Skip To Content

Wyświetl i edytuj aplikację

Aplikacja utworzona w narzędziu Web AppBuilder jest zapisywana jako element na karcie Moje zasoby strony zasobów. Rodzaj elementu to Aplikacja map internetowych.

Wyświetl aplikację

Aplikację można wyświetlić, klikając przycisk Więcej opcji Więcej opcji i wybierając opcję Wyświetl aplikację lub przechodząc na stronę szczegółów elementu.

Jeżeli aplikacja jest udostępniana publicznie i zawiera odwołania do elementów publicznych, można ją wyświetlać, używając adresu URL instytucji lub publicznego adresu URL. Wzór adresu URL pozwalający uzyskać publiczny dostęp do aplikacji:

www.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=<app item id>

Jeśli pole wyboru Stan aplikacji na karcie Atrybuty jest zaznaczone, podczas zamykania przeglądarki stan aplikacji, w tym zasięg mapy i widoczność warstw, jest zapisywany automatycznie. Dlatego przy ponownym uruchomieniu aplikacji w tej samej przeglądarce jej status będzie taki sam.

Uwaga:

Status aplikacji nie jest stosowany, jeśli użyty został jeden z następujących parametrów adresu URL:

  • extent
  • center
  • marker
  • find
  • query
  • scale
  • level

Edytuj aplikację

Na stronie szczegółów elementu kliknij przycisk Edytuj aplikację, aby edytować aplikację w aplikacji Web AppBuilder. Po zakończeniu edytowania aplikacji, zapisz aplikację.

Notatka:

Administrator może bezpośrednio edytować i zapisywać aplikację utworzoną przez innych członków instytucji. Gdy aplikacja zostanie udostępniona grupie z możliwością aktualizacji, członkowie tej grupy mogą także bezpośrednio edytować i zapisywać tę aplikację.