Skip To Content

Dodaj widżety

Karta Widżet umożliwia konfigurację funkcjonalności aplikacji. Ponieważ widżety są specjalnie zaprojektowane do pracy z zasobami danych 2D lub 3D, zestaw widżetów dla aplikacji 2D jest inny od zestawu dla aplikacji 3D. Dodatkowo początkowy zestaw widżetów może się różnić w zależności od motywu, gdyż każdy motyw ma swój wstępnie skonfigurowany zestaw widżetów. W poniższym przykładzie przedstawiono widżety domyślne używane podczas tworzenia aplikacji 2D z motywem Składany.

Karta Widżety z domyślnymi widżetami motywu Składany

Aby włączyć lub wyłączyć widżet w aplikacji, umieść wskaźnik na widżecie i kliknij przycisk Pokaż ten widżet Pokaż ten widżet lub Ukryj ten widżet Ukryj ten widżet.

Widżety pozapanelowe z przyciskami wyświetlanymi po umieszczeniu na nich wskaźnika

Aby skonfigurować widżet, umieść na nim wskaźnik, kliknij przycisk Konfiguruj ten widżet Konfiguruj ten widżet i zmodyfikuj ustawienia w wyświetlonym oknie konfiguracji widżetu.

Widżety panelowe i pozapanelowe

Wstępnie skonfigurowane widżety mogą obejmować widżety panelowe i pozapanelowe. Widżety pozapanelowe nie są częścią motywu i można je dodawać do kontrolera widżetów. Widżety panelowe można dodawać do zbioru widżetów i usuwać z niego. Są dwa sposoby dodawania widżetów ze zbioru widżetów: przez ustawienie widżetu kontrolera lub przy użyciu symboli zastępczych.

Aby zmienić widżety wyświetlane w kontrolerze, kliknij przycisk Skonfiguruj widżety w tym kontrolerze. Kliknij pusty symbol zastępczy, aby otworzyć zbiór widżetów, w którym można wybierać i dodawać widżety do aplikacji.

Dodawanie widżetu

W oknie Wybierz widżet wyszukaj widżet albo wybierz jeden lub kilka widżetów. W niebieskich polach wyboru obok wybranych widżetów pojawią się znaczniki wyboru. Jeśli w instytucji dostępne są hostowane widżety niestandardowe i masz do nich dostęp, zostanie wyświetlona karta Niestandardowe.

Wybór widżetu

Aby zmienić kolejność widżetów w kontrolerze, kliknij widżet i przeciągnij go w preferowane miejsce, tam gdzie zostanie wyświetlona czerwona linia.

Zmień kolejność widżetów

Można także grupować widżety panelowe poprzez przeciągnięcie jednego lub kilku widżetów na inny widżet. W widżecie Kontroler grupa widżetów wyświetlana jest jako ikona folderu. Aby rozgrupować widżet, przeciągnij każdy widżet poza grupę.

Grupuj widżety

Widżety panelowe są powiązane z symbolami zastępczymi, które definiują pozycję widżetu panelowego na ekranie. Symbol zastępczy opatrzony jest numerem. Kliknij symbol zastępczy, aby otworzyć okno zbioru widżetów. Dla każdego symbolu zastępczego można wybrać tylko jeden widżet. Aby powiększyć panel widżetu, przeciągnij jego narożnik. Aby usunąć widżet, umieść wskaźnik myszy na widżecie i kliknij przycisk Usuń ten widżet Usuń ten widżet.

Widżety panelowe i symbole zastępcze

Po zakończeniu konfiguracji widżetu kliknij przycisk Zapisz.

Można skonfigurować automatyczne uruchamianie widżetu dodawanego z kolekcji widżetów podczas uruchamiania aplikacji. W tym celu kliknij kropkę na widżecie, aby zmienić jej kolor na ciemnozielony. Maksymalnie dwa widżety mogą się otwierać automatycznie: jeden w kontrolerze, a drugi w symbolu zastępczym.

Widżet otwierany podczas uruchamiania

Widżety na ekranie

Widżety ekranowe to takie, które wyświetlają swoje ikony w obszarze mapy. Zazwyczaj obejmują one wstępnie skonfigurowane widżety pozapanelowe z motywu i widżety w symbolach zastępczych.