Filtrowanie danych

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Zapytania filtrów atrybutów pomagają zmniejszyć zasięg danych używanych podczas pracy bez zmiany danych bazowych. Filtry ograniczają ilość danych wyświetlanych na stronie lub karcie między poszczególnymi sesjami do momentu zmiany lub zresetowania tych filtrów. Pola dat, liczbowe, wskaźników/współczynników oraz znakowe można filtrować na poziomie zestawu danych lub na poszczególnych kartach.

Przykład

Sieć handlowa chce rozszerzyć działalność na nowe rynki w obszarze miasta Chicago. Badania rynkowe pokazały, że najważniejszymi klientami sieci są kobiety w wieku od 30 do 45 lat mieszkające w gospodarstwach domowych, w których przychód wynosi co najmniej 75 000 USD. Na podstawie tych informacji analityk rynku musi określić docelowy obszar rozszerzenia działalności.

Analityk zebrał z bloków spisowych miasta Chicago dane dotyczące łącznej liczby ludności, populacji kobiet w interesującym przedziale wiekowym oraz mediany przychodu gospodarstw domowych. Analityk określa wartość nowego pola, obliczając odsetek kobiet w wieku od 30 do 45 lat w całej populacji. Po zakończeniu tych czynności przygotowawczych analityk jest gotowy do zastosowania filtrów i odnalezienia bloków spisowych spełniających kryteria badań rynkowych.

Pierwszy filtr jest stosowany do obliczonego pola. Po zbadaniu rozkładu danych analityk decyduje się na skonfigurowanie wartości progowej odsetka kobiet w wieku od 30 do 45 lat na 20 procent. Drugi filtr jest tworzony dla mediany przychodu gospodarstwa domowego, której dolny limit powinien według badań rynkowych wynosić 75 000 USD.

W kilku etapach analityk zawęził dane do 18 bloków spisowych, które uznał za najlepsze lokalizacje dla nowych sklepów. Analityk może teraz znaleźć ostateczną lokalizację, porównując wyniki analizy z informacjami o podziale na strefy zagospodarowania przestrzennego i możliwych do wynajęcia powierzchniach handlowych.

Przefiltrowane dane obejmują 18 bloków spisowych.

Typy filtrów

Filtr atrybutów można zastosować do pełnego zestawu danych albo do jednej karty. Do jednego zestawu danych i karty można zastosować wiele filtrów. Jeśli do tych samych danych stosowanych jest wiele filtrów, są one traktowane tak, jakby były połączone klauzulą AND, co oznacza, że wyświetlane są tylko obiekty zgodne ze wszystkimi filtrami.

Filtr zestawu danych

Filtr zestawu danych jest stosowany do pola z panelu danych i jest odzwierciedlany na wszystkich kartach, na których używany jest ten zestaw danych, niezależnie od tego, czy filtrowane pole jest wyświetlane na karcie.

Aby utworzyć filtr zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Na panelu danych umieść wskaźnik myszy nad polem, które ma być filtrowane.
 2. Obok pola kliknij przycisk Filtr zestawu danych Filtr zestawu danych.
  Dostęp do przycisku Filtr zestawu danych można uzyskać na panelu danych.
 3. Dostosuj filtr, aby dołączyć dane, które mają być wyświetlane na kartach.
 4. Kliknij przycisk Zastosuj.
 5. Zostaną zaktualizowane wszystkie karty z tego samego zestawu danych, aby odzwierciedlić ustawienia filtru.

Filtr kart

Filtr karty jest stosowany wyłącznie do danych wyświetlanych na jednej karcie. Z tego względu filtrów karty można używać do porównywania w obrębie zestawu danych poprzez utworzenie osobnych widoków tych samych danych.

Po zastosowaniu filtru karty, do przycisku Filtr karty Filtr kart zostanie dodana liczba informująca o liczbie filtrów na karcie. Wynikowy zestaw danych Wyniki także zostanie dodany do panelu danych z zastosowanym do niego tym samym filtrem na poziomie zestawu danych. Jeśli przy użyciu wynikowego zestawu danych są tworzone nowe karty, wówczas wszystkie te karty będą odnosiły się do filtru wynikowego zestawu danych, a filtr karty zostanie usunięty z oryginalnej karty. Ponieważ oryginalna karta także odnosi się do wynikowego zestawu danych, wyświetlane dane nie zostaną zmodyfikowane.

