Typy użytkowników, role i uprawnienia

Instytucje mogą wykorzystywać, tworzyć i udostępniać szeroki zakres zasobów geograficznych, w tym mapy, sceny, aplikacje i warstwy. Możliwość uzyskiwania dostępu do zasobów przez poszczególnych członków instytucji i pracy z tymi zasoby na różne sposoby zależy od uprawnień, które przypisano im w instytucji. Typy użytkowników umożliwiają instytucjom sterowanie zakresem uprawnień, które można przypisywać członkom za pośrednictwem ról.

Typy użytkowników

Instytucje przypisują typy użytkowników do członków na podstawie ich potrzeb i wymagań. Typy użytkowników są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji. Typ użytkownika definiuje uprawnienia, które można nadać członkowi za pośrednictwem roli domyślnej lub niestandardowej. Każdy typ użytkownika obejmuje również dostęp do konkretnych aplikacji.

Dostępne są następujące typy użytkowników:

 • Viewer — użytkownicy typu Viewers mogą wyświetlać elementy, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS i mają dostęp do wyboru aplikacji. Ten typ użytkownika jest doskonały dla członków instytucji, którzy muszą wyświetlać zasoby ArcGIS w bezpiecznym środowisku. Użytkownicy typu Viewers nie mogą tworzyć, edytować, udostępniać ani analizować elementów i danych.
 • Editor — użytkownicy typu Editors mogą wyświetlać i edytować dane w aplikacjach i na mapach ArcGIS, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS. Ten typ użytkownika jest doskonały dla użytkowników, którzy muszą uzyskiwać dostęp do udostępnionych im danych i je edytować. Obejmuje dostęp do wyboru aplikacji. Typu użytkownika Editor można również używać w przypadku niestandardowych aplikacji do edycji utworzonych przez klientów lub partnerów biznesowych Esri. Użytkownicy typu Editors nie mogą analizować, tworzyć ani udostępniać elementów i danych.
 • Mobile Worker — użytkownicy typu Mobile Workers mogą wyświetlać i edytować dane, które zostały im udostępnione przez innych użytkowników ArcGIS i mają dostęp do wyboru aplikacji. Ten typ użytkownika jest doskonały dla użytkowników, którzy korzystają z zasobów systemu ArcGIS głównie za pośrednictwem aplikacji terenowych. Pozwala on użytkownikom mobilnym na wyświetlanie i edycję danych bezpośrednio w usłudze ArcGIS Online lub w aplikacjach terenowych, udostępnianie ich lokalizacji i rejestrowanie ścieżek lokalizacji, a także zbieranie i edycję danych w terenie. Użytkownicy typu Mobile Workers nie mogą analizować, tworzyć ani udostępniać elementów i danych.
 • Creator — użytkownicy typu Creators mogą tworzyć i edytować zasoby, takie jak mapy i aplikacje, wykonywać analizy przestrzenne przy użyciu narzędzi analitycznych usługi ArcGIS Online, zbierać dane oraz wspólnie tworzyć i udostępniać zasoby do użytku w aplikacjach. Użytkownicy typu Creator mają dostęp do wyboru aplikacji, mogą wyświetlać zasoby utworzone przez członków innych instytucji i administrować użytkownikami oraz zasobami w instytucji. Typ użytkownika Creator to dobry wybór dla specjalistów GIS, menedżerów zasobów, dziennikarzy danych i innych twórców zasobów i ich współpracowników. Użytkownicy typu
 • GIS ProfessionalGIS Professionals mogą budować zaawansowane mapy 2D i 3D, wizualizacje i analizy przy użyciu aplikacji ArcGIS Pro (Basic, Standard lub Advanced), jak również używać usługi ArcGIS Online do tworzenia, edytowania, wspólnego budowania i udostępniania zasobów do użytku w aplikacjach. GIS Professionals mogą także administrować użytkownikami i zasobami w instytucji. Ten typ użytkownika jest dobrym wyborem dla analityków GIS, geoprogramistów, kartografów i innych specjalistów GIS. Typ użytkownika GIS Professional można przypisać na następujących trzech poziomach, które odpowiadają trzem poziomom licencji aplikacji ArcGIS Pro:
  • GIS Professional Basic — typ użytkownika GIS Professional Basic obejmuje aplikację ArcGIS Pro Basic zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map oraz interaktywnej wizualizacji.
  • GIS Professional Standard — typ użytkownika GIS Professional Standard obejmuje aplikację ArcGIS Pro Standard zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map, interaktywnej wizualizacji, edytowania przez wielu użytkowników oraz zaawansowanego zarządzania danymi.
  • GIS Professional Advanced — typ użytkownika GIS Professional Advanced obejmuje aplikację ArcGIS Pro Advanced zapewniającą narzędzia i środowisko do tworzenia map, interaktywnej wizualizacji, edytowania przez wielu użytkowników, zaawansowanego zarządzania danymi, zaawansowanej analizy, kartografii wysokiej klasy oraz zarządzania obszernymi bazami danych.
 • Insights Analyst — aplikacja Insights Analysts oferuje wszystkie funkcje niezbędne do korzystania z aplikacji ArcGIS Insights, pozwalając m.in na tworzenie i udostępnianie zasobów oraz przeprowadzanie analiz. Ten typ użytkownika obejmuje licencję aplikacji Insights. Jest on przeznaczony dla osób, które w swojej codziennej pracy używają głównie aplikacji Insights i mogą stanąć przed koniecznością wykonywania zadań administracyjnych w instytucji, ale nie potrzebują dostępu do innych aplikacji ArcGIS. Aby dowiedzieć się więcej o typach użytkowników, zapoznaj się z tematem Licencjonowanie w dokumentacji aplikacji Insights.
 • Storyteller — typ użytkownika Storyteller może tworzyć narracje za pomocą aplikacji ArcGIS StoryMaps. Użytkownik typu Storytellers może zalogować się do aplikacji ArcGIS StoryMaps i tworzyć narracje z użyciem zasobów, takich jak mapy, sceny i aplikacje utworzone oraz udostępnione przez innych członków własnej instytucji. Typ użytkownika Storytellers może również podczas tworzenia narracji tworzyć na bieżąco osadzone mapy przy użyciu funkcji map ekspresowych. Ten typ użytkownika obejmuje licencję aplikacji ArcGIS StoryMaps.
Notatka:

Aplikacje, których nie obejmuje przypisany typ użytkownika, można licencjonować i przypisywać zgodnie z potrzebami do konkretnych członków jako licencje aplikacji dodatkowych. Na przykład aplikacje ArcGIS Business Analyst oraz ArcGIS Insights można zakupić i przypisać do członków o typie użytkownika Creator lub GIS Professional.

Przykłady typów użytkowników

Poniższe przykłady ilustrują sposób, w jaki typy użytkowników można zastosować w instytucji:

 • Twórca zasobów, do którego przypisano typ użytkownika Creator tworzy aplikację umożliwiającą wybór miejsca i udostępnia ją grupie użytkowników w instytucji. Ta aplikacja umożliwia użytkownikom wybranie określonego miejsca i wyświetlenie informacji o jego atrybutach. Informacje te powinny być dostępne tylko dla pracowników. Członek o przypisanym typie użytkownika Viewer może dołączyć do grupy, jak również wyświetlać aplikację i używać jej.
 • Edytujący dane, któremu przypisano typ użytkownika Editor, przegląda i czyści dane przesłane przez użytkowników publicznych za pomocą aplikacji konfigurowalnej Crowdsource Manager. Edytor danych może wyświetlać i aktualizować publiczne wpisy danych, aby przygotować je do publikacji i analizy.
 • Specjalista GIS w instytucji zajmującej się leśnictwem otrzymuje zadanie utworzenia mapy rejestru drzew, z której będą korzystać technicy leśnicy. Specjaliście GIS jest przypisywany typ użytkownika GIS Professional Basic, który umożliwia mu tworzenie złożonych modeli danych, w tym podtypów i domen, za pomocą aplikacji ArcGIS Pro. Następnie publikuje on te dane w usłudze ArcGIS Online i tworzy mapę internetową, z której technicy leśnictwa mogą korzystać w aplikacji ArcGIS Field Maps. Po utworzeniu mapy internetowej specjalista GIS może przetestować jej funkcjonalność w aplikacji ArcGIS Field Maps oraz udostępnić ją odpowiedniej grupie. Każdy technik leśnik otrzymuje konto członka ArcGIS i jest mu przypisywany typ użytkownika Mobile Worker, dzięki czemu może logować się do aplikacji Field Maps, znajdować mapy internetowe i edytować dane zgodnie z potrzebami.

Role

Rola definiuje zestaw uprawnień przypisanych do członka. Uprawnienia są przypisywane do członków za pośrednictwem roli domyślnej lub roli niestandardowej. Role są przypisywane do członków, gdy są oni zapraszani do instytucji.

Jeśli nie ma pewności, jaka rola została Tobie przypisana lub jeśli chcesz uzyskać więcej informacji o swojej roli, kliknij przycisk Informacje o roli Informacje o roli w sekcji Rola w profilu.

Notatka:

Po dołączeniu członka rola może zostać zmieniona przez administratorów oraz osoby posiadające uprawnienia do zmiany ról członków. Zmiany dotyczące roli administratora mogą być wykonywane tylko przez administratorów.

Role domyślne

Usługa ArcGIS Online definiuje zestaw uprawnień dla następujących ról domyślnych:

Notatka:

Typ użytkownika członka definiuje role domyślne, które mogą być jemu przypisane. Poniżej wymieniono typy użytkowników zgodne z poszczególnymi rolami.

 • Przeglądający — przeglądanie elementów, takich jak mapy, aplikacje, dane demograficzne i warstwy analizy wysokościowej, które zostały udostępnione danemu członkowi. Dołączanie do grup, których właścicielem jest instytucja. Korzystanie z geokodowania, geowyszukiwania oraz analiz sieciowych (wyznaczanie tras i wskazówki dojazdu). Członkowie z przypisaną rolą Przeglądający nie mogą tworzyć ani udostępniać zasobów. Nie mogą też wykonywać analiz ani wzbogacać danych. Rola Przeglądający jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników.
 • Edytor danych — uprawnienia roli Przeglądający oraz możliwość edytowania obiektów udostępnionych przez innych użytkowników ArcGIS. Rola Edytor danych jest zgodna ze wszystkimi typami użytkowników z wyjątkiem typu Viewer.
 • Użytkownik — uprawnienia roli Edytujący dane oraz możliwość tworzenia grup i zasobów, używania map, aplikacji, warstw i narzędzi instytucji, a także dołączania do grup należących do instytucji. Członkowie z przypisaną rolą Użytkownik mogą również tworzyć mapy i aplikacje, edytować obiekty, dodawać elementy, udostępniać zasoby i tworzyć grupy. Rola Użytkownik jest zgodna z typami użytkowników Creator, GIS Professional, Storyteller i Insights Analyst.
 • Publikujący — uprawnienia roli Użytkownik oraz możliwość publikowania obiektów i kafli map w formie hostowanych warstw internetowych. Członkowie z przypisaną rolą Publikujący mogą również wykonywać analizy na warstwach map. Rola Publikujący jest zgodna z typami użytkowników Creator, GIS Professional, Storyteller i Insights Analyst.
 • Facylitator — uprawnienia publikującego oraz możliwość zapraszania do grup członków kooperacji partnerskiej. Obejmuje to uprawnienie do tworzenia grup kooperacji partnerskiej oraz zarządzanie tymi grupami, zapraszanie członków z innych instytucji do grup oraz tworzenie grup udostępnionych aktualizacji.
 • Administrator — uprawnienia roli Publikujący oraz uprawnienia do zarządzania instytucją i innymi użytkownikami. Instytucja musi mieć co najmniej jednego administratora. Nie ma jednak żadnego limitu dotyczącego maksymalnej liczby ról Administrator, które można przypisać w ramach instytucji. Zaleca się, aby instytucja miała co najmniej dwóch administratorów, jednak należy ograniczyć tę rolę do użytkowników, którzy wymagają powiązanych z nią dodatkowych uprawnień. Rola Administrator jest zgodna z typami użytkowników Creator, GIS Professional, Storyteller i Insights Analyst.
Wskazówka:

Chociaż domyślne role Przeglądający i Edytor danych nie obsługują dołączania do grup należących do instytucji zewnętrznych, członkowi można przypisać uprawnienie Przystępowanie do grup zewnętrznych za pośrednictwem roli niestandardowej utworzonej na podstawie dowolnej z tych ról domyślnych.

Niestandardowe role

Role domyślne w instytucji można dostosować, definiując bardziej szczegółowe zestawy uprawnień przez utworzenie ról niestandardowych. Na przykład w instytucji może wystąpić potrzeba przypisania niektórym członkom tych samych uprawnień, które ma domyślna rola Publikujący, ale bez zezwolenia na korzystanie z wzbogacania danych przestrzennych. W tym celu można utworzyć rolę niestandardową w oparciu o domyślną rolę Publikujący, wyłączyć uprawnienia do wzbogacania danych przestrzennych i nadać roli niestandardowej nazwę Publikujący bez wzbogacania danych przestrzennych lub podobną.

Tylko administratorzy domyślni oraz osoby, którym przypisano niestandardową rolę administratora z uprawnieniami pełniącego role członków, mogą tworzyć i modyfikować role niestandardowe. Administratorzy tacy mogą konfigurować role niestandardowe na podstawie dowolnej kombinacji dostępnych uprawnień ogólnych i administracyjnych. Administratorzy przy tworzeniu roli niestandardowej mogą wspomóc się jednym z dostępnych predefiniowanych szablonów zawierających uprawnienia dla najczęstszych procedur wykonywania zadań, takich jak praca z danymi lub tworzenie zasobów. Szablonów można używać bez wprowadzania zmian w ich konfiguracji lub można je dostosować do potrzeb, dodając lub usuwając uprawnienia. Po utworzeniu roli niestandardowej dowolny członek instytucji mający uprawnienia do zmiany ról może przypisać tę rolę do członków. Aby uzyskać informacje na temat uprawnień nadawanych przez rolę niestandardową, kliknij przycisk Informacje o roli w swoim profilu.

Do zarządzania ustawieniami instytucji można utworzyć role niestandardowe zawierające uprawnienia administracyjne. Pozwala to administratorom na delegowanie określonego zestawu zadań administracyjnych użytkownikom bez przypisywania im pełnego zestawu uprawnień zawartych w domyślnej roli administratora. Na przykład użytkownik z przypisaną rolą niestandardową obejmującą uprawnienia Witryna internetowa instytucji będzie mieć możliwość zarządzania ustawieniami witryny internetowej instytucji bez możliwości wykonywania innych zadań administracyjnych, takich jak zarządzanie zabezpieczeniami lub kredytami.

Uprawnienia, które można nadać członkom za pośrednictwem roli niestandardowej, nie mogą przekraczać tych powiązanych z przypisanym do nich typem użytkownika. Na przykład członkowi o typie użytkownika Viewer nie można przypisać roli z uprawnieniami do edycji.

Uprawnienia

Uprawnienia pozwalają członkom instytucji na wykonywanie różnych zadań i procedur wykonywania zadań w instytucji. Na przykład niektórzy członkowie mają uprawnienia do tworzenia i publikowania zasobów, podczas gdy inni mają uprawnienia do wyświetlania zasobów, ale nie mogą tworzyć własnych zasobów.

Uprawnienia ogólne

Członkom wykonującym określone zadania w instytucji, takie jak tworzenie map lub edycja obiektów, można przypisać uprawnienia ogólne potrzebne do udostępniania i pracy z grupami, zasobami i obiektami.

Poniższa tabela zawiera listę uprawnień pogrupowanych według typu uprawnień wraz z opisami każdego uprawnienia. Tabela zawiera także role domyślne obejmujące dane uprawnienia.

Oprócz uprawnień, które można nadawać rolom niestandardowym i które są dołączane do ról domyślnych, wszyscy użytkownicy mogą używać geowyszukiwania i zasobów subskrybenta, niezależnie od ich roli.

Uprawnienia ogólneRole domyślne, które obejmują uprawnienie

Członkowie

Wyświetl

Umożliwia członkom wyświetlanie karty Członkowie na stronie instytucji. Członkowie bez tego uprawnienia nie widzą strony instytucji.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Grupy

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

Umożliwia członkom tworzenie grup w instytucji i kontrolowanie grup, których są właścicielami.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Przystępowanie do grup w obrębie instytucji

Użytkownicy dysponujący tym uprawnieniem mogą być dodawani do grup w instytucji lub mogą prosić o możliwość dołączenia do nich. Członkowie mogą poprosić o dołączenie ich do grup w instytucji tylko wtedy, gdy mają także uprawnienie do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji. Bez uprawnienia do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji członkowie nie widzą grup, a zatem nie mogą poprosić o dołączenie do nich.

Wszystkie role domyślne

Przystępowanie do grup zewnętrznych

Użytkownicy dysponujący tym uprawnieniem mogą być dodawani do grup spoza instytucji lub mogą prosić o możliwość dołączenia do nich. Członkowie mogą poprosić o dołączenie ich do grup spoza instytucji tylko wtedy, gdy mają także uprawnienie do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji. Bez uprawnienia do wyświetlania grup udostępnionych w instytucji członkowie nie widzą grup, a zatem nie mogą poprosić o dołączenie do nich.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Wyświetlanie grup udostępnianych instytucji

Umożliwia członkom odkrywanie i wyświetlanie grup skonfigurowanych w taki sposób, aby członkowie instytucji mogli je wyświetlać.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Zapraszanie członków instytucji partnerskiej

Umożliwia członkom tworzenie grup, które zawierają członków z instytucji partnerskich, jak również zapraszanie członków instytucji partnerskich do grup.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Dodawanie członków innych instytucji

Umożliwia członkom tworzenie grup, które zawierają członków z innych instytucji, jak również zapraszanie członków innych instytucji do grup.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Zasoby

Tworzenie, aktualizacja i usuwanie

Umożliwia członkom tworzenie elementów w instytucji i kontrolowanie elementów, które są ich własnością.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikacja hostowanych warstw obiektów

Zezwól członkowi na publikowanie hostowanych warstw obiektowych z plików shape, plików .csv itd.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikacja hostowanych warstw kafli

Zezwól członkowi na publikowanie hostowanych warstw kafli z pakietów kafli, obiektów itd.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikacja hostowanych warstw scen

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw sceny.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikowanie hostowanych warstwy zobrazowań kafelkowych

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych na podstawie jednego obrazu lub zbioru obrazów i umożliwia członkom eksportowanie pakietu kafli z hostowanej kafelkowej warstwy zobrazowań.

