacji Insights do tworzenia map, diagramów i tabel oraz do przeprowadzania analiz przestrzennych i nieprzestrzennych, tworzenia filtrów i udostępniania wyników.

Warstwy obiektowe mogą być hostowane lub zdalne. Hostowane warstwy obiektowe są identyfikowane w panelu danych przy użyciu ikony zestawu danych Zestaw danych, a zdalne warstwy obiektowe — przy użyciu ikony zdalnego zestawu danych Zdalny zestaw danych.

W aplikacji Insights warstwy obiektowe są dostępne na karcie Zestawy danych na stronie głównej lub na kartach Living Atlas, Dane publiczne ArcGIS i Instytucja ArcGIS w oknie Dodaj do strony.

Niektóre warstwy obiektowe w oknie Dodaj do strony, na przykład warstwy z atlasu ArcGIS Living Atlas, mogą zawierać plakietki z informacjami o danej warstwie. Plakietki oznaczają wiarygodne zasoby Wiarygodne, nieaktualne zasoby Przestarzały, warstwy ArcGIS Living Atlas Living Atlas, warstwy udostępnione przez kooperację rozproszoną Kooperacja, zasoby posiadaczy subskrypcji Zasoby dla subskrybentów, zasoby premium Zasoby premium oraz zasoby zakupione za pośrednictwem witryny ArcGIS Marketplace Marketplace.

Hostowane warstwy obiektowe

Hostowane warstwy obiektowe to warstwy zapisane w magazynie danych instytucji. Są to warstwy, które zostały utworzone lub opublikowane na potrzeby instytucji przez danego użytkownika lub członków instytucji.

Więcej informacji zawiera temat Tworzenie zestawów danych.

Zdalne warstwy obiektowe

Zdalne warstwy obiektowe są przechowywane poza magazynem danych instytucji. Typowym przykładem zdalnych warstw obiektowych są warstwy atlasu ArcGIS Living Atlas, których można używać w aplikacji Insights, ale które są hostowane przez usługę ArcGIS Online. Zestawy danych z magazynu dużych zbiorów danych czasowo-przestrzennych są także traktowane jako warstwy zdalne. W aplikacji Insights desktop wszystkie dane, do których dostęp jest uzyskiwany na karcie Zasoby ArcGIS, będą traktowane jak zdalne warstwy obiektowe.

Zdalne warstwy obiektowe nie obsługują wszystkich funkcji w aplikacji Insights. Aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji hostowanej warstwy obiektowej, można skopiować zdalną warstwę obiektową do skoroszytu. Następujące funkcje nie są obsługiwane w przypadku zdalnych warstw obiektowych:

 • Tworzenie relacji.
 • Publikowanie zestawu danych.
 • Używanie domen i podtypów.

Następujące funkcje dodatkowe nie są obsługiwane w przypadku zdalnych warstw obiektowych, do których dostęp uzyskuje się za pośrednictwem serwera proxy (np. zasoby posiadaczy subskrypcji z atlasu ArcGIS Living Atlas), warstw, do których dostęp uzyskuje się z poziomu wdrożenia oprogramowania ArcGIS Enterprise bez zainstalowanej aplikacji Insights, warstw, dla których nie można określić portalu hostującego, a także warstw z włączonym śledzeniem edycji:

Notatka:

Warstwy obiektowe z włączonym śledzeniem edycji są obsługiwane tylko w aplikacji Insights desktop.

 • Stosowanie filtru zaawansowanego.
 • Filtrowanie według n wartości od góry lub dołu.
 • Stosowanie filtru krzyżowego.
 • Stosowanie widżetu Filtr.
 • Tworzenie mapy z koszami.
 • Tworzenie diagramu punktowego z koszami.
 • Tworzenie diagramu z użyciem mediany lub percentyla jako funkcji statystycznej.
 • Wyświetlanie wartości R2 dla macierzy diagramów punktowych.
 • Używanie pól podrzędnych daty/czasu.
 • Normalizowanie kartogramów lub map z symbolami stopniowanymi przy użyciu parametru Dzielone przez.

Rozwiązywanie problemów związanych z warstwami obiektowymi

Skorzystaj z poniższych wskazówek, aby rozwiązywać problemy związane z warstwami obiektowymi:

 • W przypadku zdalnych warstw obiektowych zabezpieczonych z użyciem protokołu Secure Sockets Layer (SSL), gdy brakuje urzędu certyfikacji (CA), pojawia się komunikat SSL connector error (Błąd łącznika SSL).

  W przypadku aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise urząd certyfikacji należy zaimportować na serwer ArcGIS Server. Więcej informacji zawiera sekcja Konfigurowanie serwera ArcGIS Server przy użyciu istniejącego certyfikatu podpisanego przez urząd certyfikacji.

  W przypadku aplikacji Insights desktop urząd certyfikacji należy zaimportować do systemu operacyjnego. Więcej informacji na temat importowania urzędu certyfikacji do systemu operacyjnego można znaleźć w dokumentacji pomocy dla systemu Microsoft Windows lub macOS.

 • Przy publikowaniu zestawu danych zostaje wyświetlony komunikat Nie można opublikować tej warstwy obiektowej. Powoduje to błąd podczas otwierania przestrzeni roboczej ArcGIS Server. Ten błąd może wystąpić, gdy licencja ArcGIS Data Store jest nieaktualna. Aby rozwiązać ten problem, należy zaktualizować licencję ArcGIS Data Store i ponownie opublikować zestaw danych.
 • Komunikat Ta warstwa nie jest w pełni obsługiwana. Ta zdalna warstwa obiektowa nie obsługuje funkcji paginacji, która jest wymagana przez większość funkcji aplikacji Insights pojawia się, gdy określone zdalne warstwy obiektowe, takie jak zdalne warstwy obiektowe udostępniane za pośrednictwem proxy, nie zostały skonfigurowane pod kątem paginacji. Ten błąd może wskazywać, że warstwa obiektowa jest hostowana na serwerze ArcGIS Server 10.6 lub starszym i że należy zaktualizować serwer, aby warstwa mogła być w pełni obsługiwana. Jeśli warstwa obiektowa jest hostowana na serwerze ArcGIS Server 10.7 lub nowszym, wówczas można skonfigurować paginację dla tej warstwy.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: