Oblicz zagęszczenie

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Funkcja Oblicz zagęszczenie wykorzystuje wejściowe obiekty punktowe do obliczania mapy zagęszczenia w obszarze zainteresowania. Narzędzie Oblicz zagęszczenie korzysta z obliczeń narzędzia Gęstość skupień do tworzenia powierzchni gęstości na podstawie obiektów punktowych.

Przykłady

Zliczając ptaki, można obliczyć zagęszczenie gatunków. Wartości zagęszczenia można następnie porównać z danymi dotyczącymi pokrycia terenu w celu określenia, które siedliska są preferowane przez poszczególne gatunki.

Korzystanie z narzędzia Oblicz zagęszczenie

Funkcję Oblicz zagęszczenie można uruchamiać na mapach z warstwami punktowymi.

Aby uruchomić funkcję Oblicz zagęszczenie, wykonaj następujące czynności:

  1. W razie potrzeby kliknij kartę mapy, aby ją aktywować. Karta jest aktywna, gdy jest wyświetlany pasek narzędziowy i przycisk DziałanieDziałanie.
  2. Kliknij przycisk Działanie, a następnie wybierz opcję Oblicz zagęszczenie.
  3. W polu Wybierz warstwę punktową wybierz warstwę, dla której chcesz obliczyć zagęszczenie.
  4. Rozwiń pozycję Opcje dodatkowe i w razie potrzeby wprowadź wartości parametrów Waga, Promień wyszukiwania (przepustowość) oraz Rozmiar komórki. Więcej informacji można znaleźć w temacie Uwagi dotyczące korzystania.
  5. Kliknij przycisk Uruchom.

Uwagi dotyczące korzystania

Parametr Wybierz warstwę punktów umożliwia wybór zestawu danych do obliczania gęstości. W menu rozwijanym dostępne są tylko obiekty punktowe.

Rozwiń pozycję Opcje dodatkowe, aby wyświetlić parametry Waga, Promień wyszukiwania (przepustowość) oraz Rozmiar komórki. Poniższa tabela zawiera podsumowanie tych parametrów, w tym ich wartości domyślne:

ParametrOpisWartość domyślna

Waga

Pole oznaczające wartość każdego obiektu. Jeśli na przykład istnieje zestaw danych lokalizacji punktów sprzedaży detalicznej, który zawiera pole reprezentujące przychód, można użyć pola przychodów jako parametru wagi, aby utworzyć powierzchnię gęstości na podstawie kwot sprzedaży zamiast lokalizacji.

Do wszystkich obiektów zostanie przypisana waga 1 (innymi słowy powierzchnia gęstości zostanie utworzona wyłącznie na podstawie lokalizacji obiektów).

Promień wyszukiwania (przepustowość)

Odległość (w milach, stopach, kilometrach lub metrach) używana do wyszukiwania obiektów wejściowych znajdujących się w tym samym sąsiedztwie co obiekt centralny.

Odpowiednia odległość wyszukiwania jest obliczana dla wejściowego zestawu danych przy użyciu wzoru korzystającego z zasady Silvermana.

Rozmiar komórki

Wielkość obiektów wynikowych, które utworzą powierzchnię gęstości.

Odpowiedni rozmiar komórki zostanie obliczony dla wejściowego zestawu danych na podstawie zasięgu zestawu danych oraz liczby obiektów.

Styl wynikowego zestawu danych zostanie ustalony z użyciem opcji Liczności i ilości (kolor) i domyślnej klasyfikacji równych przedziałów zawierającej 10 klas.

Przycisk Odwróć kartę Odwróć kartę jest używany do wyświetlania informacji znajdujących się na tylnej stronie karty, w tym wartości promienia wyszukiwania i przepustowości.

Ograniczenia

Wejściowy zestaw danych musi zawierać obiekty punktowe.

Filtry krzyżowe nie są zgodne z wynikowymi zestawami danych utworzonymi przez to narzędzie. Jeśli chcesz dodać filtr krzyżowy do nieobsługiwanej karty, możesz skopiować zestaw danych do skoroszytu i zastosować filtr krzyżowy do kart utworzonych w wyniku tej operacji kopiowania.

To narzędzie nie jest obsługiwane w przypadku połączeń tylko do odczytu z platformami Google BigQuery, Snowflake oraz platformami bazy danych, które nie są od razu gotowe do użycia.

Sposób działania narzędzia Oblicz zagęszczenie

Narzędzie Oblicz zagęszczenie korzysta z obliczeń narzędzia Gęstość skupień do utworzenia powierzchni gęstości. Następujące sekcje zawierają opis obliczeń narzędzia Gęstość skupień, jak również domyślnych obliczeń parametrów Promień wyszukiwania (przepustowość) oraz Rozmiar komórki.

Gęstość skupień

Narzędzie Gęstość skupień oblicza gęstość obiektów w sąsiedztwie, które ma kształt okręgu otaczającego każdą komórkę danych wynikowych, za pomocą funkcji Gaussa. Pojęciowo gładka zakrzywiona powierzchnia jest dopasowywana do każdego punktu. Wartość powierzchni jest największa w lokalizacji punktu i zmniejsza się, gdy odległość od punktu rośnie, osiągając wartość zero, gdy odległość od punktu jest równa odległości wyszukiwania.

Powierzchnia otaczająca każdy obiekt

Numer jeden

Jeden z punktów w zestawie danych.

Numer dwa

Odległość równa promieniowi wyszukiwania (przepustowość).

Każda powierzchnia obejmuje również objętość. Objętość powierzchni jest równa parametrowi Waga poszczególnych obiektów lub wynosi 1, jeśli nie podano żadnej wartości. Waga decyduje o tym, ile razy punkt jest brany pod uwagę podczas obliczania gęstości.

Gęstość dla poszczególnych komórek jest obliczana przez dodanie wartości wszystkich powierzchni skupień, w których nakładają się one na centrum komórki wynikowej. Funkcja skupień jest oparta na funkcji skupień Quartic opisanej w podręczniku Silvermana (1986, 76).

Na podstawie powierzchni skupień do każdej komórki są dodawane wartości.

Następujący wzór służy do obliczania gęstości w lokalizacji (x,y):

Wzór na obliczanie gęstości

gdzie:

  • ρ = gęstość w lokalizacji (x,y).
  • r = promień wyszukiwania (przepustowość).
  • i = 1, ..., n punktów wejściowych. Uwzględniane są wyłącznie punkty w promieniu wyszukiwania lokalizacji (x,y).
  • Wi = waga punktu i. Jeśli pole wagi nie zostanie podane, wartość wagi wyniesie 1 dla wszystkich punktów.
  • di = odległość między punktem i i lokalizacją (x,y). Odległość musi być krótsza niż promień wyszukiwania.

Promień wyszukiwania (przepustowość)

Domyślny promień wyszukiwania stosuje do danych algorytm oparty zarówno na zakresie danych, jak i zagęszczeniu punktów. W polu Promień wyszukiwania (przepustowość) jest wyświetlana wartość pusta, ponieważ domyślny promień zostanie obliczony dopiero po rozpoczęciu analizy. Jeśli pole Promień wyszukiwania (przepustowość) pozostanie puste, będzie stosowany promień domyślny.

W przypadku ustawienia własnego promienia wyszukiwania należy pamiętać, że im jest on większy, tym bardziej uogólniony jest wzorzec. Przy mniejszym promieniu wyszukiwania pokazywanych jest więcej lokalnych odchyleń, ale może brakować szerszego obrazu.

Rozmiar komórki

Jeśli nie podano wielkości komórki, zostanie ona obliczona na podstawie wzorów opisanych w podręczniku Hengla (2006). Wzory są zależne od zestawu danych i wybierane na podstawie liczby obiektów oraz zakresu lub skali wejściowego zestawu danych w celu zoptymalizowania zarówno wydajności, jak i rozdzielczości wynikowej.

Obliczenia odległości

Narzędzie Oblicz zagęszczenie może działać, korzystając z układu współrzędnych odwzorowanych (dane odwzorowane) lub geograficznego układu współrzędnych (dane nieodwzorowane). W przypadku używania danych odwzorowanych obliczana jest odległość euklidesowa (odległość w linii prostej mierzona na powierzchni płaskiej). W przypadku używania danych nieodwzorowanych obliczana jest odległość geodezyjna (linia narysowana na kuli reprezentująca krzywiznę ziemi). Obliczanie odległości geodezyjnej jest wykonywane z użyciem wzoru Haversina.

Odniesienia

Silverman, B. W. 1986. Density Estimation for Statistics and Data Analysis. Monografie na temat statystyki i prawdopodobieństwa stosowanego. New York: Springer.

Hengl, Tomislav. 2006. „Finding the right pixel size”. Computers & Geosciences, 32, nr 9 (listopad): 1283-1298. https://doi.org/10.1016/j.cageo.2005.11.008

Zasoby

Aby dowiedzieć się więcej, skorzystaj z następujących zasobów: