Oblicz wskaźnik Z

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Wskaźnik Z informuje, o ile odchyleń standardowych poszczególne wartości danych różnią się od wartości średniej. Wskaźnik Z równy zero oznacza, że wartość danych jest dokładnie równa wartości średniej. Wskaźniki Z są przydatne do analizowania wartości liczbowych w kontekście reszty pola.

Więcej informacji na temat wskaźników z można znaleźć w sekcji Co to jest wskaźnik Z? Co to jest wartość p?

Przykład

Analityk GIS instytucji pozarządowej bada ognisko choroby. Obszary, w których koncentrują się ogniska, można określić za pomocą narzędzia Oblicz wskaźnik Z.

Korzystanie z funkcji Oblicz wskaźnik Z

Aby uruchomić funkcję analityczną Oblicz wskaźnik Z, wykonaj następujące czynności:

 1. Utwórz mapę, diagram lub tabelę, korzystając z zestawu danych, dla którego ma być obliczony wskaźnik Z.
 2. Kliknij przycisk Działanie Działanie.
 3. Wykonaj jedną z następujących operacji:
  • Jeśli karta jest diagramem lub tabelą, kliknij pytanie Jaki jest rozkład? na panelu Analizy.
  • Jeśli karta jest mapą, kliknij kartę Znajdź odpowiedzi i pytanie Jaki jest rozkład?
 4. Kliknij opcję Oblicz wskaźnik Z.
 5. W polu Wybierz warstwę wybierz zestaw danych, dla którego ma być obliczony wskaźnik Z.
 6. W polu Wybierz pole liczbowe wybierz pole, które ma zostać użyte do obliczenia wskaźnika Z. Pole musi być polem typu liczbowego lub wskaźnika/współczynnika.
 7. W razie potrzeby rozwiń listę Opcje dodatkowe i wprowadź wartości Średnia oraz Odchylenie standardowe. Jeśli wartości te nie zostaną wprowadzone, średnia i odchylenie standardowe zostaną obliczone automatycznie.
 8. W polu Nazwa pola wynikowego, wprowadź nazwę nowego pola.
 9. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwagi dotyczące korzystania

Narzędzie Oblicz wskaźnik Z można znaleźć za pomocą przycisku Działanie Działanie w obszarze Jaki jest rozkład? na karcie Znajdź odpowiedzi. Warstwą wejściową może być warstwa punktowa, liniowa lub powierzchniowa.

Wskaźnik Z można obliczać tylko dla pól liczbowych. Pole liczbowe jest używane w równaniu (number-average)/standard_deviation.

Opcjonalnie można wprowadzić wartości średniej i odchylenia standardowego. Jeśli wartości te nie zostaną wprowadzone, średnia i odchylenie standardowe są obliczane automatycznie.

Narzędzie Oblicz wskaźnik Z dodaje nowe pole liczbowe do warstwy wejściowej. Nazwa pola jest automatycznie wypełniana na panelu narzędzia Oblicz wskaźnik Z, ale można ją zmienić przed uruchomieniem obliczenia.