Ponowne uruchamianie analizy

Insights in ArcGIS Online
Insights in ArcGIS Enterprise
Insights Desktop

Aplikacja ArcGIS Insights automatycznie przechwytuje każdy etap analizy w widoku analizy na stronie skoroszytu. Etapy można udostępnić jako model, a następnie dodać do skoroszytu aplikacji Insights i uruchomić ponownie z użyciem tych samych lub innych danych.

Aktualizowanie strony

Jeśli analiza została już uruchomiona na stronie, można ją uruchomić ponownie w widoku analizy, aktualizując dane w modelu lub zmieniając parametry analizy przestrzennej.

Aby zaktualizować dane i ponownie uruchomić analizę na istniejącej stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. W razie potrzeby dodaj zestaw danych, którego chcesz użyć do ponownego uruchomienia analizy.
 2. Kliknij przycisk Widok Analizy Widok Analizy.

  Strona Insights zmieni się w celu pokazania etapów analizy w kolejności, zaczynając od zestawów danych używanych w analizie.

 3. Kliknij opcję Zaktualizuj w dymku zestawu danych do zaktualizowania.

  Zostanie wyświetlony panel Zastąp dane.

 4. Zaktualizuj parametr Wybierz zestaw danych w celu użycia nowego zestawu danych. Jeśli to konieczne, w sekcji parametru Zastąp pola zaktualizuj pole zamienne dla każdego oryginalnego pola.
 5. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Zostanie uruchomiona analiza ze zaktualizowanym zestawem danych.

 6. W razie potrzeby zaktualizuj pozostałe zestawy danych.
 7. Aby wrócić do kart, kliknij przycisk Widok Strona Widok Strona.

Aby zaktualizować parametry i ponownie uruchomić analizę na istniejącej stronie, wykonaj następujące czynności:

 1. Jeśli bieżącym widokiem nie jest widok analizy, kliknij przycisk Widok Analizy Widok Analizy.
 2. Kliknij etap w modelu, który reprezentuje funkcję analizy przestrzennej, na przykład Agregacja przestrzenna.

  Obok etapu w modelu pojawi się boczny pasek narzędziowy.

 3. Kliknij przycisk Edytuj Edycja.

  Zostanie wyświetlony panel. Dla analizy przestrzennej nie można wybrać innej warstwy mapy, jednak można dostosować inne parametry.

 4. Zmień parametry zgodnie z potrzebami.
 5. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Analiza zostanie uruchomiona, a poprzednie wyniki na panelu danych zostaną zastąpione.

 6. Aby wyświetlić zaktualizowaną mapę na stronie, kliknij przycisk Widok Strony Widok Strona.

Uruchamianie modelu

Aby użyć udostępnionego modelu, dodaj model do swojej strony razem z danymi, które mają zostać użyte w analizie.

Notatka:

Jeśli model nie został utworzony przez użytkownika, właściciel modelu musi udostępnić element modelu użytkownikowi, aby mógł on go użyć.

Uruchamianie modelu z otwartego skoroszytu

Aby uruchomić model w otwartym skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Dodaj do strony Dodaj do strony, aby otworzyć okno Dodaj do strony.
 2. W razie potrzeby wybierz dane.
 3. W obszarze Dodaj do strony kliknij kartę Modele Modele.
 4. Aby dodać własny model lub model z instytucji, wykonaj następujące czynności:
  1. Kliknij kartę swojej instytucji.
  2. W razie potrzeby użyj menu do przełączenia się między kartami Moje zasoby, Moje grupy i Moja instytucja.
   Z menu wybierz zasób, który chcesz wyświetlić.
   Wskazówka:

   Jeśli nie wiesz, gdzie znaleźć model, wybierz pozycję Moja instytucja. Wszystkie modele z Twoich zasobów i grup są także dostępne w obszarze Moja instytucja.

   Na panelu zawartości zostaną wyświetlone dostępne modele.

 5. Aby dodać udostępniony publicznie model z usługi ArcGIS Online, wykonaj następujące czynności:
  Notatka:

  Aby uzyskać dostęp do zasobów publicznych usługi ArcGIS Online z aplikacji Insights in ArcGIS Online, niezbędne jest prawo do wyszukiwania zasobów spoza instytucji.

