Skip To Content

Przegląd widżetów

Web AppBuilder zawiera wiele gotowych widżetów. Widżety te zawierają zasadnicze funkcjonalności umożliwiające łatwe tworzenie aplikacji internetowych. Większość z nich zawiera parametry pozwalające na konfigurowanie i dostosowywanie. Ogólnie rzecz biorąc, istnieją dwa rodzaje widżetów: panelowe i pozapanelowe.

Widżety pozapanelowe

Widżety pozapanelowe to widżety, które nie znajdują się na panelu. Można je włączać i wyłączać oraz dodawać do kontrolera. Widżety pozapanelowe osadzone w motywie będą wyświetlane na karcie Widżet. Poniżej znajduje się lista widżetów pozapanelowych:

 • 3DFx — udostępnia zbiór animacji 3D umożliwiających wizualizowanie i analizowanie informacji geograficznych w intuicyjnym i interakcyjnym środowisku 3D.
 • Tabela atrybutów — wyświetla widok tabelaryczny atrybutów warstw operacyjnych. Aktualnie obsługiwane są warstwy z usługi mapowej, usługi obiektowej i zbioru obiektów na mapie.
 • Kompas — kliknij, aby zmienić orientację sceny na północną.
 • Współrzędne — wyświetlenie współrzędnych w bieżącym odwzorowaniu mapy podczas przesuwania kursora po mapie lub w innym układzie współrzędnych po kliknięciu mapy.
 • Zasięg - nawigacja — umożliwia przechodzenie do poprzedniego lub następnego zasięgu mapy.
 • Pełny ekran — umożliwia uruchamianie aplikacji w trybie pełnoekranowym.
 • Przycisk Start — kliknij, aby powiększyć do początkowego zasięgu mapy.
 • Analiza zdarzenia — definiuje obszar zainteresowania i rozpoznaje, co dzieje się na danym obszarze, np. aktualną pogodę, informacje demograficzne oraz obiekty w pobliżu danego obszaru.
 • Moja lokalizacja — wykrywa fizyczną lokalizację użytkownika i powiększa do niej mapę.
 • Nawigowanie — służy do obracania i przesuwania sceny.
 • Mapa przeglądowa — pokazuje aktualny zasięg przestrzenny widoku mapy w formie szarego prostokąta względem całego zasięgu przestrzennego usługi mapy bazowej.
 • Podziałka liniowa — na mapie wyświetla podziałkę liniową.
 • Wyszukiwanie — ten widżet zastąpił widżet Geokodowanie umożliwiający wyszukiwanie i pobieranie sugestii z wielu źródeł.
 • Analiza zdarzenia — umożliwia lokalizowanie zdarzeń na mapie oraz analizowanie informacji z różnych warstw obiektowych w określonej odległości od zdarzenia.
 • Slajdy — umożliwia wyświetlanie różnych widoków sceny na podstawie slajdów zarejestrowanych na scenie internetowej.
 • Ekran powitalny — wyświetla zawartość ekranu powitalnego.
 • Podsumowanie — dynamicznie podsumowuje atrybuty numeryczne obiektów w oparciu o zasięg mapy.
 • Zwijanie — wyświetla część warstwy lub warstw na mapie.
 • Suwak czasu — wizualizuje zawartość na mapie zawierającej warstwy czasowe.
 • Suwak powiększenia — zapewnia interaktywne sterowanie powiększaniem w czasie wyświetlania mapy.

Widżety panelowe

Widżety panelowe dostępne są dla kontrolerów widżetów i mogą być dodawane do aplikacji użytkownika. Domyślnie są one zawarte w kontrolerze. W zależności od wybranego motywu mogą być wyświetlane w prawym górnym rogu aplikacji z kontrolerem nagłówka (takim jak w motywie Składany) lub po lewej stronie aplikacji z kontrolerem paska bocznego (takim jak w motywie Zakładka).

Każdy widżet panelowy wymaga interakcji użytkownika w panelu. Poniżej znajduje się lista widżetów panelowych:

 • Informacje o aplikacji — wyświetla informacje na temat aplikacji.
 • Dodaj dane — umożliwia użytkownikom końcowym dodawanie danych do mapy przez wyszukiwanie warstw w usłudze ArcGIS Online lub w oprogramowaniu ArcGIS Enterprise, wprowadzanie adresów URL lub przesyłanie plików lokalnych.
 • Analiza — zawiera wiele zadań umożliwiających przeprowadzanie standardowych analiz przestrzennych na danych hostowanych.
 • Galeria map bazowych — przedstawia galerię map bazowych i umożliwia wybranie jednej z nich.
 • Wsadowy edytor atrybutów — umożliwia wybieranie obiektów i jednoczesną aktualizację ich wspólnych atrybutów.
 • Zakładka — zakładki przestrzenne do szybkiej nawigacji.
 • Business Analyst — umożliwia generowanie klasycznych raportów i infografik aplikacji Business Analyst.
 • Diagram — wyświetla diagramy dla wybranych obiektów.
 • Przeliczanie współrzędnych — pomaga analitykom we wprowadzaniu współrzędnych i przekształcaniu ich na różne popularne formaty, takie jak UTM, Military MGRS, DDM, DMS, DD i USNG.
 • Analiza kosztów — pozwala naszkicować projekt i obliczyć jego szacowany koszt.
 • Agregacja danych — umożliwia tworzenie obiektów geograficznych na podstawie adresów lub współrzędnych przechowywanych w plikach CSV, a także pozwala definiować sposób korelacji informacji o polu między plikiem CSV i warstwą docelową.
 • Światło dzienne — umożliwia przedstawianie wpływu światła słonecznego i cieni na scenę w różnych godzinach i miesiącach.
 • Wskazówki dojazdu — wyznacza i wyświetla wskazówki dojazdu pomiędzy dwoma lub większą liczbą lokalizacji.
 • Odległość i kierunek — umożliwia rysowanie linii, okręgów, elips i pierścieni zakresu w celu wizualizowania ważnych informacji o interesujących miejscach i obiektach.
 • Przegląd okręgów — umożliwia znajdowanie obiektów punktowych powiązanych z wybranym poligonem, wyświetlanie szczegółowych informacji o tych obiektach i wyznaczanie wskazówek dojazdu do wybranego obiektu punktowego.
 • Rysowanie — rysuje na mapie podstawowe elementy graficzne i tekstowe.
 • Edycja — zapewnia narzędzia do modyfikowania obiektów w edytowalnych warstwach.
 • Przewodnik reagowania kryzysowego — umożliwia określenie potencjalnych poziomów ryzyka związanych z wyciekiem substancji niebezpiecznych i lokalizacją wybraną przez użytkownika na mapie.
 • Filtr — umożliwia ograniczanie widoczności obiektów na warstwie.
 • GeoWyszukiwanie — wzbogaca listę punktów szerokości i długości geograficznej z pliku CSV względem warstw poligonowych na mapie.
 • Geoprzetwarzanie — umożliwia korzystanie z dowolnego zadania w usługach geoprzetwarzania.
 • Nakładka siatki — umożliwia szybkie renderowanie siatki Military Grid Reference System (MGRS) przy użyciu zasobów po stronie klienta.
 • Grafika Gridded Reference Graphic (GRG) — umożliwia analitykom tworzenie siatek służących do dzielenia geograficznych obszarów zainteresowania na partycje.
 • Filtr grupy — umożliwia zastosowanie filtru na mapie na podstawie jednej lub kilku warstw mapy.
 • Pomiar obrazu — umożliwia wykonywanie pomiarów w usługach rastrowych z funkcją pomiarów geodezyjnych.
 • Podsumowanie informacji — udostępnia liczbę obiektów w bieżącym zasięgu mapy dla każdej podanej warstwy.
 • Infografika — zawiera graficzne szablony umożliwiające wizualizowanie i monitorowanie danych atrybutowych i statystycznych pochodzących z warstw obiektowych na mapie i dodatkowych źródeł danych.
 • Lista warstw — wyświetla listę warstw operacyjnych w aplikacji.
 • Legenda— wyświetla legendę dla widocznych warstw na mapie lub scenie.
 • Pomiar — umożliwia mierzenie obszaru poligonu, długości linii lub wyszukiwanie współrzędnych punktu. W trzech wymiarach pozwala mierzyć horyzontalną, wertykalną i bezpośrednią odległość między dwoma punktami.
 • Blisko mnie — umożliwia znajdowanie obiektów w obrębie bufora podanego adresu lub lokalizacji, wyświetlanie szczegółowych informacji o tych obiektach i w razie potrzeby wyznaczanie wskazówek dojazdu do wybranego obiektu.
 • Trasowanie sieci — umożliwia korzystanie z usługi geoprzetwarzania w celu trasowania sieci geometrycznej oraz interakcji z jej wynikami. Na przykład użytkownik może określić lokalizację awarii magistrali wodociągowej, aby wygenerować obszar, w którym nastąpi przerwa w dostawie wody.
 • Przeglądarka rzutów ukośnych — wyświetla obrazy w macierzystym układzie współrzędnych obrazu.
 • Projektant działek — umożliwia technikom tworzącym mapy wprowadzanie opisów według metody metes-and-bounds i wykrywanie błędów zamykania.
 • Drukowanie — podstawowy lub zaawansowany wydruk bieżącej mapy.
 • Powiadomienie publiczne — umożliwia identyfikowanie zbioru nieruchomości i tworzenie etykiet adresowych lub pliku tekstowego o określonej strukturze zawierającego informacje o właścicielach i mieszkańcach.
 • Zapytanie — informacja dotycząca zapytania z warstw operacyjnych pozyskiwana poprzez realizację zdefiniowanego wcześniej zapytania.
 • Powiązane diagramy tabelowe — umożliwia prezentację wartości z powiązanej tabeli warstwy obiektowej w formie diagramu (słupkowego, kołowego lub biegunowego).
 • Raportowanie obiektów — umożliwia zbieranie opinii użytkowników na temat jakości danych oraz zarządzanie tymi opiniami.
 • Panelu przeglądu — wyświetla statystyki ocen jakości danych w formie infograficznych wykresów słupkowych i kołowych, aby podsumować problemy dotyczące jakości danych zidentyfikowane w danych GIS.
 • Klasyfikowanie — umożliwia zdefiniowanie obszaru zainteresowania i przeanalizowanie określonych warstw pod kątem potencjalnego wpływu.
 • Wybór — umożliwia interaktywne wybieranie obiektów na mapie oraz wykonywanie działań na wybranych obiektach.
 • Udostępnianie — umożliwia udostępnienie aplikacji przez opublikowanie jej na koncie w serwisie społecznościowym, wysłanie wiadomości e-mail z łączem lub osadzenie łącza w witrynie lub blogu. Pozwala on także w łatwy sposób zdefiniować parametry adresu URL dla aplikacji.
 • Inteligentny edytor — stanowi rozszerzenie widżetu Edycja i zawiera dodatkowe funkcje, takie jak możliwość edytowania atrybutów w panelu, a nie w oknie podręcznym.
 • Strumień — wizualizuje i kontroluje dane w czasie rzeczywistym z przesyłanej strumieniowo warstwy obiektowej.
 • Program modelujący przydatność — służy do znajdowania najlepszej lokalizacji aktywności, prognozowania podatności na ryzyko oraz określania prawdopodobnego miejsca wystąpienia zdarzenia.
 • Analiza zagrożeń — zapewnia wsparcie dla personelu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo publiczne i służb szybkiego reagowania, umożliwiając identyfikowanie bezpiecznych odległości i stref podczas planowania wydarzeń na wypadek wystąpienia incydentu.
 • Widoczność — definiuje, co jest widoczne z lokalizacji obserwatora na podstawie podanej odległości, wysokości obserwatora i pola widzenia.

Praca z usługami internetowymi ArcGIS Server

Aplikacja Web AppBuilder zintegrowana w usłudze ArcGIS Online obsługuje uwierzytelnianie serwera ArcGIS Server, które umożliwia dodawanie bezpiecznych usług i uzyskiwanie do nich dostępu. W przypadku bezpiecznych usług z uwierzytelnianiem w warstwie sieci, administratorzy muszą skonfigurować serwery zaufane, które umożliwiają usłudze ArcGIS Online automatyczne przekazywanie poświadczeń. Po zaktualizowaniu serwerów zaufanych konieczna jest edycja aplikacji i zapisanie zaktualizowanych informacji. W celu uzyskania dalszych informacji zapoznaj się z tematem dotyczącym usługi ArcGIS Online: Usługi internetowe ArcGIS Server.