Obsługiwane bazy danych

Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop
Notatka:

Połączenia z bazami danych są obsługiwane w aplikacji Insights in ArcGIS Enterprise i Insights desktop.

Połączenia z bazą danych umożliwiają bezpośrednie połączenie z tabelami bazy danych w aplikacji Insights. W poniższych tabelach podano obsługiwane bazy danych i wersje, z którymi można się łączyć podczas korzystania z aplikacji Insights.

Google BigQuery

BigQuery jest bazą danych w chmurze, która jest aktualizowana automatycznie. Baza danych BigQuery jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych wersji aplikacji Insights.

Notatka:

Aplikacja Insights używa uwierzytelniania konta usługi podczas nawiązywania połączenia z bazą danych BigQuery. Do utworzenia połączenia z aplikacji Insights do bazy danych BigQuery wymagane jest konto usługi o przypisanej roli Editor, Owner lub Viewer. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Tworzenie konta usługi i klucza prywatnego w podręczniku łączników aplikacji Insights.

Ograniczenia

Pola znakowe w tabelach połączeń z platformą BigQuery nie mogą być przekształcane do pól daty/czasu z poziomu panelu danych ani za pomocą obliczeń DATEVALUE, które nie określają formatu daty w aplikacji Insights w wersji 2021.3 i starszych. Dane daty i czasu powinny być przechowywane w bazie danych przy użyciu prawidłowego typu danych daty lub czasu albo obliczane przy użyciu wyrażenia, które zawiera prawidłowy format daty.

Platforma BigQuery wykorzystuje przybliżone obliczenia dla mediany i percentyla. Dlatego też statystyki mediany i percentyla obliczone na zestawach danych z platformy BigQuery mogą nie odpowiadać wynikom zaobserwowanym na podstawie innych źródeł danych. Statystyki mediany i percentyla są dostępne w tabelach podsumowania i niektórych diagramach.

Notatka:

Wartość mediany na diagramie pudełkowym reprezentuje prawdziwą medianę, a nie przybliżoną medianę obliczoną przez platformę BigQuery.

Platforma BigQuery nie obsługuje obliczeń trybów dla funkcji Agregacja przestrzenna czy Średnia przestrzenna.

Platforma BigQuery obsługuje tylko odniesienie przestrzenne 4326 (układ World Geodetic System 1984). Dlatego w przypadku włączenia lokalizacji ze współrzędnymi obsługiwane jest tylko odniesienie przestrzenne 4326. Aby włączyć lokalizację z użyciem innego odniesienia przestrzennego, należy najpierw skopiować dane do własnego skoroszytu.

Nie są obsługiwane tabele partycjonowane z produktu BigQuery. Aby dodać dane z tabeli partycjonowanej, należy utworzyć przefiltrowany widok.

Następujące funkcje przestrzenne nie są obecnie obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu:

 • Użycie agregacji przestrzennej z obiektami liniowymi i powierzchniowymi jako parametrem Wybierz warstwę do sumowania.
 • Korzystanie z narzędzia Włącz lokalizację.
 • Korzystanie z narzędzia Oblicz zagęszczenie.
 • Korzystanie z narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia.
 • Korzystanie z narzędzia Klastry k-średnich.
 • Korzystanie z narzędzia Średnia przestrzenna.
 • Korzystanie z narzędzia Wzbogać dane.

Microsoft SQL Server

Poniższa tabela zawiera obsługiwane wersje produktu Microsoft SQL Server:

Insights 2023.3Insights 2023.2Insights 2023.1Insights 2022.1

Wersje Standard/Enterprise:

 • Microsoft SQL Server 2022
 • Microsoft SQL Server 2019 dla systemu Windows (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2019 dla systemu Linux (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2017 dla systemu Windows (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2017 dla systemu Linux (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2016 (64-bitowy)

Wersje Standard/Enterprise:

 • Microsoft SQL Server 2019 dla systemu Windows (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2019 dla systemu Linux (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2017 dla systemu Windows (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2017 dla systemu Linux (wersja 64-bitowa)
 • Microsoft SQL Server 2016 (64-bitowy)

Baza danych w chmurze jako usługa:

 • Microsoft Azure SQL Database
Notatka:

Pakiety serwisowe powinny być zawsze aktualne. W przypadku wystąpienia problemów podczas korzystania z tabel bazy danych SQL Server sprawdź, czy w używanej instancji bazy danych zainstalowano najnowsze pakiety serwisowe i w razie potrzeby zaktualizuj pakiety serwisowe.

Oracle

Poniższa tabela zawiera obsługiwane wersje produktu Oracle:

Insights 2023.3Insights 2023.2Insights 2023.1Insights 2022.1

Wersje Standard/Standard One/Enterprise:

 • Oracle 21c
 • Oracle 19c (64-bitowa)
 • Oracle 18c (64-bitowa)
 • Oracle 12c R2 (64-bitowa) 12.2.0.1
 • Oracle 12c R1 (64-bitowa) 12.1.0.2
Notatka:

Jeśli połączenia Oracle korzystające z TNS są używane w wielu wdrożeniach ArcGIS Server, wszystkie komputery z serwerem ArcGIS Server muszą mieć taką samą konfigurację Oracle, włącznie z następującymi elementami:

 • Taka sama ścieżka do pliku TNS
 • Taka sama zawartość pliku TNS (tnsnames.ora)

Jeśli wpis w pliku TNS zostanie zaktualizowany, zanim zmiany zostaną zastosowane w aplikacji Insights, należy ponownie uruchomić serwer ArcGIS Server.

PostgreSQL

Poniższa tabela zawiera obsługiwane wersje produktu PostgreSQL:

Insights 2023.3Insights 2023.2Insights 2023.1Insights 2022.1

Obsługa bazy danych Postgres PostGIS:

 • PostgreSQL 16 (64-bitowa) z PostGIS 3.4
 • PostgreSQL 15 (64-bitowa) z PostGIS 3.3
 • PostgreSQL 14 (64-bitowa) z PostGIS 3.1.4
 • PostgreSQL 13 (64-bitowa) z PostGIS 3.03
 • PostgreSQL 12 (64-bitowa) z PostGIS 3.0.1
 • PostgreSQL 11 (64-bitowa) z PostGIS 2.5
 • PostgreSQL 10 (64-bitowa) z PostGIS 2.4 lub 2.5

Obsługa bazy danych Postgres PostGIS:

 • PostgreSQL 15 (64-bitowa) z PostGIS 3.3
 • PostgreSQL 14 (64-bitowa) z PostGIS 3.1.4
 • PostgreSQL 13 (64-bitowa) z PostGIS 3.03
 • PostgreSQL 12 (64-bitowa) z PostGIS 3.0.1
 • PostgreSQL 11 (64-bitowa) z PostGIS 2.5
 • PostgreSQL 10 (64-bitowa) z PostGIS 2.4 lub 2.5

Obsługa bazy danych Postgres PostGIS:

 • PostgreSQL 14 (64-bitowa) z PostGIS 3.1.4
 • PostgreSQL 13 (64-bitowa) z PostGIS 3.03
 • PostgreSQL 12 (64-bitowa) z PostGIS 3.0.1
 • PostgreSQL 11 (64-bitowa) z PostGIS 2.5
 • PostgreSQL 10 (64-bitowa) z PostGIS 2.4 lub 2.5

Obsługa geobazy PostgreSQL:

 • PostgreSQL 10.6 (64-bitowa)
 • PostgreSQL 9.6 (64-bitowa)

W przypadku baz danych PostgreSQL bez rozszerzenia przestrzennego obsługiwane są tylko wersje 9.6, 10 i 11.

Ograniczenie

Określanie lokalizacji według współrzędnych ma ograniczoną wydajność w przypadku tabel bazy danych PostgreSQL należących do konta użytkownika innego niż to, którego użyto do utworzenia połączenia z bazą danych. Najlepsze wyniki można uzyskać wtedy, gdy połączenia z bazą danych i tabele bazy danych mają tego samego właściciela.

SAP HANA

Poniższa tabela zawiera obsługiwane wersje produktu SAP HANA:

Insights 2023.3Insights 2023.2Insights 2023.1Insights 2022.1
 • SAP HANA Cloud
 • SAP HANA 2.0 SPS05
Notatka:

Widoki modelowania produktu SAP HANA nie są obsługiwane.

Snowflake

Snowflake jest bazą danych w chmurze, która jest aktualizowana automatycznie. Baza danych Snowflake jest dostępna dla wszystkich obsługiwanych wersji aplikacji Insights.

Ograniczenia

Złączenia nie są aktualnie obsługiwane dla tabel w aplikacji Snowflake. Można utworzyć widok z wymaganym złączeniem w aplikacji Snowflake i używać tego widoku w aplikacji Insights.

Następujące funkcje przestrzenne nie są obecnie obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu:

 • Użycie agregacji przestrzennej z obiektami liniowymi i powierzchniowymi jako parametrem Wybierz warstwę do sumowania.
 • Korzystanie z narzędzia Włącz lokalizację.
 • Korzystanie z narzędzia Bufor/czasy przejazdu.
 • Korzystanie z narzędzia Oblicz zagęszczenie.
 • Korzystanie z narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia.
 • Korzystanie z narzędzia Klastry k-średnich.
 • Korzystanie z narzędzia Średnia przestrzenna.
 • Korzystanie z narzędzia Wzbogać dane.

Geobazy profesjonalne

Aplikacja Insights umożliwia utworzenie połączenia z dowolną obsługiwaną bazą danych Microsoft SQL Server, Oracle, SAP HANA lub PostgreSQL, dla której zdefiniowano niewersjonowaną geobazę profesjonalną. Jeśli geobaza jest wersjonowana, dane muszą zostać wyrejestrowane jako wersjonowane, aby działały w aplikacji Insights. Obecnie w aplikacji Insights dostępne są i mogą być wyświetlane jedynie tabele użytkowników geobazy, które nie zostały utworzone w schemacie użytkownika sde. Aplikacja Insights nie działa bezpośrednio z geobazą plikową ani profesjonalną.

Administratorzy geobazy mają dostęp do tabel systemowych, które nie mogą być używane w aplikacji Insights. Dlatego najlepiej jest tworzyć połączenia z geobazami profesjonalnymi przy użyciu konta o roli innej niż administrator (twórca danych, publikujący, edytujący, analityk lub przeglądający). Zalecana jest rola analityka.

Dodatkowe platformy baz danych

Oprócz obsługiwanych baz danych można również dodać łączniki dla innych relacyjnych baz danych, które używają sterownika Java Database Connectivity (JDBC). Więcej informacji na temat wymaganych plików konfiguracyjnych i łączników certyfikowanych na potrzeby aplikacji Insights zawiera Podręcznik łączników aplikacji Insights.

Dodatkowe łączniki baz danych są dostępne we wszystkich obsługiwanych wersjach aplikacji Insights.

Ograniczenia

Aplikacja Insights obsługuje tylko systemy baz danych klient-serwer, do których jest możliwy dostęp sieciowy. Nie są obsługiwane inne typy systemów baz danych, takie jak wbudowane bazy danych.

Pola znakowe nie mogą być przekształcane do pól daty/czasu z poziomu panelu danych ani za pomocą obliczeń DATEVALUE, które nie określają formatu daty dla tych łączników. Dane daty i czasu powinny być przechowywane w bazie danych przy użyciu prawidłowego typu danych daty lub czasu (skonfigurowanego w pliku dialect.yml) albo obliczane przy użyciu wyrażenia, które zawiera prawidłowy format daty. Więcej informacji na temat konfigurowania typów danych można znaleźć w Podręczniku łączników aplikacji Insights.

Następujące funkcje przestrzenne nie są obecnie obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu:

 • Użycie agregacji przestrzennej z obiektami liniowymi i powierzchniowymi jako parametrem Wybierz warstwę do sumowania.
 • Korzystanie z narzędzia Włącz lokalizację.
 • Korzystanie z narzędzia Bufor/czasy przejazdu.
 • Korzystanie z narzędzia Oblicz zagęszczenie.
 • Korzystanie z narzędzia Oblicz współczynnik zagęszczenia.
 • Korzystanie z narzędzia Klastry k-średnich.
 • Korzystanie z narzędzia Średnia przestrzenna.
 • Korzystanie z narzędzia Wzbogać dane.
 • Funkcja Oblicz geometrię jest obsługiwana jedynie dla połączeń tylko do odczytu, jeśli sama baza danych obsługuje obliczanie geometrii (długość, powierzchnia i obwód) i w pliku konfiguracyjnym dialektu SQL właściwość geometricProperties jest ustawiona na wartość true.

Zasoby

Więcej informacji o bazach danych zawiera następujący temat:

Kolejne etapy

Gdy już wiesz, które bazy danych są obsługiwane, następnym etapem jest pobranie wymaganych plików dostawcy dla typu używanej bazy danych. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja Wymagane pliki dostawcy.