  1. Kliknij kartę Dane publiczne ArcGIS.
  2. W razie potrzeby za pomocą menu przełącz się między kartami Zasoby publiczne i Grupy publiczne.

   Na panelu zawartości zostaną wyświetlone dostępne modele.

 6. Aby wyświetlić na liście więcej informacji o modelu, na przykład opis, kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
 7. Wybierz model i kliknij opcję Dodaj.

  Do strony zostają dodane karty zastępcze w miejsce kart z oryginalnej strony.

  Notatka:

  Ta procedura wykonywania zadań zakłada użycie widoku Strona Widok Strona. Jeśli wolisz użycie widoku Analiza Widok Analizy, wykonaj etapy przedstawione w sekcji Aktualizowanie strony.

 8. Kliknij nazwę jednego z zestawu danych na karcie zastępczej.

  Zostanie wyświetlony panel Zestaw danych.

 9. Zaktualizuj parametr Wybierz zestaw danych w celu użycia nowego zestawu danych. Jeśli to konieczne, w sekcji parametru Zastąp pola zaktualizuj pole zamienne dla każdego oryginalnego pola.
 10. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Zostanie uruchomiona analiza ze zaktualizowanym zestawem danych.

 11. W razie potrzeby zaktualizuj pozostałe zestawy danych.

Uruchamianie modelu w nowym skoroszycie

Aby uruchomić model w nowym skoroszycie, wykonaj następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację Insights i zaloguj się, aby uzyskać dostęp do strony głównej.
 2. Kliknij kartę Modele Modele.
 3. Znajdź model, który chcesz otworzyć. W razie potrzeby użyj paska wyszukiwania, przycisku filtrowania Filtr, przycisku Wyświetl elementy Wyświetl elementy lub przycisku Sortuj Sortuj.
 4. Kliknij nazwę modelu.

  Zostanie utworzony nowy skoroszyt, a następnie zostanie otwarte okno Dodaj do strony z wybranym modelem.

 5. Kliknij kartę Dane.
 6. Wybierz dane, których chcesz użyć w modelu, a następnie kliknij przycisk Dodaj.

  Do strony zostają dodane karty zastępcze w miejsce kart z oryginalnej strony.

  Notatka:

  Ta procedura wykonywania zadań zakłada użycie widoku Strona Widok Strona. Jeśli wolisz użycie widoku Analiza Widok Analizy, wykonaj etapy przedstawione w sekcji Aktualizowanie strony.

 7. Kliknij nazwę jednego z zestawu danych na karcie zastępczej.

  Zostanie wyświetlony panel Zestaw danych.

 8. Zaktualizuj parametr Wybierz zestaw danych w celu użycia nowego zestawu danych. Jeśli to konieczne, w sekcji parametru Zastąp pola zaktualizuj pole zamienne dla każdego oryginalnego pola.
 9. Kliknij przycisk Update (Aktualizuj).

  Zostanie uruchomiona analiza ze zaktualizowanym zestawem danych.

 10. W razie potrzeby zaktualizuj pozostałe zestawy danych.

Przykład modelu

Poniżej znajduje się widok strony analizy tygodniowej sprzedaży według sklepów z wynikami przedstawionymi w postaci diagramu słupkowego i mapy z symbolami stopniowanymi.

Widok strony analizy zawierający sprzedaż agregowaną na diagramie słupkowym i na mapie

Poniżej znajduje się model analizy w widoku analizy:

Model przedstawiający działanie analizy

Ten model pokazuje etapy tworzenia wyników przedstawionych w widoku strony:

1

Dodaj dwa zestawy danych do strony.

2

Włącz lokalizację w pierwszym zestawie danych.

3

Odfiltruj pierwszy zestaw danych.

4

Agreguj przestrzenie pierwszy zestaw danych przy użyciu drugiego zestawu danych.

5

Zagreguj dane przy użyciu atrybutów, aby utworzyć diagram łączony.

6

Nadaj styl mapie zgodnie z wybranym polem. Ta operacja jest wykonywana automatycznie podczas tworzenia mapy.