Tworzenie połączenia z bazą danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazami danych są obsługiwane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Połączenie z bazą danych pozwala pracować z tabelami bazy danych bezpośrednio w aplikacji Insights. Można utworzyć połączenia z obsługiwanymi bazami danych i dodatkowymi relacyjnymi bazami danych, które używają sterownika Java Database Connectivity (JDBC).

Przed utworzeniem połączenia z bazą danych należy spełnić następujące wymagania wstępne:

 • Przed utworzeniem połączenia z bazą danych należy dodać odpowiedni konektor. Więcej informacji zawierają sekcje Wymagane pliki dostawcy i Zarządzanie typami konektorów.
 • Użytkownik musi mieć odpowiednie uprawnienia do bazy danych, z którą chce się połączyć. W przypadku braku uprawnień należy skontaktować się z administratorem bazy danych.
 • Użytkownik musi mieć możliwość uwierzytelnienia połączenia. W przypadku większości baz danych do uwierzytelnienia używane są nazwa użytkownika i hasło. W bazach danych SQL Server i BigQuery stosowane są następujące alternatywne metody uwierzytelniania:

Tworzenie połączeń z bazami danych

Połączenia z bazami danych są zapisywane jako elementy połączenia z relacyjną bazą danych. Elementy połączenia z relacyjną bazą danych można przeglądać na karcie Połączenia na stronie głównej lub, jeśli jest używana aplikacja Insights in ArcGIS Enterprise, w portalu ArcGIS Enterprise. Połączenia można tworzyć na stronie głównej lub przed dodaniem danych do skoroszytu.

Tworzenie połączenia z poziomu strony głównej

Aby utworzyć połączenie z bazą danych na stronie głównej, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę Połączenia Połączenia.
 2. Kliknij opcję Nowe połączenie i z poziomu menu wybierz pozycję Baza danych.

  Zostanie wyświetlone okno Nowe połączenie.

 3. Wybierz typ bazy danych, z którą chcesz nawiązać połączenie. Widoczne są tylko typy baz danych dostępne w instytucji. Więcej informacji zawiera sekcja Zarządzanie typami konektorów.
 4. Podaj właściwości połączenia ze swoją bazą danych. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką (*).
 5. Kliknij przycisk Dodaj.

  Aplikacja Insights używa właściwości połączenia przy próbie nawiązania połączenia z bazą danych. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia pojawia się ono na stronie Połączenia.

  Jeśli aplikacja Insights nie może nawiązać połączenia z bazą danych, zostaje wyświetlony komunikat o błędzie. Więcej informacji o przyczynach niemożności nawiązania połączenia, znajduje się w temacie Rozwiązywanie problemów z połączeniem z bazą danych.

Zostanie utworzona relacyjna baza danych. Połączenia można zaktualizować na karcie Połączenia na stronie głównej. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie połączenia z bazą danych.

Jako właściciel połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise możesz udostępnić element członkom zespołu, aby umożliwić im używanie w swoich analizach danych pochodzących z połączenia z bazą danych.

Tworzenie połączenie w oknie Dodaj do strony

Aby utworzyć połączenie z bazą danych w oknie Dodaj do strony przed dodaniem danych do skoroszytu, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz okno Dodaj do strony przy użyciu jednej z następujących opcji:
  • Utwórz skoroszyt. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia skoroszytu.
  • Kliknij przycisk Dodaj do strony Dodaj do strony znajdujący się powyżej panelu danych w istniejącym skoroszycie.
  • Utwórz stronę w istniejącym skoroszycie. Okno Dodaj do strony jest wyświetlane podczas tworzenia strony.
 2. W oknie Dodaj do strony wybierz opcję Baza danych.
 3. Kliknij opcję Nowe połączenie.
 4. Podaj właściwości połączenia ze swoją bazą danych. Wymagane pola są oznaczone gwiazdką (*).
 5. Kliknij przycisk OK.

