Oblicz geometrię

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Geometrie obiektów można obliczać w przypadku obiektów liniowych i poligonowych. W przypadku linii obliczana jest długość każdego obiektu. W przypadku poligonów obliczane jest pole powierzchni i obwód. Właściwości można obliczać w metrach, kilometrach, stopach i milach.

Zestaw danych musi mieć pole lokalizacji przed obliczeniem geometrii. Pole lokalizacji można dodać do zestawu danych za pomocą opcji Włącz lokalizację.

Obliczanie geometrii dla zestawu danych

Aby obliczyć geometrię, wykonaj następujące czynności:

  1. Rozwiń zestaw danych, dla którego obliczasz wielkość obiektu.
  2. Kliknij przycisk pola lokalizacji Pole lokalizacji.
  3. Kliknij przycisk Wybierz jednostkę i wybierz jednostkę z menu. Jednostki to metry, kilometry, stopy i mile.
  4. Kliknij przycisk Dodaj długość dla obiektów liniowych lub Dodaj pole powierzchni lub obwód dla obiektów powierzchniowych.

Pola podrzędne geometrii są dodawane pod polem lokalizacji.

Korzystanie z pól geometrii

Pola podrzędne geometrii działają jako pola liczbowe, co oznacza, że można ich używać do nadawania stylu obiektom mapy, można je dodawać jako zmienne liczbowe na diagramach i podsumowywać w tabelach podsumowania. Geometrii można także używać do normalizowania danych według obszaru przy tworzeniu kartogramu.

Ponadto można zmienić nazwę pola geometrii lub użyć go do zastosowania filtru zestawu danych.

Eksportowanie zestawów danych z polami geometrii

Kompatybilne zestawy danych można wyeksportować do formatów CSV, pliku shape lub GeoJSON. Podczas eksportowania zestawu danych z polami geometrii tworzony jest skompresowany folder zawierający pliki w wybranym formacie. Jeśli folder zawiera dwa pliki, w pierwszym z nich są pola z oryginalnego zestawu danych, a w drugim pola geometrii. Do połączenia tych dwóch zestawów danych można użyć pola ObjectID.