Notatka:

To uprawnienie wymaga licencji rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikowanie hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań

Umożliwia członkom publikowanie hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań na podstawie jednego obrazu lub zbioru obrazów.

Notatka:

To uprawnienie wymaga licencji rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji

Umożliwia członkom wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji.

Wszystkie role domyślne

Utwórz i edytuj notatniki

Umożliwia członkom tworzenie i edytowanie interaktywnych notatników.

Administrator

Planowanie notatników

Umożliwia członkom planowanie automatycznego uruchamiania notatnika w przyszłości.

Administrator

Wyświetlanie ścieżek lokalizacji

Umożliwia członkom wyświetlanie ścieżek lokalizacji członków za pośrednictwem widoków udostępnionych ścieżek, gdy włączone jest udostępnianie lokalizacji.

Administrator

Publikuj źródła

Umożliwia członkom publikowanie źródeł informacji w celu wyświetlenia danych i korzystania z nich w czasie rzeczywistym za pomocą aplikacji ArcGIS Velocity.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja ma licencje ArcGIS Velocity.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikuj analizy w czasie rzeczywistym

Umożliwia członkom publikowanie danych analitycznych i przetwarzanie danych w aplikacji ArcGIS Velocity, a wszystko to w czasie rzeczywistym.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja ma licencje ArcGIS Velocity.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Publikuj analizę dużych zbiorów danych

Umożliwia członkom publikowanie analiz dużych zbiorów danych w celu przeanalizowania historycznych danych obserwacyjnych za pomocą aplikacji ArcGIS Velocity.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy instytucja ma licencje ArcGIS Velocity.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Ponowne przypisywanie zasobów

Umożliwia użytkownikom przekazywanie praw własności do zasobów innym członkom w tej samej instytucji. Członek, któremu przekazywane są prawa własności, musi mieć uprawnienia do odbierania zasobów.

Administrator

Odbieranie zasobów

Umożliwia członkom odbieranie zasobów przekazanych im przez członków, którzy mają uprawnienia do ponownego przypisywania zasobów.

To uprawnienie nie jest wymagane do odbierania zasobów przekazanych przez administratorów instytucji.

Administrator

Udostępnianie

Udostępnianie grupom

Umożliwia członkom udostępnianie elementów, które są ich własnością, grupom, do których należą.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie instytucji

Umożliwia członkom udostępnianie w instytucji elementów, które są ich własnością.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie publiczne

Umożliwia członkom udostępnianie elementów, które są ich własnością, wszystkim, w tym niezalogowanym, użytkownikom.

Notatka:

To uprawnienie jest widoczne tylko wtedy, gdy w instytucji włączono ustawienie Członkowie mogą udostępniać zasoby publicznie.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Włączanie widoczności grup w instytucji

Umożliwia członkom włączanie widoczności grup dla instytucji.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Publiczne udostępnianie grup

Umożliwia członkom włączanie widoczności grup dla wszystkich, w tym niezalogowanych, użytkowników.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Udostępnianie grup dla Open Data

Umożliwia członkom wyznaczanie grup, które mogą być używane w witrynach Open Data.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Zasoby Premium

Geokodowanie

Umożliwia członkom korzystanie z usługi ArcGIS World Geocoding Service (lub widoku tego lokalizatora) do konwertowania adresów lub miejsc na punkty na mapie i zapisywania wyników — np. podczas publikowania arkuszy kalkulacyjnych (plików .csv lub plików programu Microsoft Excel) jako hostowanych warstw obiektowych. Nie dotyczy to własnych lokalizatorów skonfigurowanych w instytucji.

Wszystkie role domyślne

Analiza sieciowa

Umożliwia członkom wykonywanie zadań z zakresu analizy sieciowej, takich jak wyznaczanie tras oraz obszarów czasu przejazdu.

Wszystkie role domyślne

Analiza przestrzenna

Umożliwia członkom wykonywanie zadań związanych z analizą przestrzenną, takich jak tworzenie buforów.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Wzbogacanie danych przestrzennych

Umożliwia członkom korzystanie z funkcji GeoEnrichment do wzbogacenia obiektów

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Demografia

Umożliwia członkom korzystanie z danych demograficznych Premium.

Wszystkie role domyślne

Analiza zobrazowań

Umożliwia członkom wykonywanie zadań analizy rastrowej i zobrazowań, takich jak obliczenie spadków. Wymaga licencji rozszerzenia typu użytkownika ArcGIS Image for ArcGIS Online.

Publikujący, Facylitator i Administrator

Notatniki zaawansowane

Umożliwia członkom importowanie i używanie modułów ArcPy w notatnikach ArcGIS Notebooks.

Administrator

Raport o obiektach

Umożliwia członkom tworzenie raportów o obiektach w aplikacji ArcGIS Survey123.

Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Obiekty

Edycja

Umożliwia członkom edytowanie obiektów w warstwach edytowalnych, które nie są publiczne, zgodnie z opcjami edycji włączonymi dla danej warstwy.

Edytor danych, Użytkownik, Publikujący, Facylitator i Administrator

Edytuj z pełną kontrolą

Umożliwia członkom dodawanie, usuwanie i aktualizowanie obiektów i atrybutów w edytowalnych, hostowanych warstwach obiektowych, niezależnie od opcji edycji włączonych dla danej warstwy.

Administrator

Uprawnienia administracyjne

Uprawnienia w poniższej tabeli są dołączane do domyślnej roli administratora i mogą również zostać przypisane do ról niestandardowych. Dołączenie uprawnień administracyjnych do ról niestandardowych daje członkom możliwość wsparcia domyślnych administratorów w zarządzaniu członkami, grupami i zasobami w instytucji.

Notatka:

Niektóre uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla administratorów domyślnych i nie są dostępne dla ról niestandardowych.

Uprawnienia administracyjne

Członkowie

Wyświetlanie wszystkiego

Umożliwia członkom przeglądanie pełnych danych konta członka.

Aktualizuj

Zezwala członkowi na resetowanie haseł, aktualizowanie informacji o koncie członka i przypisywanie oraz anulowanie przypisania kategorii członków.

Notatka:

Tylko administratorzy domyślni mogą resetować hasła innych administratorów domyślnych.

Usuń

Umożliwia członkom usuwanie kont członków.

Zapraszanie

Umożliwia członkom zapraszanie członków do instytucji.

Dezaktywuj

Umożliwia członkom wyłączanie i włączanie kont członków.

Zmiana ról

Umożliwia członkom modyfikowanie ról przypisanych do członków instytucji.

Notatka:

Tylko administratorzy domyślni mogą przyznawać i odbierać rolę administratora domyślnego.

Zarządzaj licencjami

Umożliwia członkom zarządzanie licencjami członków.

Zarządzaj kategoriami

Umożliwia członkom konfigurowanie kategorii członków dla instytucji.

Grupy

Wyświetlanie wszystkiego

Umożliwia członkom wyświetlanie grup należących do członków.

Aktualizuj

Umożliwia członkom aktualizowanie grup należących do członków.

Usuń

Umożliwia członkom usuwanie grup należących do członków.

Zmiana właściciela

Umożliwia członkom ponowne przypisanie właściciela grup.

Przypisywanie członków

Umożliwia członkom przypisywanie członków do grup, usuwanie członków z grup i aktualizowanie ról członków w grupach w instytucji.

Połączenie z grupą właściwą dla instytucji

Umożliwia członkom połączenie członkostwa w grupie ArcGIS Online z grupami właściwymi dla instytucji.

Tworzenie z możliwością aktualizacji

Umożliwia członkom tworzenie i posiadanie grup, które zezwalają członkom grup na aktualizację wszystkich elementów w grupie (grupy udostępnionych aktualizacji).

Zasoby

Wyświetlanie wszystkiego

Umożliwia członkom wyświetlanie zasobów należących do członków.

Aktualizuj

Umożliwia członkom aktualizowanie i klasyfikowanie zasobów należących do członków.

Usuń

Umożliwia członkom usuwanie zasobów należących do członków.

Zmiana właściciela

Umożliwia członkom ponowne przypisanie właściciela zasobów.

Zarządzaj kategoriami

Umożliwia członkom konfigurowanie kategorii zasobów dla instytucji.

Udostępnij zasoby członka w instytucji

Pozwala członkom na udostępnianie w instytucji zasobów należących do innych członków instytucji.

Udostępnij publicznie zasoby członka

Pozwala członkom na udostępnianie publiczne zasobów należących do innych członków instytucji.

Subskrypcje ArcGIS Marketplace

Tworzenie i zarządzanie

Umożliwia członkom tworzenie pozycji zestawień, elementów list i zarządzenie subskrypcjami w witrynie ArcGIS Marketplace, a także zarządzanie kupującymi i danymi kontaktowymi w instytucji

Notatka:
Użycie tego uprawnienia zależy od tego, czy instytucja uzyskała dostęp do pozycji zestawień i publikowania w witrynie ArcGIS Marketplace.

Zakupy i uzyskiwanie bezpłatnych produktów

Członkowie mogą wysyłać zamówienia zakupu i mają dostęp do bezpłatnych produktów od dostawców w witrynie ArcGIS Marketplace.

Notatka:

Aby zezwolić członkom na kupowanie produktów przy użyciu kart kredytowych, należy ich wyznaczyć jako kupujących w witrynie ArcGIS Marketplace.

Rozpoczynanie subskrypcji próbnych

Umożliwia członkom uruchamianie wersji próbnych w witrynie ArcGIS Marketplace.

Ustawienia instytucji

Zabezpieczenia i infrastruktura

Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń instytucji.

Umożliwia członkom konfigurowanie następujących opcji w ustawieniach instytucji:

 • Ogólne — Weryfikacja instytucji, Nazwa skrócona, Kontakty administracyjne, Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri
 • Elementy — Komentarze
 • Wartości domyślne nowych członków — typ użytkownika, Rola, Licencje na aplikacje dodatkowe, Grupy, Kategorie członków, Kredyty, Dostęp Esri
 • Bezpieczeństwo — dostęp i uprawnienia, Zasady logowania, Loginy, Uwierzytelnianie wielopoziomowe, Weryfikacja adresu e-mail, Uwaga na temat dostępu, Baner informacji, Zaufane serwery, Zezwól na punkty początkowe, Zezwól na dostęp do portalu, Aplikacje

Witryna internetowa instytucji

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej instytucji

Umożliwia członkom konfigurowanie następujących opcji w ustawieniach instytucji:

 • Ogólne — Profil instytucji (Nazwa, Logotyp, Podsumowanie), Weryfikacja instytucji, Łącze kontaktu, Wartości domyślne instytucji (Region, Język, Nazwa skrócona), Kontakty administracyjne, Program poprawy satysfakcji użytkowników produktów firmy Esri, Motyw udostępniony, App Launcher
 • Strona główna — Nagłówek, Bloki zasobów, Stopka, Kolory i Typografia
 • Galeria — Pokaż w galerii
 • Mapa — Podstawowa przeglądarka map, Galeria map bazowych, Wartości domyślne map (Domyślna mapa bazowa, Domyślny zasięg, Jednostki), Bing Maps, ArcGIS Configurable Apps, Style internetowe, Warstwy analizy
 • Elementy — Metadane, Kategorie instytucji
 • Grupy — Polecane grupy, ArcGIS Configurable Apps
 • Open Data: witryna Open Data

Kooperacje

Umożliwia członkom konfigurowanie kooperacji instytucji i zarządzanie nimi w ustawieniach instytucji.

Kredyty

Umożliwia członkom konfigurowanie kredytów w ustawieniach instytucji i włączanie budżetowania kredytów.

Role członków

Umożliwia członkom konfigurowanie ról członków w ustawieniach instytucji i zmienianie ich.

Usługi narzędziowe

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych instytucji

Umożliwia członkom konfigurowanie następujących opcji w ustawieniach instytucji:

Uprawnienia zarezerwowane dla administratorów domyślnych

Niektóre uprawnienia administracyjne są zarezerwowane dla członków domyślnej roli administratora i nie są dostępne dla ról niestandardowych. Na przykład tylko administratorzy domyślni mogą usuwać innych administratorów z instytucji. Poniżej znajduje się lista uprawnień zarezerwowanych dla administratorów domyślnych:

 • Tworzenie raportów administracyjnych i zarządzanie nimi
 • Włączanie i wyłączanie funkcji dostępu Esri na kontach członków
 • Nadawanie oraz anulowanie roli administrator dla członka
 • Usuwanie innych administratorów z instytucji
 • Zmiana adresów e-mail członków przypisanych do kont instytucji ArcGIS
 • Resetowanie haseł innych administratorów domyślnych
 • Tworzenie i posiadanie grup administracyjnych
 • Przypisywanie ról niestandardowych z uprawnieniami administracyjnymi do nowych członków w momencie dodawania ich do instytucji
 • Publiczne udostępnianie zasobów instytucji, gdy ustawienie bezpieczeństwa Członkowie mogą udostępniać zasoby publicznie jest wyłączone.

Uprawnienia dotyczące standardowych procedur wykonywania zadań

Niektóre procedury organizacji prac wymagają łączonych uprawnień. W niektórych przypadkach członkowie są odpowiedzialni za realizację wielu procedur wykonywania zadań. Na przykład analityk systemu GIS może korzystać z określonych narzędzi analitycznych oraz publikować hostowane warstwy obiektowe, co wymaga wymienionych w poniższej tabeli uprawnień dotyczących procedur wykonywania zadań Używanie narzędzi analitycznych i Publikowanie hostowanych warstw obiektowych oraz warstw WFS. Jeśli nie możesz wykonać funkcji, która powinna wchodzić w zakres Twojej roli, sprawdź, czy administrator włączył pełny zestaw wymaganych przez daną funkcję uprawnień.

Ogólne procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadańWymagane uprawnienia

Korzystanie z narzędzi analizy

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby premium — analiza przestrzenna
Notatka:

Niektóre narzędzia wymagają następujących dodatkowych uprawnień:

 • Zasoby premium — wzbogacanie danych przestrzennych
 • Zasoby premium — analiza sieciowa
 • Zasoby premium — analiza zobrazowań

Publikacja hostowanych warstw obiektowych i warstw WFS

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych

Publikacja hostowanych warstw kafli

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw scen

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw scen

Publikowanie hostowanych warstw wysokościowych

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw kafli

Publikacja hostowanych warstw zobrazowań

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw zobrazowań kafelkowych
 • Zasoby — publikacja hostowanych dynamicznych warstw zobrazowań

Publikowanie aplikacji z poziomu przeglądarki map Map Viewer, Map Viewer Classic lub strony grupy

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Udostępnianie — udostępnianie instytucji
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne

Osadzanie map lub grup

 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne

Udostępnianie grup w witrynach Open Data

 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla wszystkich
 • Udostępnianie — udostępnianie grup w witrynie Open Data

Ponowne przypisywanie prawa własności do elementów innemu członkowi

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — ponowne przypisywanie zasobów
Notatka:

Tylko członkowie, którzy mają uprawnienia do odbierania zasobów, mogą stać się właścicielami ponownie przypisanych zasobów.

Dodawanie, aktualizowanie i usuwanie obiektów na hostowanych warstwach obiektowych z włączoną funkcją edytowania tylko w odniesieniu do dodawania lub aktualizowania

 • Obiekty—Edycja
 • Obiekty — edycja z pełną kontrolą

Administracyjne procedury wykonywania zadań

Procedura wykonywania zadańWymagane uprawnienia

Zarządzanie zasobami należącymi do innych członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — aktualizowanie
 • Zasoby — usuwanie
 • Zasoby - zmiana właściciela
 • Zasoby — udostępnianie zasobów członka w instytucji
 • Zasoby — udostępnianie zasobów członka publicznie

Zarządzanie grupami należącymi do członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — aktualizowanie
 • Grupy — usuwanie
 • Grupy — zmiana właściciela
 • Grupy — przypisywanie członków

Zarządzanie profilami członków

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — aktualizowanie

Wyświetlanie raportów o stanie subskrypcji

 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego

Zarządzanie ustawieniami zabezpieczeń instytucji

 • Członkowie: Wyświetl
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Ustawienia instytucji — zabezpieczenia i infrastruktura

Zarządzanie ustawieniami witryny internetowej instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Udostępnianie — udostępnianie instytucji
 • Udostępnianie — udostępnianie publiczne
 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla instytucji
 • Udostępnianie — zapewnienie widoczności grup dla wszystkich
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — aktualizowanie
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — aktualizowanie
 • Zasoby — zarządzanie kategoriami
 • Ustawienia instytucji — witryna internetowa instytucji

Zarządzanie kooperacjami instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Grupy — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Grupy — wyświetlanie grup udostępnianych instytucji
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Zasoby — wyświetlanie zasobów udostępnianych instytucji
 • Udostępnianie —Udostępnianie grupom
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — wyświetlanie wszystkiego
 • Grupy — aktualizowanie
 • Zasoby — wyświetlanie wszystkiego
 • Zasoby — aktualizowanie
 • Zasoby — usuwanie
 • Ustawienia instytucji — kooperacje

Zarządzanie ustawieniami kredytów instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — aktualizowanie
 • Ustawienia instytucji — kredyty

Zarządzanie rolami członków instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — zmiana ról
 • Ustawienia instytucji — role członków

Zmiana typu użytkownika członka

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Członkowie — wyświetlanie wszystkiego
 • Członkowie — aktualizowanie
 • Członkowie — zmiana ról
 • Członkowie — zarządzanie licencjami

Zarządzanie ustawieniami usług narzędziowych instytucji

 • Członkowie — wyświetlanie
 • Zasoby — tworzenie, aktualizacja i usuwanie
 • Zasoby — publikacja hostowanych warstw obiektowych
 • Ustawienia instytucji — usługi narzędziowe