Znajdź średnią przestrzenną

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcja Znajdź średnią przestrzenną oblicza środek geograficzny zbioru obiektów punktowych. Wynikiem jest pojedynczy obiekt punktowy (lub obiekty punktowe poszczególnych grup w zestawie danych) znajdujący się w środku geograficznym lub w środku koncentracji punktów.

Przykład

Analityk kryminalny analizuje lokalizacje przestępstw w oparciu o porę dnia, kiedy miały miejsce zdarzenia. Porównanie średniej przestrzennej przestępstw popełnianych w ciągu dnia z przestępstwami, do których dochodzi w nocy, umożliwia policji skuteczniejszą alokację swoich zasobów.

Używanie funkcji Znajdź średnią przestrzenną

Funkcję Znajdź średnią przestrzenną można uruchamiać na mapach z warstwami punktowymi.

Aby użyć funkcji Znajdź średnią przestrzenną wykonaj następujące czynności:

  1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
  2. Kliknij przycisk Działanie, a następnie wybierz opcję Znajdź średnią przestrzenną.
  3. W polu Wybierz warstwę wybierz warstwę, dla której ma zostać obliczona średnia przestrzenna.
  4. Rozwiń Opcje dodatkowe i w razie potrzeby wprowadź odpowiednie wartości parametrów Waga, Grupuj według i Dodaj statystyki do podsumowania.
  5. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Wybierz warstwę umożliwia wybór zestawu danych, dla którego ma zostać obliczona średnia przestrzenna. W menu rozwijanym dostępne są tylko obiekty punktowe.

Można rozwinąć Opcje dodatkowe, aby wyświetlić parametry Waga, Grupuj według i Dodaj statystyki do podsumowania. Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych parametrów, w tym ich wartości domyślne:

ParametrOpisWartość domyślna

Waga

Pole liczbowe zawierające wartość dla każdego obiektu, która jest używana do obliczania średniej ważonej na podstawie względnej ważności. Na przykład wagę sklepów w sieci handlowej można określać według sprzedaży ogółem.

Brak. Średnia przestrzenna jest określana tylko na podstawie lokalizacji.

Grupuj według

Pole znakowe używane do grupowania obiektów pod kątem osobnych obliczeń średniej przestrzennej na podstawie wspólnych wartości. Osobna średnia przestrzenna jest obliczana dla każdej wartości w polu. Na przykład obserwacje przyrody w parku narodowym można grupować według gatunków, aby określić optymalne lokalizacje punktów widokowych.

Brak. Średnia przestrzenna jest obliczana dla wszystkich obiektów.

Dodaj statystyki do podsumowania

Jedno lub więcej pól liczbowych, wskaźnika/współczynnika lub znakowych używanych do obliczania statystyk sumarycznych dla zestawu danych. Dla pól liczbowych i wskaźnika/współczynnika można obliczyć sumę, minimum, maksimum, średnią i tryb. Dla pól znakowych można obliczyć tryb.

Jeśli używane jest pole Grupuj według, statystyki sumaryczne są obliczane oddzielnie dla każdej grupy.

Brak. Liczba obiektów jest uwzględniona w wynikowym zestawie danych.

Ograniczenia

Filtry krzyżowe nie są zgodne z wynikowymi zestawami danych utworzonymi przez to narzędzie. Jeśli chcesz dodać filtr krzyżowy do nieobsługiwanej karty, możesz skopiować zestaw danych do skoroszytu i zastosować filtr krzyżowy do kart utworzonych w wyniku tej operacji kopiowania.

To narzędzie nie jest obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu z platformami Google BigQuery, Snowflake oraz platformami bazy danych, które nie są od razu gotowe do użycia.

Produkt Google BigQuery nie obsługuje obliczeń trybów.