Tworzenie tabeli

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Tabele służą do wyświetlania danych w postaci tabelarycznej. W tabeli mogą być przedstawiane dane surowe (tabela odniesienia) lub dane sformatowane w grupy ze statystykami sumarycznymi (tabela podsumowania).

Wskazówka:

Drag-N Drop Można skopiować kartę tabeli na inną stronę, przeciągając ją na kartę Nowa strona Nowa strona lub na istniejącą stronę. Aby skopiować tabelę w inne miejsce na tej samej stronie, naciśnij klawisze Ctrl+C, aby ją skopiować i Ctrl+V, aby ją wkleić.

Dodawanie i usuwanie pól

Pola w tabeli można dodawać, usuwać lub aktualizować w celu wyświetlania innych pól albo innych statystyk.

Dodawanie pola

Aby dodać pole, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz pola do dodania do tabeli.
 2. Przeciągnij pola do strefy upuszczania Dodaj nowe pole widocznej w treści tabeli.

  Tabela zostanie zaktualizowana w celu wyświetlenia nowych pól.

W przypadku tabel odniesienia pola są domyślnie dodawane na ostatniej pozycji w tabeli. W przypadku tabel podsumowania pola są domyślnie dodawane na ostatniej pozycji dla pól znakowych i liczbowych. Możesz też przeciągnąć pola do nagłówka, aby wybrać inną pozycję.

Wskazówka:

Drag-N Drop To samo pole liczbowe lub pole wskaźnika/współczynnika można wielokrotnie przeciągnąć do tabeli podsumowania, aby wyświetlić pole ze wszystkimi dostępnymi statystykami.

Usuwanie pola

Aby usunąć pole, przeciągnij nagłówek pola do strefy upuszczania Usuń pole widocznej w tabeli.

Notatka:

Jeśli nie chcesz używać stref upuszczania, możesz usunąć pole, rozwijając menu obok nazwy pola i klikając pozycję Usuń pole na liście.

Aktualizowanie pola

Aby zaktualizować pole, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij strzałkę obok nazwy pola lub typu statystyki (statystyki są dostępne tylko w tabelach podsumowania dla pól liczbowych i pól wskaźnika/współczynnika).

  Zostanie wyświetlone menu ze zgodnymi polami lub statystykami.

 2. Kliknij pole lub statystykę, którą chcesz wyświetlić.

  Pole zostanie zaktualizowane, aby wyświetlić wybrane pole lub statystykę.

Notatka:

W przypadku tabel podsumowania pola znakowe mogą być aktualizowane tylko do innych pól znakowych. Pola liczbowe i wskaźnika/współczynnika mogą być aktualizowane do pól liczbowych lub pól wskaźnika/współczynnika. W przypadku tabel odniesienia pola mogą być aktualizowane do pól o innych typach.

Organizowanie danych

Gdy do tworzenia tabeli podsumowania używane są dwa lub większa liczba pól znakowych, kolumny są tworzone w kolejności wyboru pól na panelu danych. Kolejność pól znakowych wpływa na sposób grupowania kategorii. Aby na przykład znaleźć informacje o sprzedaży w poszczególnych regionach każdego stanu, wybierz pola stanu, regionu i sprzedaży podczas tworzenia tabeli.

Pola w tabeli odniesienia są dodawane w kolejności, w jakiej zostały wybrane na panelu danych, niezależnie od typu pola.

Wskazówka:

Drag-N Drop Kolejność kolumn tabeli można zmienić, przeciągając nagłówek kolumny w żądane miejsce. Wszystkie pola znakowe muszą pojawić się na pierwszych pozycjach tabeli podsumowania. Po nich mogą pojawić się pola liczbowe i pola wskaźnika/współczynnika.

Sortowanie danych

Dane w tabeli można uporządkować za pomocą przycisków sortowania Pole sortowania. Do sortowania tabeli można używać wielu pól. Jednak w tym samym czasie można sortować tylko jedno pole liczbowe.

Tabela jest automatycznie sortowana alfabetycznie według pierwszego pola znakowego.

Tabele są domyślnie sortowane według pierwszego pola znakowego.

Aby podać dodatkowe kryteria sortowania, można użyć przycisków sortowania innych pól. W przypadku zgrupowanych tabel podsumowania pole liczbowe decyduje o kryteriach sortowania w każdej grupie.

Drugie pole sortowania dodaje sortowanie w grupie.

Aby posortować tabelę według innego pola, takiego jak pole liczbowe, można użyć przycisków sortowania, by usunąć kryteria sortowania w polu znakowym i dodać kryteria sortowania w innym polu.

Sortowanie według pola liczbowego usuwa grupowanie według pola znakowego.
Notatka:

Grupowanie zostaje usunięte z tabeli podsumowania w przypadku posortowania tylko według pola liczbowego.

Filtrowanie danych

Do tabeli można zastosować filtr na poziomie karty, aby usunąć niepotrzebne wartości tekstowe, liczbowe lub wartości daty. Aby zastosować filtr, kliknij w tabeli opcję Filtr kart Filtr kart i wybierz pole do filtrowania. Dla tej samej tabeli można zastosować wiele filtrów. W tabeli zostaną wyświetlone tylko dane spełniające kryteria wszystkich filtrów.

Zastosowanie filtru kart nie wpływa na inne karty korzystające z tego samego zestawu danych.

Dokonywanie wyborów

Aby wybrać obiekty w tabelach, można kliknąć jeden obiekt, kliknąć i przeciągnąć wskaźnik myszy nad tymi obiektami lub użyć kombinacji Ctrl+kliknięcie. Wybrane obiekty będą reprezentowane w tabeli tak samo jak inne mapy, diagramy lub tabele zawierające te same dane. Po wybraniu obiektów w tabeli zostaną udostępnione następujące opcje:

 • Odwróć wybór Odwróć wybór — kliknij ten przycisk, aby przełączyć wybrane obiekty. Odwrócony wybór jest odzwierciedlany na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane.
 • Pokaż wybór Pokaż wybór — kliknij ten przycisk, aby pokazać w tabeli tylko wybrane obiekty. Obiekty, które nie zostały wybrane, są tymczasowo usunięte z tabeli. Wybrane obiekty pozostaną wybrane na wszystkich pozostałych kartach zawierających te same dane, ale na tych kartach nie zostaną wprowadzone żadne inne zmiany. Kliknij przycisk Pokaż wybór po raz drugi, aby wyświetlić niewybrane obiekty. Wybrane obiekty pozostaną wybrane do chwili kliknięcia paska przewijania w tabeli lub na innej karcie.

Notatka:

Dokonywanie wyboru różni się od stosowania filtru, ponieważ wybory są tymczasowe i zostają odzwierciedlone na wszystkich kartach korzystających z tego samego zestawu danych.

Kopiowanie tabeli

Kartę mapy można zduplikować na stronie, aktywując kartę (karta jest aktywna, gdy jest widoczny przycisk Działanie Działanie) i używając kombinacji klawiszy Ctrl+C do skopiowania karty, a następnie kombinacji klawiszy Ctrl+V do wklejenia jej na stronie.

Kartę tabeli można skopiować na inną stronę, przeciągając tę kartę na kartę Nowa strona Nowa strona lub na istniejącą stronę. Gdy tabela jest kopiowana na inną stronę, w razie potrzeby jest też kopiowany zestaw danych wraz ze wszystkimi procesami użytymi do utworzenia tabeli. Zestaw danych nie jest kopiowany, jeśli istnieje on na nowej stronie, chyba że jeden z zestawów danych zawiera filtr zestawu danych, pole obliczane lub pole lokalizacji utworzone przez włączanie lokalizacji.