  Aplikacja Insights używa właściwości połączenia przy próbie nawiązania połączenia z bazą danych. Jeśli nawiązanie połączenia z bazą danych jest możliwe, połączenie jest tworzone, a zestawy danych z bazy danych są wyświetlane na środkowym panelu. Można wybrać zestawy danych z nowego połączenia i dodać je do strony skoroszytu.

Zostanie utworzona relacyjna baza danych. Połączenia można zaktualizować na karcie Połączenia na stronie głównej. Więcej informacji zawiera temat Aktualizowanie połączenia z bazą danych.

Jako właściciel połączenia z bazą danych w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise możesz udostępnić element członkom zespołu, aby umożliwić im używanie w swoich analizach danych pochodzących z połączenia z bazą danych.

Właściwości połączenia

Połączenia z bazą danych mają zarówno właściwości wymagane, jak i opcjonalne. Właściwości wymagane są oznaczane w oknie Nowe połączenie za pomocą gwiazdki (*).

W poniższej tabeli opisano właściwości używane dla co najmniej jednego typu obsługiwanej bazy danych.

Notatka:

Właściwości połączeń z dodatkowymi bazami danych, które nie znajdują się na liście obsługiwanych baz danych, są skonfigurowane w plikach YAML (properties.yml) używanych do dodawania konektora danego typu. Z tego powodu właściwości w oknie Nowe połączenie dla dodatkowych baz danych mogą nie odpowiadać właściwościom przedstawionym w tej tabeli.

WłasnośćOpisBazy danych

Nazwa

Alias, który zostanie przypisany do połączenia z bazą danych. Wartość właściwości Nazwa nie musi odpowiadać nazwie bazy danych.

Wymagane dla wszystkich baz danych.

Typ

Typ bazy danych, na przykład Oracle lub SQL Server. Widoczne są tylko konektory dostępne w instytucji. Więcej informacji zawiera sekcja Zarządzanie typami konektorów.

Wymagane dla wszystkich baz danych.

Domyślny typ przestrzenny

Typ przestrzenny używany po dodaniu pola lokalizacji do zestawu danych bazy danych przy użyciu funkcji włączania lokalizacji.

Wymagane dla baz danych Oracle i PostgreSQL.

Metoda nawiązywania połączenia

Metoda nawiązywania połączenia z bazą danych Oracle. Metoda nawiązywania połączenia może mieć wartość Podstawowa lub TNS. W przypadku metody podstawowej połączenie jest nawiązywane z użyciem nazwy serwera, nazwy instancji i numeru portu. W przypadku metody TNS połączenie jest nawiązywane z użyciem ścieżki do pliku TNS i aliasu.

Wymagane dla bazy danych Oracle.

Nazwa serwera

Nazwa hosta bazy danych.

Wymagane dla baz danych Oracle używających podstawowej metody nawiązywania połączenia, baz danych PostgreSQL, SAP HANA i SQL Server używających uwierzytelniania SQL Server.

Nazwa serwera (w pełni kwalifikowana nazwa domeny)

W pełni kwalifikowana nazwa domeny komputera ArcGIS Server w Twojej instytucji.

Wymagane dla baz danych SQL Server używających uwierzytelniania systemu operacyjnego (Windows).

Nazwa instancji

Instancja bazy danych, z którą się łączysz.

Wymagane dla baz danych Oracle używających podstawowej metody nawiązywania połączenia. Opcjonalne dla bazy danych SQL Server.

Ścieżka do pliku TNS

Ścieżka do miejsca, w którym plik TNS został zapisany na komputerze (na przykład C:\oracle\network\admin). Ścieżka nie zawiera nazwy pliku TNS (tnsnames.ora).

Wymagane dla baz danych Oracle używających metody TNS nawiązywania połączenia.

Alias TNS

Alias w pliku TNS definiujący bazę danych, z którą jest nawiązywane połączenie.

