Korzystanie z modeli danych

Insights Desktop
Notatka:

Inżynieria danych jest dostępna w aplikacji Insights desktop. Do aplikacji Insights desktop mają dostęp wszyscy użytkownicy aplikacji Insights in ArcGIS Online i Insights in ArcGIS Enterprise. Więcej informacji można znaleźć w temacie Przegląd aplikacji ArcGIS Insights.

Inżynieria danych jest obecnie dostępna w wersji przedpremierowej.

W aplikacji Insights procedury wykonywania zadań związane z inżynierią danych są realizowane z użyciem modeli w skoroszytach danych. Narzędzia zestawów danych i kolumn zastosowane do zestawu danych są automatycznie dodawane do modelu danych. Uruchomienie modelu danych powoduje utworzenie zestawu danych, który będzie używany na potrzeby analizy w aplikacji Insights.

Uruchamianie modelu danych

Tabele w skoroszycie danych zawierają widok zestawów danych z zastosowanymi narzędziami inżynierii danych. Uruchomienie modelu jest konieczne w celu utworzenia wynikowego zestawu danych, który może być używany na potrzeby analizy.

Aby uruchomić model danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz skoroszyt danych i w razie potrzeby dodaj dane i zastosuj narzędzia, aby wyczyścić i przygotować dane.
 2. Kliknij wynikowy zestaw danych w modelu danych.
  Notatka:

  Jeśli Twoim widokiem jest tylko tabela, kliknij przycisk Pokaż model Pokaż model. Jeśli mapa jest widoczna, kliknij przycisk Przełącz na model Przełącz na model.

  Zostanie wyświetlone okno Lokalizacja wynikowa.

 3. Wybierz jedną z następujących kart:
  • Zasoby lokalne (domyślna) — wynikowy zestaw danych zostanie zapisany jako lokalny zestaw danych w aplikacji Insights desktop.
  • Baza danych — wynikowy zestaw danych zostanie zapisany w bazie danych. Zostanie także utworzony lokalny zestaw danych odnoszący się do tabeli bazy danych.
 4. Podaj tytuł, znaczniki i opis wynikowego zestawu danych.
 5. Jeśli zapisujesz zestaw danych w bazie danych, wykonaj następujące czynności:
  1. W opcji Połączenie wybierz nazwę bazy danych.
  2. Opcjonalnie wybierz opcję Tabele nazw i podaj nazwę tabeli w bazie danych.

   Jeśli nie zostanie podana żadna nazwa, zastosowana zostanie domyślna.

 6. Kliknij przycisk Zapisz.

  Nazwa wynikowego zestawu danych zostanie zaktualizowana.

 7. Kliknij przycisk Uruchom model Uruchom model.

  Zostanie wyświetlone ostrzeżenie informujące, że uruchomienie modelu danych może zająć kilka minut. W czasie, gdy model będzie uruchomiony, nie będzie możliwe używanie skoroszytu danych.

  Notatka:

  Ostrzeżenie nie jest wyświetlane w przypadku zestawów danych zawierających mniej niż 20 000 obiektów.

 8. Kliknij przycisk Tak, uruchom.

  Model danych zostaje uruchomiony. Zostaje wyświetlone okno pozwalające na śledzenie postępu modelu danych.

 9. Kliknij przycisk Zamknij, aby zamknąć to okno, gdy działanie modelu danych zostanie zakończone.

Wynikowy zestaw danych zostanie zapisany w wybranej lokalizacji docelowej. Zestaw danych można dodać do skoroszytu i używać go podczas wykonywania analizy.

Odświeżanie zestawów danych

Kiedy dane są importowane do skoroszytu danych, są one importowane jako próbka lub kopia pełnego zestawu danych. Zmiany wprowadzone w pierwotnym zestawie danych nie są automatycznie widoczne w skoroszycie danych. Odświeżenie zestawu danych powoduje aktualizację próbki lub kopii, dzięki czemu najnowsze dane są dostępne dla Twojej procedury wykonywania zadań inżynierii danych.

Aby odświeżyć zestaw danych w modelu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. W modelu danych kliknij zestaw danych, który chcesz odświeżyć.
  Notatka:

  Jeśli Twoim widokiem jest tylko tabela, kliknij przycisk Pokaż model Pokaż model. Jeśli mapa jest widoczna, kliknij przycisk Przełącz na model Przełącz na model.

 2. Kliknij przycisk Odśwież zestaw danych Odśwież zestaw danych.

Edytuj narzędzia

Narzędzia w modelu danych można edytować w celu aktualizowania parametrów. Edycja narzędzi może mieć wpływ na narzędzia uruchamiane w dalszej kolejności.

Aby edytować narzędzie w modelu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij w modelu danych narzędzie, które chcesz edytować.
  Notatka:

  Jeśli Twoim widokiem jest tylko tabela, kliknij przycisk Pokaż model Pokaż model. Jeśli mapa jest widoczna, kliknij przycisk Przełącz na model Przełącz na model.

 2. Kliknij przycisk Edytuj Edycja.
 3. Zaktualizuj niezbędne parametry w oknie dialogowym narzędzia.

  W zależności od narzędzia może być konieczne kliknięcie przycisku Zastosuj lub Gotowe, aby zakończyć aktualizacje.

Narzędzie zostaje zaktualizowane, a aktualizacje zostaną odzwierciedlone w tabeli.

Usuwanie narzędzi i zestawów danych

Zbędne narzędzia i zestawy danych można usunąć z modelu danych.

Usunięcie narzędzi i zestawów danych powoduje także usunięcie wszystkich narzędzi zależnych, które są uruchamiane w dalszej kolejności. Można rozważyć przykładową sytuację, w której kolumna jest konwertowana na typ znakowy, a narzędzie Znajdź i zastąp jest używane do wyszukiwania konkretnych ciągów znakowych i zastępowania ich innymi wartościami. Jeśli narzędzie Konwertuj typ danych zostanie usunięte, narzędzie Znajdź i zastąp również zostanie usunięte, ponieważ jest zależne od kolumny o typie znakowym.

Notatka:

Usunięcie zestawu danych z modelu danych powoduje też usunięcie go z panelu danych.

Aby usunąć narzędzie lub zestaw danych z modelu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. W modelu danych kliknij narzędzie lub zestaw danych, które chcesz usunąć.
  Notatka:

  Jeśli Twoim widokiem jest tylko tabela, kliknij przycisk Pokaż model Pokaż model. Jeśli mapa jest widoczna, kliknij przycisk Przełącz na model Przełącz na model.

 2. Kliknij przycisk Usuń Usuń.

Narzędzie lub zestaw danych zniknie z modelu danych.