Prognozuj zmienną

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Narzędzie Prognozuj zmienną wykorzystuje model regresji do przewidywania nowych wartości w zestawie danych. Narzędzia Prognozuj zmienną należy używać razem z narzędziem Utwórz model regresji.

Przykład

Instytucja ekologiczna próbuje przewidzieć przyszłą emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach do roku 2050. Analityk tej instytucji utworzył model regresji rozwoju populacji i produktu krajowego brutto przy użyciu narzędzia Utwórz model regresji. Analityk może następnie na podstawie tego modelu określić przyszłą wielkość populacji i wartości produktu krajowego brutto, co pozwoli prognozować emisję gazów cieplarnianych w poszczególnych krajach.

Użycie funkcji Prognozuj zmienną

Aby uruchomić funkcję analityczną Prognozuj zmienną, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być prognozowana zmienna.
 2. Kliknij przycisk Działanie Działanie.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie Jakie występują powiązania? na panelu Analizy.
  • Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę Znajdź odpowiedzi i pytanie Jakie występują powiązania?
 4. Kliknij opcję Prognozuj zmienną.
 5. W polu Wybierz warstwę wybierz zestaw danych, dla którego ma być prognozowana zmienna.
 6. W polu Wybierz warstwę modelu regresji wybierz zestaw danych funkcji, który ma być używany jako model. Zestaw danych funkcji należy utworzyć przy użyciu narzędzia Utwórz model regresji.
 7. W polu Zmienne mapy wybierz pola w warstwie wejściowej, które odpowiadają zmiennym objaśniającym w modelu regresji.
 8. Kliknij przycisk Uruchom.

Zostanie utworzony zestaw danych z wartościami szacunkowymi określonymi na podstawie modelu regresji i zmiennych wejściowych.

Wskazówka:

Drag-N Drop Istnieje również możliwość otwarcia panelu narzędzia Prognozuj zmienną przez przeciągnięcie zestawu danych funkcji na kartę mapy.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Prognozuj wartość można znaleźć za pomocą przycisku Działanie Działanie w obszarze Jakie występują powiązania? na karcie Znajdź odpowiedzi. Istnieje również możliwość otwarcia panelu narzędzia Prognozuj zmienną przez przeciągnięcie zestawu danych funkcji na kartę mapy.

Aby użyć narzędzia Prognozuj zmienną, należy wybrać model regresji w postaci zestawu danych funkcji. Model można utworzyć za pomocą narzędzia Utwórz modelu regresji. Równanie i statystyki dla modelu są podane w oknie dialogowym.

Parametr Przyporządkuj zmienne umożliwia dopasowanie zmiennych objaśniających modelu regresji do pól wejściowych zestawu danych.