Kopiowanie zestawu danych do skoroszytu

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Skopiowanie zestawu danych do skoroszytu umożliwia utworzenie w skoroszycie wersji zestawów danych z instytucji ArcGIS, połączenia z bazą danych i innych źródeł danych. Skopiowane zestawy danych funkcjonalnie odpowiadają zestawom danych utworzonym na podstawie plików lub hostowanym warstwom obiektowym. Skopiowany zestaw danych jest dostępny tylko w tym skoroszycie, do którego został skopiowany, chyba że zostanie opublikowany w celu utworzenia hostowanej warstwy obiektowej.

Aby skopiować zestaw danych, wykonaj następujące czynności:

  1. Dodaj zestaw danych do skoroszytu, jeśli jest to konieczne.
  2. Kliknij przycisk Opcje zestawu danych Opcje zestawu danych dla zestawu danych na panelu danych.
  3. Kliknij opcję Kopiuj do skoroszytu.

Kopia zestawu danych zostanie dodana do panelu danych. Zestawowi danych zostanie nadana nazwa w formacie Zestaw danych Nazwa 1.

Czym jest zestaw danych?

Tabele z połączeń z bazą danych i ze zdalnych warstw obiektowych nie mają pełnej funkcjonalności pliku, hostowanej warstwy obiektowej ani skopiowanego zestawu danych. Po skopiowaniu danych do skoroszytu można w pełni korzystać z funkcji dostępnych w aplikacji Insights bez względu na typ danych.

Kopiowanie danych zaleca się w następujących sytuacjach:

  • Gdy używana jest zdalna warstwa obiektowa dla dowolnych nieobsługiwanych funkcji.
  • Gdy tworzona jest relacja między niezgodnymi zestawami danych, takimi jak zestawy danych zapisane w różnych typach baz danych lub magazynach danych.
  • Gdy jest używana warstwa rastrowa mapy do utworzenia wizualizacji wymagającej agregacji i zostaje przekroczona maksymalna liczba rekordów.
  • Gdy ciągi znakowe są przekształcane w pola daty/czasu w tabelach bazy danych Snowflake i Google BigQuery lub w dowolnych bazach danych spoza listy obsługiwanych baz danych aplikacji Insights.
  • Podczas udostępniania strony z tabelami bazy danych z aplikacji Insights desktop do usługi ArcGIS Online.

W tym temacie
  1. Czym jest zestaw danych?