Wymagane dla baz danych Oracle używających metody TNS nawiązywania połączenia.

Numer portu

Numer portu bazy danych, z którą się łączysz.

Wymagane dla bazy danych SAP HANA. Opcjonalne w przypadku baz danych Oracle używających podstawowej metody nawiązywania połączenia, PostgreSQL i SQL Server.

Metoda uwierzytelniania

Metoda weryfikacji połączenia z bazą danych. Metoda uwierzytelniania może mieć wartość SQL Server lub Windows.

Wymagane dla bazy danych SQL Server.

Zmień odwzorowanie

Projekt, w którym jest przechowywany zestaw danych BigQuery.

Wymagane dla bazy danych BigQuery.

Nazwa konta

Nazwa konta, na którym jest zapisana baza danych.

Wymagane dla bazy danych Snowflake.

Domena lub nazwa użytkownika

Nazwa domeny lub nazwa użytkownika używane do uwierzytelniania połączenia z bazą danych. W przypadku połączeń z bazą danych SQL Server z użyciem uwierzytelniania systemu Windows należy używać nazwy domeny. W przypadku wszystkich innych baz danych i metod uwierzytelniania należy używać nazwy użytkownika.

Wymagane w przypadku baz danych Oracle, PostgreSQL, SAP HANA, Snowflake i SQL Server.

Hasło

Hasło odpowiadające używanej nazwie użytkownika.

Wymagane dla baz danych Oracle, PostgreSQL, SAP HANA, Snowflake oraz baz danych SQL Server używających uwierzytelniania SQL Server.

Adres e-mail konta usługi

Adres e-mail połączony z Twoim kontem usługi Google.

Wymagane dla bazy danych BigQuery.

Klucz prywatny

Klucz prywatny Twojego konta usługi Google.

Wymagane dla bazy danych BigQuery.

Połącz przy użyciu protokołu SSL

Włącz możliwość łączenia się z bazą danych SAP HANA z użyciem protokołu SSL (Secure Sockets Layer).

Opcjonalne dla bazy danych SAP HANA.

Nazwa bazy danych

Nazwa bazy danych, z którą się łączysz.

Wymagane dla baz danych SQL Server, PostgreSQL i Snowflake. Opcjonalne dla bazy danych SAP HANA.

Nazwa magazynu

Nazwa magazynu, z którym się łączysz.

Wymagane dla bazy danych Snowflake.

Nazwa układu lub Nazwa zestawu danych

Domyślny schemat (Snowflake) lub zestaw danych (BigQuery) na potrzeby połączenia z bazą danych. Ten schemat lub zestaw danych jest używany do przechowywania tabel tymczasowych utworzonych podczas procedur wykonywania zadań związanych z analizą dla połączeń typu odczyt/zapis. Jeśli nie zostanie wybrany schemat lub zestaw danych albo jeśli użytkownik nie ma uprawnień zapisu-odczytu do schematu lub zestawu danych, wówczas połączenie z bazą danych będzie typu tylko do odczytu.

Opcjonalne w przypadku baz danych Snowflake i BigQuery.

Indeksowanie kolumn

W celu zwiększenia wydajności aplikacja Insights utworzy indeks tabel bazy danych dla niektórych funkcji używających bazy danych Oracle, SQL Server lub PostgreSQL. W przypadku baz danych Oracle i SQL Server indeksowanie może zostać wykonane tylko w przypadku, gdy użytkownik tworzący połączenie z bazą danych ma wymagane uprawnienia do bazy danych. Po utworzeniu połączenia indeksy zostaną utworzone dla tabel bazy danych niezależnie od tego, kto używa ich w aplikacji Insights.

Jeśli użytkownik, który tworzy połączenie z bazą danych nie ma wystarczających uprawnień, indeksowanie tabel bazy danych nie zostanie wykonane.

W poniższej tabeli przedstawiono sposób indeksowania poszczególnych typów baz danych oraz uprawnienia wymagane do utworzenia połączenia podczas indeksowania:

Baza danychOpisTyp indeksuWymagane uprawnienia
SAP HANA

Indeksowanie nie jest wykonywane w aplikacji Insights dla baz danych SAP HANA.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Oracle

Indeksowanie jest wykonywane w następujących sytuacjach:

 • Obliczana jest wartość pola dla zestawu danych.
 • Tworzona jest relacja z zestawem danych.
 • Używane jest narzędzie Wzbogacanie danych dla zestawu danych.
 • Lokalizacja zostaje włączona dla zestawu danych, łącznie z wynikami z analizy przestrzennej.
 • Dane są odwzorowywane na inny geograficzny układ współrzędnych. Dane będą odwzorowywane, jeśli układ współrzędnych zestawu danych nie pasuje do układu współrzędnych mapy bazowej.

Nieunikalne

Nawiązywanie połączenia i przeglądanie zasobów z użyciem funkcji buforowania danych.

Jedno z następujących:

 • Użytkownik jest właścicielem tabeli.
 • Właściciel tabeli przyznał użytkownikowi uprawnienie CREATE INDEX ON <table name>.
SQL Server

Indeksowanie jest wykonywane w następujących sytuacjach:

 • Filtr jest stosowany do zestawu danych.
 • Tworzona jest relacja z zestawem danych.
 • Używane jest narzędzie Wzbogacanie danych dla zestawu danych.
 • Lokalizacja zostaje włączona dla zestawu danych, łącznie z wynikami z analizy przestrzennej.

Nieunikalne

Nawiązywanie połączenia i przeglądanie zasobów z użyciem funkcji buforowania danych.

PostgreSQL

Indeksowanie jest wykonywane w następujących sytuacjach:

 • Filtr jest stosowany do zestawu danych.
 • Tworzona jest relacja z zestawem danych.
 • Tworzony jest diagram szeregów czasowych.

Nieunikalne

Nawiązywanie połączenia i przeglądanie zasobów z użyciem funkcji buforowania danych.

Snowflake

Indeksowanie nie jest wykonywane w aplikacji Insights dla baz danych Snowflake.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

BigQuery

Indeksowanie nie jest wykonywane w aplikacji Insights dla baz danych BigQuery.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Typy przestrzenne

Domyślny typ przestrzenny służy do ustalania typu przestrzennego, który zostanie użyty po dodaniu pola lokalizacji do zestawu danych bazy danych przy użyciu funkcji włączania lokalizacji. W poniższej tabeli przedstawiono domyślne typy przestrzenne, które są dostępne dla każdego typu bazy danych:

Baza danychObsługiwane domyślne typy przestrzenne
SAP HANA
 • ST_Geometry
Oracle
 • Oracle – dane przestrzenne
 • Geobaza Esri
SQL Server
 • Geometria
PostgreSQL
 • Geometria PostGIS
 • Geobaza Esri
 • Brak
Snowflake
 • Geografia
BigQuery
 • Geografia
Notatka:

Typy przestrzenne SDELOB nie są obsługiwane.

Zasoby

Więcej informacji na temat tworzenia geobaz profesjonalnych i rozwiązywania problemów z nimi związanych w produkcie Oracle zawiera sekcja Geobazy w produkcie Oracle.

Więcej informacji na temat tworzenia geobaz profesjonalnych i rozwiązywania problemów z nimi związanych w produkcie Microsoft SQL Server zawiera sekcja Geobazy w produkcie Microsoft SQL Server.

Więcej informacji na temat tworzenia geobaz profesjonalnych i rozwiązywania problemów z nimi związanych w produkcie PostgreSQL zawiera sekcja Geobazy w produkcie PostgreSQL.

Kolejne etapy

Po utworzeniu połączenia z bazą danych można udostępnić połączenie w instytucji lub dodać dane do skoroszytu.