Aby utworzyć filtr karty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij kartę, którą chcesz filtrować, aby ją aktywować.
 2. Kliknij przycisk Filtr kart Filtr kart.
  Dostęp do przycisku Filtr karty można uzyskać na pasku narzędziowym

  Zostanie otwarty panel Filtry karty.

 3. Z listy wybierz pole, które chcesz przefiltrować.
  Notatka:

  Jeśli istnieje już filtr danej karty, zostanie wyświetlony w panelu Filtry karty. Nowy filtr można utworzyć, klikając opcję Nowy filtr przed wybraniem pola, według którego dane mają być filtrowane.

 4. Dostosuj filtr, aby dołączyć dane, które mają być wyświetlane na kartach.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.
 6. Zostanie zaktualizowana tylko karta bieżąca, aby odzwierciedlić ustawienia filtru.

Filtrowanie pola liczbowego bądź pola wskaźnika/współczynnika

Liczby i wskaźniki/współczynniki to dane ciągłe, które są filtrowane przez zmianę zakresu wyświetlanych wartości. Podczas filtrowania pola liczbowego lub pola wskaźnika/współczynnika wyświetlany jest histogram z suwakiem znajdującym się w jego dolnej części. W histogramie wartości pola są agregowane w koszach o równym przedziale i wyświetlane są częstotliwości występowania wartości w poszczególnych koszach. Histogram pozwala sprawdzić ilość danych dołączanych lub wykluczanych za pomocą filtru.

Należy dopasować suwak dolnej i górnej granicy zakresu lub klikać węzły i wprowadzać nowe wartości.

Filtrowanie zakresu pola liczbowego

Filtrowanie pola znakowego

Pola znakowe zawierają teksty lub, w niektórych przypadkach, odrębne wartości liczbowe (na przykład kod pocztowy lepiej jest sklasyfikować jako ciąg znakowy niż liczbę). Filtrując pole znakowe, należy wybrać lub anulować wybór unikalnych wartości, które mają być wyświetlane bądź wykluczone. Do wybrania lub anulowania wyboru wartości w filtrze ciągów znakowych można stosować następujące metody:

 • Wybierz wszystkie — włączanie lub wyłączanie pola Wybierz wszystkie w celu wybrania lub anulowania wyboru wszystkich wartości w filtrze.
 • Kliknięcie — włączanie lub wyłączanie poszczególnych wartości w filtrze. Tylko klikane pola będą wybierane lub ich wybór będzie anulowany.
 • Shift + kliknięcie — włączanie lub wyłączanie wielu wartości. Wybierane będą wszystkie pola, które znajdują się między dwiema klikniętymi pozycjami.

Notatka:

Metoda Shift + kliknięcie może być stosowana jedynie w przypadku pól zawierających mniej niż 500 unikalnych wartości.

Filtrowanie wartości pola znakowego

Filtrowanie pola daty/czasu

Pole daty/czasu zawiera dane czasowe. Następujące opcje są dostępne w zależności od tego, czy pole daty/czasu zawiera tylko daty, tylko czas lub daty i czas:

 • Tylko daty — zmień zakres dat za pomocą przycisku kalendarza, wybierając datę początkową i końcową, odpowiednio ustawiając suwak lub wpisując datę bezpośrednio w filtrze.
 • Tylko czas — zmień zakres czasu za pomocą przycisku zegara, wybierając czas początkowy i końcowy lub wpisując datę bezpośrednio w filtrze.
 • Daty i czas — zmień zakres dat/czasu za pomocą przycisków kalendarza i zegara, wybierając datę i godzinę początkową i końcową lub wpisując daty i czas bezpośrednio w filtrze.
Wskazówka:

Filtr zaawansowany może być używany do uwzględniania funkcji daty, takich jak DATEDIF() lub NOW(), w filtrze. Temat Tworzenie filtrów zaawansowanych zawiera przykłady wyrażeń, w których używane są daty i inne funkcje.

Filtrowanie zakresu pola daty/czasu

Pole daty/czasu zawiera również pola podrzędne, takie jak Year i Month, które są zapisywane i filtrowane jako pola znakowe.

Usuwanie lub aktualizowanie filtru

Filtry atrybutów udostępniają konkretny widok danych i nie wprowadzają zmian do danych bazowych. Dlatego można filtry edytować lub usuwać, jeśli nie są potrzebne.

Wskazówka:

Jeśli planowane jest częste aktualizowanie filtru, zamiast zwykłego filtru atrybutów można użyć filtru krzyżowego, widżetu Filtr lub widżetu Filtr czasowy.

Aktualizowanie filtru zestawu danych

Aby zaktualizować filtr zestawu danych, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij aktywny przycisk Filtr zestawu danych Filtr zestawu danych.
 2. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Zmień wartości filtru i kliknij przycisk Zastosuj, aby zaktualizować filtr.
  • Kliknij przycisk Usuń filtr Usuń filtr, aby usunąć filtr. Aby usunąć filtr, można także zaznaczyć wszystkie wartości filtru i kliknąć przycisk Zastosuj.

Aktualizowanie filtru karty

Aby zaktualizować filtr karty, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij aktywny przycisk Filtr karty Filtr kart.
 2. Kliknij filtr, który ma zostać zaktualizowany.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Zmień wartości filtru i kliknij przycisk Zastosuj, aby zaktualizować filtr.
  • Kliknij przycisk Usuń filtr Usuń filtr, aby usunąć filtr. Aby usunąć filtr, można także zaznaczyć wszystkie wartości filtru i kliknąć przycisk Zastosuj.

Filtrowanie według wartości n

Notatka:

Filtry z n wartościami od góry i dołu są teraz dostępne na filtrach kart dla diagramów słupkowych, kolumnowych, bąbelkowych, pierścieniowych i liniowych. Jeśli zostanie zastosowany filtr według wartości n, a następnie użytkownik przełączy się do nieobsługiwanej wizualizacji, filtr ten zostanie usunięty.

Filtrowanie przy użyciu wartości n umożliwia wybranie górnych lub dolnych wartości na diagramie na podstawie kategorii i statystyki sumarycznej.

Aby filtrować przy użyciu wartości n, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Filtr kart Filtr kart na obsługiwanym typie diagramów.
 2. Kliknij kartę Wartości n.
 3. Wybierz opcję Pokaż n wartości od góry lub Pokaż n wartości od dołu.
 4. Użyj menu, aby wybrać wartość n, lub wpisz liczbę w polu tekstowym.
 5. Kliknij przycisk Zastosuj.

Filtry krzyżowe

Filtry krzyżowe pozwalają na filtrowanie danych na podstawie wyboru dokonanego na innej karcie. Jeśli na karcie aktywowany jest przycisk Włącz filtry krzyżowe Włącz filtry krzyżowe, do karty tej zostanie zastosowany filtr za każdym razem, gdy dokonany zostanie zgodny wybór. Aby wybór był zgodny, karta z filtrem i karta z wyborem muszą korzystać z tego samego zestawu danych.

Filtry krzyżowe można stosować do wszystkich diagramów i tabel. Jednakże w przypadku używania filtrów krzyżowych nie są obsługiwane wielomianowe linie trendu na diagramach punktowych.

Ograniczenia

Filtry krzyżowe nie są zgodne z wynikowymi zestawami danych utworzonymi za pomocą funkcji Bufor/Czasy przejazdu, Oblicz zagęszczenie, Oblicz współczynnik zagęszczenia, Znajdź najbliższe lub Znajdź średnią przestrzenną.

Filtry według wartości n i filtry krzyżowe nie są dostępne w przypadku pewnych zdalnych warstw obiektowych.

Jeśli filtr nie jest obsługiwany w danej warstwie, można skopiować warstwę do skoroszytu i zastosować filtr do kopii.

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: